/
You are not logged in

Archief Stimezo Nederland 1969-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000537
Unitdate1969-1998
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent7.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2007
0.72 m is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig .
Preferred CitationArchief Stimezo Nederland, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Op 26 juni 1969 werd door een aantal artsen de Stichting voor medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking (Stimezo) opgericht in Rotterdam; formele doel was mogelijkheden te scheppen tot onderbreking van zwangerschap binnen de grenzen van het recht en zonder winstoogmerk; de doorbreking van het taboe rond abortus in de medische wereld en in de samenleving als geheel was een minstens even belangrijk doel; op 1 december 1970 werd in Utrecht de landelijke Stichting voor medisch verantwoorde Zwangerschapsonderbreking Nederland opgericht; in tegenstelling tot de Stichting Stimezo te Rotterdam opende deze organisatie geen kliniek; Stimezo Nederland fungeerde als een fonds waarmee de oprichting van de eerste Stimezoklinieken gefinancierd werd; op 10 februari 1973 werd naast de gelijknamige stichting ook een landelijke vereniging Stimezo Nederland opgericht om de samenwerking tussen alle abortushulpverleners beter gestalte te kunnen geven; de activiteiten van de vereniging werden gefinancierd uit de contributies van de aangesloten klinieken; in 1989 werd de stichting het facilitair bedrijf van de vereniging; het landelijk bureau in Utrecht was het uitvoerend apparaat en verrichtte werkzaamheden op het gebied van onderzoek, voorlichting en publiciteit, kwaliteitsbewaking en belangenbehartiging voor de aangesloten abortusklinieken; ook coördineerde en beheerde Stimezo Nederland vanaf 1974 de Permanente registratie, een registratieproject van abortusklinieken; het verschafte basisgegevens over abortushulpverlening in Nederland voor onderzoek; met de instelling in 1984 van de wettelijke plicht tot registratie werd het voor het eerst mogelijk een totaalbeeld te geven van de abortushulpverlening in Nederland; na een aantal reorganisaties in de jaren negentig kwam het in 1998 tot een conflict in het bestuur en werd de stichting via de rechter ontbonden.


