/
You are not logged in

Archief Delta Kappa Gamma Society-Nederland (1951-) 1977-2008

Identity Area

Collection IDIIAV00000618
Unitdate(1951-) 1977-2008
1977-2008
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yt de Vries-Dijkstra en Anneke Leeuwe in 2009
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Delta Kappa Gamma Society-Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Op 31 maart 1976 werd door Dr. Inez C. Jeffrey het Alpha chapter in Nederland gesticht; de toenmalige leden van dit chapter werden de 'founders' van de vereniging in Nederland, die op 6 september 1978 werd opgericht; de Delta Kappa Gamma Society werd op 11 mei 1929 in Austin, Texas opgericht door Dr. Annie Web Blanton en elf andere vrouwen, allen werkzaam in verschillende takken van onderwijs; de vereniging ontstond in een tijd van vrouwenemancipatie, maar ook in een tijd waarin het vrouwen in Amerika - op straffe van onmiddellijk ontslag - verboden was lid te zijn van een vakvereniging; het doel is het verenigen van vrouwen werkzaam in het onderwijs en opvoeding over de gehele wereld; zij tracht dit doel te bereiken door het eren van vrouwen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, door het verhogen van de beroepsinteresse en de positie van vrouwen in onderwijs en opvoeding, door het kenbaar maken van wensen ten aanzien van wetgeving in het belang van onderwijs en opvoeding en de vrouwelijke onderwijsgevenden, door het verlenen van studiebeurzen om begaafde vrouwelijke onderwijsgevenden te helpen, door het verlenen van steun aan projecten en door het bevorderen van persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden; de vereniging is een overkoepelend orgaan (State) en bestaat uit afdelingen, chapters genoemd (vijf in 2009); de chapterbijeenkomsten zijn informeel, meestal eens per maand en in de regel staat een thema centraal (onderwijskundig, sociaal of cultureel); elk jaar vindt er een bijeenkomst plaats in het Hoofdbestuur, waarin onder andere de voorzitters van de chapters zitting hebben en er is een Algemene Ledenvergadering; eenmaal in de twee jaar (de oneven jaren) is er een Nationale Conventie en ook een Regionale Conferentie voor de landen die deel uitmaken van een bepaalde regio; in de even jaren is er een Internationale Conventie voor alle leden; zie voor meer en actuele informatie www.deltakappagamma.nl en www.deltakappagamma.net.


Inhoud

Oprichtingsakte 1978; ledenlijsten 1979-2007; notulen en agenda's van algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur 1978-2007; jaarverslagen 1978-2006; financiële stukken 1978-2006; nieuwsbrieven 1979-2008; stukken van voorzitters en penningmeesters 1979-2007; documentatie 1951-2007.
Stukken van algemene aard

