/
You are not logged in

Archief Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid 1982-1994

Identity Area

Collection IDIIAV00000499
Unitdate1982-1994
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent2.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2003
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 15 juni 1982 vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid over de economische crisis, die een bedreiging vormde voor de positie van vrouwen met name op de arbeidsmarkt; de directe aanleiding was de herziening van het stelsel van sociale zekerheid; op 12 juni 1982 was er een landelijke dag tegen kostwinnersbegrippen geweest op initiatief van de Nederlandse Vrouwenbeweging; het Breed Platform was een overlegstructuur van landelijke vrouwenorganisaties en vrouwengroepen uit politieke partijen en de vakbeweging met een beheerstichting die op 31 december 1983 werd opgericht, de Stichting Beheer Landelijk Breed Platform van Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid; fuseerde in 1994 met de Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid tot de Vrouwen Alliantie; doel van het Breed Platform was het bereiken van economische zelfstandigheid voor alle vrouwen, hetgeen een individueel recht op inkomen impliceert; om dat doel te bereiken maakte het Breed Platform zich sterk om 3 groepen voorwaarden te verwezenlijken: voorwaarden op het terrein van arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie, herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en algemeen maatschappelijke voorwaarden, zoals collectieve en sociale voorzieningen; besluitvormend orgaan was de algemene vergadering; de inhoudelijke voorbereiding van discussies was in handen van werkgroepen, die bestonden uit leden van de aangesloten organisaties, externe deskundigen en vrijwilligsters op persoonlijke titel; Leontine Bijleveld was van februari 1988 tot september 1991 coördinator; in 1988 waren veertig organisaties aangesloten.


Inhoud

Notulen van algemene vergaderingen 1982-1994; jaarverslagen 1983-1993; correspondentie 1982-1993; stukken betreffende de geschiedenis en statuten 1982-1985; financiële overzichten, begrotingen en stukken betreffende subsidies 1982-1992; stukken betreffende activiteiten op het gebied van arbeid, armoede, belastingen, het emancipatiebeleid, de 1990-maatregel, pensioenen, sociale zekerheid, werkgelegenheid en plaatselijke, regionale en internationale samenwerking 1983-1993.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-15
Agenda's en notulen van algemene vergaderingen. Met bijlagen. 1982-januari 1994.. 14 omslagen en 1 pak.
1
1982..
2
1983..
3
1984..
4
1985..
5
1986..
6
1987..
7
1988..
8
1989 januari-september..
9
1989 oktober-december..
10
1990 januari-juni..
11
1990 juli-december..
12
1991 januari-juni..
13
1991 juli-december..
14
1992..
15
1993-17 januari 1994. 1 pak..
16
Notulen van bestuursvergaderingen. 1993.. 1 omslag.
17-23
Notulen van de coördinatiegroep. Met bijlagen. 1984-1993.. 7 omslagen.
17
1984-1986..
18
1987-1988..
19
1989..
20
1990..
21
1991..
22
1992..
23
1993..
24
Jaarverslagen over1983-1993.. 1 pak.
NB. Over 1992 alleen in concept.
25
Werkplannen voor. 1988, 1989/1990, 1993.. 1 omslag.
26-39
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1982-1993.. 13 omslagen en 1 pak.
26
1982..
27
1983..
28
1984..
29
1985..
30
1986..
31
1987..
32
1988..
33
1989..
34
1990.. 1 pak.
35
1991. Ingekomen stukken..
36
1991. Kopieën van uitgaande stukken..
37
1992. Ingekomen stukken..
38
1992. Kopieën van uitgaande stukken..
39
1993..
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.

Organisatie en geschiedenis.
NB. Zie over de fusie inv.nrs 14 en 32.
40
Stukken betreffende de landelijke bijeenkomst ‘Vrouwenmacht tegen het kostwinnersbegrip’ van 12 juni 1982 (afkomstig van Marjet Douze en Pim van Oostrum) en stukken betreffende de geschiedenis van het Breed Platform. 1982, 1987, 1989.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende de oprichting van een stichting, statuten en inschrijving bij de Kamer van koophandel. 1983-1985.. 1 omslag.

