Nieuwsbrief
Marga Klompé Stichting
nummer 7
februari 1998
MKS Nieuwsbrief is een uitgave van de Marga Klompé Stichting, die tot doel heeft
de christelijke bewogenheid voor de mens in de samenleving,
waarvan Marga Klompé tijdens haar leven blijk heeft gegeven, levend te houden.
DE FAKKEL
DOORGEVEN
Voor de terugblik op de uitreiking van de toelagen 1997 maakt
de redactie graag gebruik van
enkele impressies die Gijs
Lieffering, lid van de ondersteuningsgroep van de Werkgroep
Religieuzen tegen Vrouwenhandel (WRTV), schreef voor 'Verhandelingen', de nieuwsbrief van
de WRTV.
Op zaterdag 25 oktober 1997
tussen 13.00 en 13.30 uur
stroomde de hal vóór de aula van
de Katholieke Universiteit Brabant vol met genodigden voor de
plechtige zitting bij gelegenheid
van de uitreiking van de toelagen
1997 van de Marga Klompé
Stichting. Tegen half twee verplaatste iedereen zich naar de
aula. Een plechtige zaal.
Na de opening door de voorzitter
hield Zr. Alphonsa Donders van
de zusters van de Goede Herder
een goed verhaal over hoe de
zustercongregaties in Nederland
allengs kleiner worden en vergrijzen en toch de fakkel doorgeven
aan nieuwe generaties die haar
werk voortzetten, misschien of
vrijwel zeker heel anders dan de
zusters het deden, maar toch...
"Als we iets nieuws willen beginnen, dan ook echt iets nieuws.
Geen nieuwe lap op een oud
hemd naaien. Wij bespeuren een
groot verlangen onder jongeren
om te helpen wie in de verdrukking zitten. Ze worden waarschijnlijk geen religieuze kloosterlingen. Het gaat ons dan ook
niet om zelfbehoud, maar om de
goede zaak: het overdragen van
het werk waarvoor wij ons altijd
hebben ingezet en waarvan wij
vinden dat het door moet gaan
wanneer wij daar zelf niet meer
toe in staat zijn."
De muzikale intermezzo's werden verzorgd door 'Hotclub The
Gypsies'. De zigeunermuzikanten zorgden ervoor dat de bijeenkomst minder plechtig en zelfs
gezellig werd. Geweldige musici
zijn het, deze Gypsies.
Na de uitreiking van de toelagen
aan de prijswinnaars spraken de
drie vrouwen hun dankwoord uit.
Lalla Weiss bleef helemaal zichzelf met haar eenvoudige manier
van bedanken. Haar kinderen
waren haar overal gevolgd, op
het podium, achter de tafel, waar
de laureaten mochten zitten met
een mooi boeket. Maar ook stonden zij aan weerskanten naast
haar, toen zij het dankwoord zei
en ook hèn bedankte. Misschien
was dat wel de grootste dank:
haar kinderen mochten zelfs in
die mooie aula helemaal zichzelf
zijn.
Zr. Michel Keesen begon haar
dankwoord met een verhaal over
een vrouw uit Eritrea die gedwongen werd tot prostitutie. Een
indrukwekkend en ontroerend
verhaal. Om dat soort verschrikkingen te voorkomen moet de
strijd tegen vrouwenhandel doorgaan.
Ook Germa de Jong was dankbaar voor de toelage, die een
aanmoediging betekende voor
het werk dat zij met haar medewerkers doet in het Project
Creatieve Therapie met Vluchtelingen.
In 1996 ontvingen de dames
Wilma Altena en Minke Jongma,
initiatiefnemers van het ‘Project
Wolvega’ een toelage. Zij vertelden ons over hun zorg voor
ouders en familie van mensen
met een verstandelijke handicap
die binnen de kerk heel gemakkelijk een vergeten groep dreigen
te worden. Pastores weten vaak
niet hoe ze met hen moeten omgaan.
