22e Jaargang.
Woensdag 26 Augustus 1914
No. 11.
"T^^
• .>
Hoofdbureau
v^
u :ïïcrmansiraatS71rJis Jj
Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw.
Onder Redactie van: W. DRUCKER en J. S. R. BAERVELDT—HAVER.
Abonnementsprijs per 3 maanden. . . f 9.75
Voor België, het overige Buitenland en
Ned Indie
„ 0.95
Afzonderlijke Nummers
„ 0.95
Bureau van Redactie en Administratie: Adrertentiga per regel
f 9.15
POPI ftF MARTCTRAAT 1^1
Groote tetters IMU,r Plaatsruimte.
RUtLUr riMI* 191IXMA I IOI [ Boekaaakondiglng per regel (en 4/3 maal) „ 0.19

AMSTERDAM.
— f Aanvragen en betrekkingen
„9.05
INHOUD:
In het onbegrensd krankzinnigenhuis.
Loonend werk.
Het eedsvraagstuk.
Het bankroet der oorlog-wereld van den man, door
Rosika Schwimmer.
In- en Uitvallen.
Binnen de Grenzen.
Uit den Vreemde.
Feuilleton.
In het onbegrensd krankzinnigenhuis
(Vervolg en slot.)
Europa niet op eens gekomen lot razernij. Integendeel,
zoo langzaam zij afgegleden, dat de symptomen wel naar
voren kwamen, edoch schijnbaar niet wezen op uitbarsting. De waanzin leek mak, zou wel makjes blijven ook.
In 1865 zei Drouyn de Lhuys alreeds over de absorptie
van Sleeswijk-Holsteyn: ,,Om een aan dit gelijk precedent in de geschiedenis te vinden, moet men terug gaan
tot de duisterste tijden. . . . Geweld en veroveringen bederven het geweten der volkeren, benemen hun alle notie
omtrent recht en onrecht".
Martin schrijft in zijn His toire de Franc e, dat
in 1867: ,,De Pruisische troepen zich posteerden aan de
Hollandsche grenzen en de duidelijk blijkbare intentie
was, de Belgische neutraliteit niet te respecteeren." Reeds
toen de militaristische roes den Pruisen naar het hoofd
gestegen; de overwinning van 1870 heeft niet alleen hen
al meer en meer bedwelmd, maar alle volkeren van Europa
hebben mede geslurpt van den toxicodendron.
In stede dat bijtijds de groote mogendheden Duitschland hebben gedwongen tot vermindering van bewapening, waartoe op economisch terrein zij de macht hadden,
hebben allen eveneens heil gezocht in legerheiren. In
1913 heeft Europa daaraan ten koste gelegd vier milliard
honderd en twintig millioen gulden, 's Maandelijks heeft
zij deze liefhebberij geofferd ruim drie honderd veertig
millioen. Daarnaast heeft zij vijf millioen krachtige mannen onttrokken aan het maatschappelijk leven, ze opgeleid tot groot-moordenaars. Een paar millioen paarden
zijni gereserveerd en dag in, dag uit afgericht om te galoppeeren over menschen, met hun hoef hen t & vertreden.
Europa heeft echter waar voor haar geld! Kanonnen en
mitrailleuses zijn aangeschaft bij duizenden^ geweren en
bajonetten bij millioenen, kogels bij milliarden en eindelijk, eindelijk heeft zij niet als allernieuwst speelgoed
de zaag-bajonet, die zoo heerlijk in het menschelijk
lichaam rondwoelt, genezing onmogelijk maakt? Wij moeten opslaan II Samuël 12:31 om gelijksoortig bedrijf op
te speuren. Destijds de menschen-zagende krijgheld David de lieveling van Jehova; zijn evenknie in het heden
keizer Wilhelm, niet minder in dagelijksch contact met
den Heer der heirscharen, den oppermachtigen oorlogsgod.
Niet de stom-dronken half-Rus te Visé, de infanterist,
in de eene vuist de zaag-bajonet, in de andere de jeneverflesch, tierende, joelende, hup-hoepende voor de oogen
der rampzaligen die straks zullen worden vermoord, niet
omdat zij iets hebben misdaan, maar omdat bezopen
bloedhonden wat amusement en vertier moeten hebben,
is het afschuwwekkend beest, maar Europa's bewoners,
wij allen en allen, die maar altijd door ons penningske
hebben geofferd, om het drama te Runnen opyoeren, dat
wordt afgespeeld. Wij, wij allen zijn het, die het plebs
van alle natiën, in stede van het te beschaven — waarvoor nooit geld disponibel — uit hun holen hebben gehaald, opdat zij hun sinister bedrijf in het volle daglicht
zouden kunnen beoefenen. Aan hen Europa overgeleverd;
aan hen de werkzamen te verdrijven, zich meester te
maken van het door dezen verworvene. Wel moet men
krankzinnig wezen om een ruim honderd twintig milliard
te besteden voor een dusdanige eomedie-troep.
Ieder wist, dat het uur zou slaan waarop de lang geoefende legers tegen elkander op zouden bonzen — inmiddels hebben de gekken zich vermaakt met humanitaire
spelletjes. En terwijl op hun kosten de doodslagers werden gedrild voor hun luguber vak, werd voor het uiterlijk menschenliefde opgevoerd tot ziekelijke sentimentaliteit.
Sanatorium na sanatorium werd opgericht ten einde
het leven te behouden van longlijders en zwakke, ziekelijke kinderen — en, en millioenen werden vergaard en
gespaard om duizenden en duizenden gezonden te vellen,
of wel te metamorphoseeren in kreupelen en blinden.
Congres op congres is gehouden ter bestudeering van
hygiëne; tot het uiterste doorgedreven de voorzorgsmaatregelen tegen ziekte — en, en gelijktijdig zijn schatten
gouds verspild om binnen Europa te lokken typhus en
cholera, de onafweerbare, onafslaanbare oorlogstrawanten.
 

Evolutie [1914], 11 - 1/8

Volgende