/
You are not logged in

Archief Madzy Rood-de Boer1956-2005

Identity Area

Collection IDIIAV00000628
Unitdate1956-2005
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent3.72 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2011
Access and UseBeperkt
Toestemming van archivaris nodig voor de met een asterisk gemerkte stukken.
Preferred CitationArchief Madzy Rood-de Boer, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 7 oktober 1923 te Rotterdam, overleden op 21 december 2009 te Amsterdam; trouwde met Max Gustaaf Rood, Minister van Binnenlandse Zaken in het derde kabinet van Agt (1982); zij kreeg twee kinderen; behaalde haar eindexamen in 1943 aan het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam; studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden; in verband met de sluiting van de Leidse universiteit tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte zij van 1943-1946 als groepsleidster in de jeugdzorg in het Weeshuis der Hervormden te Schiedam; studeerde af in 1951; werkte vanaf 1951-1968 als docente Recht en burgerschapskunde aan de Sociale Academie van Amsterdam en verschillende andere instellingen voor hoger beroepsonderwijs; promoveerde op 23 februari 1962 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Ouders en kinderen. Aspecten van het familierecht bij professor Dr A. Pitlo tot doctor in de rechtsgeleerdheid; publiceerde een groot aantal nationale en internationale publicaties op het gebied van met name familierecht, kinderbescherming en meerderjarigheidsgrenzen; maakte zich sterk voor het recht op abortus en voor vrijwillige euthanasie; was sinds 1971 als de eerste vrouwelijke hoogleraar Personen, familie- en jeugdrecht verbonden aan de voormalige Katholieke Hogeschool Tilburg, de huidige Universiteit van Tilburg; werd vanaf 1972 ook (deeltijd)hoogleraar aan de voormalige Rijksuniversiteit Utrecht; naast het geven van onderwijs deed zij onderzoek naar de rechtspositie van kinderen en jongeren; maakte ook deel uit van diverse staatscommissies, zoals de eerste abortuscommissie (commissie Kloosterman), de commissie Wiarda (rapport jeugdbeschermingsrecht), de adviescommissie Zedelijksheidswetgeving (commissie Melai), de commissie Anneveldt (Rapport Sanctierecht voor jeugdigen), de Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie en de Centrale Adviesraad; had oog voor de grote lijnen en de (toekomstige) ontwikkelingen van het jeugdrecht; deed mee aan diverse praatprogramma's op TV; actief in het buitenland als medeoprichter en bestuurslid van The International Society on Family Law en de Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Jugendfragen; was voorzitter van de vereniging Pro Juventute en Het Nederlands Vrouwencomité 1968-1973; was lid van de Rooie Vrouwen en later van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid (PvdA); lid van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO); lid van de Centrale Adoptieraad, lid van de Amsterdamse vereniging tot oprichting en instandhouding van medisch opvoedkundige bureau's en lid van het hoofdbestuur van de Europese Beweging en een aantal commissariaten bij de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven (VNU); nam als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht afscheid op 28 oktober 1988 en aan de Katholieke Hogeschool Tilburg op 30 juni 1990; in 1994 werd zij tijdelijk hoogleraar aan de juridische faculteit van de Rijksuniversteit Leiden.


Scope and Content

Correspondentie 1956-1992; biografische stukken 1970-1999; stukken betreffende haar activiteiten als hoogleraar 1972-1989; stukken betreffende onderzoek 1975-1981; stukken betreffende haar bestuurs- en adviseursfuncties binnen verenigingen, werkgroepen, en commissies 1970-1992; stukken betreffende haar deelname aan symposia en lezingen 1972-2005; stukken betreffende haar gepubliceerde boeken en artikelen 1970-1986; documentatie 1971-1979.
Correspondentie familie en vrienden

*1-*5
Correspondentie met familie en vrienden. 1970-1992.. 5 omslagen.
*1
1970-1975..
*2
1976-1980..
*3
1981-1985..
*4
1986-1990..
*5
1991-1992..

Algemene correspondentie en administratie

6-29
Correspondentie. Met foto's. 1956-1992.. 20 pakken, 3 omslagen en 4 stukken.
6
1956-1957. 4 stukken.
7
1969-1970. 1 omslag.
8
1971. 1 omslag.
9
1972..
10
1973..
11
1974. Met foto's..
12
1975..
13
1976..
14
1977. Met foto..
15
1978..
16
1979..
17
1980. Met foto's..
18
1981..
19
1982..
20
1983..
21
1984..
22
1985..
23
1986..
24
1987..
25
1988..
26
1989..
27
1990..
28
1991..
29
1992. 1 omslag.
30-35
Bureau-agenda's. 1955-1956, 1962, 1964-1967, 1970-1977, 1979-2000.. 6 dozen.
30
1955-1956, 1962-1967..
31
1970-1975..
32
1976-1982..
33
1983-1988..
34
1989-1995..
35
1996-2000..
36
Zakagenda's en notities van activiteiten, publicaties, en bijeenkomsten afkomstig uit zakagenda's. 1967?-1993, 1995-1996.. 1 pak.
37
Telefoonklapper. z.j.. 1 stuk.

