/
You are not logged in

Archief Vrouwen en Informatica 1984-1995

Identity Area

Collection IDIIAV00000453
Unitdate1984-1995
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Beng Seek Lai en Tassita Haffner in 2005 (bewerkt door Annette Mevis)
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vrouwen en Informatica , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht als stichting op 31 oktober 1985 te Amsterdam; de werkgroep Vrouwen en Informatica werd in november 1981 geïnitieerd; stopte in 1996; zette zich in voor actieve participatie van vrouwen en meisjes in de informatie- en communicatietechnologie; gaf cursussen, verzorgde opleidingen voor organisaties en gaf adviezen aan ministeries.


Inhoud

Stukken betreffende de oprichting, organisatie en opheffing 1985-1994; vergaderstukken van het bestuur 1985-1994; correspondentie 1989-1994; stukken betreffende financiën en subsidies 1986-1994; stukken betreffende de beleidsadviesraden 1989-1992; stukken betreffende het Landelijk Centrum 1986-1992; les-, opleidings-, cursus- en voorlichtingsmateriaal 1984-1995.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Historie
De stichting Vrouwen en Informatica is opgericht 31 oktober 1985 te Amsterdam door mevrouw drs Josephina Maria van Vaalen, docente wiskunde en informatica en mevrouw drs. Jos Spetter, consulente informatica. In november 1981 plaatsten twee wiskundigen een oproep in een vaktijdschrift voor docenten waarin zij vakgenotes vroegen naar een bijeenkomst voor vrouwelijke wiskundigen te komen. Ongeveer 50 vrouwen gaven aan deze oproep gehoor. Zij wisselden ervaringen uit over hun activiteiten en over zaken die ze op school tegen kwamen en/of al in hun studie waren tegengekomen. Dit initiatief werd succesvol ontvangen, waardoor een Werkgroep Vrouwen en Informatica werd opgericht. Hierin werd de eerste twee jaar met name verder gediscussieerd en hielden deelnemers zich met informatica in het middelbaar en lager onderwijs bezig. Een tweede landelijke bijeenkomst leverde het initiatief tot het organiseren van drempeldagen voor vrouwen met interesse in de informatica als opleidings- en vakgebied. Daarnaast hield de Werkgroep zich bezig met het lobbyen en adviseren over het 100-scholen project van het Ministerie van onderwijs en Wetenschappen (O&W) en andere overheidsinformaticaprojecten. Het initiatief groeide via lezingen, deelname in commissies, het geven van beleidsadviezen en het organiseren van drempeldagen uit tot de oprichting van de Stichting Vrouwen en Informatica (verder ook wel te noemen V&I) in 1985. Tegelijkertijd werd gestart met het uitvoeren van betaalde activiteiten, zoals het ontwikkelen van leerplannen, het maken van lesmateriaal en het geven van cursussen en afnemen van examens. Nadat in augustus 1986 subsidie werd toegekend door het Ministerie van Onderwijs en wetenschappen werden vaste betaalde functies geïntroduceerd en werd een kantoorruimte gehuurd. Hierdoor was de overgang van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele organisatie een feit. De oprichting van Online, waarin de –groeiende- omzetgenererende activiteiten werden ondergebracht, geschiedde in 1988. De stichting is sinds die tijd door een gelijktijdige groei van de landelijk centrumactiviteiten en de Online-activiteiten verder gegroeid. De Stichting Vrouwen en Informatica heeft zich in de jaren negentig actief ingezet voor actieve participatie van vrouwen en meisjes bij wat we inmiddels ICT, informatie- en communicatietechnologie noemen. De stichting deed dat door het aanbieden van cursussen met open inschrijving, ontwikkelen en verzorgen van opleidingen voor organisaties en door het geven van adviezen aan ministeries. In 1996 zijn de werkzaamheden van deze stichting afgebouwd. In de jaren erna is een deel van het resterende vermogen ingezet om organisaties met vergelijkbare doelen te ondersteunen. Women on the Web ontving hierbij in 2001 een genereuze bijdrage, die vooralsnog is gebruikt bij de verdere verzelfstandiging en het organiseren van grote cursusdagen in 2003 en 2004. De Stichting Vrouwen en Informatica is inmiddels opgeheven.
Missie
De stichting Vrouwen en Informatica stelt zich ten doel meer vrouwen en meisjes te betrekken bij alle sectoren van de informatica en een methodiek te ontwikkelen voor onderwijs en voorlichting, die meisjes en jongens in gelijke mate aanspreekt, maar in eerste instantie vooral op vrouwen en meisjes is gericht. Voorts stelt de Stichting zich ten doel vrouwen te stimuleren een eigen visie op het vak te ontwikkelen. Daarnaast wil de Stichting vrouwenbedrijven en –organisaties adviseren en ondersteunen op het terrein van informatievoorziening en automatisering. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
