/
You are not logged in

Archief Young Women's Christian Association (YWCA) Nederland1920-2001

Identity Area

Collection IDIIAV00000470
Unitdate1920-2001
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent25.75 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Inge Giesbers in 2008
0.24 m.isnog niet geïnventariseerd
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Young Women's Christian Association (YWCA) Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Arrangement

De inventaris is gebasseerd op eerder gemaakte ordeningsplannen; aangezien activiteiten van de World YWCA voortvloeien in activiteiten van de YWCA Nederland, zijn bij beide dezelfde onderwerpen terug te vinden. Werkgroepen en commissies zijn opgenomen bij het onderwerp waarop ze betrekking hebben, overige groepen zijn in de rubriek commissies en werkgroepen geplaatst. De dia's en foto's zijn indien mogelijk opgenomen bij het betreffende onderwerp. Overige foto's en dia's zijn geplaatst in de rubriek voorwerpen, beeld- en geluidsmateriaal. Dubbeltallen, handleidingen, ontvangen kerstkaarten en financiële gegevens ouder dan tien jaar zijn vernietigd. Persoonsgegeven en stukken betreffende de personeelsverzekering bij Amstleven worden apart van het archief bewaard en op termijn vernietigd. Boeken zijn overgebracht naar de bibliotheek van het IIAV.


Geschiedenis

Opgericht op 3 november 1920 als Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes; er traden direct acht verenigingen toe; Mary W. Barger was de eerste voorzitster; de belangrijkste reden voor de oprichting was de behoefte aan 'modern meisjeswerk'; de belangrijkste taak was het steunen van meisjes in Nederland (en later ook in Nederlands-Indië en Suriname) in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling; de Federatie diende zowel als ontmoetingsplaats voor de aangesloten verenigingen als vertrekpunt van waaruit nieuw werk opgezet kon worden waaraan nog behoefte was; in 1947 werd de naam veranderd in Christen Jonge Vrouwen Federatie (CJVF); vanaf 1954 gevestigd in het Mary Bargerhuis in de F.C. Dondersstraat in Utrecht; in 1972 werd de federatievorm verlaten voor een nieuwe vereniging met individueel lidmaatschap en plaatselijke studiekernen, de Young Women's Christian Association (YWCA) Nederland; de Federatie is vanaf 1922 verbonden aan de World YWCA in Genève (daarvoor was dat vanaf 1907 de Nederlanderlandsche Meisjesbond die in 1894 was opgericht).


Scope and Content

Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1939-1997, algemene correspondentie 1934-1998, jaarverslagen 1920-1997, bestuursstukken 1921-1999, financiën 1946-1996, personeelsstukken 1948-1993, documenten betreffende het Mary Bargerhuis en andere bezittingen 1931-1996, stukken betreffende afdelingen, commissies en werkgroepen 1949-1998, leden 1942-1998, jubilea 1933-1987, correspondentie en andere stukken betreffende projecten over mensenrechten 1960-1996, de positie van vrouwen 1971-1993, vluchtelingen 1953-1994, energie, milieu en techniek 1979-2001, arbeidsmarkt 1926-1987, Europese eenwording 1975-1989, stukken betreffende publiciteit 1950-1994, educatie en vorming 1933-1996, stukken betreffende de World YWCA 1927-1994, de Europese Federatie van YWCAs 1965-1998, correspondentie met nationale YWCAs 1951-1994, stukken betreffende de samenwerking met andere organisaties 1947-1998, documentatie 1948, 1986, voorwerpen, beeld- en geluidsmateriaal 1922-1999.
Algemeen

Notulen.
1-2
Notulen van de ledenvergaderingen van de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes. 1939-1958.. 2 delen.
3-4
Notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur van de Christen Jonge Vrouwen Federatie (CJVF). 1948-1958.. 2 mappen.
5
Verslagen van en correspondentie betreffende de Algemene Ledenvergadering van de CJVF. 1950-1958.. 1 map.
6-8
Verslagen van en correspondentie betreffende de Algemene Ledenvergadering van de YWCA Nederland. 1973-1992.. 3 mappen.
9
Agenda, notulen en correspondentie betreffende de Raad van Afgevaardigden van vrouwenorganisaties in de CJVF / YWCA. 1952-1973.. 1 doos.
10-16
Notulen van de bestuursvergaderingen van de CJVF. 1952-1972.. 4 dozen en 3 mappen.
10
1952-1956. 1 map.
11-12
1957-1960. 2 mappen.
13
september 1960-februari 1964..
14
maart 1964-januari 1966..
15
februari 1966-april 1969..
16
april 1969-oktober 1972..
17-22
Notulen van de bestuursvergaderingen van de YWCA. 1972-1997.. 6 dozen.
17
november 1972-mei 1977..
18
augustus 1977-februari 1981..
19
maart 1981-oktober 1985..
20
oktober 1985-augustus 1989..
21
september 1989-december 1993..
22
januari 1994-december 1997..
23
Notulen van de gecombineerde bestuurs- en commissievergaderingen van de YWCA Nederland. 1974-1993.. 1 doos.
24
Notulen van de telefonische vergaderingen van het algemeen bestuur van de YWCA Nederland. 1989-1991.. 1 map.

Correspondentie.
25-33
Algemene correspondentie. 1947-1958, 1960, 1963-1993.. 9 mappen.
25
1947-1952..
26
1953-1958..
27
1960, 1963-1967..
28
1968-1971..
29
1972-1981..
30
1982-1984..
31
1985-1987..
32
1988-1989..
33
1990-1993..
34 en 560
Brievenboeken en registratielijsten van ingekomen en uitgaande post. 1960-1998.. 2 dozen.

Jaarverslagen.
35-38
Handgeschreven en gedrukte jaarverslagen. 1920-1962, 1964-1976, 1978-1985, 1987-1997.. 4 mappen.
35
1920-1938..
36
1938-1957..
37
1958-1962, 1964-1976, 1978..
38
1979-1985, 1987-1997..
39
Stukken betreffende het jaarverslag van de CJVF over 1966. 1965-1968.. 1 map.

