/
You are not logged in

Archief Metis, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland 1990-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000597
Unitdate1990-1995
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Metis, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Arrangement

Stukken van de werkgroep Opvang Slachtoffers Seksueel geweld uit voormalig Joegoslavië waaraan Metis deelnam zijn overgebracht naar het archief van Medusa. Stukken betreffende de (voorbereiding) van de fusie in 1994 zijn overgebracht naar het archief van TransAct.


Geschiedenis

Opgericht op 1 januari? 1991 als Landelijk Ondersteuningscentrum Vrouwenhulpverlening (LOCV), vanaf 1992 Metis, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland genaamd; opgegaan per 1 januari 1995 in TransAct, Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld; samen met Medusa, Landelijk Bureau Ontwikkeling Beleid en Hulpverlening Seksueel Geweld opvolger van het Landelijk Steunpunt voor Vrouwenhulpverlening Informatie en Advies (Landelijk Steunpunt VIA); was het landelijk ondersteuningscentrum van projecten voor psychosociale hulpverlening; stelde zich ten doel activiteiten te ontplooien die ertoe leidden dat vrouwenhulpverlening haar specifieke kwaliteit verder kon ontwikkelen en zich een structurele plaats kon verwerven binnen de reguliere instellingen op het terrein van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; activiteiten vonden plaats op het gebied van inhoudelijke advisering, organisatieadvisering, beleidsadvisering, serviceverlening en promotie van de vrouwenhulpverlening; functioneerde in een netwerk van landelijke organisaties met een vergelijkbaar doel zoals Medusa, Stichting Leergangen Vrouwenhulpverlening, Vrouwengezondheidscentrum Aletta, Stichting De Maan, Landelijk Platform Vrouwen Zelfhulporganisaties en Integratieproject vrouwenhulpverlening in het Algemeen maatschappelijk Werk (AMW); beschikte samen met Medusa over een informatie- en documentatiecentrum; richtte samen met Medusa het vakblad Vrouw & Gezondheidszorg op en de Stichting Admira ten behoeve van hulp en opvang van vrouwelijke slachtoffers van (seksueel) geweld ten gevolge van de oorlog in voormalig Joegoslavië; bood aan personen en instellingen dienstverlening tegen betaling aan zoals organisatie-advisering, deskundigheidsbevordering en het geven van lezingen door het vormen van pools van deskundige free-lancers; ontwikkelde in het kader van de overheidscampagne 'Keuzen in de Zorg' programma's voor vrouwenorganisaties om discussie over keuzen in de zorg te voeren.


Scope and Content

Notulen van bestuursvergaderingen 1993; activiteitenplannen 1992-1993; werkplan 1994; correspondentie 1990-1994; financiële stukken 1993-1994; stukken betreffende organisatie en beleid 1990-1992; stukken betreffende advieswerk 1990-1994; stukken betreffende deskundigheidsbevordering 1991-1994; stukken betreffende het project 'Keuzen in de zorg, vrouwen 'n zorg 1991-1995; stukken betreffende activiteiten met andere organisaties op het terrein van beleidsontwikkeling en samenwerking 1990-1994; documentatie 1990-1992.
Algemeen

1
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1993.. 1 pak.
2
Activiteitenplannen voor 1992 en 1993 en het Werkplan voor 1994. 1991-1993.. 3 stukken.
3
Correspondentie betreffende diverse onderwerpen, systematisch geordend. 1990-1994.. 1 pak.

Organisatie, beleid en financiën

4
Stukken betreffende huisvesting, met verslagen van de Stuurgroep Huisvesting 'Samen onderdak', waaraan Metis deelnam. 1990-1991.. 1 omslag.
5
Stukken betreffende de werkconferentie ' Ondersteuning van de beleidsbeinvloeding overheid door de vrouwenbeweging', op 14 september 1991 georganiseerd door het Landelijk Ondersteuningscentrum Vrouwenhulpverlening (LOCV), vanaf 1992 Metis genaamd. 1991.. 1 omslag.
6
Beleidsplan voor 1993-1995. 1992.. 1 stuk.
7
Financiële stukken. 1993-1994.. 3 stukken.

Voorlichting en publiciteit

8
Correspondentie betreffende de uitgave van het tijdschrift Vrouw & Gezondheidszorg (V&G), bij uitgeverij Stichting TMW, waarvan de inhoud mede bepaald werden door Metis en Medusa, Landelijk bureau ter bestrijding van seksueel geweld.1991-1994.. 1 pak.
9
Lezingen van medewerksters betreffende vrouwenhulpverlening en vrouwengezondheidszorg. 1991-1994.. 1 omslag.
10
Folders met informatie betreffende de organisatie. z.j.. 2 stukken.

