Nieuwsbrief
Inhoudsopgave
Redactioneel blz.
Vereniging blz.
Wisselingen in het bestuur blz.
Verslagen blz
Projecten blz
Publicaties blz
Agenda blz.
Call for papers blz.
Organisaties en netwerken blz.
Opleiding, training en vacatures blz.
Nummer 23, oktober 2002
Redactioneel
Goed nieuws: de Vereniging voor Gender en Technologie gaat door! Op de Algemene Leden
Vergadering die op 10 juni j.l. plaatsvond ten huize van Danielle van Diemen bleek dat er onder
leden en bestuur voldoende draagvlak bestond om dit gedenkwaardige instituut in stand te
houden. Er vonden enkele bestuurswisselingen plaats. In de eerste daaropvolgende vergadering
van het bestuur in nieuwe gedaante (gehouden eind augustus) werd een internationaal
symposium georganiseerd door de VG&T uit de grond gestampt, waarover verderop in deze
Nieuwsbrief meer. Tot zich een nieuwe coordinator meldt zal echter geen volgende Nieuwsbrief
verschijnen.
In deze Nieuwsbrief vindt u weer als vanouds vele nieuwtjes en andere wetenswaardigheden.
Van de hand van Carola Kruijswijk treft u zowel een verslag aan van Judith Butler’s Spinozalezing als van de promotie van Els Rommes. Verder bijdragen van Lynsey Dubbeld, Carianne
van Dorst [en Kirsten Notten]. Danielle van Diemen verzorgde de eindredactie, Irene de Groot
de lay-out en Raymond Hofman de productie en verzending.
Christien Brouwer, coordinator Nieuwsbrief van de Vereniging voor Gender en Technologie
Vereniging
-Wisselingen in bestuur
Op 10 juni legden Nelly Oudshoorn en Marjolijn Witte om moverende redenen na vele jaren hun
bestuursfuncties neer. Beiden zullen zitting nemen in de denktank die de VG&T tijdens diezelfde
vergadering instelde. Deze denktank zal het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over de
activiteiten van de Vereniging. Langs deze weg wil het bestuur Oudshoorn en Witte hartelijk
danken voor hun werkzaamheden voor de Vereniging.
Tijdens de bestuursvergadering van 27-8-2002 werd Els Rommes benoemd tot voorzitter van het
bestuur van de VG&T, nam Danielle van Diemen de taak op zich van secretaris, Sally Wyatt van
penningmeester en Christien Brouwer van gewoon lid. In het bestuur blijft de vacature bestaan
voor coördinator/hoofredacteur van de Nieuwsbrief.
-Gezocht
Met ingang van het volgende nummer (24) is er geen coördinator meer voor de Nieuwsbrief.
Mensen die belangstelling hebben voor deze boeiende functie, kunnen zich wenden tot het bestuur
(zie colofon)
1
 

Nieuwsbrief Vereniging voor Gender & Technologie [2002], 23 (oktober) - 1/15

Volgende