Organisatie

Statuten en KvK.
40
Correspondentie betreffende statuten(wijzigingen). 1932-1933, 1947, 1950, 1958, 1960-1961, 1971-1974, 1977-1978, 1984, 1988-1993.. 1 doos.
41
Correspondentie met de Kamer van Koophandel. 1981-1985, 1988-1991, 1993.. 1 map.

Bestuur en beleid.
42-50
Correspondentie met andere stukken van en aan het bestuur. 1921, 1926-1927, 1930, 1933, 1939-1940, 1942-1945, 1950-1961, 1963, 1966-1967, 1971-1973, 1975, 1979-1993.. 9 mappen.
42
1921, 1926-1927, 1930, 1933, 1939-1940, 1942-1945..
43
1950-1961, 1963, 1966-1967..
44
1971-1973, 1975, 1979-1981..
45
1982-1987..
46
1988..
47
1989..
48
1990..
49
1991-1992..
50
1993..
51-53
Verslagen en notulen betreffende de reorganisatie en herorientatie in de CJVF. 1934, 1950-1952, 1954-1959, 1964, 1970-1972.. 3 mappen.
54
Kerstkaarten en jaarteksten. 1942, 1948, 1950, 1955, 1962, 1964, 1966-1968, 1971-1974, 1978, 1981, 1983,1986-1990, 1992-1993.. 1 map.
55
Correspondentie met de secretarie van H.M. de Koningin, betreffende haar rol als beschermvrouwe. 1948, 1954, 1957, 1980-1981.. 1 map.
56
Stukken betreffende een onderzoek naar de interne organisatie om te komen tot communicatieverbetering. 1969-1970, 1972.. 1 map.
57
Jaarplannen en toekomstvisies. 1971, 1977, 1985-1988, 1990-1999.. 1 map.
58
Correspondentie betreffende de Voordrachtscommissie over de gedelegeerden voor de World Council en de bestuursvacatures. 1973-1980, 1982, 1986-1991.. 1 map.
59
Stukken betreffende de christelijke identiteit van de YWCA. 1976, 1981, 1990-1991.. 1 map.

Personeel.
60
Correspondentie en krantenartikelen betreffende het afscheid van mevrouw Barger, mevrouw Kloosterman en mevrouw Palmer. Met foto's. 1948-1950, 1969-1970, 1977-1978.. 1 map.
61
Stukken betreffende stagiaires en stageverslagen. 1950-1951, 1980-1986, 1988-1989.. 1 map.
62-64
Verslagen en correspondentie betreffende interne trainingen op het gebied van communicatie, actie en vergaderen. 1951, 1973-1975, 1977-1978, 1989, 1991-1993.. 3 mappen.
65
Verslagen en correspondentie betreffende secretaressetrainingen. 1955-1957.. 1 map.
66
Correspondentie betreffende vacatures. 1955, 1960, 1965-1966, 1970-1972.. 1 map.
67
Correspondentie betreffende mevrouw Stokvis, die namens de YWCA in Nigeria werkzaam was. Met foto's. 1971-1974.. 1 map.
68
Overzicht van personeelsleden. Z.j.. 1 omslag.

Financiën.
69
Correspondentie betreffende een zegelactie om een afgevaardigde naar China te sturen. 1946-1947.. 1 map.
70
Accountantsrapporten. 1947-1965.. 1 doos.
71
Financiële correspondentie. 1950-1952, 1954-1960, 1966-1974, 1980, 1983.. 1 map.
72
Verslagen betreffende financiële acties ten behoeve van de CJVF-YWCA. 1952-1955, 1964-1965, 1968-1969.. 1 map.
73
Begrotingen. 1952-1961, 1966-1971, 1973, 1975-1977, 1980-1981, 1984, 1986-1992, 1994, 1996.. 1 map.
74
Correspondentie betreffende financiële steun voor de CJVF-slachtoffers van de watersnoodramp. 1953.. 1 omslag.
75-76
Correspondentie, notulen en verslagen van de Financiële/Fondswervings commissie. 1953-1956, 1963-1965, 1975-1984, 1986, 1988, 1990-1993.. 2 mappen.
77-78
Financiële jaarstukken. 1962-1970.. 2 mappen.
79
Correspondentie en aktes betreffende schenkingen aan de YWCA. 1965, 1980, 1990.. 1 omslag.
80-82
Correspondentie betreffende fondswerving. 1967-1976, 1980-1985.. 3 mappen.
83
Correspondentie betreffende subsidie-aanvragen bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1970-1982.. 1 map.
84
Stukken betreffende het Marieke Kloostermanfonds. 1971-1973, 1975, 1981-1985.. 1 map.
85
Financiële overzichten en jaarverslagen. 1971-1995.. 1 doos.
86
Correspondentie betreffende financiële steun verkregen uit de verkoop van cottage industry producten uit andere YWCA landen. 1974-1977, 1980-1981.. 1 map.
87-88
Correspondentie betreffende de subsidie-aanvragen bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1976-1994.. 2 dozen.
89
Correspondentie betreffende de verkoop van een YWCA-kookboek om geld te verzamelen. Met foto's. 1978-1979, 1983.. 1 map.
90
Correspondentie betreffende het Special Appeal, een fonds ter versterking van de financiën van de Wereldbond. 1980-1982, 1985-1986.. 1 map.
91
Correspondentie betreffende subsidies van het Koningin Juliana Fonds. 1986-1987, 1991-1993.. 1 map.

Eigendom en bezit.

Mary Bargerhuis in Utrecht.
92-93
Stukken betreffende het beheer en verhuur. Met financiële overzichten. 1933, 1950, 1954-1957, 1960-1996.. 2 dozen.
94-95
Stukken betreffende de huiscommissie. 1949, 1952, 1954-1970, 1972-1993.. 2 dozen.
96-97
Correspondentie betreffende de verbouwing. Met bouwtekeningen. 1954.. 2 mappen.
98
Notulen van de vergaderingen van de bouwcommissie. Met correspondentie en andere stukken. 1965-1970.. 1 map.
99-100
Stukken betreffende Stichting het Onderhuys. 1967-1973.. 2 dozen.