Advieswerk

11
Correspondentie betreffende advisering van Metis aan (diverse projecten van) verschillende organisaties. 1990-1994.. 1 pak.
12
Stukken betreffende de herstructurering van Vrouwenhulpverlening Eindhoven in samenwerking met de Gemeente Eindhoven. 1990-1991.. 1 omslag.
13-15
Stukken betreffende advieswerk aan verschillende organisaties geordend op naam van de adviseur. Zij waren leden in de pool Organisatie-advisering van Metis. 1991-1994.. 3 pakken.
16
Stukken betreffende de Sprekerspool Vrouwenhulpverlening, oftewel Lezingen- en Organisatie-adviespool Metis. Selectie en opleiding van de spreeksters was opgezet in samenwerking met de Stichting Leergangen.. 1 pak.
17
Stukken van de Benoemingsadviescommissie Bijzondere leerstoel Vrouwenhulpverlening, waarvan Metis deel uitmaakte. Mevrouw Dr. J.M. Richters, medisch antropologe, werd als eerste bijzonder hoogleraar in de Vrouwenhulpverlening benoemd aan de Rijksuniversiteit Leiden. 1993-1994.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende de Werkgroep Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) M/V, waarin Metis zitting had. 1994.. 1 omslag.

Deskundigheidsbevordering

19
Stukken betreffende het kwaliteitsproject 'Vrouwenhulpverlening in de huisartsenpraktijk'. 1991-1992.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende de schrijfcursus voor zwarte- /migranten vrouwenhulpverleensters gehouden tussen 1994 en 1995. 1994.. 1 omslag.

Project 'Keuzen in de zorg, vrouwen 'n zorg'

21
Stukken betreffende deskundigheidsbevordering op het gebied van gezondheidszorg en welzijnszorg georganiseerd door Metis voor de Emancipatiebureau's in het kader van de landelijke publieksdiscussie 'Keuzen in de zorg, vrouwen 'n zorg? 1991-1992.. 1 omslag.
22
Stukken betreffende de organisaties oftewel contractpartners van het ministerie van WVC, waaronder Metis, die een bijdrage leverden aan de publieksdiscussie over keuzen in de zorg. 1991-1993.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de conferentie 'Gezondheidszorg en vrouwen, uw zorg' georganiseerd door Metis en de Emancipatiebureau's van de drie noordelijke provincies op 14 januari 1993 over de rol van de visie van vrouwen in het kader van de publiekscampagne 'Keuzen in de Zorg'. 1992-1993.. 1 pak.
24
Stukken betreffende publicaties uitgegeven naar aanleiding van de discussies en debatten binnen het project 'Keuzen in de Zorg, Vrouwen 'n Zorg, gecoördineerd door Metis. 1992-1993.. 1 pak.
25
Werkplannen en (financiële) rapportages van projecten van Metis in het kader van de publiekscampagne 'Keuzen in de zorg'. 1992-1994.. 1 pak.
26-32
Stukken betreffende debatten op landelijk niveau met opinieleiders gevoerd over diverse thema's die uit de discussies met consumenten naar voren kwamen, waarbij Metis betrokken was. 1992-1994.. 6 omslagen.
26
Debat 'Zwarte- /migrantenvrouwen en keuzen in de zorg' over de positie van deze vrouwen op 15 november 1993. 1992-1994..
27
Debat voor opinieleiders Vrouwenhulpverlening, 'Schaarste in de zorg en de Vrouwenhulpverlening' op 13 mei 1992 in het kader van het thema 'Vrouwenhulpverlening en keuzen in de zorg'. 1992..
28
Conferentie 'Informele zorg, de vanzelfsprekende buffer? op 11 november 1992 in het kader van het debat over informele zorg. 1992..
29
Debatten over 75+ en 80+ vrouwen en keuzen in de zorg op 23 september en 25 november 1993. 1993-1994..
30
Debat over 'Medicalisering van de overgang' op 18 november 1993 in samenwerking met de Balie. 1993..
31
Debat 'Mother's little helpers', over vrouwen en medicijngebruik' op 14 april 1993 in De Balie in samenwerking met de organisatie 'De tuin van pijn en hoop'. 1993..
32
Debat 'Hoelang geven vrouwen en de politiek de thuiszorg nog? op 11 juni 1993. 1993..
33-37
Stukken betreffende de publiekscampagne Keuzen in de Zorg en het landelijk debat 'Keuzen in de Zorg, Vrouwen 'n Zorg, wat door Metis gecoördineerd werd. 1992-1994.. 4 omslagen en 1 pak.
NB. Naar aanleiding van het project Keuzen in de Zorg is bij TransAct (de organisatie waarin Metis in 1995 is opgegaan), het vervolgproject 'Vrouwen in sleutelposities in de Gezondheidszorg' Zie het archief van TransAct inv. nr 123-125.
33
Subsidieaanvragen. 1992-1993..
34
PR en publiciteit. 1993-1994..
35
Lezingen en verslagen. 1993-1994..
36
(Evaluatie)materiaal naar aanleiding van de gehouden discussies. 1993-1994..
37
Documentatie over activiteiten (van contractpartners van het ministerie van WVC) binnen de de publiekscampagne Keuzen in de Zorg. 1991-1993. 1 pak.
38
Stukken betreffende discussiebijeenkomsten over keuzen in de zorg georganiseerd bij diverse vrouwenorganisaties en begeleid door discussieleidsters getraind door Metis in het kader van de publieksdiscussie 'Keuzen in de zorg, vrouwen 'n zorg?. 1 pak.
39
Stukken betreffende het ZWAMIKIZ project, ten einde zoveel mogelijk zwarte- /migrantenvrouwen te betrekken in de discussie over keuzen in de zorg, en stukken betreffende de training van de discussieleidsters door Metis. 1993-1994.. 1 pak.
40
Stukken betreffende het Metis congres 'Vrouwen kiezen met zorg' gehouden op 8 maart 1994 als afsluiting van het project 'Keuzen in de Zorg, vrouwen een zorg?' 1993-1994.. 1 pak.
41
Slotmanifestatie Keuzen in de Zorg (KIZ) op 17 mei 1995, met het debat 'Een ander perspectief?' georganiseerd door TransAct / Metis en stukken betreffende de afsluiting van het project KIZ in 1995 bij TransAct. 1994-1995.. 1 pak.

