1
[Jaattgang 7.
ÖOCuimsaag 5 Jïjnttl J899IJ'. I
NATIONAAL BUREAU
voor
VROUWENARBEID.
van Cpeykstraat 30.
**-öravcnhage.
#
Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw.
Onder Redactie van:
W. DRUCKER en Th. P. B SCHOOK-HAVER.
Abonnementsprijs per 8 maanden
f 0.75
Voor België, 't overige Buitenland en
Ned.-Indië
„ L02'
Afzonderlijke Nummora
„ 0.05
INHOUD:
In of buiten do S.-D. partyen .'
N;iiicliaiiitiiiL' en herinnering.
Itiunen de Wrenzen.
Uit don vreemde.
Vergaderingen.
I >iiilleton : Schotsen uit jonge Jaren,
Advortentiën.
Bureau van Redactie en Administratie:
Sarphatipark 61,
AMSTERDAM.
I
Illll
Mlllll iMIIIIIII

t
I-MI
M
uti
Advertentiën per regel
f 0.15
Groote letters naar plaatruimtc.
Boekaankondigingen per regel
„ 0.10
on 4 :J maal.
Aanvragen on betrekkingen
„ 0 25
ui
iiiini
In af bmktt Ö0 J3-D- parijen?
(Vervolg en slot.)
De helderziendheid van hen, die in het Marxisme
zagen opkomen een nieuw dogmatisch geloof, bewaarheid
al sedert lang in België, waar de Vrijheidsmaagd heeft
ingenomen de plaats der Moedermaagd op kast en schoorsteen, wordt dit in het heden ook ten onzent: predikant
na predikant sluit zich aan bij de S. D. A. P. en te
Utrecht is door enkelen alreeds het voorstel gedaan op te
richten een kerk voor arbeiders. Eigenaardig daarbij de
woorden van een der voorstellers, Etha Fles, dat hoofddenkbeeld dier nieuwe stichting was: de kinderen in te prenten
„liefde voor recht, gemeenschapsgevoel en vrijheidszin"
en, en dat alles in het Marxisme.... knap, verbazend
knap! Bij dit kersversche voorstel, in de partij zelf
nog sterk bestreden wordende, treedt naar voren, geprononceerdor dan ergens anders, de al meer en meer zich
ontwikkelende neiging, begroet met vreugde door de waarachtige parvenue-bourgeoisie': het scheiden der menschen
in kasten, rangen, klassen, waarvan Clémence Royer zegt:
„Ce qui est au fond du système de M. Benoist, comme au
fond de toutes les formes du socialisme d'état, que ce
soit celui de M. Leplay ou celui du congres de Reims, qu'
il sorte de la tête de Foürier ou de celle de M. Guesde,
c'est 1'odieux régime des castes, dont 1'humanité a souffert
six mille ans, du fond de 1'Orient jusqu' aux extrémites
de notre monde occidental, sons les brahmes de 1'Inde,
comme sous les Druides des Gaules. Le grand-ceuvre de
la Révolution, c'est, de 1'avoir détruit. Comment se
fait-il que de tous cötés il y ait des gens assez aveugles
pour s'acharner a le reconstruire ?"
7
)
7
) Un Bevisioniste a liebours (La Fronde. 25 Maart '99). De kern
van 's Hoeren B.*s S}'steem, zooals trouwens van alle staats-socialistische systemen, hetzij afkomstig van den Heer L. of van het Congres
van Reims, hetzij ontsproten in het hoofd van Fourier of in dat van
Guesde, is het verfoeielijk kaston-systeem, waaronder de menschheid
Schouwende deze zoo mengelmoozerige bestanddeelen,
mecnende zich te kunnen scharen onder hetzelfde dogma en
dit ook doende, valt te constateoren dat Marx economisch
systeem, eenzijdig — als trouwens alle systemen — totaal
materialistisch, niets willende weten van ideologie, ongeschikt is voor „de mensch", ergo in de praktijk onuitvoerbaar — als trouwens alweder alle stelsels, gelijk zoo juist
ook in deze zich uitdruk. Clémence Royer, zeggende:
„M. Benoist trouve que 1'état moderne, tol qu' il est sorti
de la révolution, n'est qu' une „ébauche". Soit! mais c'est
le malheur de 1'homme d'ébaucher toujours, de ne jamais
rien finir, de toujours recommencer ce qui n'est pas même
achevé"
3
) — ; dat het goede zaad daarin aanwezig, en
dat is veel en veelsoortig, is uitgestrooid, opgestrooid tot
den laatsten korrel en, gezien de economische noodzakelijkheid, zal wassen, gedijen, groeien en bloeien ook zonder
dat wij daarbij aanvaarden het er mede gelijktijdig uitgeworpen onkruid; dat het vooral zijn de hoofdmannen, de
leiders, die naar voren doen springen het autoritair,
autocratisch, hiërarchisch, despotisch, geest-absorbeerend,
finantiën-annexeerend karakter van het Marxisme, daardoor
toepasselijk makende ook op Marx arbeid de woorden van
prof. M. W. F. Treub op Adam Smith's werk: van huis
uit don zwoegers een
ter
•w -
r :\v
werd het weldrfl
de basis, waarop de heerschonde fractie bouwde haar maatschappij.
Naast het Marxisme staat het economisch Socialisme,
bij ons te lande, zooals reeds gezegd, vertegenwoordigd
door den Socialisten-Bond. Hier alleen maar in eore Marx :
„Arbeiders.... vereenigt U". Het werken uitsluitend in
en door de vakbeweging. Niet heel en al genegeerd is
daarbij evenwel het parlementairisme -
Kamer zijn van den Heer v. d. Zwaag
lil
getuige het in de
-, edoch als partij
heeft geleden zes duizend jaren lang, van het Oosten tot het Westen,
onder de Indische Brahminen als onder de Gallische Druïden. Ze weg
te vagen, te doen verdwijnen is geweest het grootsche werk der
Revolutie. Hoe het te verklaren, dat daar van alle kanten opdoemen
verblinden, aanhitsende, opzettende tot het hen weder herstellen in eere?
s ) M. B. vindt den modernen staat, product van de Revolutie, niets
meer dan een ,vaag-gelijnde schets'
- . Het zij zoo! edoch het is nu
eonmaal 's menschen ongoluk het nooit verder te brengen dan tot
,ontwerpen", nooit iets af te maken en telkens weder op nieuw te
beginnen datgene, wat zelfs nog niet ten halve is voltooid.
 

Evolutie [1899], 01 - 1/8

Volgende