=
I
e

ZESDE REEKS No. 4.
MEI 1913.
,,0 E PLOEGER".
"IJl' gelijkheid der lIIellSchl'l1
.. geldl als ('ril ol/d recht waarom
.. de mellsrl!l'1l lIooit zlIflell OphOlldl'lI
.. Ie Ir!ïdm".
EUIWIDI :S.
~orres~on~entie~la~ van ~en He~erlan~senen 8on~ voor Urouwen~iesreent.
Onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur .
De prijs der I\dvertenties bedraagt:
Dit blad verschijnt den eersten
Woensdag van elke maand en wordt
den leden g rat i s toegezonden.
Prijs voor Ni e tol ede n 75 Cent
Voor Voorstanders . . . . 50 Cent
REDI\CTEUR·I\DMINISTRI\TEUR :
Per regel . . . . . . . . . fO. 25
Mr. .1. ~. li. STERT. Parklaan 31 Telefoon-4 15. 81/S811111.
Bij groot aantal rcgels of bij her.
haalde plaatsing. prijsbepaling bi j
overeenkomst.
per .Jaargang.
INHOUD: Welk soort Vruu\\'cllkic~ recht ? : Alarm-signaal: Tocgi!lichtc AlI1elldemelltell:
l'it de áldcellngen: Bijeenkomst tc I\mslerdnm: Protestmeeting Vrouwenkiesrecht : 1'\curraal :
\4e AlgclTI. VCrRJdcrill~ \an dcn Kalio1\31ell Vrol\\\'enl'3ad; \'ollcdigc opga ai Iall de "Idectingen en de ondcr-aldcclinJ(cl\ \'an uen Bond : Direcle lcdelI \'an den flond: "crheterin!( :
"'dracht aldcclillgcn; Titulatuur : I.eestafel; Ad\'crtentiëll .
Welk soort Vrouwenkiesrecht?
Volgens de S. D_ . P. behoort art. 80 der Grondwet te
luiden als volgt:
.,De leden der Staten-Generaal worden rechtstreeks en bij
geheime enkelvoudige stemming gekozen door de meerderjarige
ingezetencn. tevens ederlanders, die niet bij de wet of bij
rechterlijk vonnis van het Kiesrecht zijn uitgesloten.
Niemand wordt van het kiesrecht uitgesloten om redenen
rechtstreeks of middellijk voortvloeiende uit geslacht of maatschappelijk cn welstand".
In de additioneele artikelen zou I~. Art. VII gelezen moeten
worden als volgt:
.. De leden van de Staten-Generaal worden gekozen door de
meerderjarige mannelijke en vrouwelijke ingezetenen des Rijks.
welke niet van de uitoefening van het Kiesrecht zijn uitgesIDten··.
De sociaal-démocraten vragen dus, het Algemeen Kiesrecht
voor mannen en vrouwen. Dit is bekend. Het is echter een fcit
dat de bijzondere actie die zij voeren voor het Algemeen \ rouwenkiesrecht weinig indruk maakt bij hen die in neutrale vereenigingen de propaganda voor het vrouwenkiesrecht voeren.
Noch aan de socialistische internationalc beweging voor het
Vrouwenkiesrecht. die tot zelfs in het rijk van den Czaar openlijk
wordt gevoerd. noch aan de twee Vrouwendagen die in één
jaar door de soc. démocraten in ons land werden gehouden,
noch aan de honderdduizcnd en meer handteekeningen van
vrouwen op het kicsrecht-petitionnement der, . D. A. P. is door
de burgerlijke kiesrechtstrijdsters aandacht gewijd. Wat kan de
oo rzaak daarvan zijn'!
Oppervlakkig beschouwd. moest toch een kiesrccht dat affe
vrouwen omvat groote sympathie vinden bij voorstandsters van
' t vrouwenkiesrecht. Dit kiesrecht is al. 't ware de superlatief
van het Vrouwenk iesrecht en men zou kunnen mecnen dat die
féministen. die hun rechten gronden op de rechtvaardigheid. de
mogelijkheid van een beperkt vrouwenkiesrccht. van een censuskiesrecht althans. zonder bedenketl moe ten afwijzen. omdat
daardoor het groot:;t aantal del' vrouwen zou wordcn uitgesloten.
Inderdaad zouden er geen verschillende soorten van vrouwenkiesrechtbewegingen zijn. wanneer hct hier slechts een kwe tie
van meer of minder vrouwen gold. Iedere vereeniging die
propaganda maakt voor vrouwenkicsrecht zou dit, als van zelf
sprekend, voor afle vrouwen doen. want de uitsluiting van
iedere vrouw is onrecht.
Maar het kiesrecht is nu eenmaal geen natuurrecht, doch een
maatschappelijk recht en door de vcrschill cnde positie die de
vrouwen in de maatschappij innemen heeft het kiesrecht van de
eene groep een geheel andere beteekenis gekregen dan het kiesrecht
van de ~ll1dere grocp. Het Vrouwenkicsrecht is voor de eenc
groep alleen cen sekse-eisch, voor de andere bovendien en bovcnal
een klasse-eisch. \< andaar het geheel verschillend karakter van
beide bewegingen.
Met rccht mag dc kiesrechtbeweging der socialistische vrouwen als een stuk klassestrijd gezien worden. i\laar ten onrechte
meent men dat de ontvoogding der seksc daar buiten blijft. Het
spreekt van zelf dat de klasse-eisch bij de kiesrechtbeweging der
proletarische vrouwen overheerschend is. tIet kapitalisme dwingt
haar om vóór al\es te denken aan verzet. aan bescherming en
beveiliging tegen de verwoestende machten die haar bestaan en
dat van haar gezin dagelijks bedreigen. Zij worden als ·t ware
in den klassestrijd geworpen. Maar hier doet zich het belangrijke verschijnsel voor. dat in en door dezen trijd de sekse
zich tcgelijker tijd gaat bevrijden. Het socialisme is krachtens
zijn innigste wezen onvcreenigbaar met de overhccrsching van
den eenen mensch ovcr den andere. En reeds in den strijd er
voor moet het gevoel van zelfstandigheid zich bij de vrouw
ontwikkelen. Ondanks dc onwctendheid. waarin de arbeiders
worden gelaten, ondanl in den stroom der socialistische beweging iedcr vooroordecl van
de ondergeschiktheid dcr vrOllW aan den man weggevaagd
worden. Immers als de vrouw zich de minderc blijft voelen van
den man, zal zij het parasytisllle van den vrouwcnarbeid niet
tegengaan. zal zij zich tcvrcden blijvcn stellcn met lager loon
voor gelijken arbeid. maar bovendicn zal zij psychisch nict de
kracht kunnen ontwikl de overwinning zal bchalen . In den strijd moetcn manncn en
vrouwen als gelijkwaardigen samen gaan. Door den klassc. trijJ