Voordracht gehouden door M.J. Baale op het vijfde Nederlandsche Philologen-Congres te Amsterdam. 1907.