Beleid.
42
Stukken betreffende de enquête over de toekomst 1986, de discussiedag op 13 december 1986, de beleidsdag van 10 december 1988, het beleidsplan 1989/1990, de beginselverklaring 1989, de beleidsdag van 9 juni 1990 en de beleidsdag van 14 december 1991. 1986-1991.. 1 omslag.

Financiën en subsidies.
43
Financiële verslagen over en begrotingen voor. 1984-1985, 1987-1988, 1990-1992.. 1 omslag.
44-51
Correspondentie met de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende subsidies. 1982-1989.. 8 omslagen.
44
1982-1983..
45
1984..
46
1985..
47
1986..
48
1987..
49
1988..
50
1989..
51
1991-1992..

Arbeid.
52
Stukken betreffende de beurs ‘Ondernemende Vrouwen’, gehouden van 31 mei –2 juni 1985 in de Koopmansbeurs te Amsterdam. 1983-1985.. 3 omslagen in 1 doos.
53
Brochure ‘Recht op betaalde arbeid. Zonder recht op individueel inkomen geen plicht tot arbeid’. november 1988.. 1 stuk.
54
Stukken van de Werkgroep Arbeidstijden en notitie ‘Naar een Nieuwe Arbeidstijdenwet’. december 1990.. 1 omslag.
55
Stukken van de Werkgroep Arbeid. 1991-1993.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de salon ‘Deeltijdarbeid, een kadootje voor de vrouwenbeweging?!’ gehouden op 4 november 1993. 1993-1994.. 1 omslag.
NB. Zie ook archief Vrouwen Alliantie.

Armoede.
57-58
Stukken van de Werkgroep Armoede. November 1988-1993.. 1 omslag en 1 pak.
57
1988-1992..
58
1993..
59
Ingekomen post bij de Werkgroep Armoede. november 1988- september 1989.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende het Armoede Tribunaal, gehouden van 10-12 november 1988 te Brussel en georganiseerd door het European Network of Women. 1988.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 81.
61
Stukken betreffende de presentatie van het boek … En daar hoort ook het bloemetje op tafel bij’. Vrouwen & Armoede in Nederland op 9 november 1988 te Den Haag. Met foto. 1988.. 1 omslag.
62
Stukken betreffende debat met politici ‘Economische zelfstandigheid of nog meer armoede onder vrouwen?’, gehouden te Den Haag op. 21 juni 1989.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende vervolgbijeenkomsten op het Armoede Tribunaal in Brussel: Dublin 21-22 april 1990, Madrid 23-24 juni 1990 en Brussel 8-11 november 1990. 1990.. 1 pak.

Belastingen.
64
Stukken betreffende de tweeverdienerswetgeving en de protestmanifestatie ‘Baas in eigen beurs’ van 10 mei 1985 te den Haag. 1984-1987, 1991.. 1 omslag.
65
Stukken van de Werkgroep Inkomenspolitiek. 1987-1990.. 1 omslag.
66
Stukken van de Werkgroep Individualisering die zich zowel met belastingen als met sociale zekerheid bezighield. 1991-1993.. 1 omslag.

Kinderopvang.
67
Stukken van de Werkgroep Kinderopvang. 1992-1993.. 1 omslag.
68-69
Stukken van de Initiatiefgroep Kinderopvang waarvan het Breed Platform deel uitmaakte. 1992-1994 januari.. 2 omslagen.
68
1992..
69
1993-1994 januari..
NB. Zie ook archief Associatie inv.nr 76, het archief van Arachne en van de Vrouwen Alliantie.