Werkwijze
De stichting wordt bestuurd door een (vrijwilligers)bestuur, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen en bij voorkeur vrouwen. Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur zelf vastgelegd. Dit bestuur neemt de beleidsbeslissingen en houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden. Het bestuur behartigt de belangen van de Stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en eigendom te verrichten, die het voor verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht. Is het bestuur van oordeel, dat het doel van de Stichting niet of niet meer voldoende zal kunnen worden verwezenlijkt dan kan dat tot ontbinding van de Stichting besluiten. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de ten tijde daarvan fungeerde bestuursters. Een eventueel batig saldo van de Stichting zal bij liquidatie overgedragen worden aan een door het dan door het bestuur nader te bepalen organisatie met vergelijkbaar of verwant doel. De stichting is een commercieel georiënteerde organisatie, die echter een ideëel doel kent. Zij verricht zowel betaalde taken (Online) als niet-betaalde taken (Landelijk Centrum). Tot en met 1992 ontvangt de Stichting voor het Landelijk Centrum structurele subsidies van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale zaken en Werkgelegenheid om haar landelijk Centrum-taken te kunnen uitvoeren. De Stichting verricht in Online betaalde activiteiten voor opdrachtgevers. Deze activiteiten hebben als doel niet alleen kostendekkend te zijn, maar ook een bepaalde winst te genereren dier ten goede komt aan de reserves van de Stichting, en die ook een deel van de taken van het Landelijk Centrum mogelijk maakt. Daarnaast is er een Beleidsadviesraad Scholing en een Beleidsadviesraad Onderwijs, die zowel de Stichting adviseren als adviserende taken ten behoeve van derden verrichten (onbetaald). Verder is er een redactieraad die zorg draagt voor het tijdschrift TVI. Het tijdschrift Vrouwen en Informatica – kortweg TVI – is een informaticablad, gemaakt door vrouwen. Het is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over informatietechnologie en over hetgeen zich binnen en buiten haar eigen vak- of interessegebied afspeelt. TVI belicht de vele kanten van informatica, met name de activiteiten van vrouwen op dit gebied.
Verantwoording
Bij het structureren van de inventaris heeft de organisatiestructuur van de Stichting Vrouwen en Informatica model gestaan. Het archief heeft daardoor dezelfde opbouw als de organisatiestructuur. Een moeilijkheid in het bewerken van het archief was de soms diffuse overgang tussen het bestuur, Online, het landelijk Centrum en de BAR, daardoor is gekozen om alleen die documenten waarvan het eenduidig was bij welke reeks ze behoorden ook onder die reeks te plaatsen. Bij meerduidigheid is gekozen om ze onder een andere reeks te plaatsen, dit geldt alleen voor correspondentie en financiën.
Handleiding voor de gebruikers
Voor het raadplegen van het archief kan men zich toegang verschaffen door te zoeken bij:
De documenten zijn binnen het archief chronologisch geplaatst, de documenten zonder datum staan onderaan de reeks. Opvallend zal zijn dat documenten uit 1990 het meest vertegenwoordigd zijn, dit komt omdat er binnen het archief nog een klein archief is gevonden. Het meest waarschijnlijk is dat een medewerkster dat voor eigen gebruik gevormd heeft. Dit deel is niet afzonderlijk behandeld omdat het meer zegt over de werkwijze van de medewerkster dan over de Stichting Vrouwen en Informatica. De desbetreffende documenten zijn in een grotere context herplaatst. De inventarisatie, de beschrijving en de keuze voor de structuur van het archief is gerealiseerd door Beng Seek Lai en Tassita Haffner in het kader van de opleiding aan de HVA, beide studenten Informatiemanagement en Archivistiek. Onder leiding van Erika Hokke, docent Archivistiek. De opleiding wordt gegeven door de HVA en de Archiefschool, beide te Amsterdam.
Bronvermelding
Het archief zelf
de website http://www.womenontheweb.nl/organisatie/relaties/v&i.html
Notariële akte van oprichtingOprichting, inrichting en opheffing