1
Charter, oprichtingscertificaat met handtekeningen van de oprichters. 14 mei 1977.. 1 stuk.
2
Notariële akte van oprichting van de vereniging ‘Delta Kappa Gamma Society-Nederland’, gevestigd te Amsterdam, 6 september 1978, waarin de statuten (afschrift in tweevoud) en statuten en huishoudelijke reglementen van DKG Nederland. 1991, 1994, 2004 en z.j.. 1 omslag.
3
Richtlijnen voor chapterbesturen; het is niet uitgesloten dat er tussen de hieronder genoemde stukken van de voorzitters en mogelijk ook als bijlagen bij notulen, nog richtlijnen voor chapterbesturen zitten. 1995, 2000, [2002] en z.j.. 1 omslag.
4
Ledenlijsten. 1979-2007.. 1 omslag.
5
Notulen en agenda’s van de huishoudelijke vergadering van de founders, met bijlagen, 1 februari 1978-5 april 1979; met statuten, reglementen en andere stukken betreffende de oprichting van DKG Nederland en het ontstaan, de doelstellingen en de organisatie van DKG internationaal; voor informatie over de oprichting zie ook het archief van het Alpha chapter over 1977-19801978-1980 en z.j.. 1 omslag.
6-7
Verslagen en agenda’s van de Algemene Ledenvergadering, met bijlagen; de eerste ALV werd gehouden op 31 mei 1979; de bijlagen bestaan vooral uit ingekomen en uitgaande stukken en enkele teksten van gehouden inleidingen. 1979-1985, 1987-2007.. 2 pakken.
6
17 april 1979-2 november 1984, agenda van 1 juni 1985, 12 juni 1987-18 november 2000..
7
12 mei 2001-12 mei 2007..
8
Notulen en agenda’s van de vergadering van het Hoofdbestuur, met bijlagen (de bijlagen bestaan vooral uit ingekomen en uitgaande stukken). 1980-1985, 1988-2007.. 1 pak.
9-10
Notulen en agenda’s van de vergadering van het Dagelijks Bestuur, met bijlagen; de latere jaren bestaan de bijlagen grotendeels uit ingekomen en uitgaande stukken en teksten van gehouden inleidingen. 1979-1985, 1987-2007.. 2 pakken.
9
22 januari 1979-15 mei 1985, 31 augustus 1987-9 december 2000..
10
31 januari 2001-11 juni 2007..
11
Jaarverslagen van DKG Nederland (State), van de chapters, het expansionfonds en (incompleet) die van diverse commissies. 1978-1981, 1982/1983, 1986-2007.. 1 pak.
NB. In het eerste jaarverslag wordt een uitvoerig verslag gegeven van de totstandkoming van de organisatie in Nederland. Aanwezig zijn een of meerdere verslagen van het chapter Zeta i.o. en chapter epsilon-zuid (beide tot 1997) en van de volgende commissies: commissie studiebeurzen (‘De Roze olifant’, voorheen researchcommissie en commissie studiebeurzen), de redactiecommissie, de nominatiecommissie, commissie huishoudelijke zaken, uitbreidingscommissie en commissie nieuwsbrief.
12
Financiële jaarstukken. 1978-2007.. 1 omslag.
13-14
Nieuwsbrieven DKG Society International Nederland, jaargang 1 tot en met jaargang 28. Over de periode december 2000-december 2001 is er geen nieuwsbrief in deze vorm verschenen. Daarvoor in de plaats is er in september 2001 de hier in inv.nr 14 gevoegde nieuwsbrief als een soort mededelingenblad van het bestuur verschenen. september 1979-juni 2008.. 2 pakken.
13
september 1979-december 1993..
14
januari 1994-juni 2008..
53
Inventaris van het archief van Delta Kappa Gamma Society Nederland 1977-2007, gemaakt door Yt de Vries en Anneke Leeuwe. 2009.. 1 deel.