1990-maatregel.
NB. De overheidsmaatregel waarmee gehuwde en samenwonende mensen economisch zelfstandig worden geacht als een van de twee partners werkloos of arbeidsongeschikt is; deze maatregel begon met de generatie die in 1990 18 jaar werd.
70
Verslag van het symposium ‘1990 theorie of werkelijkheid’, gehouden op 19 december 1987 te Utrecht ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Breed Platform. 1987.. 1 stuk.
71
Brochure In 1990 economisch zelfstandig?. april 1989.. 1 stuk.
72
Stukken betreffende de manifestatie ‘1990 - aan de slag!? Beter beleid voor ekonomische zelfstandigheid’, gehouden op 17 februari 1990. Met 2 foto’s van Elske ter Veld die een toespraak hield (fotograaf Anne Vaillant). 1990.. 1 omslag.
73
Notulen van de werkgroep 1990. Met bijlagen. 1989-1991, 1993.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende het project ‘Schrijfwedstrijd voor Meisjes’ , aanvankelijk uitgevoerd door de stichting Werkontwikkeling Training en Advies (WTA), later door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW); het Breed Platform was lid van de Werkgroep Schrijfwedstrijd. 1988-1991.. 1 pak.

Pensioenen.
75-79
Notulen van de Werkgroep Pensioenen. Met bijlagen. 1988-1993.. 5 omslagen.
75
november 1988-1989..
76
1990..
77
1991..
78
1992..
79
1993..
80
Stukken betreffende de publicatie Vrouw en pensioen: Kosten en baten van gelijke behandeling in pensioenen (red. Marga Bruyn-Hundt) gepresenteerd op 16 april 1991 te den Haag, en de publicatie Van Vrouwen en haar Oudedagsvoorziening. Over de Pensioenproblemen van Vrouwen en de noodzakelijke oplossingen en het gelijknamige symposium, gehouden te Amsterdam op 13 mei 1991. 1991.. 1 omslag.

Sociale Zekerheid.
112
Stukken en twee geluidscassettes betreffende de Uithoorzitting van 21 augustus 1982, bedoeld om politici uit te horen over hun plannen tot wijzigingen van het sociale zekerheidsstelsel. 1982.. 1 omslag.
81-85
Stukken van de studiegroep Sociale Zekerheid en reacties op de herziening van het stelsel van sociale zekerheid. 1983-1993.. 5 omslagen.
81
1983..
82
1984..
83
1985..
84
1986..
85
1989-1991, 1993..
86
Stukken betreffende de advertentiecampagne ‘gelijke behandeling in de sociale zekerheid’. 1988.. 1 omslag.
---
Stukken van de Werkgroep Individualisering, zie inv.nr 65..

Werkgelegenheid.
NB. Zie ook inv.nr 52.
87
Stukken van de Werkgroep Werkgelegenheid en werkmap ‘Regionale werkgelegenheidsplannen voor vrouwen’, gemaakt op basis van een bijeenkomst van regionale groepen voor economische zelfstandigheid op 8 juni 1985. 1985-1986.. 1 omslag.
88
Stukken betreffende de strategiedag over de Regionale Besturen Arbeidsvoorziening (RBA) van 31 oktober 1990 en het rapport ‘Vrouwen en regionale besturen arbeidsvoorziening. Verslag van een lobby’. 1990.. 1 omslag.

Reacties op regeringsnota’s (voor zover niet ondergebracht bij een onderwerp).
89
Stukken betreffende het commentaar op de nota ‘Verandering Verzekerd’, samen met de Nederlandse Vrouwen Raad en het comité Vrouwen Blijven Eisen. 1988.. 1 omslag.
90
Commentaar op de notities van de regering: ‘De vloed van inkomensregelingen op de arbeidsparticipatie van vrouwen’, ‘Het kabinetsstandpunt inzake de positie van vrouwen in de arbeid’, ‘Inkomensregelingen en verzelfstandiging’ en ‘Verzelfstandiging van uitkeringsrechten’. 1991.. 1 stuk.
91
Stukken betreffende de reactie op het concept-beleidsprogramma ‘Emancipatie met het oog op 1995’. 1992.. 1 omslag.
NB. Zie ook archief Associatie inv.nr 77.