Overig.
101-103
Stukken betreffende de nalatenschap van Mejuffrouw A.G. Brants; de villa de Bongerd in Zelhem (Gelderland) en de villa Convente in Bergen aan Zee (Noord-Holland). 1931, 1939-1961, 1964-1971.. 1 doos en 2 mappen.
104
Stukken betreffende Huize Melanie in Haarlem. Met foto's. 1947-1951, 1953, 1956-1969, 1972.. 1 doos.

Afdelingen.
105-106
Correspondentie met plaatselijke en regionale afdelingen van de CJVF en de YWCA. 1949-1956, 1960-1965, 1975-1981, 1983-1985.. 2 mappen.
107-108
Correspondentie betreffende studiekernen. 1967-1993.. 1 doos en 1 map.

Leden.
109
'Driehoekboek' en 'streepjesboek' (lidmaatschapsschriftje met aantekeningen) van twee leden van de CJVF. 1942 en z.j.. 1 map.
110-112
Stukken betreffende de Commissie Individuele Leden. 1951-1954, 1961-1972.. 3 mappen.
113-114
Enquêtes gehouden onder de individuele CJVF leden en onder de Federatie Kontakt abonnees. 1970.. 2 dozen.
115
Stukken betreffende de ledendag. 1971-1972.. 1 map.
116-118
Ledenlijsten. 1977-1992.. 3 mappen.
119
Correspondentie met leden en ereleden. 1980, 1985-1986, 1990-1992.. 1 map.
120
Stukken betreffende de talentenbank, een enquête onder de leden. 1982-1984.. 1 map.
121-122
Correspondentie betreffende de ledenadministratie. 1993-1998.. 2 mappen.

Jubilea.
123
Stukken betreffende de Verbondsdagen. 1933, 1948.. 1 map.
124
Stukken betreffende het dertigjarig jubileum. 1950.. 1 map.
125
Stukken betreffende het vijfenveertigjarig jubileum. 1965.. 1 map.
126-128
Stukken betreffende het vijftigjarig jubileum. Met foto's. 1969-1971.. 3 mappen.
129
Stukken betreffende het vijfenvijftigjarig jubileum. 1975-1976.. 1 map.
130
Stukken betreffende het zestigjarig jubileum. 1980-1981.. 1 map.
131-133
Stukken betreffende het vijfenzestigjarig jubileum. 1985-1987.. 3 mappen.

Activiteiten

Commissies en werkgroepen.
134
Stukken betreffende de Cirkelcommissie. 1951-1954.. 1 map.
135-137
Stukken betreffende de Commissie Internationaal Werk. Met foto's en dia's. 1973-1985, 1986-1993.. 1 doos en 2 mappen.
138-139
Stukken betreffende de Commissie Internationale Zaken. 1951-1957, 1963-1987..
140
Stukken betreffende de Commissie Wederzijdse Hulp. 1951-1952, 1957, 1960, 1962, 1964-1968, 1972.. 1 map.
141
Stukken betreffende de Council-Pool, afgevaardigden voor de World Council. 1976-1977, 1979.. 1 map.
142
Stukken betreffende de Culturele Commissie. 1950, 1952-1955.. 1 map.
143
Correspondentie betreffende de Jongerengroep van de YWCA Nederland. 1983-1994, 1998.. 1 doos.
144
Correspondentie betreffende de Huiswerkbegeleidingscommissie. 1981-1984.. 1 omslag.
145
Correspondentie betreffende de Marktcommissie. 1982-1983.. 1 map.
146-148
Verslagen van het Presidentieel Overleg Christen Vrouwenorganisaties, een overleg van presidentes van christen-vrouwenorganisaties. 1966-1991.. 3 mappen.
149
Stukken betreffende de Projectcommissie. 1972-1974.. 1 map.
150-151
Stukken betreffende de Scholingscommissie. 1950-1957.. 2 mappen.
152-153
Notulen betreffende de Werkgroep Contact Buitenland / Buitenlandse Vrouwen en Gezinnen. 1969-1982.. 1 doos en 1 map.
154
Stukken betreffende de Werkgroep Contact Ontwikkelingslanden. 1964-1968.. 1 map.
155-156
Correspondentie betreffende de Werkgroep Europa/VN. 1977-1984.. 2 mappen.
157
Stukken betreffende de Zendingscommissie. 1950-1957.. 1 map.

Projecten.

Mensenrechten.
158
Correspondentie betreffende rassen en discriminatieverschijnselen. 1960, 1963-1965.. 1 map.
159-160
Correspondentie en notulen betreffende de Habitat-commissie, -symposium en het jaar van de daklozen. 1975-1976, 1984-1991, 1993.. 2 mappen.
161
Correspondentie met andere stukken betreffende het Internationaal Jaar van het Kind. 1977-1980.. 1 map.
162
Correspondentie betreffende de Werkgroep Anti-Racisme. Met foto's. 1981-1993.. 1 doos.
163-164
Stukken betreffende mensenrechten. 1988, 1991-1996.. 2 mappen.
165
Stukken betreffende de studiedag 'Recht-op: samen werken aan samenleven' over een multi-etnische samenleving. Met foto's en diskettes. 1992-1994.. 1 doos.

De positie van vrouwen.
166
Correspondentie betreffende de medewerking aan de radio uitzending 'Podium voor de Vrouw' van de NCRV. 1971-1972, 1974, 1978.. 1 map.
167-170
Stukken betreffende projecten over emancipatie. 1972-1983, 1986-1988.. 2 dozen en 2 mappen.
171-172
Stukken betreffende projecten die de positie van vrouwen in Palestina onder de aandacht brengen. 1974, 1977, 1979, 1981-1983, 1987-1988.. 2 mappen.
173
Stukken betreffende het Internationale Jaar van de Vrouw. 1975.. 1 map.
174-175
Stukken betreffende de Wereldvrouwen conferentie van de Verenigde Naties in Kopenhagen. 1975-1981.. 2 dozen.
176-177
Verslagen en correspondentie betreffende de werkgroep Vrouwenvlechtwerk. Met foto's en dia's. 1980, 1983-1989.. 2 dozen.
178
Stukken betreffende de Wereldvrouwen conferentie van de Verenigde Naties in Nairobi. 1980, 1984-1986.. 1 doos.
179
Correspondentie betreffende de studiedag 'Haalt de Vrouwenorganisatie 2000?!. 1990-1991.. 1 map.
180
Correspondentie betreffende de Internationale Vrouwendag. 1992-1993.. 1 map.