1
Akte van oprichting van de Stichting Vrouwen en Informatica. oktober 1985.. 1 stuk.
2
Contract tussen de kamer van Koophandel en de Stichting Vrouwen en Informatica. 1985-1994.. 1 omslag.
3
Verslag van de ontwikkeling van de Stichting Vrouwen en Informatica. 1986.. 1 stuk.
4
Concept afvloeiingsregeling van Stichting V & I met opmerkingen en bijlagen agendapunten: personeel. 1991.. 1 omslag.

Bestuur

5-9
Notulen bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1985-1991.. 5 omslagen.
5
1985-1986..
6
1987..
7
1988..
8
1989..
9
1990-1991..
10-12
Agenda, notulen en binnenkomende stukken. 1992-1994.. 3 pakken.
10
1992..
11
1993..
12
1994..
13
Verslag van een telefonische bestuursvergadering. 28 maart 1990.. 1 stuk.
147
Een deel uit de agenda voor het rondgangsgesprek van Ten Velde met Wallage. 31 mei 1990.. 1 stuk.

Directie

Organisatie ontwikkelingen.
14
Overheadsheets en weergave inhoud overheadsheets op papier (A4) van de structuur, functies, taken, activiteiten en werkwijze van de Stichting Vrouwen en Informatica. z.j.. 1 omslag.
15
Verslag van de ontwikkeling van de Stichting Vrouwen en Informatica van 1986 tot z.j. z.j.. 1 stuk.
NB. Stuk niet aangetroffen na terugkomst van de Archiefschool in 2005.
16
Ondernemingsplan van de Stichting Vrouwen en Informatica. 1992-1993.. 1 stuk.
17
Brief van Suzanne Sweerman van Bakkenist Management Consultants met bijlagen ‘concept: ondernemingplan 1992-1993’ aan V&I. [1992].. 1 stuk.
18
Werkplan 1991 en stukken betreffende Beleid en PR. 1898-1990.. 1 omslag.

Ingekomen stukken.
19
Register inkomende en uitgaande post. juli-december 1994.. 1 deel.
20
Ingekomen stukken van Inspectie voor het Onderwijs over de behandeling van het ‘nivoproject’ in de Tweede Kamer. z.j.. 1 omslag.
21
Inkomende stukken. oktober 1989 – mei 1992.. 1 omslag.
22
Inkomende stukken. jun.1992 – nov. 1994.. 1 pak.

Uitgaande stukken.
23
Uitgaande brief aan de staatssecretaris van O&W. 22 augustus 1990.. 1 stuk.
24
Uitgaande stukken (nr. 135-333, 412). aug. 1992- sept. 1993.. 1 pak.
25
Uitgaande stukken (nr. 334-571). sept. 1993-mei 1994.. 1 pak.
26
Uitgaande stukken (nr. 572-656). mei 1994 – dec. 1994.. 1 pak.
27
Uitgaande brief aan het ministerie van Economische Zaken betreffende de uitvoering van het project ‘grotere deelname van meisjes aan de informatica-olympiade’. 10 januari 1995.. 1 stuk.

