\ê' [jaapgattg.
ÖOCmmaöag \$ pOigusïitü 1(907.
Tl*. \0.
Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw.
Onder Redactie van:
W. DRUCKER en Th. P. B HAVER.
Abonnementsprijs per 3 maanden
f 0.75
Voor België, 't overige Buitenland en
N'ed.-Indië
, 0.95
Afzonderlijke Nummers
, 0.05
Bureau van Redactie en Administratie:
Roelof Hartstraat 131.
AMSTERDAM.
<
111111 i'u»
Advortentiün por regel
f 0.15
Grooto 1 otters naar plaatruimte.
Boekaankondigingen per regel
. r 0.10
on 4/3 maal.
Aanvragen en betrekkingen
„ 0.05
INHOUD.
Nog eens: Gemeente-Telefonisten.
Een lans voor de heiligheid van het huwelijk.
Voorgangers.
Binnen de Grenzen.
Uit den Vreemde.
Feuilleton: De geschiedenis van Vivien.
«Ondanks de overstelping van de om behandeling
vragende onderwerpen, hoop ik in het najaar het regiement der telefonisten in den raad te brengen," verklaarde
Mr. Heemskerk, wethouder van publieke werken op Woensdag 25 Juli j.1., in de zitting van den Gemeenteraad. Op
Donderdag 1 Aug., dus nauw een week daarna, prijkten
de Ochtendbladen met een volledig nieuw concept-regle-r
ment. Wel had dus het niet-behandelen van de salarisregeling der hoogere ambtenaren (zie ons vorig nummer)
den Heer Heemskerk tot spoed aangespoord. Of misschien
had het lang niet zomersche weder van de laatste dagen
der maand Juli hem in den waan gebracht, dat wij al volop
in het najaar zaten en het dus tijd werd de gedane beloften in te wisselen. In ieder geval is de zoo vlugge indiening een bewijs, dat of het reglement klaar was en
toch de hoogere beambten vóórgingen, of dat — als men
het maar wil — er wel met den veel geroemden „bekwamen spoed" kan worden gewerkt.
Met belangstelling zal menigeen, vooral de telefonisten
zelven, zich aan het lezen gezet hebben van het thans 45
artikelen bevattende concept-reglement. (Het oude had er
slechts 7, waarvan een drietal, vrij lange, genoeglijk in een
paar onderdeelen waren te splitsen.) En toch, ondanks die
serie artikelen, blijft nog vaagheid over, omdat er nu eenmaal in abstracte zaken zooveel verschil in opvatting be -
staat omtrent de grens, dat met een enkel woord zooiets
niet is te definieeren. Wij bedoelen hier enkele termen,
voorkomende in art. 43, opsommende de redenen waarom
de telefonisten kunnen worden gestraft met: inhouding
van haar vrijen Zondag, schorsing of ontslag. De 6e, 7e
en 9e reden luiden als volgt:
6o. Het door voordeelen of beloften zich laten verleiden
tot ongeoorloofde handelingen of begunstiging.
7o. Ongepast gedrag of ongepaste taal binnen het telefoongebouw.
9o. Aansporing of verleiding van een collega tot het plegen
van een der bovengenoemde feiten.
Wat zijn ongeoorloofde handelingen ? Wat is ongepast
gedrag of ongepaste taal ? Vooral in zake gedragingen,
gebaren, woorden van de vrouw is men het zeer oneens.
De een zal vroolijkheid en vriendelijkheid houden voor
coquotterie of
erger; de ander zal gereserveerdheid
-S5JK>iiiem beschouwen met stugheid, lompheid. Het terrein van
krachtige woorden, dubbelzinnige uitdrukkingen is een lustwarrfnde voor minstens 90% der mannen; één enkel in
prikkelbaarheid ontvallen woord, ja zelfs één in naïeviteit
gebruikte uitdrukking, waaraan de hoorder een hèni bekende andere uitlegging geeft, kan worden beschouwd als
ongepaste taal voor een vrouw, een meisje.
Wel staat in art. 45, sub 7, binnen het telefoongebouw, doch elders, in art. 39 handelende over het ontslag,
lezen wij dat ook haar gedrag buiten het telefoongebouw
ontslag tengevolge kan hebben, 't Is waar, daar staat
erge) lijk gedrag of bij rechterlijk vonnis geconstateerd misdrijf, maar de ervaring heeft geleerd, dat men ergerlijk
noemt voor een vrouw, wat men bij don man rekent te
behooren tot den „bon ton", Men denke slechts aan de 4
alhier ontslagen telefonisten, wier gedrag op zichzelf wij
niet in bescherming zullen nemen, maar wier misdaad niet
evenredig was aan de straf, en die nog altijd als schrikwekkend voorbeeld rondwaren in het telefoongebouw. Als
Mr. Heemskerk eens naar dien maatstaf opruiming ging
houden onder de gemeente-werklieden, gomeente-ambtenaren en ook zijn collega's uit het Dag. Best., noch zich
zelf spaarde, wij vreezen er bleef niet veel over, als de
Augias-stal gereinigd was. Een man mag — volgens
veler opvattingen
— wel een opera-loge of een
zomerverblijf aan het strand betalen voor een andermans
echtgenoote. Dat geschiedt uit pure humaniteit tegenover
dat echtpaar of ter wille van een dier beiden, maar een
telefoniste mag niet een avondje met eenige har er vriendinnen en een gelijk aantal heeren uitgaan, of het hoogste
vonnis: ontslag wordt uitgesproken door Mr. Heemskerk.
O, tweeërlei moraal!
Begunstiging van wie? Van enkele abonnó's boven de
andere ? En dat durft schrijven een wethouder, die in het
thans nog van kracht zijnde reglement gesanctionneerd
heeft het ontvangen van fooien en de verdeeling van fooien
 

Evolutie [1907], 10 - 1/8

Volgende