Vluchtelingen.
181-182
Correspondentie betreffende vluchtelingenwerk. Met foto's. 1953, 1955-1957, 1959-1962, 1965, 1968, 1970, 1988-1993.. 2 mappen.
183
Stukken betreffende de commissie Vluchtelingenwerk. 1956-1966.. 1 map.
184-186
Stukken betreffende het project Perspectieven van Europa 1992 voor Immigranten-Vrouwen-Vluchtelingen. 1985-1992.. 3 mappen.
187-188
Correspondentie betreffende werkgroep Elektra, overlegplatform ten behoeve van vrouwelijke vluchtelingen. 1988-1993.. 2 mappen.
189
Correspondentie en verslagen betreffende de workshop 'Migrant and Refugee Women in Europe in 1992'. 1990-1994.. 1 doos.

Energie, milieu en techniek.
190-192
Stukken betreffende het congres micro electronica en de vrouw. Met foto's. 1979-1984, 1989.. 1 doos en 2 mappen.
193
Stukken betreffende projecten over techniek. Met foto-negatieven. 1980-1981, 1985-1986, 1988-1990, 2001.. 1 doos.
194-196
Notulen en correspondentie betreffende Technika 10, technische clubs voor meisjes. 1984-1993.. 1 doos en 2 mappen.
197-198
Stukken betreffende het seminar 'Women and Development'. 1989-1990.. 2 mappen.
199
Correspondentie en andere stukken betreffende milieuzaken. 1973-1976, 1979, 1982.. 1 map.
200
Stukken betreffende de Milieu Effecten Rapportage. 1993-1995.. 1 doos.

Arbeidsmarkt.
201
Correspondentie betreffende een uitzending van werkkrachten naar Indië. 1926-1930.. 1 map.
202
Stukken betreffende gerepatrieerden-werk. 1950, 1952.. 1 omslag.
203
Stukken betreffende de werkgroep Arbeid voor de Vrouw. 1980.. 1 omslag.
204
Stukken betreffende het seminar 'Adult Education as a means to promote programmes particularly geared toward non traditional jobs'. 1980-1984.. 1 map.

Religie.
205-206
Stukken betreffende projecten over de overdracht van geloof. 1952, 1963-1969, 1974.. 2 mappen.
207
Stukken betreffende bijbelstudies. 1954-1955, 1984-1987.. 1 map.

Europese eenwording.
208
Correspondentie betreffende Europese eenwording. 1975-1976.. 1 map.
209
Correspondentie betreffende de studiedag 'Sociale Rechtvaardigheid in een Europa zonder Grenzen'. 1985, 1988-1989.. 1 map.

Vrede en Ontwikkeling.
210
Correspondentie, verslagen en documentatie betreffende projecten over vrede en veiligheid. 1971-1972, 1978-1982, 1984.. 1 doos.
211-213
Correspondentie betreffende het Transkei project in Zuid-Afrika. Met foto's. 1971-1980.. 3 mappen.
214
Stukken betreffende de seminar 'Ontwikkeling' in Leusden. 1976, 1978-1979.. 1 map.

Conferenties en trainingen.
215
Correspondentie betreffende een Afrika-Europa conferentie. 1966-1969, 1971.. 1 map.

Publiciteit.
216
Stukken betreffende het blad Federatie Contact en notulen van de redactie commissie. 1950, 1954-1956, 1960-1972.. 1 doos.
217-218
Correspondentie met betrekking tot de geschiedschrijving van de YWCA Nederland. 1950, 1986-1990.. 2 mappen.
219
Artikelen over de CJVF/YWCA. 1956, 1960-1961, 1966.. 1 map.
220
Persberichten, folders en ander promotiemateriaal van de CJVF/YWCA. 1967-1970, 1975-1982, 1984.. 1 map.
221-223
Stukken betreffende het tijdschrift Contour en notulen van de redactievergaderingen. 1973-1993.. 2 dozen en 1 map.
224
Stukken betreffende het rapport Rechten van het Kind, themanummer van het blad Contour. 1975-1979.. 1 map.
225
Stukken betreffende Y-Nieuws. 1988-1992.. 1 map.
226
Stukken betreffende de Public Relations groep. 1990-1994.. 1 map.

Publicaties.
227-232
Uitgaven van de CJVF/YWCA. Z.j., 1932, 1933-1937, 1939-1941, 1946-1947, 1949-1955, 1958, 1967-1968.. 2 dozen en 4 mappen.
227-228
Z.j..
229
1932, 1934-1936..
230
1937, 1939-1941..
231
1946-1947, 1949..
232
1950-1955, 1958, 1967-1968..

Educatie en vorming.
233
Stukken betreffende de cursus 'het Christendom in zijn drie voornaamste kerkformaties'. 1933-1934.. 1 map.
234-235
Pedagogische artikelen, verhalen en spelen. 1934-1935, 1938, 1947-1957.. 2 dozen.
236
Stukken betreffende studiedagen en trainingen. 1955-1956, 1959-1960, 1965-1973, 1975-1985, 1987, 1989, 1996.. 1 doos.
237
Stukken betreffende een bijeenkomst gewijd aan oordeelsvorming en agressie. 1968-1970.. 1 map.
238-239
Stukken betreffende projecten over netwerken. 1977, 1980, 1986.. 2 mappen.
240
Stukken betreffende een ontwikkelingscursus. Z.j.. 1 map.

World YWCA.

Jaarverslagen.
241
Jaarverslagen van de World YWCA. 1946, 1950-1952.. 1 map.

