Vierentwintigste algemene vergadering en drieëntwintigste jaarverslag. 1895.