/
You are not logged in

Archief Stichting Mastopathie(1987) 1988-2002 (2004)

Identity Area

Collection IDIIAV00000583
Unitdate(1987) 1988-2002 (2004)
1988-2002
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Lydia Hagoort in 2008
Access and UseBeperkt. Toestemming archivaris nodig
Preferred CitationArchief Stichting Mastopathie, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Begonnen in oktober 1987 onder de naam als Mastopathie-Werkgroep, op initiatief van het Vrouwengezondheidscentrum; in december 1989 verzelfstandigd, de Stichting Mastopathie werd op 12 februari 1990 opgericht; opgeheven in februari 2002; was sinds 1 januari 1992 aangesloten bij het Landelijk Platform Vrouwen Zelfhulporganisaties en vanaf 8 november 1994 bij de Federatie Vrouwenzelfhulp; gaf van 1991-2001 een jaarlijkse nieuwsbrief uit.


Inhoud

Correspondentie 1987-1998; notulen 1990-2000; jaarverslagen 1988-2000; stukken betreffende de oprichting en organisatie 1987-2002; financiële stukken 1988-2001; stukken betreffende contact- en studiedagen en de Landelijke Informatie Dagen 1989-1999; stukken betreffende informatieverstrekking, voorlichting en publiciteit 1987-2001; stukken betreffende contacten met cliënten 1987-2004; stukken betreffende onderzoeken waaraan de Stichting Mastopathie heeft bijgedragen 1991-1998; foto's.
Stukken van algemene aard

1
Correspondentie met de Stichting Begeleidingsgroep voor Vrouwen met Mastopathie uit Den Bosch. Met bijlagen. 1987-1999.. 1 omslag.
2
Jaarverslagen. 1988-2000.. 1 omslag.
NB. In december 1989 is de Mastopathiewerkgroep, onderdeel van het Vrouwengezondheidscentrum Isis,verzelfstandigd en verder gegaan als Stichting Mastopathie; de eerste twee jaarverslagen zijn van de werkgroep.
3
Correspondentie met het Vrouwengezondheidscentrum Isis in Amsterdam. 1989-1990.. 1 omslag.
4
Correspondentie met diverse organisaties en instellingen. 1989-1998.. 1 omslag.
5-7
Notulen van de bestuurvergaderingen. Met agenda's en bijlagen. 1990-2000.. 3 pakken.
5
1990-1994..
6
1995-1996..
7
1997-2000..
8
Correspondentie met het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg over het toekennen van een banenpoolplaats, later voortgezet met Bureau Maatwerk. 1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Oprichting en organisatie.
9
Stukken betreffende de oprichting, organisatie en activiteiten van de Mastopathie-werkgroep van het Vrouwengezondheidscentrum te Amsterdam, voorganger van de Stichting Mastopathie. 1987-1989.. 1 omslag.
10
Stukken betreffende de aansluiting en contacten met het Platform (Landelijk Platform Vrouwen Zelfhulporganisaties). 1990-1995.. 1 omslag.
11
Stukken betreffende de deelname van Mastopathie-vrouwen aan het project 'Overdracht'. 1992-1994.. 1 omslag.
12
Stukken betreffende de gewenste bundeling van zelfhulporganisaties en de totstandkoming van een formeel samenwerkingsverband van de vrouwenzelfhulporganisaties (de 'Federatie'). 1993-1994.. 1 omslag.
13
Brief aan mevrouw Anke Muusse-Schrevel van de Emancipatieraad met de door haar opgevraagde gegevens over de Stichting ten behoeve van het door de Emancipatieraad te geven advies 'vrouwenzelfhulp: goede koop'. 1994.. 1 stuk.
14
'Werken bij de Stichting Mastopathie'. Informatie over de organisatie voor aspirant-medewerksters. 1996 ca.. 1 stuk.
15
Stukken betreffende de overeenkomsten over het gebruik van kantoorruimte en boekhouddiensten van de Federatie. 1998-1999.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende de deelname aan het "Project 3 - gesprek" (voortzetting van Project 2-gesprek), een samenwerkingsverband tussen specialisten, patiëntenorganisaties en hulpverlening, gericht op onder meer het verschaffen van voorlichtingsmateriaal. Met diskette. 1998-1999.. 1 omslag.
17
Stukken betreffende de gerezen conflicten over financiële, personele en bestuurlijke aangelegenheden met de Federatie Vrouwenzelfhulp, leidende tot de opheffing van de Stichting Mastopathie in februari 2002. 2001-2002.. 1 omslag.