Statuten en reglementen.
242
Statuten, reglementen en beginselprogramma, met correspondentie; brochure 'To welcome you as an interpreter of the World's Y.W.C.A. A world-wide christian fellowship' (1947) en brochure Asch van Wijck 'Waarom een wereldwijd verband?' (CJVF-kernreeks z.j.). 1954, 1963, 1968, 1972, 1975-1978, 1981, 1984, 1988-1989, 1991.. 1 map.

World Council Meetings.
243
Ingekomen brieven van de World YWCA aan de World Council Members. Met andere stukken. 1927-1928, 1931-1937, 1939-1940.. 1 map.
244-264
Notulen en andere stukken betreffende de World Council meetings. 1950-1995.. 9 dozen en 12 mappen.
244
China. 1947..
245
Libanon. 1950-1951..
246
Engeland. 1952-1955. 1 doos.
247
Mexico. 1959..
248-250
Denemarken. 1962-1964..
251-252
Australië. 1965-1968..
253
Ghana. 1971-1974. 1 doos.
254-256
Canada. 1975..
257-258
Griekenland. Met foto's en dia's. 1978-1979. 2 dozen.
259-260
Singapore. 1982-1984. 2 dozen.
261-262
Amerika. Met dia's. 1986-1989. 2 dozen.
263
Noorwegen. 1990-1993, 1995. 1 doos.
264
Zuid-Korea. 1994-1995..

Executive Committee.
265-269
Rapporten en notulen van de vergaderingen van de Executive Committee. 1928-1930, 1946-1947, 1950, 1952-1994.. 2 dozen en 3 mappen.

Secretariaat.
270-272
Correspondentie van YWCA Nederland met het secretariaat van de World YWCA. 1930-1940, 1949, 1952, 1954-1974, 1975-1994.. 3 dozen.
273
Correspondentie met de Secretary for Social & International Questions. 1969, 1973-1974.. 1 map.
274
Correspondentie en andere stukken betreffende het bezoek van de World YWCA aan Nederland. 1971-1972, 1975, 1977, 1980-1982, 1984.. 1 map.
275
Adreslijsten van de vestigingen per land. 1980, 1992-1995.. 1 map.

Leden.
276-278
Stukken betreffende de Wereldledendagen. 1948, 1950, 1953-1961, 1966-1967, 1969-1973.. 3 mappen.

Jubilea.
279
Correspondentie betreffende het honderdjarig bestaan van de World YWCA. 1991-1994.. 1 map.

Projecten.

Mensenrechten.
280-281
Stukken betreffende bijeenkomsten over mensenrechten. 1961, 1964, 1968-1969, 1974, 1976-1982, 1984-1985, 1992-1993.. 2 dozen.

Vluchtelingen.
282
Stukken betreffende projecten voor ontheemde mensen en vluchtelingen. Met dia's. 1946.. 1 map.
283
Stukken betreffende vluchtelingenprojecten in Libanon en Thailand. Met foto's. 1976-1977.. 1 map.
284
Correspondentie betreffende het World YWCA overleg 'Europe and its Refugees'. 1983.. 1 map.

Energie, milieu en techniek.
285
Correspondentie betreffende het World YWCA programma Energie en Milieu. 1983-1994.. 1 doos.
286-290
Stukken betreffende de World YWCA workshop en het werkboek 'Women and New Technologies'. Met foto's. 1986-1992.. 2 dozen en 3 mappen.
291
Correspondentie met andere stukken betreffende de World YWCA 'Environmental Impact Assesment Workshop'. 1993-1994.. 1 doos.

Religie.
292
Stukken betreffende de wereldbondgebedsweek. 1945-1949, 1953-1960, 1965-1969, 1972, 1976, 1979-1980.. 1 map.
293
Stukken betreffende religieuze trainingen gegeven door de World YWCA. 1971-1974, 1976-1977, 1979.. 1 map.

Vrede en Ontwikkeling.
294
Correspondentie betreffende de International Voluntary Service. 1960, 1963, 1965-1970.. 1 map.
295
Correspondentie betreffende het World YWCA overleg 'Cooperation for Development'. 1979-1980, 1983, 1985-1986, 1990-1991.. 1 map.
296
Stukken betreffende de World YWCA Middle East Encounter. 1981-1983.. 1 map.
297
Stukken betreffende de World YWCA workshop 'Social Change and Advocacy'. 1990.. 1 map.
298
Stukken betreffende de World YWCA 'Fact-Finding Mission' in Palestina. 1990-1992.. 1 map.

Conferenties en trainingen.
299-300
Stukken betreffende diverse conferenties. 1953-1954, 1956, 1959-1968, 1970-1974, 1976-1982.. 1 doos en 1 map.
301-302
Stukken betreffende trainingen en het YWCA Training Institute in Zwitserland. 1953-1956, 1960, 1962, 1973, 1975, 1979-1982.. 2 mappen.
303
Overzichten van kampen georganiseerd door alle YWCA's. 1964-1973.. 1 map.
304
Stukken betreffende de YMCA-YWCA Leaders' Conferences. 1970-1973, 1975-1977.. 1 map.

Overig.
305-306
Verslagen, correspondentie en enquêtes betreffende diverse projecten georganiseerd door de World YWCA. 1971, 1974-1985.. 2 mappen.

Publiciteit.
307-308
Correspondentie van en aan de publicatie en communicatie afdeling van de World YWCA. 1951, 1953-1958, 1963-1969, 1978-1979, 1982-1992.. 2 mappen.
309-311
Stukken betreffende het Youth Leaders Bulletin. 1953-1959.. 3 mappen.
312-313
Stukken betreffende het Programme Bulletin. 1958-1969.. 2 mappen.
314-315
Stukken betreffende het Ecumenical News. 1968-1973.. 2 mappen.
316
Stukken betreffende de 'Newsletter World Affairs and the YWCA'. 1969-1973.. 1 map.
317-319
Diaserie van activiteiten van de World YWCA. 1969, 1974-1978, 1983.. 3 mappen.
320-322
Stukken betreffende 'Perspective'. 1969-1976.. 3 mappen.
323
Stukken betreffende 'Y's Eyes, Energy and Environment'. 1989-1992.. 1 map.
324
Stukken betreffende 'Young Women on the Move'. 1991-1994.. 1 map.

