Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag
T. 070 - 330 60 60 (secr.)
F. 070 - 365 92 30
E-mail info@ngr.nl
www.ngr.nl
Indien u geen prijs
stelt op verdere
ontvangst van
NGR-Nieuwsbrieven,
kunt u ons dit
melden.
17.11.2003
V A N
K E N N I S
NA AR
BE LE ID
NIEUWSBRIEF NGR
De NGR is van mening dat juist in
economisch minder rooskleurige tijden
aandacht zou moeten blijven voor het
stimuleren van maatschappelijke participatie
van gezinsleden en bescherming van de
functies van het gezinsleven.
In Nederland wonen ruim acht miljoen partners
gehuwd of ongehuwd met elkaar samen, waarvan een
groot deel met kinderen. Voortdurend nemen deze
partners beslissingen die niet alleen voor henzelf maar
ook voor hun kinderen en hun omgeving aanzienlijke
gevolgen hebben, en die op hun beurt ook door
anderen en door maatschappelijke factoren beïnvloed
worden.
In deze nieuwsbrief zetten we een aantal
bevindingen op een rij.
NGR
Nederlandse
Gezinsraad
Gezinsbeleid ondergeschoven kind
NGR pleit voor geëmancipeerd
gezinsbeleid
Het eerste exemplaar van Signalement 2 werd officieel aangeboden
aan mevrouw L. Kootstra, directeur Jeugdbeleid. Zij merkte onder
andere het volgende op: ”Passie of niet: een vitaal verschijnsel is het
gezin zeker.” (. . .) ”dan is het duidelijk dat hernieuwde aandacht
voor het gezin in dit land geen overbodige luxe is.”
De heer C. van Praag, adjunct directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau sprak een column uit over het hedendaagse
gezin: ”Niemand dwingt heden ten dage mannen en vrouwen om
een gezin te vormen en nochtans zijn zij er bijna allemaal op uit: een
huwelijk met kinderen en al !”
Mevrouw O. Fles, voorzitter NGR over Signalement 2: ”Uit ons
tweede Signalement blijkt duidelijk dat partners beslissingen nemen
in de context van de mogelijkheden die de samenleving hen biedt.
De overheid speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van
die context.”
 

Nieuwsbrief NGR [2003], 17.11 - 1/5

Volgende