Financiën.
18
Stukken betreffende de subsidieaanvragen (en eventuele honorering) ten behoeve van de Mastopathiewerkgroep bij verschillende instanties. 1988-1990.. 1 omslag.
19-24
Jaarrekening en begroting. Met stukken betreffende de subsidieaanvragen en vanaf 1995 met werkplan. 1990-2001.. 1 pak, 5 omslagen.
19
1990..
20
1991..
21
1992..
22
1993..
23
1994..
24
1995 - 2001.. 1 pak.

Feestelijkheden.
25
Foto's van de expositie in Helmond, van andere exposities en van bestuursbijeenkomsten (vermoedelijk in Brabant). Met negatieven. 1996 ca.. 1 omslag.
26
Foto's van bestuursleden en van anderen, betrokken bij Mastopathie-activiteiten, tijdens een feestelijke bijeenkomst. 1997.. 1 omslag.
27
Foto's van de Masto-receptie bij de Federatie in januari. 2000.. 1 omslag.
28
Foto's van het afscheid van Wilma van Drie en van het tienjarig bestaan. 2000.. 1 omslag.

Contact- en studiedagen.
29
Verslagen van de trainingsweekenden voor contactpersonen, met stukken. 1989-1991.. 1 omslag.
30-35
Verslag en stukken betreffende de organisatie en de enquête van de 'Landelijke Informatie Dagen' (L.I.D.). Met foto's. 1989.. 4 omslagen en 2 pakken.
30
Eerste Landelijke Informatiedag op 30 september 1989.. 1 pak.
31
Foto's van de 1ste L.I.D. in zwart-wit..
32
Foto's van de 1ste L.I.D. in kleur..
33
Tweede Landelijke Informatiedag op 21 november 1992.. 1 pak.
34
Foto's van de 2de L.I.D..
35
Derde Landelijke Informatiedag op 17 april 1999..
36
'Contactvrouwen Nieuws', vanaf zomer 1995 'Contactvrouwen Bericht', vanaf najaar 1995 'Mastopathie Medewerksters Bulletin' genoemd. 1990-1998.. 1 omslag.
37
Verslagen van de 'Contactvrouwendagen', met stukken. 1991-1994.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de 'lotgenoten mastopathie' weekends (organisatie en verslagen). 1991-1994.. 1 pak.
39
Verslagen van de Mastopathie-telefoontrainingen, met stukken. 1996-1997.. 1 omslag.
40
Verslagen van de intervisie-trainingen voor Mastopathie-medewerksters. 1998-1999.. 1 omslag.

Informatieverstrekking en public relations.
41-43
Knipsels en artikelen uit kranten en tijdschriften met informatie over mastopathie van de Stichting, voorheen werkgroep. 1987-2001.. 3 pakken.
41
1987-1990..
42
1991-1996..
43
1997-2001..
44
'Mastopathie: anders bekeken'. Brochure, uitgave van de Mastopathie-groep van het Vrouwengezondheidscentrum Amsterdam. 1988.. 1 stuk.
45
'Mastopathie'. Brochure, uitgave van de Mastopathie-groep van het Vrouwengezondheidscentrum Amsterdam en de Stichting Begeleidingsgroep voor Vrouwen met Mastopathie 's-Hertogenbosch. 1988.. 1 stuk.
46
'Mastopathie: goedaardige knobbels, onregelmatigheden en pijn in je borsten' (brochures, affiches en flyers met identieke titel, verschillende drukken, ook in het Engels: "Mastopathy: benign lumps, irregularities and pain in your breasts"). Met stukken betreffende toekenning van ISBN aan de eerste brochure uit 1988 en opname ervan in de Koninklijke Bibliotheek. 1988-2000.. 1 omslag.
47
Voorbeelden van persberichten en van brieven, toegespitst op de diverse doelgroepen, ter begeleiding van informatiemateriaal. 1989-1998.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende de organisatie van de voorlichtingsavond voor huisartsen in het Vrouwengezondheidscentrum te Amsterdam. 1989.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende de keuze van het logo: een beeld van Pierre Julien "meisje met geit" uit het Louvre. 1990 ca.. 1 omslag.
50
Foto's, gemaakt voor de brochures en affiches. 1990 ca.. 1 omslag.
51
Dia's van foto's gemaakt voor de brochures en affiches. 1990 ca.. 1 omslag.
52
Studiedag voor medewerksters van de vrouwengezondheisdscentra; onderdeel "Publiciteit en Voorlichting". Brochure, geschreven door Wilma van Drie van Stichting Mastopathie. 1991.. 1 stuk.
53
Mastopathie Nieuwsbrief, vanaf jaargang 1997/1998 Mastopathie Magazine geheten (10 jaargangen). 1991-2001.. 1 omslag.
NB. In mei 2009 overgebracht naar de bibliotheek van het IIAV.
54
Verhalen ten behoeve van de stimuleringsprijs 'de pen als lotgenoot 1998', uit te reiken door het Fonds voor Chronisch Zieken, en andere ervaringsverhalen. 1995 ca.-1998 ca.. 1 omslag.
55
Foto's van kunstobjecten, gemaakt door Ri Veens ten behoeve van de Stichting. 1999 ca.. 1 omslag.