Publicaties.
325-328
Uitgaven van de World YWCA. Z.j., 1926, 1928, 1938-1939, 1942, 1948-1951, 1955, 1957-1958, 1960-1997.. 4 dozen.
325
Z.j., 1926, 1928, 1938-1939, 1942, 1946-1951, 1955, 1957-1958, 1960-1964..
326
1965-1974..
327
1977-1983..
328
1984-1997..

Europese Federatie van YWCAs.
329
Verslagen van de European Regional Meetings. 1965, 1977-1978, 1991-1994.. 1 doos.
330
Stukken betreffende de European YWCA's Laison Group. 1972, 1975-1987.. 1 doos.
331
Correspondentie betreffende de European Secretary Conferences. Met foto. 1972-1973.. 1 map.
332
Stukken betreffende de European Young Adult Event in Denemarken georganiseerd door de Europese YWCAs en YMCAs. 1973-1975.. 1 map.
333
Stukken betreffende de Europese YWCA seminar 'Adult Education' in Griekenland. 1979, 1983-1986.. 1 map.
334
Stukken betreffende de Oost-West conferentie 'Den Frieden Leben' in Duitsland. 1982-1985.. 1 map.
335
Stukken betreffende het Europese YWCA overleg 'Migrant Women in Europe'. 1984-1985.. 1 map.
336-338
Correspondentie, verslagen en notulen van de Europese Federatie. 1988-1995.. 1 doos en 2 mappen.
339
Stukken betreffende de Oost-West Seminar in Hongarije. 1990-1991.. 1 map.
340
Stukken betreffende de 'European Youth Exchange Event' in Griekenland. 1992-1993.. 1 map.
341
Stukken betreffende de 'European Representatives Meeting'. 1998.. 1 map.

Nationale YWCAs.
342
Correspondentie met YWCA Amerika. 1951-1967.. 1 map.
343
Correspondentie met YWCA Australië. 1953, 1956-1957, 1965-1967.. 1 map.
344
Correspondentie met YWCA België. 1951, 1962, 1970.. 1 map.
345
Correspondentie met YWCA Canada. 1952, 1954-1955, 1963-1965, 1967.. 1 map.
346
Rapport van een bezoek aan de YWCA Denemarken. 1951.. 1 map.
347-348
Correspondentie en stukken betreffende seminars georganiseerd door YWCA Duitsland. 1951, 1955, 1957, 1964, 1966, 1970-1972, 1979-1981, 1988.. 2 mappen.
349
Correspondentie met YWCA Groot-Brittannië. 1954, 1965-1966, 1970, 1972-1973, 1975-1976.. 1 map.
350
Correspondentie met YWCA Frankrijk. 1949.. 1 map.
351-353
Correspondentie met YWCA Indonesië, onder andere over steun aan een blindenschool. 1932-1933, 1936-1941, 1947, 1951, 1954, 1959, 1966-1974.. 3 mappen.
354
Correspondentie met YWCA Israël. 1959, 1962-1968, 1971.. 1 map.
355
Correspondentie met YWCA Jordanië. Met foto's. 1956-1958, 1960, 1964-1965, 1967.. 1 map.
356
Correpondentie met YWCA Libanon. Met foto's. 1966-1971.. 1 map.
357
Correspondentie met YWCA Nigeria. 1963, 1966-1967, 1971.. 1 map.
358-359
Correspondentie met YWCA Oeganda. Met foto's. 1974-1980, 1982-1983.. 2 mappen.
360-361
Correspondentie met YWCA Suriname over onder andere de Surinamedag en het Lotjeshuis. Met foto's en film. 1959, 1961-1962, 1966-1972, 1974-1976, 1979-1994.. 1 doos en 1 map.
362
Correspondentie tussen de YWCA Nederland en andere YWCA's. 1922-1929, 1952, 1962-1973.. 1 doos.