Contracten.
28
Overeenkomst tussen het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) en de Stichting Vrouwen en Informatica over de verrichting van enkele diensten bedoelt in artikel 1637 van het Burgerlijk Wetboek (Artikel 1637 [Vervallen per 01-04-1997] ). 1993.. 1 omslag.
29
Overeenkomst tussen het Arbeidsbureau en de Stichting Vrouwen en Informatica over scholingsovereenkomst administratief medewerker belastingdienst. 3 november 1994.. 1 omslag.

Personeel

30*
Minuut van een brief met bijlagen van Marjan aan Truus over het gesprek tussen Truus, Saskia en Magda. 1994.. 1 stuk.
31*
Minuut van een brief met bijlagen van Marjan aan Saskia over het gesprek tussen Truus, Saskia en Magda. 1994.. 1 stuk.
32
nummer is vervallen.
33
Agenda voor het teamoverleg ‘Team overleg’. 1992.. 1 stuk.
34
nummer is vervallen.
35
Brief van het Bestuur aan mevrouw M. Dirker over de opzegging van de arbeidsverhouding. 1994.. 1 stuk.
36
Kopie van advertentie voor een directeur. 1991.. 1 stuk.
37
nummer is vervallen.
38
Stukken betreffende het personeelsmanagement. 1989-1994.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende de afvloeiing van het personeel. 1988-1994.. 1 omslag.

Financiële administratie

Begrotingen.
40
Begroting voor 1990. 1989.. 1 omslag.
41
Begroting voor 1995. 1994.. 1 omslag.
42
Begroting voor de introductie cursussen Schoolleiders en Schoolcoördinatoren 1995-1996, concept. 25 oktober 1994.. 1 stuk.
43
Begroting voor 1994. 1993.. 1 stuk.

Jaarrekeningen en balans.
44
Balans en winst&verliesrekening. 1986.. 1omslag.
45
Jaarrekening over 1986 opgemaakt door registeraccountancy F.F. Hoffenaar. 1987.. 1 stuk.
46
Toelichting op de jaarrekening van 1986-1987 opgemaakt door F.F. Hoffenaar, registeraccountant. 3 mei 1988.. 1 stuk.
47
Jaarrekening over 1987 opgemaakt door registeraccountancy F.F. Hoffenaar. 1988.. 1 stuk.
48
Jaarrekening over 1988 opgemaakt door registeraccountancy F.F. Hoffenaar. 1989.. 1 stuk.
49
Jaarrekening over 1989 opgemaakt door registeraccountancy F.F. Hoffenaar. 1990.. 1 stuk.
50
Toelichting op de jaarrekening van 1989 opgemaakt door F.F. Hoffenaar, registeraccountant. 1990.. 1 omslag.
51
Financieel jaarverslag over 1990. 1991.. 1 omslag.
52
Jaarrekening over 1990 opgemaakt door registeraccountancy F.F. Hoffenaar. 1991.. 1 stuk.
53
nummer is vervallen.
54-57
Jaarrekening met accountantsverklaring over 1990-1993. 1991-1995.. 4 stukken.
54
1990..
55
1991..
56
1992..
57
1993..
58-61
nummers zijn vervallen.
62
Balans per 30 september. 1988.. 1 stuk.
63
Grootboek. 1994.. 1 omslag.
64-65
nummers zijn vervallen.

Kasboek.
66
Kasboek. januari 1989-mei 1993.. 1 deel.
67-69
nummers zijn vervallen.

