{jaargang 8
ÖOCojmsbag \9 $*flfi>m&i>tt $00.
Xf. \2.
Veertiendaagsch Blad "oor de Vrouw.
Abonnementsprijs per 8 maanden
f 0.75
Voor België, 't overige Buitenland i*»
Nod.-Tndië
! 02*
Afzonderlijke Nummers
„ 0.05
Onder Redactto vum
W. DR JOKER en Th P. K SCH JOK-HAVER.
Bureau van Redactie en Administraf a:
Sarphatipark 6W
1
AMSTERDAM.
S
• ""•
•'••"
Advertentiën per regol
f 0.15
Groote letters naar plaatruimte.
Boekaankondigingen per regel
„ 0.10
en 4/3 maal.
Aanvragen en betrekkingen
„ 0.05
lllllllll
I
Ml III
II
tl
I
INHOUD :
WliikeljiiflTrouwen-vereeiilgiiig.
Het CongTM te l'iir\js.
On/e meen ing.
Itefomikleeding.
luimen de (Jrenzen.
lilt den vreemde.
Vergaderingen.
Ingezonden
AdvertentiÖD.
Op het oogenblik houdt het Comité ter Oprichting van
Vrouwen-vakver eenigingen zich onledig met het bijeenbrengen
der winkeljuft'rouwen. Tot hiertoe was het Comité niet
gelukkig in zijn pogen. Verschillende omstandigheden
werkten het tegen: ten eerste, gebrek aan de noodige
finantiën; ten tweede, het ziek-worden van een zijner niet
minst ijverige leden en ten derde, een ietwat nu juist niet
nobele, der zaak schadende concurrentie. Het Comité toch,
geformeerd door de Vrije Vrouwenvereniging en den
Naaistersbond, Afd. Amsterdam, heeft als derde vennoot
het Plaatselijk Arbeiders-Secretariaat, in het heden bij al zijn
doen en laten bestookt door den Bestuurdersbond, die, somtijds wel wat dröle, niet alleen het Secretariaat tracht
at handig te maken de rijpe vruchten, maar ook de nog
zelfs geen knop gezet hebbende. Zoo maakte het zich
b.v. meester van de embryo-strijkstersvereeniging, bij welk
werkje het — zoo wij ten minste goed zijn ingelicht —
werd geholpen door enkele leden van den Naaistersbond,
aangesloten nota bene zoowel bij het Comité bovenvoornoemd als bij het Arbeiders-Secretariaat. Nu zouden wij
voor ons er weinig in zien, dat de Bestuurdersbond deed
wat des Arbeiders-Secretariaats is, zoo het beter werd gedaan,
edoch daargelaten nog, dat daarvoor niet bestaat ook maar
de minste zekerheid en heel de quaestie slechts draait om
„al of niet politieke actie voor de vakvereenigingen", lijkt
ons het ineenzetten van vrouwen-vakvereenigingen bovenal
het werk van vrouwen en is het algeheel negeeren door
den Bestuurdersbond van het bestaand Comité, voor het
grootste deel liggende in handen van vrouwen, een truck,
meer getuigende van handigheid in het-kaas-van-het-broodkunnen-stelen dan van kaas-kunnen-maken.
Naast de nog onvoldragen strijksters-vereeniging, richtte
net Comité ook op een Dienstboden-Vereeniging. Ook deze
echter nog sjawois egn fiesch-kindje, zwak, teer, magertjes.
Dat e ven wek rasegt weinig. Ook de Naaistersbond, thans
zeker niet eèn der minste onder de vereende arbeiders,
was lang een op apen-gapen-liggend wichtje, voor wier leven
bakers en minnemoedors niet gaven ook maar een enkel
dubbeltje. Vrij wat &mbitionneering onzerzijds is noodig
geweest om bijeen te houden het destijds geheel en al
ontmoedigd, gedesillusioneerd groepje. Zoo kan liet ook
gaan met de dienstboden!
Waar het Comité zich aangordt voor de winkeljuft'rouwen,
baart het natuurlijk g^en verwondering dat een zijner leden,
schrijvende, onder het pseudoniem Erve, daar waar haar
dit mogelijk is ter sprake brengt deze [categorie van voorloon-arbeidende-vrouwen. Als medewerkster van de thans
nieuwe Vrouw vinden wij dan ook in No. 1, 8en jaarg. van
dit blad, een artikel van haar hand: Het, leven der winkeljuffrouwen, dat, naast veel goeds, getuigt van Erve vaak
in den weg zittende eenzijdigheid, van weinig kijk op den
werkelijken toestand, welke ^misschien indruk zal maken
op de ethisch-denkenden, de mode-socialisten, 'maar geenszins tot zich zal trekken haar die men noodig heeft ter
oprichting van een vak-vereeniging: de belanghebbenden
zei ven. Zoo de Dienstboden-Vereeniging niet is geworden
wat zij alreeds had kunnen zijn, is dit bovenal te danken
aan de bij de oprichting aan het woord geweest zijnde
overdrijving, welke verre heeft gehouden de dienstboden
van goeden wille, ten rechte heeft opgewekt den spot der
buiten-staandon! Voor ditzelfde euvel hebbe men zich te
wachten bij de winkeljuft'rouwen.
Bij de onderwijzers en de onderwijzerossen, dank zij
het vereenigingsleven, ontpopt zich langzaam aan een algemeene solidariteit, welke doet over het hoofd-zien het
rang-verschil tusschen l
sU ', 2'
u ' en 3'
,c rang-onderwijzers(essen)
op l
8te , 2'
k> , 3'
k ' klasse scholen. De 4'
,e klasse laten wij
buiten bespreking, omdat, daargelaten een enkele exceptie,
de aldaar onderwijzenden er niet eens aan denken zich te
encanailleeren met die anderen welke, jammer genoeg,
met hen (haar) gemeen hebben het voeren van eenluiden titel. Diezelfde gradueering, en wel in hooge
mate, bestaat ook onder de winkeljuft'rouwen en als Erve
dan ook haar allen indeelt bij één bataillon en zegt:
„In den regel zijn vader en moeder werkzaam op een fabriek, heb-
 

Evolutie [1900], 12 - 1/8

Volgende