Staatscourant betreffende schoolopzieners, schooltoezicht en inspectie lager onderwijs. 1932.