MVM
LITERATUUROVERZICHT
1974, NO.
2
Inleiding
Deze tweede aflevering van het literatuuroverzicht LOVER ie het laatste dat als onderdeel van het MVM-nieuws verschijnt. Dat heeft
een zeer praktische reden: eer. literatuuroverzicht zoals we van LOVER Willen rr.aken
(boekbesprekingen) inhoudsopgaven van belangrijke tijdschriften en signaleringen van allerlei nieuwe literatuur op emancipatiegebied) vergt veel ruimte: méér dan de redaktie
van het MVM-nieuws redelijkerwijs daarvoor
kar. vrijmaken.
Daarom start LOVER in september a.s. als
zelfstandige (kwartaal)uitgave. Elk nummer zal
ca. 20 ster.cilpagina's bevatten.
In het septembernummer bespreekt Margreet
Kolkman een Nijmeegse scriptie over scholing
en vorming van de vrouw, schrijft Joke KoolSmit over Phyllis Cbesler's boek "Vrouwen en
waanzin" en komt Andreas Burnier's laatste
boek "Poëzie, jongens en het gezelschap van
geleerde vrouwen" aan de orde.
De abonnementsprijs voor LOVER is vastgesteld
op ƒ 6,— per jaar. U kunt zich als abonné
opgeven bij LOVER, p/a Janneke van Til borg,
van Oldenbarneveltstraat 41, Nijmegen.
Een proefabonnemert (de nummers van september en december a.s. ) kost ƒ
3,—•
DOEN !
van Gennep
De Amsterdamse boekhandel Van Gennep maakt
serieus werk van het verschijnsel "emancipatieliteratuur". Momenteel zijn ca. 130 titels
uit voorraad of op korte termijn leverbaar
(een lijst daarvan wordt U op aanvraag toegezonden). Nieuwe aanwinsten zullen regelmatig
in LOVER worden opgenomen, met de vermelding:
"Boekhandel Van Gennep, ƒ x,-."Dit bedrag is
steeds exclusief porto. U kunt schriftelijk
of telefonisch bestellen: Van Gennep, Nee 128,
Amsterdam, tel. 020-247033 (vragen naar Ciska
van Zeist), ü krijgt eerst een faktuur ; na
betaling volgt toezending van het bestelde,,
IDC
Voor de sair en stelling van LOVER wordt
o.m.
gebruik gemaakt van de onregelmatig verschijnende "Beknopte overzichten van de belangrijkste aanwinsten van het IDC". Het
IDC is het Informatie- en Documentatiecentrum van het Nederlands Vrouwen Comité,
Laan Copes van Cattenburch 72, Den Haag,
tel. 070-63101G.
IAV
Het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) heeft een bibliotheek, waarin veel (ook zeer recent !) materiaal over
de vrouwenbeweging aanwezig is.
Het IAV is gevestigd Herengracht 262-266,
Amsterdam-C, tel. 020-246671, tét. 47 en
geopend van maandag tot vrijdag tussen
10.00 en 16.00 uur. Een selectieve catalogus 1960-1971 is voor ƒ 1,- + portokosten
verkrijgbaar. Contribuanten van de bibliotheek (min. ƒ 10,- per jaar) ontvangen automatisch de aanwinstenlijsten, kwartaaloverzichten, etc.
Besprekingen
74.039
HET RODE BOEKJE VAN DE VROUW(EN).
üITG. SOWNEVILLE, BRUGGE, 1972. 166 BLZ.
OOK VERKRIJGBAAR BIJ BOEKHANDEL VAN GKNREP:
ƒ 6,- •i PORTO.
Een boekje dat het hele verband van het feminisme bevat, alle onderwerpen behandelt (het
gezin, abortus, de vrouw tnuis, de vrouw in
het werk, de subtiele onderdrukkingsmechanismes in het dagelijkse leven, enz.) Een
dergelijk boekje kennen wij in Bederland niet.
Het munt uit door:
a) biezonder heldere, eenvoudige taal, veel
voorbeelden, nivo: MAVO hoogstens;
b) een konsekwente socialistisch-feministische benaderingswijze. En daarmee bedoel
ik niet: marxistische ideologie, maar een
doordachte socialist!sch-feministische
visie, uitgewerkt (en dat is knap) op de
dingen van het- dagelijkse leven, konkreet
en onontkoombaar.
Dit boekje is geschreven door de Vlaamse
Dolle Mina's en zou in geen enkele Nederlandse high brow feministische boekenkast ala
tegengif mogen ontbreken.
Hanneke van Buuren
74.040
DE AS, 4, THEMANUMMER "VROUWENBEVRIJDDlG".
Ui TG. SPUW, DRIEBERGEN, 1973.
TE BESTELLEN DOOR OVERMAKING VAN ƒ 2,60 OP
GIRO 2553850.
Eer; strategie heeft de vrouwenbeweging nog
niet ontwikkeld. Bovengenoemde special gaat
op dat probleem in en verschillende mer.sen
geven erop een biezonder goed gefundeerde manier een mening en suggesties over.
Bóudewijn Chorus ("Praktische aanwijzingen
voor een feministische strategie")betocgt
dat de 2e feministische golf in een impasse
zit: intern door de praatgroepen die in zichzelf blijven steken, extern door inkapseling
in het systeem.
Praatgroepen zijn goed als fase, maar ze
dreigen een doel op zich. te worden. Dan verval je in een wereldvreemd ghettosfeertje.
Daardoor vervallen de vrouwen die steeds
maar in praatgroepen blijven zitten in hetzelfde cverkompensatie proces dat alle minderheidsgroepen op een gegeven ogenblik kennen: ze gaan de orderdrukkers vervolgen met
verwrongen ideeën.
Het tweede artikel van Chorus (een antwoord
op een artikel van Anja Meulenbelt in ditzelfde cahier, waarin zij beweert dat socialisme nog geen feminisme ten gevolge heeft)
gaat verder in op een strategie-voering. Het
gezin zal op de helling moeten. Niet alleen
op ekonomisch vlak aan de situatie van de
vrouw sleutelen, maar ook op intermenselijk
vlak. Hij ziet twee beginpunten om van onderen te beginnen:
de laagstbetaalden organiseren (stakingen,
vakbonden) en de huisvrouwen mobiliseren
(stakingen, boycots en wijkakties).
In hetzelfde special een artikel van Simon
Radius, die uiteenzet waarom het zo moeilijk
is voor de vrouwen: zij moeten ingaan tegen
drie soorten fundamenten van deze maatschappij !
- de kapitalistische
- de hiërarchisch-autoritaire (baaensysteem,
waarin minderen onder meerderen eronderdoor
gaan en die meerderen zijn nooit vrouwen) .
- de familiaal-autoritaire (vader baast over
moeder en moeder over de kinderen).
 

Lover [1974], 2 - 1/4

Volgende