2
Verhandelingen
Colofon
Verhandelingen
is een bijdrage in de strijd voor een rechtvaardige,
democratische samenleving en verschijnt drie keer per
jaar.
Kopij voor de volgende Verhandelingen:
vóór
1 juli 2003.
Anonieme inzendingen kunnen
niet worden geplaatst.
Redactie
Ivonne van de Kar
Gijs Lieffering
Aad Morel
Tonny Verhoeven
Redactieadres
Redactie Verhandelingen
Emmaplein 19-21 - 5211 VZ Den Bosch
SRTV
Emmaplein 19-21 - 5211 VZ Den Bosch
tel.
073 - 692 13 51 / 692 13 52
e-mail:
srtv@srtv.info
fax:
073 - 6921350
internet:
www.srtv.info (start ca. mei 2003)
Bank/Giro
420557 t.n.v. SRTV Den Bosch
KvK:
34156001
* Verhandelingen wordt gratis verspreid.
Een vrijwillige bijdrage wordt
echter zeer op prijs gesteld.
Zoals elk jaar sluiten we in het april-nummer van
Verhandelingen een acceptgirokaart in.
Uiteraard bent u vrij om er al of niet gebruik van te
maken. Met elke gift die wij ontvangen zijn wij natuurlijk
blij. Op deze manier kunnen wij het werk blijvend
voortzetten.
Een goede tip:
Gooi na lezing deze
“Verhandelingen”
niet bij het oud papier, maar geef deze
ter kennismaking door aan vrienden,
bekenden of familie
Vernieuwing van de SRTV
Niet alleen de naam van onze organisatie werd
vernieuwd van WRTV naar SRTV, van Werkgroep
naar Stichting, ook het logo werd een meer
herkenbaar beeldmerk van deze tijd. Bovendien werd
een nieuwe coördinator aangetrokken zoals u kunt
lezen elders in dit blad.
Tenslotte, de meest ingrijpende vernieuwing was de
samenvoeging van de twee kantoren naar één
werkplek.
In het verhaal van Gijs Lieffering kunt u lezen hoe de
WRTV ontstond en groeide, met werkzaamheden die
op twee plaatsen werden uitgevoerd: het huis van Zr.
Michel en Joke den Dulk, en later de kantoorruimte in
Bennebroek en het secretariaat dat in Roermond
gevestigd was.
Per 1 december hebben we een kleine kantoorruimte
betrokken in het gebouw van KNR te Den Bosch.
Den Bosch bleek voor alle medewerkers centraler en
beter bereikbaar te zijn dan een van de voormalige
werkplekken. Op zoek naar een ruimte dicht bij het
station in Den Bosch, wij allen zijn immers fervent
openbaar vervoer reizigers, waren we blij te horen
dat er op het Emmaplein nog een kamertje vrij was
dat wij mochten huren. Want verschillende andere
organisaties in de Bossche binnenstad waar we
navraag deden, hadden geen ruimte voor ons vrij.
De eerste taak van Yos Appelhof, de nieuwe
coördinator, was samen met mij de beide kantoren
inpakken en verhuizen. En u weet hoe dat gaat met
verhuizingen; het duurde nog geruime tijd voordat we
alles hadden opgeruimd, uitgezocht en gesorteerd.
Nu zitten we samen in één kantoor, op een prima
locatie, bij andere zielsverwante religieuze
organisaties waar we ons al erg thuis voelen.
Ivonne van de Kar
Het nieuwe logo
Een enthousiaste jonge ontwerpster heeft voor ons een
nieuw logo ontworpen. Zij heeft
geprobeerd enkele facetten van
de SRTV en haar werk tot
uitdrukking te laten komen in dit
logo.
Op de eerste plaats is het een vrouwenteken omdat
het vrouwen zijn die een hoofdrol spelen in onze
stichting als bestrijdster, behoedster en beschermster, samen met mannelijke medestanders.
In het vrouwenteken ziet u eerst een vrouwenfiguur
die opgesloten is, daarnaast ziet u haar bevrijd , haar
armen spreidend en dansend.
Het kruisje dat deel uitmaakt van het vrouwenteken
symboliseert ook de religieuze oorsprong, motivatie
en levensvisie waarmee we ons werk uitvoeren.
Wij zijn erg blij met de bijdragen van enkele
trouwe krantenlezers die ons knipsels
toesturen of attenderen op verschenen
artikelen. Dank u hartelijk hiervoor.
Zoals u regelmatig in ons blad kunt lezen maken wij
graag gebruik van relevante artikelen.
Vorige

Verhandelingen [2003], 1 (april) - 2/11

Volgende