3aattgatt0 \\.
(CCaims&att \S Junt J905.
x?. e.
Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw.
i
Onder Redactie van:
W. DRUCKER en Th. P. B HAVER.
flIlllllllmillMH
I
Abonnementsprijs per 3 maanden
f 0.75
Voor België, *t overige Buitenland en
Ned.-Indië
1.02»
Afzonderlijke Nummers
„ 0.05
"
lYlïIMIM.IJJl
Bureau van Redactie en Administratie:
Weesperzijde 14
AMSTERDAM.
Advertontiun por regel
f 0.15
Groote letters naar plaatruimte.
iSoek aankondigingen per regel
0.10
en 4/3 maal.
Aanvragen en betrokkingen
,0.05
i N H O U-B.:
Kindersterfte.
Verbruikersbondon,
Kinnen de grenzen»
Vergaderingen.
Literatuur.
Adrerteutieii.
«-TOM- Jt*&» -«B»J tc3K> wjf&i. J^WAH. «L^_». iro»* n^£» jr*.ifc^_ »^E» j/^fam. j-«; — -3 t »- ~~;'?-- »-JI*>. »3V. VV>^ *-cfc« -^» .Jh—
TTmftgttsfgttffe,
„De mensch leeft in zijne eerste levensjaren ten koste
der gemeenschap; hij maakt eerie schuld, die hij eens moet
aflossen. Gaat hij te gronde, zonder aan die verplichting
te hebben kunnen voldoen, dan is zijn aanwezen hier op
aarde voor zijn medernenschen eer een last dan een voordeel geweest. Hij kan dan beschouwd worden volgens
Quetelet, destijds hoogleeraar te Brussel, als een goed
vriend, die zonder nijverheid, zonder bezittingen aan onzen
maaltijd deelneemt en weldra zich verwijdert, zonder een
ander spoor van zijn bestaan achter te laten dan de
diepste droefheid en rouw in het hart zijner betrekkingen."
Bovenstaande woord0ti, voorkomende op pag. 37 van
een brochure over Kindersterfte *) door den arts E. J.
Jonkers te Groningen, onderschrijven wij volkomen. De
mensch, die zijn plicht begrijpt als deel der gemeenschap,
beseft, dat hij in de jaren zijner productiviteit in den vorm
sdiner arbeids-nrestatie der maatschap moet teruggeven,
wat hij in zijn periode van onproductiviteit haar heeft
gekost; de hoogstaande mensch geeft veel meer dan dat,
anders zou het kapitaal aan intellect, belichaamd in allerlei
uitvindingen en instellingen, niet steeds hebben kunnen
toenemen. Wie zijn debet aan de maatschap, genomen
over geheel zijn leven, doet overtreffen zijn credit is een
schadepost, onverschillig of hij zulks is met of zonder
bewustzijn. Ook zijn schadeposten allen, wien door vroegtijdigen dood de pas wordt afgesneden het debet in te
lossen. Een weldaad dus aan de menschheid doet ieder,
die doorvorscht de oorzaken van de groote kindersterfte en
— die oorzaken nagespeurd hebbende — de middelen tot
vermindering weet aan de hand te doen.
Zulk een goed werk heeft verricht de schrijver van
genoemde brochure; een werk, dat getuigt van veel arbeid,
') De juiste titel is: Beschouwingen over do oorzaken der grooto
Kindersterfte (meer speciaal in het Ie levensjaar) en de middelen, die
tot verbetering daarvan kunnen leiden. (Uitgever Noordhoff, Groningen.)
veel studie, veel zoeken en pluizen en dat — al schijnt
oppervlakkig de prijs wat duur (ƒ 1.50 voor ruim 100
pagina's) — zijn geld wel waard is en ook zoo duur moest
kosten, daar de schat van tabellen, verrijkt nog met een
paar graphische voorstellingen, voor ieder die iets weet
van statistieken, getuigt van enormen tijd, geweldigen
arbeid en groote kosten. Wij bevelen de brochure sterk
aan . . . niet ter lezing, doch ter bestudeering.
De schrijver begint met de opmerking, trouwens ook
voor leeken een bekend feit, dat de sterfte in het eerste
levensjaar voor een groot deel (volgens sommige geleerden
wel voor -/ 3 ) te M-ijten is aan ziekten van het maag- darmkanaal, dus het gevolg van fouten in de voeding. Als
van zelf vloeit daaruit voort een analyse van alle voor
zuigelingen gebruikte voedingsmiddelen en komt de arts
tot de conclusie, dat bovenaan staat de moedermelk en
wel liefst de melk der eigen moeder, omdat de constitutie
van de melk der zoogende vrouw vaak zoo different is,
dat er altijd kans bestaat voor het niet volkomen aanpassen aan de eigenaardigheden van het lichamelijk gestel
des jonggeborenen, wanneer deze met melk van een andere
vrouw wordt gevoed Natuurlijk is eerste vereischte, dat
de moeder zij gezond en is het dus plicht, dat zij den
huisarts om raad vrage, want zoo zij zich niet mag verheugen in een normaal gezond gestel, dan ligt het voor
de hand, dat de bij haar en ook vermoedelijk bij haar
kind aanwezige ziekte-kiemen door eigen melk bij den
zuigeling worden versterkt.
Ontbreekt de moeder-melk of is deze ongeschikt, dan
is het beste vervangingsmiddel een min, ofschoon in het
meerendeel der gevallen hieraan de schaduwzijde is verbonden, dat dit meest-passende voedsel wordt onthouden,
geheel of gedeeltelijk, juist aan het kind, waarvoor het
bij uitnemendheid geschikt was. Alle kunstmatige voeding
is te beschouwen als een surrogaat; een surrogaat echter,
dat de wetenschap niet mag verwerpen doch waarmede
zij zich moet bemoeien om gezamenlijk met de industrie,
dit zoo dicht mogelijk het natuurlijke voedsel te doen
naderen. Altijd echter blijft hieraan verbonden de moeielijkheid van het zoeken naar het juiste surrogaat, wijl ook
hier de lichamelijke constitutie van het te voeden wichtje
een belangrijke factor is in de bepaling der keuze.
 

Evolutie [1903], 06 - 1/8

Volgende