Contacten met cliënten.
56
Vragenlijst 1987 en aangepaste versie 1988. 1987-1988.. 2 stukken.
57-59*
Ingevulde vragenlijsten over mastopathie. 1987-1999.. 3 pakken.
NB. De vragenlijsten worden met het voorlichtingsmateriaal verzonden met het verzoek ze te retourneren. Dit om inzicht te krijgen in de achtergronden van de klachten. Op de ingevulde vragenlijsten ontbreekt vaak de datum
57
1987-1989..
58
1990-1993..
59
1994-1996..
60
Verslag van de verwerking van de gegevens van de vragenlijsten. Met tabellen, correlaties etc. 1988-1989.. 1 omslag.
61
Correspondentie met contactvrouwen. 1989-1997.. 1 pak.
62*
Einduitkomst van de enquête, gehouden in 1991, met ingevulde formulieren naar de tevredenheid over de dienstverlening en informatieverstrekking; sommige inzendingen gaan vergezeld van brieven met persoonlijke verhalen. 1991.. 1 pak.
63
Ingevulde opgaveformulieren, uitgegeven met de enquête, met vragen over mogelijk contactvrouwenschap, donateurschap, interesse voor praatgroepen. 1991.. 1 pak.
64
Handleiding voor praatgroep-deelneemsters van de Stichting Mastopathie, door Liebje Hoekendijk, voorzitter Stichting Mastopathie. 1992.. 1 stuk.
65-66
'Telefoonklapper'. Handboek samengesteld voor contact- en telefoonvrouwen. 1997.. 2 delen.
65
Origineel. Met diskette met adressen van alternatieve genezers..
66
Uitgevoerd in kleur, met diverse bijlagen..
67
Enquête naar de tevredenheid van de lezeressen van het Mastopathie Magazine (ingevulde formulieren). 1999-2000.. 1 pak.
68
Registratieformulieren van binnengekomen telefonische hulpvragen bij het landelijk bureau. 2000.. 1 pak.
69
Ingekomen e-mails met hulpvraag, met antwoorden. 2002-2004.. 1 pak.

Onderzoek van derden,waaraan de Stichting heeft bijgedragen.
70
Stukken betreffende Biodermal - Drs. Hans Schreuder Labaratoria. 1991-1993.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende het bevolkingsonderzoek op borstkanker. Projectbureau Noord-Holland en Flevoland. 1992-1994.. 1 omslag.
72
'Mastopathie', afstudeerscriptie van Danielle van de Kant bij de vakgroep Vrouwenstudies Universiteit van Utrecht, met stukken. 1994-1995.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de Rijksuniversiteit Limburg, later Wetenschapswinkel Maastricht. 1992-1997.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende de Vrije Universiteit - Faculteit der Geneeskunde. 1993.. 1 omslag.
75
Stukken betreffende Tramedico, distributeur homeopathisch medicijn Mastodyn. 1989-1996.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende de behandeling met alternatieve geneeswijzen, met reacties op de 'Vragenlijst Alternatieve Genezers' opgesteld door de Stichting. 1997-1998.. 1 pak.