Inhoud

Notulen van vergaderingen van het Stichtings- en Verenigingsbestuur 1990-1997; notulen van commissies en raden 1990-1998; jaarverslagen 1972-1973, 1989-1995; werkplannen 1991-1992, 1995-1998; correspondentie 1990-1998; stukken betreffende (voor)geschiedenis en organisatie 1971-1976, 1989-1998; stukken betreffende activiteiten van het Landelijk Buro 1970-1998; stukken betreffende beleid 1973-1978, 1989-1996; financiële overzichten, begrotingen en stukken betreffende subsidies 1974-1996; stukken betreffende (inter)nationale activiteiten op het gebied van onderzoek, registratie, wetgeving en conferenties 1969-1998; documentatie 1970-1998.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-7
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van het Stichtingsbestuur. Met bijlagen. 1990-1997.. 1 pak en 5 omslagen.
NB. In 1997 is de naam van het Stichtingsbestuur veranderd in Dagelijks Bestuur (DB).
1
1990..
2
1991 en januari 1992. (pak).
3
1993..
4
1994..
5
1995..
6
1996..
7
1997..
8
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van het Stichtings- en Verenigingsbestuur. Met bijlagen. 1992.. 1 pak.
9
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van het Verenigingsbestuur. Met bijlagen. 1990-1992.. 1 omslag.
10
Agenda’s en notulen van de ledenvergaderingen van de Vereniging. Met bijlagen. 1990- september 1992.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 57 voor de agenda en bijlagen van de ledenvergadering van 15 december 1973 in Mededelingen nr 5 (1973) en het verslag van de ledenvergadering op 1 februari 1975 in Mededelingen nr 17 (1975).
11
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB). Met bijlagen. 1997.. 1 omslag.
NB. De eerste vergadering van het AB vond plaats op 25 februari 1997.
12
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Medische Commissie. Met bijlagen. 28 augustus en 9 oktober 1985, 1990-1993.. 1 omslag.
NB. De Medische Commissie is eind 1993 opgeheven en voortgezet als Geneesheer-Directeurenoverleg (GDO) in veranderde samenstelling als medisch overleg- en adviesorgaan voor het bestuur van Stimezo Nederland en de aangesloten klinieken. Zie ook inv.nr 13.
13
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van het Geneesheer-Directeurenoverleg (GDO). Met bijlagen. 1994-1997.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 12.
14-18
Agenda’s en notulen van de Kliniekraad. Met bijlagen. 1992-1996.. 5 omslagen.
NB. De rol van de Vereniging is overgenomen door de Kliniekraad en heeft haar eerste vergadering gehouden op 5 november 1992.
14
1992..
15
1993..
16
1994..
17
1995..
18
1996..
19-26
Agenda’s en notulen van het Directeurenoverleg (DO-overleg). Met bijlagen. 1991-1998.. 7 omslagen en 2 stukken.
19
1991..
20
1992..
21
1993..
22
1994..
23
1995..
24
1996..
25
1997..
26
april 1998. (2 stukken).
27
Jaarverslagen van de Stichting en Vereniging Stimezo Nederland over 1972, 1989-1993, een werkverslag van de maand mei 1973 en een voortgangsrapportage van 1995. 1972, 1989-1993, 1995.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 57 voor het jaarverslag van de vereniging van 1973 in Mededelingen nr 7 (1973).
28
(Concept)werkplannen. 1991-1992, 1995-1998. 1 omslag.
29-44
Ingekomen stukken. Deels kopieën. 1990-1998.. 14 pakken, 1 omslag en 3 stukken.
29
Januari-april 1990..
30
Mei-september 1990..
31
Oktober-december 1990..
32
Registers. 1991-1994. (3 stukken).
33
Januari-juli 1991..
34
Augustus-december 1991.
35
Januari-juli 1992..
36
Augustus-december 1992..
37
1993..
38
1994..
39
1995..
40
Januari-juni 1996..
41
Juli-december 1996..
42
Januari-juni 1997..
43
Juli-december 1997..
44
1998. (omslag).
45-54
Kopieën van uitgaande stukken. 1977, 1990-1997.. 7 pakken, 1 omslag en 3 stukken.
45
1977. (stuk).
46
1990..
47
Registers van 1991-1992. (2 stukken).
48
1991..
49
1992..
50
1993..
51
1994..
52
1995. (omslag).
53
1996..
54
1997..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

(Voor)geschiedenis en organisatie.
55
Stukken betreffende oprichting en (re)organisatie(s) met (concept) statuten, huishoudelijke reglementen van de Stichting en de Vereniging en (kopiëen) van uittreksels van Kamer van Koophandel (KvK’s) van de Stichting. 1971, 1973-1974, 1990-1997.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de conferentie van Stimezo-organisaties gehouden op 27 mei 1972 in Leusden om tot een landelijke samenwerking te komen en de aanzet tot de oprichting van de landelijke vereniging Stimezo Nederland. 1972-1973.. 1 omslag.
57
Stimezo Nederland Mededelingen van de Vereniging met informatie over statuten, structuur, en stukken van de ledenvergadering. nrs (1-3, 5) 1973, (7, 17 en z.nr.). 1975-1976. 1973, 1975-1976.. 1 omslag.
58
Handleidingen, reglementen en richtlijnen opgesteld door Stimezo Nederland. 1989-1992, 1996-1997.. 1 omslag.
59
Secretariaatsagenda’s. 1994-1995, 1997.. 3 delen.
60
Stukken betreffende de verhuizing van Stimezo Nederland binnen Utrecht met ingang van 1 mei 1996. 1996.. 1 omslag.
61
Blancoformulieren. 1998 en zj.. 1 omslag.

