Werkt de integrale aanpak huiselijk geweld van de vier
grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht?
Het Verwey-Jonker Instituut heeft gedurende vier jaar
onderzoek gedaan in gezinnen waarin partnergeweld
voorkwam. Het blijkt dat als gezinnen gemeld worden bij
hulpverleningsinstellingen er veelal een lange geschiedenis
is van zeer ernstig geweld tussen de partners. De negatieve
gevolgen van het partnergeweld voor kinderen en de ouders
zijn groot. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre
de aanpak ertoe heeft geleid dat het geweld afneemt, ouders
weer in staat zijn om hun kinderen op te voeden en de
trauma’s en emotionele onveiligheid bij kinderen afnemen.
In het onderzoek zijn gezinnen gedurende anderhalf jaar
gevolgd met uitgebreide metingen op drie momenten.
Daarnaast zijn er met een steekproef van de gezinnen
aanvullende interviews gehouden om meer zicht te krijgen
op de beleving van de gezinnen in deze situatie. Ook is een
steekproef van de overige bevolking bevraagd met dezelfde
instrumenten om de resultaten goed te kunnen vergelijken en
te duiden. Tot slot volgt een beeld van de ontwikkelingen in de
aanpak huiselijk geweld in de vier steden.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Verwey-Jonker Instituut
Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp | Bas Tierolf Katinka Lünnemann Majone Steketee
Bas Tierolf
Katinka Lünnemann
Majone Steketee
Doorbreken
geweldspatroon vraagt
gespecialiseerde hulp
Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak
huiselijk geweld in de G4.
 

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp: onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4 - 1/226

Volgende