3 e |3
aait 9
an SöOCinmsöag 26 Ifrlwiiattt \8<)6.
l}
3 . 48.
WEEKBLAD VOOR DE VROUW.
Onder medewerking van do H.H. I). DE CLERCQ, Nunspeet (Gelderland); Mr. Louis KRANK, Brussel GERARD G. LKNSELÏNK, Amsterdam: en de Dames: Ato
FICKERT en OTTILIE TURNAU VVeenen; WARNER SNOAD en Mrs. GRENFELL, Engeland; JOIIANNA, schrijfster van „het Kecht dor Vrouw'; MARIE POI'ELIN, doctor in de
rechten, Brussel; STELLINGWERF—JENTINK, Leeuwarden; II. COIIE.V, "W. DRUCKEK, TH. SCIIOOK—HAVER, Jon. SCIIMIDT, Amsterdam.
IIIMIHIIII
Illllllllllllllllllll
I Uil Hl
IIMIMMMMM
Abonnementsprijs per 3 maanden .
f 0.75
Voor België'
„ 0.S2
6
tOverige Buitenland en Xed.-Indië . „ I.03
6
Afzonderlijke Nummers
„ O.OJï
Bureau van Redactie en Administratie:
Sarphatipark 61,
AMSTERDAM.
II Itl IIIIIIIIIIII
Ml MIMI II
I
IIMIMMI
Advcrtentiën per regel
ƒ' 0.15
Groote letters naar plaatsruimte.
Boekaankondtgiugen per regel . . . . 0.10
en 4:t maal.
Aanvragen om betrekkingen.
„ 0.ÏÏ5
IIUM1.1
Illll
«►
INHOUD.

Hoc lang nog
f
.
Op het kerkhof.
„Vrouwen en kinderen."
De 8 uren-dag.
BerUjnsehe strike.
Binnen de Grenzen.
Van uit den Vreemde.
Vergaderingen.
Feuilleton.
Advertentiën.
J^ne Janrj nog?
Als wij niet reeds van den aanvang onzes strijds af
geweten hadden, dat ons werk moèielijk, vervelend, geduldeischend, immer-zich-lierhalend was, zouden wij zeker al
lang de pen weggegooid, het bijltje er bij neergelegd hebben. Hoe dikwijls,
1 hoe oneindig dikwijls hebben wij b.v.
niet al betoogd en zullen wij nog moeten betoogen, dat
een machtige hefboom om de vrouw te doen rijzen, gelegen is in gelijk onderwijs onder gelijke voorwaarden. Hoe
vaak reeds wezen wij op het onbillijke in het slechts gedeeltelijk openstellen van Middelbaar-Onderwijs-inrichtingen voor meisjes, terwijl juist gesloten blijven die scholen,
waar het schoolgeld het minste bedraagt, dus slechts vrij
welgestelde ouders hunne dochters van dat onderwijs kunnen doen profiteeren.
Nog kort geleden gispten wij het aan den Gemeenteraad gezonden adres, waarin werd verzocht om aan de
meisjes-derde-klasse-scholen een 8ste klasse toe te voegen
op grond van aansluiting aan de Hoogere Burgerschool
voor meisjes. Dit streven leek ons en lijkt ons nog een
achterwaartsche beweging. Als men immers zich herinnert
dat daarbij het schoolgeld voor de 7de en 8ste klassen
van f 22.— zou worden gebracht op ƒ 36.— dan springt
dadelijk in het oog, dat het gevolg zou zijn: het aantal
vrouwelijke leerlingen, die iets meer dan het aller-allernoodzakelijkste genieten zullen, inkrimpen in plaats van
uitbreiden. Laat ons toch in 's hemelsnaam niet aandringen op verhooging van onderwijskosten voor de vrouwelijke
jeugd, die in den regel door de ouders toch al schaarscher
bedeeld wordt dan de „heeren in spé."
Ja maar, men wil hierdoor verkrijgen aansluiting aan
het Middelbaar Onderwijs! Alsof die er niet is! Eerstens,
voor ouders die wel /' 60.— kunnen en willen betalen,
is daar de H. B. S. met öjarigen cursus, voor wier admissie-examen de leerlingen der hoogste klasse bekwaam genoeg behooren te zijn. Tweedons zijn alle bezwaren in
eens uit den weg te ruimen door liet wegnemen van twee
woordjes. De Gemeenteraad van Amsterdam besluite het
„voor jongens" weg te laten achter de benaming „Gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 8 jarigen cursus voor jongens" en. . . . wij hebben aansluiting zoo goed als gelijkheid. Dit gaat velen misschien te ver, n.1. diengenen,
welke niet, evenals wij, voorstanders zijn van gemengd
onderwijs. Maar waarom vragen die lui dan niet liever
een H. B. S. met 3jar. cursus voor meisjes ook tegen
f 30.— schoolgeld als minimum ? Het volgende sluite aan
bij het voorafgaande is toch paedagogischer dan : het vorige
moet aanpassen aan het daarna-komende.
Dat wij nog eens die geschiedenis in herinnering
brengen, vindt zijn oorzaak in de droeve ervaring verleden
week opgedaan, 't Stemt treurig, niet waar? als men na
veel geschrijf, na veel gepraat, na veel uitlegging en nog
eens uitlegging, tot de ontdekking komt dat er, o zoo weinig! is begrepen van al dat gepen en geredeneer. Maar
dubbel treurig stemt het, wanneer dit het geval is bij
menschen van wie men anders hoopte, anders verwachtte,
bij menschen van wie men veronderstelde, dat zij doel en
middelen-ter-bereiking-van-dat-doel niet mot elkander zouden
verwarren. Dit nu was volgens onze opinie het geval
niet liet Bestuur van de afdeeling Amsterdam der „ Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht."
Het verheugde ons dat de behandeling van bovenbedoeld adres, gepraeadviseerd door B. en W. als hun voorkomende niet wenschelijk en derhalve niet voor inwilliging vatbaar, den Wethouder van onderwijs, den Heer
Van Hall, in den Raad de verklaring deed afleggen, dat
hij reeds bezig was een vollediger, betere regeling van het
onderwijs voor te bereiden. Dat deed ons denken: Nu is
het ijzer heet, nu moet het gesmeed worden. Van daar
het voorstel in de Vrije Vrouwencereeniging (zie verslag
der vergadering in nummer 46j om in combinatie met de
afdeeling Amsterdam van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht de beste middelen te beramen ten einde ons doel
te bereiken.
Dan, het Bestuur der afdeeling (zie verslag in ons
vorig nummer) wilde daaraan niet meedoen, wijl het door
zeven leden ingediende voorstel (behalve een schrijven van
de Vrije Vrouwenvereeniging, behelzende het verzoek tot
gezamenlijk initiatief-nemen) niet lag op den weg van dien
 

Evolutie [1895], 48 - 1/8

Volgende