Voorlichting en publiciteit.
62
Persberichten. 1972, 1981-1992, 1995-1998.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 57 voor het persbericht betreffende de verwerking van abortus op 8 september 1976 in Mededelingen 1976.
63
Folders en stukken betreffende publicaties. 1983, 1987, 1990-1998.. 1 omslag.
64
Ingekomen (voorlichtings)materiaal van de aangesloten Stimezo-klinieken. z.j.. 1 omslag.
65
Stukken betreffende het uitgeven van het informatieblad Stimezo berichten voor medewerk(st)ers en bestuursleden en de Stimezo berichten, nrs 1-4. 1988-1990.. 1 omslag.
66
Stukken betreffende de ontwikkeling en uitvoering van het Publiciteitsbeleidsplan. 1989-1991.. 1 omslag.
67
Stukken betreffende de beleidsontwikkeling van de huisstijl. 1990-1991.. 1 omslag.
68
Correspondentie en fondsenlijsten van de medewerkster Public Relations en Publiciteit. 1990-1991 en z.j.. 1 omslag.
69
Stukken betreffende (de toekenning van) de twee-jaarlijkse Stimezo-prijs in 1985, 1987, 1989, en 1991 en verslagen van de telefonische vergaderingen van de Commissie Stimezo-prijs in 1991. 1985-1988, 1990-1991.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende de ontwikkeling van de medisch technische video ‘Abortus Provocatus, als het moet, moet het goed’ en een voorlichtingsvideo voor jongeren voortvloeiend uit onderzoek naar beeldvorming en attitude van jongeren omtrent abortus provocatus in Nederland. 1989-1992, 1994-1997.. 1 pak.

Documentatiecentrum.
71
Correspondentie. 1990-1998.. 1 pak.
72
Stukken betreffende de collectie van het Documentatiecentrum. 1989-1993, 1995.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende informatie over buitenlandse abortusklinieken. 1989-1994.. 1 omslag.
74-78
Stukken en mededelingen voor de directeuren van de aangesloten klinieken bij Stimezo Nederland in de vorm van genummerde DO-berichten verzorgd door het Documentatiecentrum. 1991-1995.. 3 pakken en 2 omslagen.
74
1991 1e jrg nr 3-26. (omslag).
75
1992 2e jrg nr 3-28..
76
1993 3e jrg. nr 1-16..
77
1994 4e jrg. nr 1-15..
78
1995 5e jrg. nr 1-3. (omslag).
79
Stukken betreffende de Abortusinformatiemap bestemd voor 128 Nederlandse Diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland in samenwerking met de Voorlichtingsdienst Buitenland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1993-1994.. 1 omslag.
80
STIMISprint, het attenderingsbulletin voor alle medewerkers en besturen van abortusklinieken wat betreft nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied verzorgd door het Documentatiecentrum. 1995-1996.. 1 omslag.
NB. Een aantal nrs ontbreekt.
81
Stimezo-Nieuwsbrief ( ter informatie van medewerkers van klinieken over de ontwikkelingen rond Stimezo Nederland) jrg. 1, nrs 1-3. 1997-1998.. 3 stukken.
82-105
Documentatie betreffende abortus uit binnenlandse en buitenlandse media. 1970-1997.. 15 pakken en 9 omslagen.
82
1970-1974..
83
1975. (omslag).
84
1976..
85
1977..
86
1978..
87
1979..
88
1980..
89
1981..
90
1982. (omslag).
91
1983..
92
1984..
93
1985. (omslag).
94
1986..
95
1987. (omslag).
96
1988. (omslag).
97
1989.
98
1990..
99
1991..
100
1992..
101
1993.1993.
102
1994. (omslag).
103
1995. (omslag).
104
1996. (omslag).
105
Januari-februari 1997. (omslag).
106
Documentatie betreffende de psychische verwerking van een abortus. Duits, Engels, Nederlands. 1976-1998.. 1 omslag.
107-114
Documentatie betreffende de situatie rond abortus in diverse landen uit binnenlandse- en buitenlandse media. Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Nederlands. 1977-1998.. 6 omslagen en 2 pakken.
107
Frankrijk.
108
Groot-Brittannië.
109
Italië.
110
Polen.
111
Roemenië.
112
Spanje. (pak).
113
Verenigde Staten. (pak).
114
Overige landen.
115
Documentatie betreffende abortuscijfers (inter)nationaal. 1983-1997.. 1 pak.
116
Documentatie betreffende abortus op basis van geslacht, meerlingen, ziekten en erfelijke afwijkingen. 1986-1988,1994-1998.. 1 omslag.
117
Documentatie betreffende het afstand doen van je kind na de zwangerschap en de psychische gevolgen daarvan in latere jaren. 1980-1997.. 1 omslag.
118
Documentatie betreffende tienerzwangerschappen. Engels en Nederlands. 1986-1998.. 1 omslag.
119
Documentatie betreffende jongeren en seks. Engels en Nederlands. 1986-1987, 1993-1998.. 1 omslag.
120
Documentatie betreffende abortus, geboortenregeling, seksualiteit en vrouwenhulpverlening bij allochtone vrouwen. Engels en Nederlands. 1991-1998.. 1 omslag.