In een gesprek met Victor Scheffers kwam duidelijk naar voren
hoe belangrijk de toekenning vorig jaar is geweest. Veel belangstelling van de pers leidde tot de
verbreding van het initiatief. Er is
nu, met de hulp van de Groningse Universiteit, een enquête uitgegaan ‘Meedenken en meedoen’ naar alle kerken in Friesland. Als in maart de resultaten
bekend zijn, wordt ook geprobeerd op landelijk niveau aandacht te krijgen voor het doel:
een eigen plek in de kerk voor
jonge mensen met een verstandelijke handicap.
De min of meer plechtige zitting
had meerdere ontroerende momenten. Van verschillende aanwezigen hoorde ik dat zij dit niet
graag hadden willen missen. Na
afloop waren er drankjes en hapjes en was het in de hal heel
gezellig.
Toelagen 1997
Het bestuur van de Marga Klompé Stichting besloot om de
toelagen in 1997 toe te kennen aan mw. Lalla Weiss, het
project Creatieve Therapie met Vluchtelingen van Stichting
Pharos en de Werkgroep Religieuzen tegen Vrouwenhandel.
Mevrouw Lalla Weiss, coördinator van de Landelijke Sinti
Organisatie te Best, is voortrekster in het proces van
emancipatie voor de in Nederland wonende Sinti. In haar
activiteiten neemt de stimulans voor met name jongeren een
belangrijke plaats in.
De Werkgroep Religieuzen tegen Vrouwenhandel draagt met
haar activiteiten bij aan de groeiende nationale en internationale bewustwording met betrekking tot vrouwenhandel.
De werkgroep biedt concreet steun aan slachtoffers van
vrouwenhandel.
Het project Creatieve Therapie met Vluchtelingen van de
Stichting Pharos te Utrecht biedt aan vluchtelingen, met name
vrouwen en kinderen, de mogelijkheid tot verwerking van hun
complexe problematiek.
Nieuwsbrief
Marga Klompé Stichting
nummer 7
februari 1998
MKS Nieuwsbrief is een uitgave van de Marga Klompé Stichting, die tot doel heeft
de christelijke bewogenheid voor de mens in de samenleving,
waarvan Marga Klompé tijdens haar leven blijk heeft gegeven, levend te houden.
Aan de vrienden en vriendinnen
van de Marga Klompé Stichting
Het is ieder jaar weer verrassend de inzendingen te lezen voor de
drie toelagen van de Marga Klompé Stichting. De adviescommissie
en het bestuur hebben het niet altijd gemakkelijk om een keus te
maken, want veel van die inzendingen zijn van hoge kwaliteit. En het
is ook boeiend te horen wat de toekenning van zo'n toelage - of zullen we maar gewoon ‘prijs’ zeggen? - teweegbrengt. Een steun in de
rug, waardering, publiciteit, erkenning voor je werk dat vaak verborgen bleef voor een grotere kring van mensen.
Tijdens de bijeenkomst op 25 oktober vorig jaar had ik een tevreden
gevoel: over de bijeenkomst zelf, een beetje plechtig maar ook ontroerend en hartelijk, en over de winnaars van de toelagen, stuk voor
stuk prachtmensen die bijzondere dingen tot stand hebben gebracht.
Als je reclame wilt maken voor de Marga Klompé Stichting, kun je
het beste wijzen naar de mensen en de projecten die zijn bekroond.
Dat doen we dan ook in deze nieuwsbrief. Want alleen zó komt de
doelstelling tot leven: in (jonge) mensen die zich inzetten voor vrede,
gerechtigheid en emancipatie van de vrouw in kerk en samenleving,
en die anderen aansporen dat ook zo te doen.
De Marga Klompé Stichting wil graag doorgaan met haar werk, maar
kan dat niet zonder belangstelling en financiële steun uit haar achterban. Daarom nodig ik u uit om voor dit jaar weer met een gift te
helpen. U kunt daarvoor de bijgevoegde acceptgirokaart gebruiken.
Hartelijk dank!
Victor Scheffers, secretaris
Uitreiking 1997 aan Germa de Jong, Stichting Pharos
 

Nieuwsbrief Marga Klompé Stichting [1998], 7 (februari) - 1/2

Volgende