%
rjaattnarttt.
QJCnens&ag 4 guit ^894.
IJ'. W.
WEEKBLAD VOOR DE VROUW
Ondei medewerking van D. DE CLERCQ, Stiermarken: Mr. Lens FKANK, BniMelj S,,KANIS en Vu, Aiiistenlam: en ne names: r.Mii.i* II.AI.I*, >"™ • ->i';Fn-KiiRT en ÖTTIUE" TcKSAr^wëéiieii; WARNER SÏioiB en ttra. (iKE.VFEi.i.. Kn«elan.|: .T»HAXNA. eohrtHMer van „het Recht der Vrouw". Gelieve; MARIE 1'OPEI.IN, doctor 111
...

_
_
_I
_
-___.

m
,-. ._
ir .......
1..,,
*j,.i. 1.......
V M**B*ilam
de Dames: EMIUE CLAEYS, Gent; Auo.
..........
uu vi Jn.m
1 1 '1 > ' 1
»i cuiivil .
11 Ati.ir.n >>.itiiii> 111 .ui o.
\» nr..n BUI., I.IIJJV.I.H-II .—....... —. m. lil Hiwtv* Te
* s*
t
j
do rechten, Brussel; STKI.MNI.WKKF-JENTINK, Leeuwarden; H. GoBBX, W. DKLTKKR, TH. SCHO0K-HAVER. JOH. Smuii-r. Amsterdam
iniiiiiii
mm
111111111 iiiinm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
mi tin
Abonnementsprijs por :t maanden. .
Voor België
't Overige Buitenland en Xed.-Indiü .
Afzonderlijke Nummers
1
iniiiiiii
ĥ 0.7.">
,. ur
„ kO*
,. 0.0S
Bureau van Redactie en Administratie:
5arphatipark 61,
AMSTERDAM.
iimijiiiHMjiiiia
mnnii.f»iim_i
f OM
. . ii.iu
.. 0.»
AdverUiitiën per regel
Groote letters naar plaatsruimte.
Boekaankondlgingeii per regel. .
en 4 8 maali
Aanvragen om betrekkingen . ••
intuin
Hm
Verkrijgbaar aan alle Kiosken te Amsterdam
en bij P. SCHAPER, Warmoesstraat, Groningen.
^'^y^v^ \<:. ' •
•S»
INHOUD.
De kiesreehtbeweging in Bngelaiid.
De ijzeren loonwet.
uitspanning.
Kicsreehtiiieinvs.
Kinnen de («reuzen.
Van uit den vreemde.
Literatuur.
Ingezonden.
Feuilleton.
Advertentiën.
Bericht.
Weder zonden wij verscheidenen dames een week of
vier achtereenvolgens ons blad ter kennismaking, en
wel aan haar wier naaien ons door abonnee waren
opgegeven en bij wie wij dus kans van slagen meenden
te hebben. Slechts éène van die allen verzocht ons
van verdere toezending verschoond te blijven. Kogen
wij daaruit opmaken, dat al de anderen met genoegen
ons blad hebben gelezen en zij zich daarop willen
abonneerén l
Zoo niet, dan verzoeken wij vriendelijk dit exemplaar
te wiiien terugsturen aan het bureau, met vermeid ing
van den naam des afzenders of der afzendster; dit is
voldoende Om ons te doen begrijpen dat men geen
abonnement verlangt.
£)c ;f^i es re c b I bc wc cj i 11 q, in Kngelanct
De meest opmerkingswaardige karaktertrek van de kiesrechtbeweging
in Engeland, voor zooverre aangaat de vrouw, is voorzeker wel het
feit dat haar invloed op hot intellectueel, op het sociaal, somtijds
ook op liet moreel leven stijgt, terzelfder tijd als de actieve verbetering:
het parlementaire kiesrecht, voor zooverre tenminste is af te gaan op
den politieker* barometer, minder dan ooit voor haar verkrijgbaar is.
Niet alleen toch heeft een invloedrijk minister, Mr. John Morley, in
een kortelings gehouden rede, zich sterk uitgelaten vóór het kiesrecht
van alle meerderjarige mannen, als zijnde het eenig middel tegen algemeen kiesrecht, maar ook heeft de „Registration Bill." ingediend door
een liberaal kabinet, op het oog hebbende de afschaffing der census