Samenwerking met andere organisaties.
NB. Betreft correspondentie met bijlagen en documentatie.
363-365
Amnesty International. 1980, 1983-1993.. 1 doos en 2 mappen.
366
Anti Apartheids Beweging Nederland. 1990, 1992.. 1 map.
367
Arachne, vrouwenadviesbureau overheidsbeleid. 1990-1993.. 1 map.
368-369
Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid. 1985-1986, 1988-1992.. 2 mappen.
370
Brede Vrouwenkonferentie. 1989-1991.. 1 map.
371-374
Breed Mensenrechten-Overleg (BMO). 1988-1996.. 2 dozen en 2 mappen.
375
Breed Overleg Vrouwen en Ontwikkeling (BOVO). 1985-1993.. 1 doos.
376-377
Centraal Bond voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk. 1952, 1956-1974.. 2 mappen.
378
Centraal Selectie Orgaan voor de Militaire Vrouwenafdelingen (CSO). 1957, 1961-1972.. 1 map.
379-380
Christelijk Jongeren Verbond (CJV). 1961-1962, 1965-1993.. 1 doos en 1 map.
381
Christelijk Jonge Mannen Verbond (CJMV). 1950-1955.. 1 map.
382
Christelijk Nationaal Vakverbond. 1988, 1990.. 1 map.
383
Christelijke Plattelands Vrouwenbond. 1968, 1976-1979, 1981, 1983-1989, 1992.. 1 map.
384
Christelijke Vereniging Zedenopbouw. 1950, 1953-1954, 1956.. 1 map.
385
Christelike Instituut van Suidelike Afrika. 1968-1970, 1973, 1975, 1977.. 1 map.
386
Committee of Correspondence. 1960-1962, 1969.. 1 map.
387-389
Convent van Christen-Vrouwen. 1989-1993.. 3 mappen.
390
Dienst over Grenzen. 1963, 1969-1978, 1982-1987, 1992-1993.. 1 map.
391
Emancipatiekommissie. 1975-1981.. 1 map.
392-394
Emancipatieraad. 1981-1983, 1986-1988, 1990, 1993.. 3 mappen.
395
Europese Beweging in Nederland. 1988-1989, 1991.. 1 map.
396-397
Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH). 1962, 1968, 1972-1975.. 2 mappen.
398
Food and Agriculture Organisation (FAO). 1964, 1970.. 1 map.
399
Foyer John Knox / Asian Student Christian Seminar . 1965-1968.. 1 map.
400
Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk. 1991-1993.. 1 map.
401
Gereformeerde Vrouwenbond. 1965, 1968, 1970, 1972, 1981-1985, 1987.. 1 map.
402-403
Hervormde Jeugd Raad. 1950-1953, 1955-1957, 1959-1969.. 1 doos en 1 map.
404
Hervormde Vrouwen Dienst. 1948, 1959-1973, 1976, 1983.. 1 map.
405-407
Hervormde Vrouwen Groep (HVG). 1955-1979, 1981-1985, 1989, 1991-1992.. 3 mappen.
408
Humanistisch Overleg Mensenrechten. 1990-1993.. 1 map.
409-413
Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten / Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO). 1965-1998.. 5 dozen.
414
Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking (IKVOS), platform Andersom. 1988-1993.. 1 doos.
415
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). 1974-1984.. 1 map.
416
Jeunes Femmes. 1961, 1965, 1973.. 1 map.
417
Johanniter Orde in Nederland. 1966-1971.. 1 map.
418-419
Jonge Vrouwen Gilde. 1954-1976, 1978, 1983.. 2 mappen.
420-421
Jongeren Vrijwilligers Corps / Programma (JVC/JVP). 1963-1965, 1969, 1973-1975, 1977-1984.. 1 doos en 1 map.
422
KAIROS. 1989.. 1 map.
423-424
Katholiek Vrouwendispuut. 1965-1969, 1971-1984, 1986-1987, 1991-1992.. 2 mappen.
425
Kerk en Wereld. 1961-1972, 1977, 1984, 1987.. 1 map.
426
Landelijk Vrouwensteunpunt Vredesvraagstukken (LVV). 1990-1991.. 1 map.
427-428
Meisjesverbond. 1926-1927, 1930, 1933-1936, 1939-1941, 1948-1958.. 1 doos en 1 map.
429
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1947-1957.. 1 map.
430
Molukse Evangelische Vrouwen Federatie. 1962-1971.. 1 map.
431
Nationaal Bureau voor Reclassering. 1972.. 1 map.
432-433
Nationaal Comité van Instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid. 1963-1971.. 2 mappen.
434
Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking (NCO). 1980, 1983-1984, 1986-1991.. 1 map.
435
Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie. 1970-1972.. 1 map.
436
Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. 1957, 1964, 1966, 1968-1971.. 1 map.
437
Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 1959, 1961-1962, 1966-1970, 1972.. 1 map.
438
Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk. 1956.. 1 map.
439
Nationale Unesco Commissie. 1965-1968.. 1 map.
440
Nationale Vrouwenraad van Nederland. 1951, 1955, 1957, 1969, 1972-1974.. 1 map.
NB. Vanaf 1975 Nederlandse Vrouwen Raad.
441-442
Nederlands Bijbelgenootschap. 1963-1965, 1967-1971, 1974, 1983-1984, 1987, 1990.. 2 mappen.
443
Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling. 1965-1971.. 1 map.
444
Nederlands Gesprek Centrum (NGC). 1959, 1961-1962, 1979, 1983-1984, 1990-1991, 1993.. 1 map.
445
Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken. 1971-1974.. 1 map.
446-450
Nederlands Vrouwen Comité (NVC). 1951-1953, 1955-1957, 1959-1975.. 2 dozen en 3 mappen.
451-452
Nederlandsche Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes (Union). 1943, 1945, 1949-1966.. 2 mappen.
453
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. 1973, 1976, 1979, 1981-1983, 1988-1989, 1992.. 1 map.
454
Nederlandse Bond van Vrouwen in Bedrijf en Beroep. 1987-1989.. 1 map.
455
Nederlandse Christen-Studenten Vereniging. 1962, 1964-1966.. 1 map.
456
Nederlandse Christenvrouwenbond (NCVB). 1960-1962, 1974-1993.. 1 map.
457-460
Nederlandse Jeugd Gemeenschap (NJG). 1951, 1953-1954, 1961, 1963-1975.. 3 dozen en 1 map.
461
Nederlandse Lutherse Jeugd Bond. 1949-1951.. 1 map.
462
Nederlandse Lutherse Vrouwenbond. 1963-1967, 1971-1975.. 1 map.
463-465
Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV). 1994-1998.. 3 mappen.
466
Nederlandse Vereniging tot Opleiding van Gezinshulpen volgens het Leerlingstelsel. 1954, 1956.. 1 map.
467
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 1990-1991.. 1 map.
468
Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO). 1968, 1972-1973, 1980-1983, 1985-1987, 1989, 1991.. 1 map.
469-474
Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). 1972-1996.. 6 dozen.
475
Nederlandse Zendingsraad. 1965-1968, 1973.. 1 map.
476
Nieuw Internationaal Ontwikkelingsbeleid (NIO). 1985-1986, 1988-1989, 1991.. 1 map.
477
Novib. 1971, 1991-1993.. 1 map.
478-479
Oecumenisch Vrouwen Contact. 1970-1971, 1974-1979, 1981-1993.. 2 mappen.
480-482
Oecumenische Jeugdraad. 1952-1955, 1959-1964, 1967.. 3 mappen.
483
Oecumenische Raad van Kerken. 1960-1962, 1964, 1966, 1986.. 1 map.
484
Orde van Sint Jan. 1951, 1954-1958.. 1 map.
485
Organisaties betreffende Palestijnse vrouwen. 1989-1993.. 1 map.
486
Overleggroep Vrouwen en Schulden. Z.j.. 1 map.
487
Pacific Werkgroep. 1989-1993.. 1 map.
488
Pax Christi. 1989-1993.. 1 map.
489
PIKIM, Molukse Christelijke Vrouwenvereniging. 1973-1982, 1987-1990.. 1 map.
490-492
Protestants Christelijke Meisjesbeweging de Toorts. 1932-1967, 1970.. 3 mappen.
493-494
Protestantse Kontaktgroep voor Volksontwikkelingswerk. 1968-1972.. 2 mappen.
495
Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland. 1962-1964, 1966-1967, 1971-1972, 1975-1976, 1978, 1982-1984, 1989-1992.. 1 map.
496
Raad van Kerken in Nederland en subgroep Vrouw in Pluriforme Samenleving (VIPS). 1973-1977, 1980, 1984-1992.. 1 map.
497
Raad voor de zending der Nederlandse Hervormde kerk. 1967, 1969-1971, 1974, 1976, 1980-1990.. 1 map.
498
Stichting Aktie 'Kom over de brug'. 1968, 1971-1972.. 1 map.
499
Stichting Buitenlandse Werknemers. 1984-1987.. 1 map.
500
Stichting Filmcentrum. 1956, 1962-1963, 1965, 1971.. 1 map.
501
Stichting IJsselvliedt. 1959-1960, 1962-1969, 1971.. 1 map.
502
Stichting Kompas. 1964-1967.. 1 map.
503
Stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen (LOSV). 1987-1993.. 1 map.
504
Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking. 1989-1992.. 1 map.
505
Stichting Nationaal Natuurfonds. 1962-1963, 1966-1968.. 1 map.
506
Stichting Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen. 1952-1954, 1956-1957, 1959, 1961-1964, 1966-1967, 1970-1971.. 1 map.
507
Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag. 1956-1974, 1979-1982, 1986.. 1 map.
508
Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV). 1970, 1975, 1977, 1979.. 1 map.
509
Stichting Oecumenische Hulp. 1962, 1964, 1967, 1972, 1976-1977.. 1 map.
510
Stichting Samen Wonen Samen Leven. 1985-1986.. 1 map.
511
Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV). 1989-1990, 1993.. 1 map.
512-514
Stichting ter voorkoming van en bevordering Hulpverlening bij Ongewenste Zwangerschap (HOZ). 1975-1981.. 3 mappen.
515
Stichting Vluchteling. 1980-1982, 1992-1993.. 1 map.
516
Stichting Vrienden van Toumliline. 1965-1968.. 1 map.
517
Union Internationale des Organismes Familiaux (UIOF). 1955-1956.. 1 map.
518
Vereniging voor Huishoudkunde Nederland (VHN). 1989.. 1 map.
519
Vereniging voor Personele Samenwerking en Ontwikkeling (PSO). 1985, 1991, 1993.. 1 map.
520
Vrijzinnig Hervormde Vrouwenfederatie. 1954-1955, 1959, 1985-1988, 1990-1991.. 1 map.
521-523
Vrouw Kerk 2/3 Wereld (VKW). 1975-1991.. 3 mappen.
524
Vrouwenbond CNV. 1967, 1972, 1974, 1976, 1978-1979, 1981, 1983, 1985, 1987.. 1 map.
525
Vrouwenbond FNV. 1992-1993.. 1 map.
526
Vrouwen Federatie voor Wereldvrede. 1993.. 1 map.
527
Vrouwen tegen Kernwapens (VtK). 1990-1992.. 1 map.
528-529
Wereldraad van Kerken. 1951-1952, 1954, 1956, 1963-1964, 1966-1970, 1972-1975, 1977- 1980.. 2 mappen.
530-531
Werkgroep Energie Diskussie. 1975, 1979-1984.. 2 mappen.
532
Werkgroep Nieuw Verband. 1968-1970.. 1 map.
533
Women's Exchange Programme. 1990-1993.. 1 map.
534-535
Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). 1985-1993.. 2 mappen.
536-537
World Assembly of Youth. 1954-1955, 1959-1962.. 2 mappen.
538-540
Overige organisaties. 1941, 1953-1958, 1960, 1965-1972, 1975, 1979-1993.. 1 doos en 2 mappen.

