3c 3
aalt 8
au 0SDCnimsimg 4 CDrtiiitf J896.
Tf. 49.
WEEKBLAD VOOR DE VROUW.
I
III

IMMIIIIII
I
Ml
II
Onder medewerking van de H.H. D. DG CLERCQ, Xunspeet (Gelderland) j Mr. LOL is FRANK, Brussel GEKARD G. LmfBBUWK, Amsterdam; en de Dames: Ata
FICKERT en OÏTILIE TUKNAL* Weeneh; WARNER SXOAD en Mrs. GRENFELL, Engeland; JOHANNA, schrijfster van „bet Recht der Vrouw"; .MARIE POPELIV, doctor in de
rechten, Brussel; STELLINGWERF—JENTINK, Leeuwarden; H. COHEN, W. DRUCKER, TH. SCHOOK—HAVER, JOU. SCHMIDT, Amsterdam.
I
III I III
tl
II
II Ml

I
Advertentiën per regel
f 0.15
Groote latten naar plaatsruimte.
BoekaankiHidij-'iuuen per regel . . . . 0.10
en 4 3 maal.
Aanvragen om betrekkingen.
. „ 0.55
Abonnementsprijs per 3 maanden .
f 0.75
Voor België
O.S:!
6
t Overige Buitenland en Ncd.-Indiö . ,, 1.02
6
Afzonderlijke Nummers
„ 0.03
Bureau van Redactie en Administratie:
Sarphatipark 61,
AMSTERDAM.
II III UMI II
I lli ......111,1.11.
I
iilll.il
I
li
I
i II l| II
II

I
MUM
I
4B>
INHOOD.
<€B>
Aan de Redactie van Evolutie.
Vrouwenarbeid en Prostitutie.
Binnen de Grenzen.
Van uit den Vreemde.
Vergaderingen.
Ingezonden.
Feuilleton. Hamed's visioen.
Advertentiën.
|Iat! ïte ï^öadie tian QtotAvüxt.
Dankbaar aanvaard ik de gelegenheid om ter wille
van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, in uw blad
het standpunt nader uiteen te zetten, dat het tegenwoordig
bestuur van de afdeeling Amsterdam meent te moeten
innemen en dat volgens zijn inzicht door de Vereeniging
nooit had moeten worden verlaten.
De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht toch werd gesticht met het UITSLUITEND doel het verkrijgen van kiesrecht voor de vrouw. Het was den oprichters duidelijk
dat een zoodanige vereeniging, wilde zij inderdaad in ons
land alle voorstanders van vrouwen-kiesrecht in zich kunnen opnemen, zoo neutraal mogelijk moest optreden, ten
aanzien van andere vraagstukken van openbaar belang.
Bij verschillende gelegenheden was het opgevallen, dat
mannen en vrouwen van de meest uiteenloopende sociale,
godsdienstige of politieke richting het eens waren, dat de
vrouwen even als de mannen behoorden mede te kiezen
voor de vertegenwoordigende lichamen. Die allen in één
bond te vereenigen, om zoodoende met meer kracht te
kunnen optreden, zoodra het geschikte tijdstip daartoe
aangebroken was, daartoe voelde het comité, dat de eerste
statuten opmaakte, zich geroepen. Velen in den lande
traden daarop als leden toe.
De eerste oproeping om eene vereeniging te vormen
tot het verkrijgen van Vrouwenkiesrecht ging uit van eenige
leden der Vrije Vrouwenver•eeniging te Amsterdam. Daaruit bleek duidelijk, dat ook deze vrouwen overtuigd waren,
dat naast hare Vereeniging, die de belangen der vrouw
in het algemeen behartigt, en naast zoovele andere vereenigingen in ons land, die alle op hunne wijze voor de
rechten der vrouw optraden, ééne groote vereeniging moest
staan, die al de onderdeelen van het vrouwenvraagstuk
ter zijde liet en zich uitsluitend aan het verkrijgen van
vrouwenkiesrecht wijdde. Het was toch niet aan te nemen,
dat de leden (waaronder bestuursleden) van de Vrije
Vroutoenveremiging een nieuwen bond wilden stichten, die
precies hetzelfde beoogde als hare Vereeniging F Ware dat
wel het geval geweest, dan zoude het comité reeds dadeIijk hebben ingezien, dat de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht onmogelijk een neutraal karakter kon aannemen,
immers voor geen der onderdeelen van het vrouwenvraagstuk zijn de verschillende richtingen dezelfde meening toegedaan. Om nu versnippering van krachten te voorkomen,
moesten alle klippen vermeden en er naar gestreefd worden eene vereeniging tot stand te brengen met neutrale
vlag. Zoowel de meest aristocratisch gestemde leden als
de democraten in den lande moesten in deze vereeniging
kunnen samenwerken met anti-revolutionairen en atheïsten,
met sociaal-democraten en conservatieven, voor het ééne
groote doel, het verkrijgen van vrouwen-kiesrecht.
Dat nu op de laatste algemeeno Vergadering onder
de middelen om tot dat doel te geraken, als punt 4 werd
aangenomen, het medewerken aan elke wettelijke beweging,
welke leiden kan tot het verkrijgen van vrouwen-kiesrecht,
mag ons niet doen veronderstellen, dat daarmede bedoeld
is, dat nu voortaan de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
aan elke sociale, godsdienstige of politieke beweging zal
kunnen medewerken, omdat ten slotte ALLES KAN LEIDEN
tot het verkrijgen van vrouwenkiesrecht. Wij hebben een
te goeden dunk van het logisch denken van het Hoofdbestuur dezer Vereeniging, dan dat het met het opnemen
van bovenvermeld punt 4 een zoo ver strekkenden, ja onbeperkten werkkring voor de Vereeniging heeft willen
openen. Wat zou dan van het neutraal standpunt terecht
komen ? Immers het kleine klubje leden van de Vrije
Vrouwenvereniging dat het meest getrouw onze vergaderingen bezoekt en daardoor steeds de meerderheid bij de
stemming uitmaakt, zou dan de afdeeling Amsterdam al
spoedig zijn kleur doen aannemen, terwijl andere steden,
waar misschien eene geheel andere richting in de afdeeling van de Vereeniging praedomineert, weder een andere
kleur zouden vertoonen.
Het bestuur van de afdeeling Amsterdam heeft gemeend in het belang van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht punt 4 van artikel 2 niet zoo breed te moeten
opvatten. Gedachtig aan het spreekwoord, „alle wegen
leiden naar Rome" meende het, dat alleen de rechte weg
de aangewezene is. Vandaag ons vereenigen met eene
 

Evolutie [1895], 49 - 1/8

Volgende