Biografische gegevens

38
(Concept) interviews met haar. z.j., 1981, 1988-1989.. 1 omslag.
39
Biografische stukken. z.j., 1973-1974, 1976, 1989, 1991, 1994, 1999.. 1 omslag.

Activiteiten als hoogleraar

40
Verslag van de openbare les 'Rechtsvorming en rechtsvinding in het jeugdrecht' op 9 maart 1972 bij haar inauguratie tot buitengewoon lector in het Kinderrecht en de kinderbescherming aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Met felicitaties. 1972.. 1 omslag.
41
Tekst van de oratie 'Jeugdbeleid?' door haar uitgesproken bij haar ambtaanvaarding van Buitengewoon hoogleraar Kinderrecht en Kinderbescherming van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht op 22 mei 1974. Met felicitaties. 1974.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 66.
42
Agenda's en notulen van de sectie Kinderrecht en Kinderbescherming van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij buitengewoon hoogleraar was. Met bijlagen. 1973-1976.. 1 pak.
43
Correspondentie van de sectie Kinderrecht en Kinderbescherming van het Willem Pompe instituut voor strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar zij buitengewoon hoogleraar was. Met verslagen van werkgroepen. 1975-1978.. 1 pak.
NB. Zie ook de rubriek correspondentie.
44
Correspondentie van de sectie Jeugdrecht, Jeugdbescherming en Jeugdbeleid, Vakgroep Privaatrecht aan de Juridische faculteit van de Katholieke Hogeschool Tilburg, waar zij Buitengewoon hoogleraar was. 1977-1978.. 1 omslag.
NB. Zie ook de algemene correspondentie.
45-50
Stukken betreffende haar werk als promotor aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Met correspondentie van en betreffende promovendi. 1979-1998.. 4 omslagen, 2 stukken en 1 pak.
45
Fotoalbum ter gelegenheid van de promotie van W.A.J. Albers. Promoveerde op het proefschrift Politie en jeugdigen, naar een probleemgerichte politiezorg voor minderjarigen.1990. 1 stuk.
*46
E.A.M. Scheij. Promoveerde op een proefschrift over klachtrecht voor minderjarigen (KU Tilburg). 1987-1998. 1 omslag.
*47
M. Meijdam-Slappendel. Promoveerde op een proefschrift over adoptie in Nederland. 1992-1996. 1 omslag.
48
I.E. Loemban Tobing-Klein. Promoveerde op het proefschrift Jeugdrecht en jeugdbescherming in Suriname. 1979-1980, 1986. 1 omslag.
*49
M. de Bruijn-Lückers. Promoveerde op het proefschrift Minderjarigheid, ouderlijk gezag en de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens. Met proefschrift. 1985-1994. 1 pak.
50
Onvolledige kopie van het proefschrift van Theo Koens over de rechtspositie van buitenlandse kinderen in Nederland. 1980? 1 stuk.
51
Materiaal met haar notities behorend bij haar colleges aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 1983-1988.. 1 pak.
52
Materiaal met haar notities behorend bij haar colleges aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 1984-1988.. 1 pak.
53
Receptieboek aangeboden door de Vakgroep Strafrechtwetenschappen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan (1959-1984) van de leerstoel Jeugdrecht, Jeugdbescherming en Jeugdbeleid aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht voor opname in de Instituutsbibliotheek. 1984.. 1 stuk.
54
Stukken betreffende het symposium 'De (rechts)positie van de minderjarige anno 1988' op 28 oktober 1988, met in aansluiting op het symposium haar afscheidscollege als hoogleraar Personen, Familie en Jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. 1988.. 1 omslag.
55
Receptieboek 'Afscheid Tilburg 30 juni 1989' ter gelegenheid van haar afscheid als Bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 1989.. 1 stuk.
56
Stukken betreffende het rapport 'Confessionele signatuur van de Katholieke Hogeschool Tilburg' van de werkgroep Confessionaliteit en haar reactie op het rapport. 1975-1976.. 1 omslag.

