Stukken betreffende de fusie van de vereniging met de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. 1919-1920.