Marijke Ekelschot, MANNENHAATVERZEN, Amsterdam 1992, De Bonte was
marijke ekelschot
M A N N E N H A A T V E R Z E N
GES CHENKJ E
ter ere v an
de femini stiese boeke nbeurs 1992
in 500 ex emplar en
© M arijke Ekels chot 1 987, 1 992
zet werk: Anneke van B aalen
in de got hic 16 .67 cp i
fem inisti ese ui tgever ij de bonte was
pos tbus 1 0222, 1001ee amste rdam
feministiese uitgeverij de bonte was
 

Mannenhaatverzen - 1/7

Volgende