www.huiselijkgeweld.nl
Het Ministerie van Justitie startte eind
2000 met het project ‘Voorkomen en
bestrijden huiselijk geweld’, een
project waarin vele bij de problematiek
betrokken organisaties samenwerken.
Doelstelling is: “Een efficiënte aanpak
van
huiselijk
geweld
in
onze
Nederlandse, multiculturele samenleving te bevorderen.”
In het kader van dit project verleende
het Ministerie van Justitie subsidie aan
Tiye International voor het trainen van
begeleidsters en het opzetten van
zelfhulpgroepen.
Definitie
Onder 'huiselijk geweld' wordt volgens
de website van het Ministerie het
volgende verstaan: "geweld dat door
iemand uit de huiselijke kring van het
slachtoffer is gepleegd".
Geweld betekent in dit verband:
aantasting
van
de
persoonlijke
integriteit. Onderscheid wordt gemaakt
tussen geestelijk en lichamelijk geweld
(waaronder seksueel geweld).
De huiselijke kring van het slachtoffer
bestaat uit (ex)partners, gezinsleden,
familieleden en huisvrienden. Het begrip 'huiselijke kring' betreft dus de
relatie tussen de dader en het slachtoffer en niet de locatie (het eigen huis).
Foto: Roger Alwart uit:
Molbiele Tentoonstelling ‘Violence Alert’
Stichting
Vrouwenzelfhulp
De
Stichting
Vrouwenzelfhulp
(per
1 februari 2003: Anu, landelijk centrum
voor vrouwenzelfhulp) is een kritische
patiënten/consumentenbeweging waarin
een vijftal organisaties zijn gebundeld tot
een slagvaardig expertisecentrum.
Zelfhulp is het zelf oplossen van ervaren
problemen. Vrouwenzelfhulp is een
benaderingswijze die berust op de visie
dat de invloed van maatschappelijke en
geestelijke gezondheid bij het zorgverleningsproces moet worden betrokken.
De kern van vrouwenzelfhulp is:
systematische ontwikkeling en inzet van
ervaringsdeskundigheid
op
seksespecifieke thema’s. Vrouwen die een
bepaalde problematiek aan
den lijve
ondervonden hebben en hun ervaringen
een plaats hebben kunnen geven in hun
leven, adviseren en begeleiden andere
vrouwen bij het omgaan met hun
problemen. Vrouwen, die bellen naar de
hulptelefoons van de Vrouwenzelfhulp of
die deel uitmaken van een zelfhulpgroep,
maken ervaren geweld bespreekbaar.
Naar aanleiding van deze confrontatie met
vormen van geweld zijn er in samenwerking
met
TransAct
trainingen
georganiseerd en richtlijnen ontwikkeld
voor de organisaties in de vrouwenzelfhulp hoe om te gaan met vormen van
geweld tegen vrouwen.
Medewerksters in de vrouwenzelfhulporganisaties zijn in staat geweld te
signaleren, dit te bespreken en samen met
de betrokkene te zoeken naar een goede
doorverwijzing.
De Stichting Vrouwenzelfhulp ondersteunt,
adviseert en schoolt zelfhulpgroepen rond
allerlei
problematieken. De Stichting
Vrouwenzelfhulp is dan ook bereid in de
toekomst de vrouwen die zijn betrokken
bij het project Violence Alert te
ondersteunen bij het verspreiden van het
scholingsmateriaal en de werkwijze.
Yvonne Saro,
directeur Stichting Vrouwenzelfhulp
Meer informatie:
Stichting Vrouwenzelfhulp
Nieuwegracht 24 a, 3512 LR Utrecht
T: 030 2368262 F: 030 2368242
TIYE INTERNATIONAL Boven Vredenburg 65 3511 GW Utrecht T: 030 2382547 E tiye.int@worldonline.nl
2
Vorige

Tiye International newsletter [2002], 3 - 2/12

Volgende