Onderzoek

57
Agenda's en verslagen van de onderzoeksbesprekingen van de secties Kinderrecht en Kinderbescherming van de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Rijksuniversiteit Utrecht. 1978-1979.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende het onderzoek uitgevoerd door Karin Westerweel naar de ervaringen en meningen van doctoraal-studenten aan de juridische en sociale faculteiten van de Rijksuniversiteit Utrecht en Katholieke Hogeschool Tilburg over een stage als onderdeel van het vak Kinderrecht en kinderbescherming, door haar gedoceerd. 1975.. 1 omslag.
59
(Concept) onderzoeksrapport van de sectie Jeugdrecht van de Katholieke Hogeschool Tilburg naar de totstandkoming van de omgangsregelingen ex art. 161, 5 van het Burgerlijk Wetboek in Zuidelijk Nederland onder haar leiding uitgevoerd. 1978.. 1 stuk.
60
Stukken betreffende het door haar begeleide onderzoeksproject 'Leeftijdsgrenzen in de wetgeving', oftewel 'Leeftijdsladder' genoemd. In 1978 gestart door de Raad voor de Jeugdvorming, later genaamd Raad voor het Jeugdbeleid. 1979-1981.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende de ontwikkeling van het onderzoeksproject 'Knelpunten voor buitenlandse jeugdigen in hun kontakten met de Nederlandse justitie' aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht uitgevoerd onder haar begeleiding. 1980.. 1 omslag.
62
Interviews met medewerkers van de Katholieke Hogeschool Tilburg over het functioneren van de Raad voor de Kinderbescherming. Haar functie is onduidelijk. 1977-[1978?].. 1 pak.

Bestuur- en adviseursfuncties

63
Agenda's en notulen van de Commissie Abortusvraagstukken, waar zij zitting in had. De commissie was geïnstalleerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 22 januari 1970 met als opdracht de medische en sociale betekenis van abortus provocatus te onderzoeken, mede aan de hand van wetgeving en ervaringen in het buitenland en haar advies uit te brengen over eventuele nadere regelgeving over abortus provocatus. Met bijlagen. 1970.. 1 pak.
64
Agenda's en notulen van de Werkgroep Waarborgen Privacy Pupillenadministratie ingesteld door de Nationale federatie voor kinderbescherming, waar zij zitting in had. Met bijlagen. Met correspondentie over de automatisering van de financiële Pupillenadministratie kinderbescherming. 1972-1973.. 1 omslag.
65
Agenda's en notulen van de Adviescommissie Zedelijksheidswetgeving, waar zij zitting in had. De commissie had als opdracht een derde interimrapport op te stellen betreffende prostitutie. Met bijlagen. 1975-1976.. 1 pak.
*66
Correspondentie met andere leden van Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC). Met stukken betreffende een op te richten informatie- en documentatiecentrum door samengaan van NVC en het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging (IAV). 1968-1969.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende haar werkzaamheden als voorzitter van Het Nederlands Vrouwen Comité (NVC). 1968, 1970, 1972.. 1 omslag.
NB. Zie ook het Archief van Het Nederlands Vrouwen Comité, aanwezig bij Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis.
68
Correspondentie met de Staatscommissie 'Bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties' van het ministerie van Justitie over het Interimrapport Privacy en persoonsregistratie. Met het rapport en haar reactie op het rapport.1974.. 1 omslag.
69
Correspondentie met leden van de International Society on Family Law, deels in haar functie van 'vice-president'. Met foto's van haar verblijf op het congres van de vereniging in Uppsala, Zweden in 1979.1978-1982.. 1 pak.
70
Correspondentie met de Wissenschaftlichen Vereinigung für Familienrecht, waarvan zij lid was. 1980-1987.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende de Nederlandse vereniging van maatschappelijk werkers, waar zij zitting had in het College van Beroep. 1962-1965, 1971.. 1 omslag.
72
Stukken betreffende het bezoek van 25 maart-26 april 1970 aan Indonesië van de Nederlandse vrouwendelegatie, waar zij aan deelnam in haar functie van voorzitter van het NVC op uitnodiging van de Verenigde Indonesische Vrouwenorganisaties, oftewel Kowani genaamd. Met foto. 1969-1971.. 1 pak.
73
Stukken betreffende de brainstorm bijeenkomst over de problematiek van de organisatie van de kinderbescherming georganiseerd door het ministerie van Justitie, directie kinderbescherming gehouden te Wassenaar op 7 januari 1972, waar zij aan deelnam. Met stukken betreffende het rapport Jeugdbeschermingsrecht van de commissie Wiarda en de reactie van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap. 1971-1972.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende de Interim Stichting, een samenwerkingsverband van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, waar zij in de brainstormcommissie zat ten behoeve van een discussieonderwerp in het Jaar van de Vrouw in 1975. 1973-1974.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende het wetsontwerp inzake de Kindercentra. Met haar commentaar. 1973.. 1 omslag.
Zie ook inv.nr 51.
76
Stukken van het Werkorgaan Integratie Jeugdbescherming Nederland (WIJN), waarin zij zitting had voor de vereniging Pro Juventute Amsterdam met commentaar op de Discussienota opgesteld door de Commissie van advies inzake het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen. 1975-1976.. 1 omslag.
77
Twee foto's van een rechtszitting in Suriname waarbij zij aanwezig was. Ca. 1974?. 2 stukken.
78
Stukken betreffende haar te verzorgen post-academische cursussen in Suriname van 12-26 november 1992 voor juristen, in de praktijk werkzaam in opdracht van de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname. 1992.. 1 omslag.