en verkortende den voor de kiesbovoogdhoid noodigen verblijfstijd.
— dus een stuk dat wensebt de deur van liet Parlement geopend te
zien aan een breede schare van mannelijke kiezers uit de slechtst
onderlegde klasse—met geen enkel woord de „onbevoegdheid van alle
Jlrs. iVA IJXKK SVilAI).
Presidente van ..the Iiitermltlima) tVomen's
iZie No. i>, 2de jaargang, Mail/.. 4U.)
vrouwen aangeroerd.
Integendeel : sterker dan
dit ooit is gesellied zet
deZe liill het stempel
op de .onbevoegdheid"
der vrouw en vervormt
een verblijfs- en censiiskiesrocht in een eenvoiidig. zuiver seksekiesrecht:
„Mannen.
kiesrecht." onder een
valsche vlag.
Hieruit moet gij nu
evenwel nog niet besluiten. dat deze Kill noodwendig tot wet verhe*
ven zal worden: de gepat enteerdo,onrechtvaardigheid welke zij begeert
heeft de verontwaardigülg van een groot aantal, anders zich niet niet
politiek bemoeiende vrouwen opgewekt en geprikkeld zijn dezen
bij het zien dat d Liberale partij hij uitnemendheid, zij die
zoo dikwijls in tijd 'im nood zich om hulp tot de vrouwen heeft
gewend, nu dat zij
nacht in handen heeft, heel en al de rechtvaardige eiscli van haar vroegere helpsters, liet kiesrecht, vergeet en ter
zijde werpt. Wij van onzen kant hebben verscheidene onzer vrienden
die in het Lager Huis zitting hebben er toe gebracht, amendementen
in dien geest aan te brengen, dat der vrouwen eisch besproken moet
worden en er bij hen op aangedrongen, dat zij de quaestie. hoe en op
welke wijze dan ook. ter tafel brengen. Moge onze ondervinding ter les
dienen aan de zusters in hef buitenland, moge zij eruit putten: nooit
of nimmer cenige partij hulp te verschaffen zonder daarvoor in ruil
te ontvangen een zeker, onverbreekbaar onderpand, ter voorkoming van
een Qtlid-pro-quo (misverstand I.
Eén zaak staat vast: een breede schare Engelsche mannen begint
datgene te vreezen wat eenmaal in hun oog slechts een spotlach waardig was: vandaar bun drijven naar een, het veld afsluitende grenspaal
en toch, niettegenstaande hun oppositie', toch gaan wij vooruit !
In den laatsten tijd heeft onze zaak gewonnen, doordien vele
onderzoekingen zijn gedaan in de wetten en gebruiken van voorheen.
Een van de boknoptste en duidelijkste werken in die richting is voorzeker wel BriHsk Freewomen (Britsche Vrije vrouwen); helder, voor
ieder begrijpbaar geeft het een schets van de verschillende veranderingen, welke op politiek gebied wetten en afvaardigingen hebben ondergaan. Lof daarvoor aan de schrijfster Mis Charlotte Stopes.
Belangwekkend is het te lezen, hoe van af het tijdperk dat dei' vrouw'en daling is begonnen, stuk voor stuk. trapsgewijze haar beur rechten zijn ontnomen, totdat eindelijk haar „algeheele onbevoegdheid" bij wet
van 1882 werd geproclameerd, in welke wet voor het eerst uitdrukkelijk werd gesproken van .mannelijke personen." Vleiend is het voor
de vrouw te leeren dat. in spijt van de telkens gemaakte inbreuk op
haar vrijheid, zij toch van langen, langen datum reeds haar belang.
 

Evolutie [1894], 14 - 1/8

Volgende