Stukken van bijzondere aard

NB. Het betreft hier met name stukken opgemaakt en ontvangen door de landelijk voorzitters en verder enkele stukken van het secretariaat (inv.nr 15) en van een commissie (inv.nr 16). Bij de inventarisatie van de pakken met door de voorzitters opgemaakte en ontvangen stukken is de door de betreffende voorzitter aangebrachte ordening, voorzover aanwezig, gehandhaafd. Wel zijn hieruit notulen, jaarrekeningen en jaarverslagen gehaald over de jaren die in de betreffende series ontbraken.
15
Correspondentie van Koos Kleijn-Höfelt als secretaris, 27 maart 1979-28 juni 1982 en enkele stukken van haar voorgangster Fiet de Bruin, 24 april 1978-29 juni 1979. 1 omslag. 1978-1982.. 1 omslag.
16
Correspondentie van ‘de projectcommissie’ die zich binnen DKG Nederland bezighield met diverse projecten buiten Europa op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. 1979-12 augustus 1987.. 1 omslag.
17
Stukken ontvangen en opgemaakt door Rie Niesten, als landelijk voorzitter, voornamelijk correspondentie met Headquarters en anderen in het buitenland. 15 maart 1980-17 juli 1982.. 1 pak.
18
Stukken ontvangen door Elly Dobber, als landelijk voorzitter, van Headquarters in Austin. 31 augustus 1982-12 augustus 1983.. 1 omslag.
19
Stukken ontvangen en opgemaakt door An Broere, als landelijk voorzitter. 12 mei 1983-11 juni 1985.. 1 pak.
20-23
Stukken ontvangen en opgemaakt door Francis den Broeder, als landelijk voorzitter. april 1987-mei 1989.. 1 pak en 3 omslagen.
20
Stukken met name ontvangen uit de USA. april 1987-mei 1989..
21
Stukken betreffende de Conventie in april 1988 te Noordwijkerhout, stukken betreffende de conventie in april 1989 te Chicago en betreffende de conventie in maart 1989 te Canterbury (UK). 1988-1989..
22
Correspondentie binnen Europa, excl. Nederland. 1 mei 1987-28 november 1988..
23
Correspondentie met de vijf chapters in Nederland. 23 januari 1988-15 mei 1989..
24
Verslagen van de algemene ledenvergadering van de Amsterdamse Vrouwenraad (AVR) en andere stukken van de AVR ontvangen door Francis den Broeder. 16 maart 1987-16 maart 1988.. 1 omslag.
NB. DKG State besloot op de ALV van 7 november 1979 zich als lid aan te sluiten bij de AVR en werd daarin in de jaren 1987/1988 vertegenwoordigd door de ‘State President’ van DKG, i.c. Francis den Broeder; DKG-lid Elly Dobbenga was in die jaren vice-voorzitter van de AVR.
25-26
Stukken ontvangen en opgemaakt door Kitty Kruiswijk, als landelijk voorzitter. juli 1989-juni 1991.. 2 pakken.
25
Stukken betreffende ‘Headquarters’ te Austin en de chapters in Europa. juli 1989-juni 1991..
26
Stukken betreffende de organisatie van de ‘European Meeting’, een driedaagse Conventie te Arnhem van 10-12 mei 1991. 15 september 1989-25 mei 1991..
27-30
Stukken ontvangen en opgemaakt door Cor Wolff, als landelijk voorzitter. 1991-1993.. 3 pakken en 1 omslag.
27
Stukken ingekomen van ‘Headquarters’ te Austin. mei 1991-juni 1993..
28
Stukken ingekomen van diverse contacten binnen Europa. 25 juni 1991-11 januari 1993.. 1 omslag.
29
Stukken betreffende dagelijks bestuur, hoofdbestuur en algemene ledenvergadering. 1991-1993..
30
Stukken betreffende chapters en commissies in Nederland, incl. jaarverslagen uitgebracht aan ‘Headquarters’. 1991-1993..
31
Stukken ingekomen bij Anneke Leeuwe, als landelijk voorzitter, van de ‘Headquarters’ te Austin. 21 juli 1993-29 mei 1995.. 1 pak.
32-35
Stukken ontvangen en opgemaakt door Trijny Schmitz du Moulin-Dijkema, als landelijk voorzitter. 11 april 1995-30 juni 1997. 3 pakken en 1 omslag.
32
USA.
33
Europa.
34
Andere chapters. 1 omslag.
35
Diversen.
36
Stukken ontvangen en opgemaakt door Netteke Hillen, als landelijk voorzitter, betreffende diverse contacten in het buitenland, met name binnen Europa. 1997-1999.. 1 pak.
37
Stukken ontvangen en opgemaakt door Cor Wolff, als landelijk voorzitter, betreffende ‘Headquarters’ in Austin, met jaarverslagen uitgebracht aan Headquarters. 1999-2001.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de Leadership Development Conference Calender ontvangen door Janny Kisteman en stukken door haar ontvangen ten behoeve van de in augustus 2001 te houden instructieconferentie ter gelegenheid van haar aantreden als landelijk voorzitter. 2001.. 1 pak.
39
Stukken betreffende het lidmaatschap van het Europa forum. Het Europa forum ontstond in 2002 (zie de inleiding van inv.nr 53). Iedere DKG States in Europa heeft hierin een vertegenwoordiger. 2005.. 1 omslag.
40-41
Stukken ontvangen en opgemaakt door Vivian Repko, als landelijk voorzitter, betreffende ‘Headquarters’, Europa en Nederland: veel correspondentie met landelijke bestuursleden Nederland in de vorm van mails. De splitsing in twee pakken is geheel willekeurig omdat er geen chronologische of andere ordening in de stukken aanwezig leek te zijn. mei 2005-mei 2007.. 2 pakken.
42
Stukken van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) ontvangen door Vivian Repko; DKG State is lid van de Nederlandse Vrouwenraad. Zie o.a. het jaarverslag over 2001/2002 waarin vermeld wordt dat men besloten heeft lid van de NVR te blijven. 25 juli 2005-16 november 2006.. 1 omslag.

