'Tjuae Jaargang. No. 2.
'.J
••
. Eenheid van vrouwenleven en maat!!chaopij, welke. eenheid oorzaak is, dat
de vrouw in haar zijn en werk!.'n den invloed der maatschappij on erl!aat, z66,
dat in haa r het gevoel v' an ~Izijdll!e solidariteit met d~ menschengeme e~sehap
bewust wo rdt - en anderzijds, dat der vrouwen aard en gedachte nle,. wen
levenwekkende " invloed in de maatschapPij uitstraalt. Dit is hetgeen komen moet.
MR. C M. WERKER- BEAu)oN.
CorreSD , ondenlie blad· uan den nederlan dsehen Bond voor urouwenh iesr~Chl . ·
Onder verantwoor delijkheid van het Hoofdbestu ur.
Dit hlad ver- rhijnt · deo eersten
\Vocnsdag \"lUl elke JIIaand en wordt
den l.edt!n g r ft Us toe"ezonden
REDACT RICE:
De prijs der Advertentlllll bedraagt:
25 Ccut pe~' regel.
Mevr. S. J. PIERSON -MUNTEND AM I
Fralls van Mierisstraat 102, Amsterdam :
Bij 6 plaatsingen • • .
Bij 12 plaatsingen. • .
per regel.
15 Cent
121,~ "
Prijs voor Niet-Leden . . 75 etmt
Voor Voorstanders • . . . 50 Cent
ADMINIS TRATEUR :
per .Jaargang
I. B. THI:MANS. Doetinche m.
LeD N VA N HET HOOFDBESTUUR; Melfrouw M. JVv\ES-BRA" lL 'S Voor7itstcr, Fngelbert van Nassaupleill, Breda. Mr. E FOKKER, Viee-Voorzitt~r. Kotinginnel!r~ cht lb . D!n Halg M.!vroUN W. ASSER-THOR BECKE, Ie Secretare~se . Keizersgracht \05, Amsterdam. Mevrouw M.
DE WII.DE -MO:-lS HOUWER. 2e Secret ar~sse, Hemony.aan I, Amsterdam. Mr J. REGTDOORZ EE G~EUP. Penningmeeste r, Keizersgracht 275,
Amsterddm . Mevr. M E. JO~KER - WES fERIIELO. Bihliothecare- se, Zw 'l1e Jhr. Mr Dr. B DE JONG VAN BEEK EN DONK, 's-Gravenhaie .
Mevrouw H v RIEL SMEENOE t:mmen·IDrent he). Mej \1. HUBRECHT, Doorn.
PROPAOANDISTE : Ml!j eSTAAS, JOhannes VerhuIststraat 132. Amsterdam.
I , HOUD; Onze Bond. - 19 ,7 27/2 1917. - Eerste vrouwelijke
,
professor in Nederland. - O!fieieele mededeelingen . - Onze 11 -jarige.
- I inailtieele commissie. - Verande tingen in do:: lijst van Secretarissen en f'enninj..Ole sters. - Alj(thede Borodsrnub.lisa tie. - De lichtbeelden te Hillegom. - t luez MllhoJland-Bo issevain. - Jaarbeurs.
- Uit de afdeelmgen. - Advertenlil!ll.
Onze Bond.
Febr. 1907-1917 .
De reda .. á verzoekt mij iets in de Ploeger te ,schrijven naar
aanleiding van het lo.jarig bestaan van onzen Bond .
Zooiets als een feestrede.
Ik 'weet niet, of het dat worden zal. Ik voel niet veel voor
feestredes, en ik vrees, dat ik de laatste ben om ze te houden .
Ik voel niet voor het uitspreken van algemeenhede n, die
ieder onzer zich denken kan, zonder andere per oonlijke noot,
dan het wat stijlvoller of spontaner, wat soberder of sierlijker
kleed \\'aarin ze gestoken worden. Hoezeer onze Bond tot bloei
gekomen is, en hoezeer de beweging in kracht is toegenomen,
en hoe wij nu dicht bij ons doel staan .. . . .
