5' 3
aa|t 0
an 9D0tiïti>ttöag 29 DMMIIIM \S^7.
1£°. 20.
tb tufte.
Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw.
Onder Redactie van:
W. DRUCKER en Th. P. B. SCHOOK-HAVER.
MM tl
MMMMM
I
MUM
MIMI"
Abonnementsprijs per 3 maanden . . f 0.75
Voor België, 't overige Buitenland en
Ned.-Indië
* 1.02*
Afzonderlijke Nummers
B 0.05
,,,,
l|lillllllllllllllllllilllMI«II.IIIIIIIIIIMIIIIIIillllllllill)ll I MMMMM Ml
I
MMMMMMMI
I
I
Il
|
MMM
Bureau van Redactie en Administratie:
Sarphatipark 61,
AMSTERDAM.
Advertentiün per regel
f O.I.'i
Groote letters naar plaatsruimte.
Bockaankondigingen per regel ....
0.10
en 43 maal.
Aanvragen om betrekkingen.
. „ 0.25
INHOUD:
(•ek netste majesteit.
Huiken en Kieken.
Binnen de (.reuzen.
DM den Vreemde.
Vergaderingen.
Literatuur.
Adrertcnliën.
De gemütliclie, bereidwillige, goedmoedige, blij-kijkende,
feministische Redacteur van „De Kroniek" korrelig, kregelig,
wrevelig, gallerig, moppërig, irukkeiig, kouelig, katterig ...
wel groot een contradictie! Voorwaar een phenomeen!
Toch moet in die gesteldheid geweest zijn de Heer P. L.
Tak, toen hij schreef zijn Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.
Geen wonder echter! Daar is geschied iets zoo ongeloofbaar
onbehoorlijks, dat verbitterd zou worden ook de rechtmoedigste onder de rechtmoedigen. Een groep vrouwen en
vrouwtjes heeft niet alleen geformeerd een plan, groot
en grootsch in opzet en uitvoering, maar zij zullen — naar
het zich laat aanzien — daarop hebben een zeker succes
en dat alles. . . . zonder dat zij hierbij de eerste viool laten
bespelen dooreen man. Vermetel, impertinent, overmoedig!
Zelfs een feminist als de Heer Tak voelt zich het bloed
omhoog stijgen bij dusdanig een lèse-majesté, en, perplexstaroogend naar de overdriestigen als de kip naar haar
te water gaand uitgebroed eend-jong, eischt hij van haar,
die het hebben durven wagen alleen te gaan op haar zwem,
het ondoenlijke, het onmogelijke, het volmaakte, alleenlijk
volbrengbaar door halfgoden. Zij, die vrouwen en vrouwtjes,
moeten op poene van te zijn ridicuul, geven de realiseering
van haar ideaal in al zijn consequentiën. Vergde ooit iemand,
de Heer Tak incluis, zoo iets van eenig mannen-werk?
Met droef-stemmende verbazing zullen Besturen, Commissiën en leden van de Ver. Nat. Tent. v. Vrouwenarbeid
uit 's Heeren Tak's mond vernemen, dat haar tentoonstelling
zal zijn „geen blijk van vreedzame gezindheid." Le contraire dus van wat tot hiertoe is geweest elke tentoonstelling, steeds genoemd „beeld desvredes.'' Vanwaar juist
deze expositie een exceptie? Wijl, wijl zij uitgaande van
vrouwen, geregeld door vrouwen, zullende wedergeven
den arbeid der vrouwen, den vaders, broeders, cchtgenooten
der initiatiefneemsters en medewerksters moet zijn —
volgens den Redacteur van De Kroniek — een oproer?
1 toe zoo ? Waren alle in den loop dezer eeuw ons gepasseerde exposities, uitgegaan van mannen, geregeld door
mannen, dan slechts een reeks van periodieke opstanden
tegen de vrouw? Was de Internationale Tentoonstelling
van '95, bij welks ineenzetting en besturing geen sprake
is geweest van" de.vrouw, een uitval tegen haar? de jongste,
te Brussel gehoudene, bij welker vele diners minitieus
werd geweerd al wat was vrouw, een andere ? Wij hebben
er nooit van hooren gewagen.. .. maar waarom dan nu,
nu de uitsluiting gelul, het sterkere geslacht, getapt dusdanigen onzin ? En dao dan nog wel door een ontwikkeld,
wetenschappelijk man als de Redacteur van De Kroniek?
Zou het den Heeren der Schepping, èn ter wille van den
seksen-vrede, en ter wille van het verleden, maar niet
beter zijn zoo zij niet zagen, niet wilden zien de splinters
en splintertjes aan datgene, wat in elk geval slechts is
verfijnde reproductie van eigen grof-spaanderig werk ? Als
deze tentoonstelling zal wezen een klap in het aangezicht
des mans, zijn geweest de vele en vele en vele tentoonstellingen, nationale en internationale, welke in de laatste
30 jaar elkander hebben opgevolgd als de druppel^ van
een slagregen, zoovele der vrouw in het aangezicht toegebrachte klappen.
Hier echter niet aan het woord het „beter," het
„wijzer." IJdelheid maakt dom, gekwetste ijdelheid tienvoudig dom. Duitschlands rechters veroordeelen tot zes
jaar vestingstraf een soldaat, gemompeld hebbende een
vervloeking achter den rug zijns Keizers, de door de aanstaande tentoonstelling zich gekwetst gevoelende mannen
zouden doen evenzoo met de initiatief-neemsters.... zoo
zij daartoe hadden de macht, — daarbij voelt niet een
Wilhelm II, dat al heel laag wordt gesteld zijn Keizerlijk
prestige, niet eens kunnende supporteeren den los daarheen
geworpen vloek van een mindere, voelen niet die mannen,
dat zij zelven al heel zwak verklaren hun eeuwen lang
gepredikte superioriteit, niet bestand tegen een zelfs lichte
elevatie der aan hen inferieuren. Waar zij nu echter niet
in beweging kunnen brengen de sabels der sbirren, niet
hebben tot hun dispositie een jurisprudentie, richtende naar
het welbehagen des meesters, de geknakte vanitas toch
zich wil zien gewroken, nemen zij te baat andere middelen
 

Evolutie [1897], 20 - 1/8

Volgende