Stukken opgemaakt door de penningmeester

43-44
‘State treasurer’s cashbook’. Tabellarische kasboeken. Treasures (penningmeester) waren G. Bezema (1979-1981), J.O. Klok (1981-1983), E. Dobber (1983-1987) en V. Repko (1987-1991). 1 september 1978-12 juli 2007.. 2 delen.
43
Algemene rekening 1 september 1978-1 juli 1991; Bijzondere rekeningen: fonds Francis Expansion z.j, Studiefonds 15 mei 1989-1991, Reisfonds 1 januari 1984-27 oktober 1990, Scholarshipfund 25 september 1980-27 oktober 1990 en Conventierekening 5 oktober 1981-1988. 1 september 1978-1 juli 1991..
44
Conventierekening 1 december 1987-28 juni 1991, Algemene kas’ (later genoemd Algemene rekening) 27 oktober 2000-12 juli 2007. 1 december 1987-12 juli 2007..
45
‘Oude boekhoudvellen’: kasboek betreffende de Algemene rekening 1991-2004 en de bijzondere rekeningen 1991-2003. Treasures (penningmeeester) waren Jane Veltman (1991-1993), Jane Kappers (1995-1999) en Janine Roest (1999-2004). Dit nummer is het vervolg op inv.nr 42. Het betreft de volgende rekeningen: Algemene rekening 1991-2004, Algemene rekening plusrekening 1991-2002 (toen opgeheven); Bijzondere rekeningen: Reisfonds 1991-2003, Reisfonds plusrekening 1991-2000, Expansion en Expansion plus 1991-2003, Scholarshipfund 1991-2002, Scholarshipfund plusrekening 1991-2002, Convention 1991-2003, Convention plusrekening 1991-2003, PEP 1991-2002 (toen opgeheven) en PEP plusrekening 1991-2003 (toen opgeheven). 1991-2004.. 1 pak.
46
‘Kasboek DKG’ betreffende de kapitaalrekening 2001-2006, de algemene rekening 2004-juli 2007 en de bijzondere rekeningen 1999/2004-2007; Treasurer was Janine Roest. Dit nummer is het vervolg op inv.nr. 44. Het betreft de volgende rekeningen: Kapitaalrekening 1 juli 2001-1 juli 2006, Algemene rekening 1 juli 2004-26 juli 2007, Bijzondere rekeningen: Reisfonds 1 juli 2004–1 juli 2007, Projectfonds (voorheen sleutelfonds en daarvoor boekenfonds) 27 februari 1992-1 juli 2007, Expansionfonds, 11 oktober 1999-3 november 2007, Conventierekening 9 juni 2003-3 november 2007 en Scholarshipfund 1 juli 2002-3 november 2007. 1999-2007.. 1 omslag.

Drukwerk

47
DKG News van de Headquarters. 1977, 1980, 1989 en 1998 – 2007.. 1 pak.
48
Nieuwsbrieven van DKG afdelingen in verschillende staten van de USA. 2005-2007.. 1 pak.
49
EUFORIA. Kwartaalblad voor Europa, 1 juni 2004 (nr. 15), oktober 2005 (nr. 19), februari 2006 (nr. 20), 1 juni 2006 (nr. 21) en 1 oktober 2006 (nr. 22). Dit blad is een digitale uitgave van het Europees Forum (zie de inleiding van inv.nr 53). Deze prints zijn voor dit archief voldoende. Wil iemand andere nummers of de hele serie raadplegen, dan kan een digitale versie worden opgevraagd bij Joan Caroll, die de digitale versie verzorgt (is 2009) via Terjocar@blueyonder.co.uk. 2004-2006.. 1 omslag.
50a-m
Drukwerk. 1986-2008.. 10 omslagen, 3 katernen.
50a
Constitution and International Standing Rules. 1990, 1994, 2002 en 2006..
50b
Handbook of DKG. 1987 en 1995..
50c
Ceremonies. 1984 en 1994..
50d
International Directory. 1993 - 1995, 2001-2003 en 2006/2007..
50e
Guidelines for chapter presidents. 1988, 1994, 2002/2004 en 2006/2008..
50f
Guidelines for chapter membership committe chairmen. 1998, 2002-2004 en 2006-2008..
50g
Guidelines for state organization and chapter communications committee charimen. 1992, 2002-2004 en 2006-2008..
50h
State and Chapter Treasurers Guidelines. 1992 en 2005/2007..
50i
Program Manual (beleidsvisie). 1986-1998..
50j
Inspirational Speeches from International Conventions. 1992-1998..
50k
International Headquarters te Austin in Texas. 1993.. 1 katern.
50l
Reflections. Geschiedenis van Alpha Delta State in Ohio. 1979.. 1 katern.
50m
‘Lekker eten koken’. Recepten verzameld door leden van DKG Nederland. 1991.. 1 katern.
51
Eunah temple Holden, Our heritage in The Delta Kappa Gamma Society. 1960.. 1 deel.
52
Bulletin van DKG 1976- 2007 (incompleet), Songbook VI 1990 (in zesvoud), Songbook 5, 1965 en Songbook 4, 1951. 1951-2007.. 1 doos.