Overige activiteiten

79
Stukken betreffende deelname aan symposia (met geleverde bijdrage) en lezingen. 1972-1975, 1979-1980, 1982, 1985-1986, 1988-1989, 2005.. 1 omslag.
NB. Zie ook de correspondentie inv. nrs. ...
80
Stukken betreffende haar deelname aan het 'Symposium of Arab and African experts responsible for child and youth welfare' georganiseerd door de International Union for Child Welfare in Tanger van 19-22 maart 1979. Met foto. 1979.. 1 pak.
81
Stukken betreffende de vaarwel-reunie voor haar vriendin/collega Eugénie Drabbe bij de Algemene Hogeschool Amsterdam Faculteit Sociaal-Agogische Opleidingen op 5 november 1988, met haar toespraak. 1988.. 1 omslag.

Publicaties

82
Humanistische Forderungen im Jugendrecht und Jugendschutz / Prof. Dr. Madzy Rood-de Boer. Freies Denken jrg. 21,1973, feb. nr. 2, p. 1-2.1973.. 1 stuk.
83
Stukken betreffende de voorgestelde wijziging van de wettelijke regeling inzake meerderjarigheid van 21 jaar naar 18 jaar met haar geformuleerde (concept) preadvies geschreven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Juristen-vereniging. 1970.. 1 pak .
84
Stukken betreffende haar bijdrage aan de bewerking van het boek van A.Pitlo, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deel 1: Het personen- en familierecht. 1972-1978.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende de uitgave van de publicatie Stroomversnellingen in de kinderbescherming in 1973 en de herdruk in 1982. 1974, 1979-1982.. 1 pak.
86
Correspondentie betreffende haar bijdrage aan de bundel Handhaving van publiek recht door de overheid aangeboden aan Prof. Mr. W. Duk, hoogleraar in het Administratief Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UVA) wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. 1983-1984.. 1 omslag.
87
Verzameld materiaal betreffende de problematiek van vaccinatie van minderjarigen voor de tot standkoming van haar artikel 'Vaccinatie en het recht' in het Cahier Vaccinatie uitgegeven door de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 1978.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende haar artikel Ouderschap in juridische zin in het cahier "Ouderschap" uitgegeven door de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 1983.. 1 omslag.
89
Stukken betreffende de uitgave van de 'Kroniek van het Jeugdrecht' in het tijdschrift Rechtsgeleerd Magazijn Themis. Zij was coördinator voor de samenstelling van de kronieken. 1980-1981, 1986.. 1 omslag.
90
Stukken betreffende haar artikel in de 'dissertatie-uitgave' van het tijdschrift Ars Aequi. waarin zij haar proefschrift na 20 jaar kritisch bespreekt. 1985.. 1 omslag.
91
Rapport 'De minderjarige in het gezondheidsrecht' . Concepttekst van het prae-advies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht / door Madzy Rood-de Boer, 15p. Met literatuurlijst. z.j.. 1 stuk.
92
Some observations on a magic formula: in the best interests of the child. Contribution of Prof. Dr. M. Rood-de Boer to the Dutch translation and adaptation of the publication Beyond the interests of the child, Kluwer, 1979. 1979.. 1 stuk.

Documentatie

93
Krantenknipsels betreffende de presentatie van het progressieve schaduwkabinet samengesteld in 1971 op basis van een zuiver politiek programma in haar streven naar deconfessionalisering in de Nederlandse politiek. Haar echtgenoot Max Rood had daar zitting in als minister van CRM. 1971.. 1 omslag.
94
Documentatiemateriaal over de positie van (minderjarige) allochtonen in de Nederlandse rechtsorde en van minderjarigen in het Islamitisch recht. Met literatuuropgaven. 1974-1979.. 1 omslag.