Documentatie

541-542
Publicaties van andere meisjesverenigingen. Z.j. 1933-1934, 1937-1940, 1942.. 2 mappen.
543
Verslag van een onderzoek naar de 'jeugdbewegingen en haar leid(st)ersvorming'. 1948.. 1 map.
544
Verslag van een onderzoek naar 'meisjes in de Nederlandse jeugdbeweging 1900-1940' gehouden bij de Nederlandsche Meisjes Clubs. 1986.. 1 map.

Voorwerpen, beeld- en geluidsmateriaal

545-546
Losse foto's betreffende diverse onderwerpen. Z.j., 1922, 1924, 1927, 1935, 1939-1941, 1950, 1954-1955, 1970, 1989-1991.. 2 mappen.
547-554
Fotoboeken. Z.j., 1926, 1932, 1936, 1939, 1941, 1980-1981, 1988.. 2 dozen en 6 mappen.
547
The Little Girls Club 'The Young Life'. 1932..
548
N.M.C. Combinatiekamp de Paalberg in Ermelo. 3 - 10 augustus 1936..
549
Verbondskamp te Auby. 1 - 7 augustus 1939..
550
Voortreksterskamp Bilthoven. 4-11 augustus 1941..
551
Contactkamp te Doorn. 10 - 17 september 1941..
552
Kamp in de Hondsdonk in Ulvenhout. Z.j..
553-554
Overige fotoboeken. Z.j., 1926, 1980-1981, 1988..
NB. Nummer 554 is groot formaat.
555
Vierenveertig cassettebandjes en andere geluidsbanden betreffende diverse onderwerpen. Z.j., 1970, 1977, 1981, 1983, 1993.. 1 doos.
556-557
Achttien videobanden betreffende diverse onderwerpen. Z.j., 1986, 1988-1990, 1993, 1999.. 2 dozen.
558
Veertien rolletjes met dia negatieven, een button, twee t-shirts, drie sjaals, drie tasjes en een vaandeltje. Z.j., 1995. 1 doos.
559
Film 'Here we are God'. De film is in 2011 gedigitaliseerd en op DVD overgezet. 1969.. 2 stukken, film is groot formaat.