NL
NL
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Brussel, 25.8.2005
COM(2005) 380 definitief
2004/0084 (COD)
Gewijzigd voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikte versie)
(door de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag)
 

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep (herschikte versie) - 1/18

Volgende