%
Jaargang.
ag \\ guit \894Xf. \ê.
WEEKBLAD VOOR DE VROUW
Onder medewerking van I). I.E Lï.ERro, .Stiermarken: Mr. Louis FRAXK, Brussel; SoiiAxt S en \ IK. Amsterdam: en de DWDM: KMIMK Cl .AMS, 6ei t .At «.
FI.KKRT en OTTII.IE TtlixAU Weeiien: WARXEII SXOAI, en Ure. UKKXFEI.I.. Kngeland; .I.HIAXXA. schrijfster van „het Reent der Vrouw ,(.enevc; MARIE 1I.ILI.IX, O 00 tol in
«Ie rechten, Brussel; STEI.I.IXKWERF-JEXTIXK. Leeuwarden: H. OOIIEX, W. DRUCKER, TH. SOHOOK—HAVER, JOH. SCHMII.T, Amsterdam.
É^'iiiiiiiiiiiiitiiiiri
mi
iniiittiii
ti

IIIIIM
lllllllllllllllllimilllllllllllllllll
Hlllllllltltl
Illllllll
Abonnementsprijs per 'i ntaanden. , . . /'0.Ï5
Voor België
(>.*:>•
't Overige Buitenland en Xed.-Indié'
I.lli'
Afzonderlijke Nummers
' . „ O.Oiï
Bureau van Redactie en Administratie:
5arphatipark 61,
AMSTERDAM.
Advertentiën per regel
Qroote letters naar plaatsruimte
Biiekaaltk
ligingcii per regel.
en 4 3 maal.
Aanvragen om betrekkingen . .
Illllllll
IIIIII
I
. . ƒ11.1.'.
. . . 0.1(1
. . .. o.-.v.

I
Verkrijgbaar aan alle Kiosken te Amsterdam
en bij P. SCHAPER, Warmoesstraat, Croningen.
)^,OX . .;,.<;>.,,:.• ..;.. .V..tN^
s£s's,i: .v^-'/^y^y^y-l^
^yN' /:-:-NX-ii^yj-' s
INHOUD.
•e»
Tesschclschade.
Gevangen Zielen.
Het geluk.
Danies-ZAVciinveilstrüd.
Jaag nooit stof op.
Kinnen ilc Grenzen.
Van nit den vreemde.
Ingezonden.
Feuilleton.
Advertentiën.
Bericht,
Weder zonden wij verscheidenen dames een week of
vier achtereenvolgens ons blad ter kennismaking, en
wel aan haar wier namen ons door aboiinés waren
opgegeven en bij wie wij dus kans van slagen meenden
te hehhen. Slechts enkelen van die allen verzochten ons
van verdere toezending verschoond te blijven. Mogen
wy daaruit opmaken, dat al de anderen met genoegen
ons blad hebben gelezen en zij zich daarop willen
abonneeren.'
Zoo niet, dan verzoeken wij vriendelijk dit exemplaar
t* willen terugsturen aan het bureau, met vermelding
van den naam des afzenders of der afzendster; dit is
voldoende om ons te doen begrepen dat men geen
abonnement verlangt.
©r0550tecl|aii0.
Zoo wij in No. 13 van ons blad oenige op- en aanmerkingen ten beste gaven omtrent de Vereeniging „Tesselschade" geschiedde dit geenszins met het doel hatelijk te
zijn of kritiek uit te oefenen, maar wijl wij, voor ons,
zooals wij dit reeds meermalen te kennen gaven, voor de
toekomst zien in die Vereeniging, of de spil waarom heel
de Ned. vrouwenemancipatie zich zal bewegen öf de spaak
die haar zal tegenhouden in haar loop. Gebouwd toch als
zij is op het eenige en eenige, wat de vrouw vrij kan maken en
verheffen tot staatsburger, op arbeid: ineengezet als zij is, in
stand gehouden en bestuurd door voorname vrouwen — wat in
Nederland, nog altijd sterk beheerscht door klassengeest,
i
int
mi
Miiiiiiiii
in
IIIIIM MUI
die naaapt wat doet de op de hoogste tak zittende. onverschillig of dit is een bokkesprong of een „tour de force",
van veei beteekeffis is — kan zij door haar \w.ken, haar
streven, haar optreden, de Ned. vrouw met reuzenschreden
voeren naar ware vrijheid en gelijkheid, of door haar traagheid. haar onbeholpenheid, haar slechts noode de vrouw
in vakken en bedrijven brengen, de eene helft der menschheid, voor zooverre ons land aangaat, bekneld houden in
de boeien van slaafsche onderworpenheid, steunende op
het buiten den geldzak staan ter eenre zijde, het bezit van
den rijksdaalder ter andere zijde.
„Tesselscliade" bezit twee enorme factoren: kracht en
geld. Volstrekt .niet eens toch zijn wij liet met „De
Huisvrouw", waar 'deze het aantal leden der Vereeniging
gering, zeer gering noemt. 420<> leden voor een land als
het onze, dat zich verhoovaardigt op zijn celletjessysteem,
op zijn „ieder voor zich", zegt heel wat. Daartegenover
staat echter iets anders wat niet bemoedigend is, niet
spreekt in het voordeel van de werkmanier der Vereeniging. n. 1. het geringe aantal toegetredenen in het afgeloopen jaar. In een tijd als den onze. waarin meer dan
ooit wordt gesproken over de vrouw, haar rechten, baaiwerkkring, is voor een dusdanig lichaam een vermeerdering
van 111 leden in een jaar niet belangrijk te noemen. Dit
vindt — ook „De Huisvrouw" geeft dit aan — zijn oorzaak in
het te veel van de Vereeniging een vriendinnen-kransje
maken, in te weinige algemeene bekendheid, niet genoegzaam sprekende resultaten en „last not least" in de
vreemdsoortige dor Vereeniging beheerschende spaarmanie.
Kracht en geld bezit „Tesselschade". Hoe wordt door
haar met beiden gewoekerd ? Als wij het twee-en-twintigste
jaarverslag doorlezen, kunnen wij niet anders zeggen dan
minnetjes. Alhoewel dan ook niet geheel, is toch eenigszins
motief voor dat „minnetjes" te zoeken in de statuten die
een twee-en-twintig jaar geleden misschien uitstekend
waren, doch ons thans antiek, autocratisch, remmerig toelijken. Zoo is b. v. Art. '2. Alinea 8 volgens onze denkwijze een bepaald remtoestel. Het: „door haar een geldelijke tegemoetkoming te verschaffen tot het ontwikkelen
harer talenten" zou, wilde het pasklaar zijn voor den
hedendaagschen tijdgeest, moeten luiden: „door haar de
middelen te verschaffen ter aanleering van eenig vak of
bedrijf." Zooals het daar nu toch staat is de hulp der
Vereeniging alleen voor de talentvollen. niet voor elk en
ieder die noodig heeft te arbeiden voor haar leven sonderl
 

Evolutie [1894], 15 - 1/8

Volgende