Vrouwenplicht en gemeenschapsdienst. Uitgegeven door den Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht (Doetinchem 1913), 56 p.. 1913.