Contact met regionale/plaatselijke platforms en met andere organisaties.
NB. Zie inv.nr 87.
92
Notulen van landelijke dagen en stukken betreffende plaatselijke comité’s. 1982-1985.. 1 omslag.
93
Actiekrant ‘Baas in eigen beurs’. Januari 1984.. 1 stuk.
94
Stukken betreffende de contacten met Man Vrouw Maatschappij. 1982-1988.. 1 omslag.

Internationale Contacten.
95-98
Notulen van de Werkgroep Internationale Contacten, eind 1984 opgericht om de contacten met het ENOW meer structuur te geven. 1985-1993.. 4 omslagen.
95
1985-1987..
96
1988-1990. Zie ook inv.nrs 52 en 55..
97
1991-1992..
98
1993..
99-102
Stukken betreffende het European Network of Women (ENOW)/Europees Vrouwen Netwerk, ontstaan in januari 1983 vanuit het Centre for Research on European Women (CREW); het Breed Platform was in de ENOW vertegenwoordigd via leden van de werkgroep Internationale Contacten. 1982-1993.. 4 omslagen.
NB. Zie ook inv.nrs 60 en 63 en voor het Netwerk News de bibliotheek van het IIAV.
99
1982-1985..
100
1986..
101
1988-1990..
102
1993..
103
Stukken betreffende de werkconferentie over de doorwerking van Europees beleid t.a.v. vrouwen in Nederland ‘Komt na het vrije verkeer ook de vrije vrouw in Europa?’, georganiseerd door het Breed Platform en het Europees Vrouwen Netwerk/ENOW op 16 mei 1992 te Utrecht. Met z/w negatieven. 1992.. 1 omslag.
104-106
Stukken betreffende de Europese Vrouwenlobby / European Women’s Lobby (constituerende vergadering was op 21-22 september 1990); het Breed Platform was lid van de Nederlandse delegatie. 1989-1993.. 3 omslagen.
104
1989-1990..
105
1991..
106
1992-1993..
107
Papers gegeven op de First World Summit on ‘Women and the many dimensions of power’ gehouden van 3-8 juni te Montreal ter gelegenheid van 50 jaar vrouwenkiesrecht in Quebec en een verslag van Leontine Bijleveld van deze conferentie; de Nederlandse delegatie bestond uit Anne Marijke Steen (Directie Coördinatie Emancipatiebeleid), Anky Salverda-van der Kar (Nederlandse Vrouwen Raad), Lip Lap Chew (Stichting tegen Vrouwenhandel), Leontine Bijleveld (Breed Platform) en Flora van Houwelingen (WEP-International). 1990.. 1 pak.
108
Stukken betreffende de salon ‘Vrouwen in het Europa van 2000: nieuwe kansen, nieuwe eisen’ gehouden op 15 december 1993, georganiseerd aan de vooravond van de fusie en ter afsluiting van het 11-jarig bestaan van het Breed Platform. 1993.. 1 omslag.

Overige acties en activiteiten.
109
Stukken betreffende de actie ‘Belofte maakt schuld’, een open brief aan de informateur, samen met de Nederlandse Vrouwen Raad. 1989-1990.. 1 omslag.
110
Stukken betreffende de deelname aan het Comité Gelijke rechten Nu!, waarvan het secretariaat enige jaren bij het Breed Platform zat. 1988-1993.. 1 pak.
111
Stukken betreffende de WUB-werkgroep Vrouw en Werk van de Universiteit van Amsterdam; deze werkgroep was een samenwerkingsverband op het terrein van vrouwenstudies, in het bijzonder de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, van leden van vakgroepen van de faculteit der Economische Wetenschappen, de subfaculteit Sociale Geografie, de subfaculteit Planologie en Demografie en de interfaculteit der Actuariële Wetenschappen en Econometrie; het Breed Platform nam hieraan deel. 1983-1986.. 1 pak.