Ingekomen brieven houdende gegevens betreffende het aantal vrouwelijke ambtenaressen werkzaam bij de posterijen en telegrafie. Met bijlagen. 1898.