Beleid.
121
Beleidsnota’s 1973 en 1975, beleidsplannen voor 1992-1998 en concept beleidsplan / activiteitenplan / begroting voor 1995. 1973, 1975, 1992-1998.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 66.
122
Stukken uit de serie Beleidsinformatie van de Vereniging Stimezo Nederland. 1977-1978, 1980-1983.. 1 omslag.
NB. Diverse nummers ontbreken. Sommige nummers zijn uitgegeven door de Stuurgroep Psychosociale Hulpverlening ten behoeve van abortushulpverleners.
123
Stukken betreffende beleidsdagen. 1989-1990, 1994-1996.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 66.

Financiën.
124
Stukken betreffende de opgelegde aanslag voor Stimezo Rotterdam in de vennootschapsbelasting door de Inspectie der vennootschapsbelasting te Rotterdam voor het jaar 1972 en de daarop volgende beroepsprocedure tot aan de Hoge Raad in 1983 en stukken betreffende de gevolgen voor een aantal andere aangesloten abortusklinieken. 1972, 1975-1976, 1980, 1983-1986.. 1 pak.
125
(Concepten) van financiële overzichten. Deels kopieën. 1974-1982, 1988-1996.. 1 omslag.
126
Begrotingen van de stichting en de vereniging. Deels kopieën. 1989-1995, 1997.. 1 omslag.
NB. De begrotingen van 1995 en 1998 zijn toegevoegd bij de werkplannen van dat jaar zie inv.nr 121.
127-128
Correspondentie met de Ziekenfondsraad (ZFR), het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en de aangesloten Stimezo-klinieken betreffende subsidies en tarieven, waarin agenda’s en notulen van vergaderingen van het Technisch Overleg inzake Abortusklinieken, waarin vertegenwoordigd zijn het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), de Ziekenfondsraad, en Stimezo Nederland. 1990-1998.. 2 pakken.
127
1990-1991..
128
1992-1998..

Ethiek.
129
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Commissie Ethiek met ondersteuning van het Universitair centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht te Utrecht. Met bijlagen. 1997.. 1 omslag.
130
Documentatie betreffende de geschiedenis, de (ethische) standpunten en discussie rond het abortusvraagstuk. Duits, Engels, Nederlands. 1971, 1979, 1985, 1991, 1993-1998.. 1 omslag.