Contacten met andere organisaties

42
Correspondentie met Emancipatiebureau's, alfabetisch geordend op plaatsnaam. 1991-1994.. 1 omslag.
43
Correspondentie met Women's Exchange Programme (WEP) International betreffende de bijdrage van Metis aan de NGO Schaduwrapportage voor CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 1993.. 1 omslag.
44
Correspondentie betreffende de nationale voorbereiding voor de VN-Wereldvrouwenconferentie 1995 in Beijing, met stukken van de Werkgroep VN-Wereldvrouwenconferentie. 1993-1994.. 1 omslag.
45
Correspondentie met het International Health Futures Network (IHFN) betreffende deelname en bijeenkomsten van het netwerk. 1994.. 1 omslag.
46
Stukken betreffende de Eerste en Tweede Ronde Tafelgesprekken georganiseerd door het Ministerie van WVC, waaraan Metis deelnam. 1990-1992.. 1 pak.
47
Agenda's en notulen van de Studiegroep "Theorievorming VHV' van de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO), waaraan Metis deelnam. 1990-1993.. 1 pak.
48
Stukken van de Wetenschappelijke Adviescommissie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek omtrent Seksualiteit en Geweld (WOSG), waarin Metis zitting had. 1991-1993.. 1 omslag.
49-51
Agenda's en notulen van het Landelijk Platform Vrouwenhulpverlening Semi- en Intramurale Psychiatrie, waarin Metis zitting had. Vanaf 1992 bestaat het Platform uit twee segmenten: een beleidsplatform en een platform productontwikkeling. Met bijlagen. 1991-1994.. 2 omslagen en 1 pak.
49
Landelijk Platform Vrouwenhulpverlening Semi- en Intramurale Psychiatrie1991-1992..
50
Landelijk Platform Vrouwenhulpverlening Psychiatrie Productontwikkeling. 1992-1994. 1 pak.
51
Landelijk Platform Beleidsontwikkeling Vrouwenhulpverlening. 1993-1994..
52
Agenda's en notulen van het Landelijk Platform Vrouwenhulpverlening in de Verslavingszorg. Met bijlagen. 1992-1994.. 1 pak.
53
Stukken van het Werkprogramma Vrouwenhulpverlening van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), waaraan Metis deelnam. 1992-1994.. 1 pak.
54
Stukken van de Klankbordgroep Toegankelijkheid WVC-project Vrouwenhulpverlening en Oudere Vrouwen. 1993-1994.. 1 pak.
55
Stukken van de Initiatiefgroep Provinciaal Project Oudere Vrouwen, waaraan Metis deelnam. 1993-1994.. 1 pak.
56
Stukken betreffende samenwerking met vrouwenorganisaties op de Nederlandse Antillen op het gebied van vrouwenhulpverlening. Met foto's van een seminar tijdens een werkbezoek in 1993. 1993-1994.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende de samenwerking tussen Metis en Medusa, met de notulen van het Directeurenoverleg. 1992-1994.. 1 omslag.

Documentatie

58
Lezingen van derden betreffende vrouwenhulpverlening. 1990-1992.. 1 omslag.