NL
2
NL
2004/0084 (COD)
Gewijzigd voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikte versie)
1.
ACHTERGROND
Op 21 april 2004 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel
van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in
werkgelegenheid en beroep (herschikte versie)
1
. De specifieke rechtsgrondslag is
artikel 141, lid 3, van het EG-Verdrag, dat de medebeslissingsprocedure vereist.
Doel van het voorstel is bij te dragen tot meer rechtszekerheid en duidelijkheid bij de
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het
gebied van werkgelegenheid en beroep, door de belangrijkste bepalingen ter zake
alsook de recentste ontwikkelingen als gevolg van gevestigde rechtspraak van het
Europees Hof van Justitie in één tekst samen te voegen.
Deze vereenvoudiging en stroomlijning van het acquis communautaire zal de
communautaire wetgeving voor zowel juristen als het grote publiek toegankelijker en
leesbaarder maken en vormt zo een belangrijke bijdrage tot betere regelgeving.
In het voorstel worden de volgende zes bestaande richtlijnen over gelijke
behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van werkgelegenheid en beroep
in één coherent instrument samengevoegd:
• Richtlijn 75/117/EEG betreffende gelijke beloning;
• Richtlijn 76/207/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 2002/73/EG, betreffende gelijke
behandeling ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, beroepsopleiding en
promotiekansen, en ten aanzien van arbeidsvoorwaarden;
• Richtlijn 86/378/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 96/97/EG betreffende gelijke
behandeling in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid;
• Richtlijn 97/80/EG betreffende de bewijslast in gevallen van discriminatie op
grond van geslacht.
Het voorstel is niet alleen een consolidering, maar omvat ook een aantal belangrijke
wijzigingen. Deze wijzigingen beogen de communautaire wetgeving voorzichtig bij te
werken en te moderniseren. Zo wordt gevestigde rechtspraak van het Europees Hof
1
COM(2004) 279 definitief.
Vorige

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikte versie) - 2/18

Volgende