Wetgeving.
131-133
Stukken betreffende de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) met reacties en bezwaren. 1974-1989.. 1 pak, 1 omslag en 2 stukken.
131
Wetsontwerpen. (2 stukken).
132
Correspondentie. (omslag).
133
Ingekomen stukken van de Eerste en Tweede Kamer. (pak).
134
Stukken betreffende de juridische consequenties van de abortusbehandeling bij minderjarigen. 1980-1997.. 1 pak.
135
Ingekomen kopieën van het hoofdstuk ‘Wet Afbreking Zwangerschap’ (WAZ) uit de jaarrapportages 1988, 1991-1997 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 1990-1998.. 1 omslag.
136
Stukken betreffende de rechtszaak Stimezo Nederland en de Evangelische Omroep (EO) houdende de problematiek van de door de EO gebruikte verborgen camera in abortusklinieken en het verbod op uitzending van deze beelden in de documentaire van de EO op 11 maart 1996. 1996-1997.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende de discussie over de criteria van de abortuswet en de abortuspraktijk naar aanleiding van de televisie-uitzending van Zembla op 16 januari 1997. 1997-1998.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende commentaar op het verschijnen van het rapport ‘De WAZ in de praktijk’: een onderzoek naar de naleving van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ)’, en de ontwikkeling van de Kwaliteitsborgingsnorm Abortushulpverlening in opdracht van Stimezo Nederland. 1997-1998.. 1 omslag.
139-141
Documentatie betreffende abortus in nationale en internationale wetgeving. Nederlands, Engels en Duits. 1986-1988, 1990, 1993-1997.. 3 omslagen.
139
Nederland.
140
Europa.
141
Internationaal.

Registratie.
*142-144
Notulen van de vergaderingen van de Abortuscommissie, voorloper van de abortusregistratie met de anonieme patiëntenverslagen vanaf patientnr 232 t/m 861. 1969-1972.. 3 omslagen.
*142
1969..
*143
1970..
*144
1971-3 jan. 1972.
145
Stukken betreffende het project Permanente Registratie. 1973.. 3 stukken.
146
Correspondentie betreffende de Landelijke Abortus Registratie (LAR) met het Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG) en andere organisaties met verslagen van de vergaderingen van de Privacycommissie Landelijke Abortusregistratie ingesteld door het SIG-bestuur. Deels kopieën. 1989-1997.. 1 pak.
NB. De LAR is beëindigd op 31-12-1996, waarna een werkgroep Vernieuwing Landelijke Abortusregistratie oftewel Commissie Landelijke Abortusregistratie is gevormd uit de Privacycommissie Landelijke Abortusregistratie.
147-149
Ingekomen stukken betreffende opgave van het aantal behandelingen bij Nederlandse en buitenlandse vrouwen uitgevoerd door de aangesloten abortusklinieken van Stimezo Nederland ten behoeve van de SIG-registratie en door Stimezo Nederland opgestelde kwartaal- en jaaroverzichten. 1986-1996.. 2 omslagen en 1 pak.
NB. Met hiaten.
147
1988-1989..
148
1990-1996. (pak).
149
Jaaroverzichten. 1984-1995..
150-167
Computeruitdraaien met gegevens / tellingen betreffende uitgevoerde behandelingen in de abortushulpverlening bij de Vereniging Stimezo Nederland aangesloten abortusklinieken en van abortusklinieken in het buitenland (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk) gecoördineerd en beheerd door Stimezo Nederland. 1974-1988.. 18 pakken.
NB. Met hiaten. De jaarlijkse rapporten uitgegeven door Stimezo Nederland met een analyse van de registratiegegevens op basis van de tellingen van de permanente registratie bevinden zich voor een groot deel in de bibliotheek van het IIAV.
150
Januari-juni1974..
151
Juli-december 1974..
152
1975..
153
1976..
154
1977..
155
1978..
156
1979..
157
Nederland. 1980 ..
158
Buitenland. 1980..
159
Nederland. 1981..
160
Buitenland. 1981..
161
1982..
162
Nederland. 1983..
163
1984..
164
1985..
165
1986..
166
1987..
167
1988..
168-175
Rapportageformulieren toegestuurd door de SIG betreffende het aantal abortusbehandelingen bij Nederlandse en buitenlandse vrouwen uitgevoerd door de aangesloten abortusklinieken van Stimezo Nederland. 1984-1991.. 6 pakken en 2 omslagen.
NB. Met hiaten, deels kopieën.
168
Alleen registratie buitenlandse vrouwen 1984. (omslag).
169
1985..
170
1986..
171
1987..
172
1988..
173
1989..
174
1990..
175
1e kwartaal 1991. (omslag).

