",.".1 ...
n. t
JANUARI 1917.
,. ,
,.,
••
. Het vl'ouwenvl'attgsltLlr worlelt met zijn diepste wezen in
de 9'~heele maatschappij, dus in het geheele leven.
liet is een levensvraagstuk, een wereldvraagstuk.
Mr. G. M. WERJ(ER-Beaujo~t.
CorreSDo· ndenlieblad uao den nederlandsehen Bond voor Urouwenhlesreehl.
Onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur.
Dit blad ver~c hijnt den eel'stclI
\Voell dag \"811 elke lIllIlUId en wordt
den Leden g ra t I s toegezonden
REDACTRICE:
De prijs der Advertentiën bedraagt:
25 Cent per I·egel.
Mevr. S. J. PIERSON-MUNTENDAM,
Frans van Mierisstraat 102, Amsterdam.
Bij 6 plaatsingen . . .
15 Cent
PrijS voor Niet-Leden . . 15 Cent
Voor Voorstanders . . . . 50 Cent
ADMINISTRATEUR:
Bij 12 plaatsingen. . . • 12 \ ~ "
per regel.
peT Jaargang.
I. B. THEMANS, Doeti t1 chem.
LEO ~ N VAN HET HOOFDBESTUUR: Mevrouw M. JAMES-BRAND.ES, Voor1itster, Engelbert van Nassauplein, Breda. Mr. E. FOKKER, Vice-Voorzitter, Koninginnegracht lb, Den Haag. Mevrouw W. ASSER-THORBECKE, Ie Secretaresse, Keizersgracht 105, Amsterdam. Mevrouw M.
DE WILDE-MONSHOUWER. 2e Secretaresse, Hemonylaan 1, Amsterdam. Mr. J. REGTDOORZEE GREUP. Penningmeester, Keizersgracht275,
Amsterdam. Mevr. M. E. JONKER-WESTERVELD, Bibliothecaresse, Zwolle. Jhr. Mr. Dr. B DE JONG VAN BEEK EN DONK, 's-Gravenhage.
Mevrouw H v RIEL-SMEENGE. Emmen (Drenthe). Mej . M. HUBRECHT, Doorn.
PROPAGANDISTE: Mej C. STA AS, Johannes VerhuIststraat 132, Amsterdam.
- =:---c=-
- - - _. _- -INHOUD : Bij de intrede van 1917. -. Met nieuwe" moed. - Algeheele Bondsmobilisatie. - Brief van een nichtje in de Ver. Staten
aan haar tante te Amsterdam - Officieele Mededeelingen. -JO-Jarig
bestaan van den Bond. - Pinantieele commissie. - Veranderingen
in de Tijst van Secretarissen en Penninj!meesters. - Nogmaals de
VraJrenlijsten. - Onze propaj!andiste. - Mr C. Frida Katz. - Vrouwelijke
het vréeselijke, dat om ons heen geschiedt ' een einde zal hebben. genomen; den rijd, dat er opbouwend, her tellend zal gewerkt kunnen worden. Dan is voor de vrouw h t oogenblik gekomen om te toonen, dat de energie, de kracht, die zij ontwikkeld heeft tijd 11S d n omlog, onder den druk der g bcurtenlssen, haar ware, inncrlijke kracht i!>. Gelcid door haar gevoel
zal die kracht der vrouw zich ontwikkelen om van de wereld
iets mooieTS, iets b lers te maken.
Laat ons dan het jaar 1917 begroeten met vele goede wenschetl, met vele goede voornemcns. In on htnd is het z ker
noodig, dat de vrouw Ilet hoofd oph He, om uil te zien boven
hare huiselijk b zlgh d 11, boven d plichten, di'e eenc betrekking haar opleggen, want i:n ons land belooft het jaar 19 1 7
een jaar van gewicht te worden voor de vrouw, een jaar, waarin over ons lot als kiesr chtvragenden beslist zal worden' en
h tg·een hier zal geschieden op gebied van vrouwenkiesrecht
heeft de belangstelling van alle zich bewust word nde VTOUwen van de geheele wereld.
Het is dus een jaar, waarin gewerkt moet worden - door
ti a 1Iel1, Irden van onzen Bond I
_ . _~ - - - - - - --.-----.::-=Groo~ \\'erk kunn en ·lcc ht · enk lcn v rric htcn; naar groot
in h t kleine zijn - kan icd 'r. l eder kan de taak, die hjj op
?i ,h neemt. boc klein die ook "om zij go e cl n I a \l \\' g e z l
H'rvuJJell - TI i (' t de kleine, zelfs J1i et de kleinste plichtcn
\'C'r\\'aarloozen, niet {)\'crlatell aan een andcr wat ge zelf op
u hebt genomen, ni e t denkcn dat uw verzuim ni ct chaden
zal, dat kan ied er .
En al gij all n - bestuurskdf'1l cn gewone leden die kleine
plichten, die van ti genaagd wordcn, gocd, nam gezet 11 doordacht doet. dan zal de leiding van onzen Bond zooveel gemak·
kelijker word n -- dan zal zoo v I tijd ell g ld bespaard kunn n worden.
Daarom nogl11aal , g ij, die groot werk kunt verrichten, zoo·
wel a l gij al1en op \\'icr schoud er ' di·e li chte taak gel gd i ,
\. 'rri ht u\\· taak naar behooren. Stipt n:l.uwgczeth id, flinkc
doorta _t('ndh id, waard cring van het klein in uw werk is
noodig om d cn Bond groot en krachtig te maken.
M. J. B.
Met nieuwen moed.
Therc's a new foot on the floor, ,my friend,
Anel a new face at thc door, .my friend,.
A ncw face at thc door. (I)
Tennyson.
, 'u 0\17 \TIHI\\'('nkir'il'cchtbe\\' ging i gekomen aan en mijl.
paal, kan 't on<, g-oed zijn, daar 'en oogenblik t ru. tril. een
oogcllblik on~ 0\' 'I' te g-c\'c n aan onze g dachten. nlll ~ tmkc;
\\,t' r \'('rder te gaan.
'\ïj zijn gekom n aan een mijlpaal.
Immrrs niet langer IS d idee \vaarvoor wij st rijd 11 , nkel
('en ideaal, welk \TT\\'ell'nlijking nog verre i,. neen. met vrij
groote :telligheid kunnen \\~j zeggen, da l ",ij trijd n \"oor
e n ideaal , 't welk bezig i_, in vervullin g te gaan.
De voor. tellen tot grondwetsherziening hebben één der l> tadia
door)oopen noodig, om lra.k wet te worden. wij mogen gem 'l zegg n, het belangrijk te tac1ium..'\1 alle \'oort \:el1(,11
 

De ploeger [1917], 01 - 1/8

Volgende