Subsidies.
70
Werkplan voor 1991 voor het ministerie Onderwijs en Wetenschappen, ministerie Sociale Zaken en ministerie Economische Zaken. 1990.. 1 stuk.
71
Brief van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over subsidieaanvraag 1991-1993. 1991.. 1 stuk.
72
Subsidieaanvragen. 1991-1993.. 1 stuk.
73
Correspondenties tussen V&I en CFI (Centrale Financiën Instellingen) betreffende financiële steun (subsidie toekenning). 1994.. 1 omslag.
74
Stukken PWT (stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek), betreffende subsidietoekenning aan V&I. 1994.. 1 omslag.
75
Stukken ‘TVT (Tijdschrift Vrouwen en Technologie)’ betreffende begroting en subsidie. 1993-1994.. 1 omslag.
76
Stukken Project ontdekken betreffende: subsidie aanvragen en toekenning van CFI; activiteitenplanning; ontwikkelkosten. 1992-1994.. 1 omslag.
77
Stukken ‘Wedstrijd’ betreffende sponsoring van Procesmanagement basisvorming aan wedstrijd Cos prijsvraag ‘computerschool van het jaar’. 1993.. 1 omslag.
78
Brief van Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan V&I over toekenning van subsidie voor project Apparaten Ontdekken met bijlagen. 1991.. 1 stuk.
79
Brief van PWT( Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek) aan Stichting V&I over toekenning van subsidie. 1989.. 1 stuk.
80
Subsidieaanvraag 1989-1992. 1988.. 1 stuk.
81
nummer is vervallen.

Licenties.
82
Stukken betreffende licenties. 1988-1995.. 1 omslag.
83
Licentieovereenkomst tussen het Zadkine college Rotterdam en de Stichting Vrouwen en Informatica. juni 1993.. 1 stuk.
84
Correspondenties tussen V&I en Buurtcentrum De Pijp over het gebruiksrecht. 1995.. 1 stuk.

Beleidsadviesraden (BAR)

Algemeen.
85
Beschrijving van de doelstellingen, functies en taken van de beleidsadviesraden en de redactieraad van de Stichting Vrouwen en Informatica. 13 januari 1990.. 1 stuk.

Redactieraad, Tijdschrift Vrouwen en Informatica ( VTI).
86
Brief van Ministerie van Sociaal Zaken en Werkgelegenheid aan V&I over subsidieverzoek TVI. 1989.. 1 stuk.
87
Beschrijving van de Redactieraad TVI. 2 januari 1990.. 1 omslag.
88-89
Begroting voor VTI. 1990-1991.. 2 stukken.
88
1990..
89
1991..
90
Stukken betreffende TVI. 1989.. 1 omslag.
91
Verslag over financiële verbetering punten voor TVI. 1991.. 1 stuk.
92
Stukken betreffende het tijdschrift Vrouwen en Technologie van de Stichting Vrouwen en Informatica. 1992.. 1 omslag.
93
Brochure van het tijdschrift Vrouwen en Informatica (TVI). z.j.. 1 stuk.

Beleidsadviesraad Scholing.
94
Beschrijving van de Beleidsadviesraad Scholing + bijlage voorstel nieuwe leden BAR-Scholing. 7 januari 1990.. 1 omslag.

Beleidsadviesraad Onderwijs.
95
Beschrijving van de Beleidsadviesraad Onderwijs + bijlage voorstel nieuwe leden BAR-Onderwijs. januari 1990.. 1 omslag.

Landelijk Centrum

Algemeen.
96
nummer is vervallen.
97
Beschrijving van de activiteiten, doelstellingen, bereikte doelgroepen en producten van Landelijk Centrum van de Stichting Vrouwen en Informatica. z.j.. 1 omslag.
98
Jaarverslag van het Landelijk Centrum over. 1986-1987.. 1 stuk.

Beleidsadvisering.
99
nummer is vervallen.
100
Verslag van de bijeenkomst van de Stichting Vrouwen en Informatica en beleidsmakers op het gebied van Emancipatie en Informatietechnologie. 21 juni 1990.. 1 omslag.