Onderzoek.
176
Computeruitdraaien met tellingen gebruikt voor het Stimezo onderzoek in 1981-1982 naar het gebruik van het spiraaltje, ook wel Intrauterine Device of IUD. 1982-1983.. 1 omslag.
177
Computeruitdraaien met tellingen gebruikt voor het Stimezo Morning after Anticonceptie (MAA) onderzoek. 1986.. 2 stukken.
178
Computeruitdraaien met tellingen gebruikt voor het gynaecologen onderzoek Anonieme inventarisatie beleid inzake A.A.P. 1984.. 1 omslag.
NB. De afkorting A.A.P.staat zeer waarschijnlijk voor: Abortus en Anti-conceptiepil.
179
Stukken betreffende het onderzoek ‘Abortus bij Allochtone vrouwen’. [voor 1992].. 3 stukken.
180
Stukken betreffende het onderzoek ‘Overtijdbehandelingen in Nederland’ (OTB). 1985-1987, 1989-1990.. 1 pak.
181
Stukken betreffende de overdracht van onderzoeksmateriaal uit 1974 en 1975 aan het Steinmetz archief in het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). 1976.. 1 omslag.
182-184
Stukken van de Begeleidingscommissie ‘Prostitutie en Condooms(onderzoeken)’, waarin zitting had Jany Rademakers, coördinator Onderzoek van Stimezo Nederland en research fellow van het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) binnen het onderzoek van het NISSO naar ‘Sexualiteit en Gezondheid’ bij de Nederlandse bevolking en stukken betreffende de begeleide deelonderzoeken. 1988-1991.. 3 pakken.
NB. Jany Rademakers had zitting namens Stimezo Nederland in de begeleidingscommissie en het onderzoek naar condoomgebruik.
182
Begeleidingscommissie.
183
Onderzoek naar processen en determinanten van preventief gedrag inzake AIDS en andere SOA, in het bijzonder condoomgebruik , in heterosexuele contacten.
184
Onderzoek Safe sex in heteroseksuele en homoseksuele prostitutie.
185
Stukken betreffende het onderzoek ‘Kwaliteitsaspecten van de abortushulpverlening in Nederland. 1990-1991.. 1 omslag.
186
Stukken betreffende de uitreiking van het onderzoeksrapport ‘Abortus in multicultureel Nederland’ uitgevoerd door het NISSO in opdracht van Stimezo Nederland op 8 juli 1998. 1998.. 1 omslag.

Opleidingen en cursussen.
187
Stukken betreffende trainingen. 1990-1991.. 1 omslag.
188
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Commissie voor de Artsenopleiding van Stimezo Nederland oftewel Commissie Beekhuizen genaamd. Met bijlagen. 1990-1992.. 1 omslag.
NB. De Commissie Beekhuizen is opgeheven op 29 januari 1992.
189
Correspondentie betreffende ontwikkelingen in de opleiding voor artsen in abortusklinieken na de opheffing van de Commissie Beekhuizen. 1992, 1994-1995. 1 omslag.