N een, dat niet.
Maar als de Redactie mij dat toe wil s taan, dan wil ik graa. g
wat persoonlijks zeggen op' dit oogenblik; wat i k gedacht en
gewenscht en verwacht heb van den Bond, ell wa.t de Bond mij
geweest en geworden is.
El' is. in de litteratl}ur van icderen dag, soms een enkel kleio
zinnetje. dat ons treft a ls een diamant, die in de zon !'ichittert;
en wij heffen het op uit het stof van iederen-dags.i ndrukken en
het . wordt ons een persoonlijk ·en gelukkig-mak end bezit.
Zulk een zinnetje las ik in het artikel dAt prof. G. A. van
H amel in de (oude) Amsterdamm er aan de nagedachtenis van
Mr. H. P. G . Quack gewijd heeft.
"Wànt alles was aan hem geestelijk".
H.C' t lVa~ mij p.f die enkele woord~ een krina: \/Ian klaar licht
t. - .
• ' '''0om zich heen wierpen. Hoe hebben wij het noodig in deze
dagen aan de eeuwigheid, de goddelijkheid, de eeni g.werkelijkheid va.n den geest te worden herinnerd, er door te worden
· uFgcbeurd.
Diezelfde woorden wierpen een helder licht ook op de merkwaardige 'figuur, die heengegaan is; verklaren ons hoe van den '
man, die de kracht van zijn leven wijdde aan het bestudeeren
van st els e l s toch geregd kon worden: "Hij hechtte meer
aan de macht der p er s 0 0 n I ij k hei d dan aan de kracht
van stelsels en instellingen, hoe kunstig ook gedacht."
'Want stelsels zijn Icvenlooze dingen, geraamten, waarin wij
geestelijken ihhoud trachten te bergen, dikwijls te wringen;
zonder dien geestelijken. inhoud, dor, dood, leeg. Maar als de
volheid der tijden voor de geestelijke gedac hten gekomen is,
dan vormen deze zelf haar stel cl, dan krijgen zij vanzelf haar
vorlll; de stelsels krijgen haar waarde - als zij overbodig ge·
worden zijn.
Z6ó heb ik altijd het vrouwenkiesre cht gezien .
Als een stelsel, dat komen moe t, omdat de wer ldg e es ,t
rens zoo worden moet, dat het vrouwenkiesre cht een van zijn
uitdrukkings\" omlCn zal zijn, al een enkele schakel pa S l1d in
den keten der evolutie.
Maar het waardevolle i nie! het stelsel, maar de geest, die
het schiep; de ge st van den man, dic de vrijheid g v n zal n
van de vrouw, die er voor gestreden heeft omdat zij 'wi st dat
de VQlheid van haar geest mee de wereld moet vervullen.
En dat het nu di chtbij is, 0 ja, clat i. goed, en het mo st
zoo; en hel is ook belangwekken d als iedere kleinste pas op'
den langen, langen tocht llaar de volle geestelijke vrijheid der
menschheid,. maar het is niet de hoofdzaak.
Do.! hoofdza.ak, komt daarna, die is, wa t w ij met 0 n z e
g a ven zuil en · do c n, mee"r d a 11 te v 0 i e n . Die ligt
in onze per s 0 0 n 1 ij k hei d.
Wij weten het, en in dezen tijd spreekt het luider dan ooit
tot ons, dat 0 n ze taak ligt op moreel gebied.
De grootheid der vrouw is de eenheid \'an hare p r oonlijk·
heid; van haar geldt niet het , .zwei Seelen WOhnCIl ach in mei ·
ner Brust", maar die eenheid belaadt haar ook met de groot"tE> \'E'rnn woordf>l.iikhf"ic1 t~l:"~n"Vf'r dl' idef;e l ~ goed.ree ·d er
\.
j, ,.
 

De ploeger [1917], 02 - 1/8

Volgende