/
You are not logged in

Archief Vrouwen in Overheidsdienst, Landelijk Overleg Personeelsbeleid (VOLOP) 1983-1988

Identity Area

Collection IDIIAV00000181
Unitdate1983-1988
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.05 m.
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vrouwen in Overheidsdienst, Landelijk Overleg Personeelsbeleid (VOLOP), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

VOLOP staat voor Vrouwen in Overheidsdienst, Landelijk Overleg Personeelsbeleid; officieel opgericht op 13 februari 1984; landelijk netwerk voor vrouwen ter ondersteuning van haar positie als werkneemster in dienst van de overheid; in 1988 uit elkaar gevallen; doel was het verbeteren van de positie van vrouwen in overheidsdienst; bestond uit een kerngroep en twee themagroepen.


Scope and Content

Stukken betreffende de oprichting 1983-1984; verslagen en agenda's van kerngroepbijeenkomsten 1984-1988; stukken betreffende een landelijke studiedag over de positie van vrouwen in gemeentedienst 1983.


Allied Materials

Attachments, in het archief, verdient ook enige toelichting. Dit blad is opgenomen, in de rubriek algemeen, op grond van de inhoud en de aard van het blad. De agenda's, notulen, verslagen en financiële verantwoording van de Unie staan er in afgedrukt. Het blad heeft bovendien een intern karakter, het is alleen bestemd voor de leden, en bij het opmaken van de overeenkomst van in bewaringgeving is door de Unie benadrukt dat de beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid ook voor het genoemde blad gelden.
Het archief van de Unie is een lopend archief. De bescheiden zijn tot en met 1983 overgebracht. De Unie is in 1928 opgericht, maar de eerste stukken dateren uit 1927, toen door enkele vrouwen over de vereniging in oprichting gecorrespondeerd werd. In de overeenkomst is opgenomen dat aanvullingen zo mogelijk in blokken van 3 jaar aan het IIAV overgedragen worden, zodanig dat telkens de laatste 5 jaren bij de Unie berusten. Er is wat de openbaarheid betreft bepaald, dat de archiefbescheiden jonger dan 25 jaar alleen onder bepaalde voorwaarden geraadpleegd mogen worden. Na ompakking, inventarisatie, afscheiden van niet tot het archief behorende stukken en vernietiging is de omvang van 10 meter teruggebracht tot 7 meter. Bij het inventariseren stuitte ik op een aantal stukken die tot het archief van club Amsterdam (-Centrum/West) bleken te behoren. Dit archief wordt in dezelfde archiefruimte in het Soroptimistcentrum bewaard. Deze afgedwaalde stukken heb ik weer ter aanvulling van het archief club Amsterdam (-Centrum/West) naar het Soroptimistcentrum teruggebracht. Voor vernietiging kwamen bank- en giroafschrijvingen en dubbele stukken in aanmerking. Deze stukken heb ik uitgeschift en, volgens de overeenkomst, in overleg met de inbewaringgever vernietigd. Boeken, tijdschriften, foto's en voorwerpen heb ik afgescheiden en na de inventarisatie naar de bibliotheek, respectievelijk het beeldarchief overgebracht. De titels van de boeken en tijdschriften en de beschrijvingen van de foto's en voorwerpen zijn in bijlagen bij de inventaris opgenomen.
Deze inventaris werd vervaardigd in het kader van mijn opleiding tot het examen voor middelbaar archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool te 's-Gravenhage. Het Gemeentearchief Haarlem bood mij de gelegenheid deze opleiding te volgen door mede als stageplaats te fungeren. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. Met dank aan mijn collega Atie van der Horst en Florence Koorn van het Gemeentearchief Haarlem die mij begeleidden. Na de totstandkoming van de inventaris ontving het IIAV enige aanvullingen, die inmiddels in de voor u liggende inventaris verwerkt zijn. De archiefdienst van de gemeente Rotterdam deed ons begin 1990 uit het archief van Soroptimistclub Rotterdam een aantal stukken toekomen, onder andere statuten over de jaren 1928-1959, ter aanvulling van het archief van de Unie. Mw dr. B.J. Bellaar Spruyt stuurde ons een dertigtal foto's (met toelichting) van evenementen uit de periode 1955-1981.