Internationale activiteiten.
190
Stukken betreffende internationale activiteiten. 1983-1984, 1987-1989, 1992, 1997.. 1 omslag.
191
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Commissie Stimezo Internationaal. Met bijlagen. 1991.. 1 omslag.
192-208
Stukken betreffende (de organisatie van) de internationale conferentie ‘Abortion Matters, an international conference on reducing the need and improving the quality of abortion services’ op 27-29 maart 1996 georganiseerd door Stimezo Nederland en het NISSO ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van Stimezo Nederland. Deels kopieën. 1994-1996.. 15 omslagen, 2 stukken en 1 pak.
192
Agenda’s en notulen van vergaderingen van het bestuur Abortion Matters. Met bijlagen. 1995-1996...
193
Agenda’s en notulen van vergaderingen van de Programmacommissie Abortion Matters. Met bijlagen. 1994-1996..
194
Statuten van de Stichting International Congress Abortion Matters, 1996, Uittreksels Kamer van Koophandel (KvKs). 1995-1996..
195
Brochures met aankondigingen en uitnodigingen. 1996..
196
Deelnemerslijsten. 1995-1996..
197
Financiele stukken. 1994-1997..
198
Correspondentie Programmacommissie. 1994-1996..
199
Correspondentie algemeen alfabetisch geordend. 1995-1996..
200
Correspondentie chairs alfabetisch geordend. 1996..
201
Correspondentie sprekers lunchsessies alfabetisch geordend. 1995-1996..
202
Correspondentie poster presentations alfabetisch geordend. 1996..
203
Correspondentie sprekers main sessies alfabetisch geordend. 1995-1996. (pak).
204
Correspondentie Comité van Aanbeveling. 1995..
205
Correspondentie sponsors alfabetisch geordend. 1995-1996..
206
Correspondentie proceedings ‘Abortion Matters’. 1996-1997..
207
Correspondentie abstracts alfabetisch geordend op auteur. 1995-1996..
208
Adreslijsten van mediaorganisaties voor het versturen van persberichten. (2 stukken).

Contacten met andere organisaties.
209
Verslag van de vergadering van het Landelijk overleg van organisaties voor Abortushulpverlening en geboorteregeling (LAG) op 22 november 1973. 1973.. 1 stuk.
210
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Commissie lokale en nationale samenwerking. Met bijlagen. 1991-1992.. 1 omslag.
NB. De taakstelling van de commissie is geformuleerd vanuit het Directeurenoverleg.

Publicaties.
NB. Zie voor interne publicaties inv.nrs 57, 65, 74-78, 80-81 en 122.
211
Verslag Wat weten wij van vrouwen die om abortus vragen? uitgegeven door de Vereniging Stimezo Nederland met gegevens en conclusies van een zestal onderzoeken. Dokumentatienummer 1. 1 december 1973.. 1 stuk.
212
(Kopieën) van publicaties van onderzoeksmedewerkers (o.a. Ruut Veenhoven, Paul Schnabel en Jany Rademakers). 1974-1976, 1988, 1990-1991,1994, 1996-1997.. 1 omslag.
NB. Een aantal artikelen is in het Frans en Duits vertaald. Jany Rademakers is vanaf 1 januari 1990 gestationeerd bij het NISSO als onderzoekscoördinator van Stimezo Nederland met name voor de abortusregistratie.
213
Herdruk van artikel van Jeannette Corstaensen en Cor Kruiswijk, ‘De verpleegkundige begeleiding van cliënten in een abortuskliniek’ , in Tijdschrift voor Ziekenverpleging 34, nr.17, 1981. Uitg. Vereniging Stimezo Nederland. 1982.. 1 stuk.

AANVULLING 2018

214-220
Stukken afkomstig van C.Th. (Kees) van Schaik en G.W. (Gerda) van Schaik-Scheffer, betrokken bij de oprichting van de Storm-kliniek in Rotterdam, later Stimezo Rotterdam, en bij de oprichting van Stimezo Nederland. ca. 1971-1979.. 1 stuk en 6 dozen.
NB. Ontvangen in 2018 van hun dochter.
214
Collage 'Komt de eerste abortuskliniek in Rotterdam?'. ca 1971.. 1 stuk groot formaat.
215
Doos 1.
216
Doos 2.
217
Doos 3.
218
Doos 4.
219
Doos 5.
220
Doos 6.