Kennisuitwisseling.
101
Programma en verslag van een studiedag Vrouwen, werk en computers georganiseerd door de Stichting Vrouwen en Informatica en Vrouwen Informatica netwerk sectie SAIA van het NGI. 1990.. 1 omslag.
102
Programma voorlichtingsbijeenkomst Vrouwen en Informatica. 1989.. 1 stuk.
NB. Stuk niet aangetroffen na terugkomst van de Archiefschool in 2005.

Publicaties.
103
Knipsels betreffende Vrouwen en Informatica. 1985-1988.. 1 omslag.
104
Knipsels betreffende Vrouwen en Informatica. 1988-1993.. 1 omslag.
105
Nieuwsbrief van de Stichting Vrouwen en Informatica. november 1986 en januari 1990.. 2 stukken.
106
Nieuwsbrief van de Stichting Vrouwen en Informatica. juli 1990 en februari 1992.. 2 stukken.
107-110
nummers zijn vervallen.

Online

Algemeen.
111
Verslag van Thea van Poel over werkplan Online met reactie. 12 oktober 1990.. 1 stuk.
112
Lijst van de nummers en namen van opdrachten en projecten van de Stichting Vrouwen en Informatica. 1993.. 1 omslag.

Ontwikkelen van les-, opleidings-, -cursus- en voorlichtingsmateriaal.
113
Beschrijving van het project Informatiekunde en Techniek. 5 maart 1990.. 1 omslag.
114
Beschrijving van het programma voorlichtingsdag projecten PRINT/VO. 6 maart 1990.. 1 stuk.
115
Projectplan ‘project Informatiekunde’ versie 1.4. 21 maart 1990.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende van de aandachtspunten voor de themabijeenkomst Vrouwen/meisjes en informatica coördinerende projectleiders PRINT-mbo. 27 april 1990.. 1 stuk.
117
Notitie (concept) van de lessensequentie ‘Informatiekunde en Techniek’ nader uitgewerkt. 9 mei 1990.. 1 stuk.
118
Herziene versie van de opstapcursus persoonlijk computergebruik voor docenten BO/50, schijven 1 t/m 6. mei 1993.. 6 floppy’s.
119
Stukken betreffende het MEAO-plan van de Stichting Vrouwen en Informatica. september 1993.. 1 omslag.
120
Programma project ‘betere carrière mogelijkheden voor de directiesecretaresse’. 28 september 1994.. 1 stuk.
121
Stuk betreffende de voorlopige eindtermen informatiekunde van de ontwikkelingsgroep informatiekunde en van de commissie herziening eindtermen. z.j.. 1 stuk.
122
Stukken betreffende informatie over lesmateriaal van LHNO, met floppy’s. z.j.. 1 omslag.
123
Stukken houdende informatie over lesmateriaal van KOMPAS met bijlage voor het gebruik van KOMPAS, met floppy’s. z.j.. 1 omslag.
124
Beschrijving van de applicatie van As Easy As met applicatie en floppy. z.j.. 1 omslag.
125
Stukken betreffende het project ‘MDGO (Meer Deuren open met informatica) betreffende: activiteitenplanning; overeenkomst tussen V&I en A.M. Vernooy-Vd Tol betreffende het ontwikkelen van lesmateriaal; project plan. 1992.. 1 omslag.
126
Stukken betreffende ‘Project basiscursus techniek in het primair onderwijs’.1994-1995.. 1 omslag.
127
Draaiboek Thuisgebruik van educatieve software. z.j.. 1 stuk.
128
Stukken ‘MEAO’ betreffende kosten van diensten door V&I verleent aan de scholen. 1993-1994.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende Print (Project Invoering Nieuwe Technologieën). 1993-1994.. 1 omslag.
130
Stukken betreffende SNWA ( Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam). 1992-1995.. 1 omslag.
131
Werkplan ‘Print’ voor. 1990.. 1 katern.
132
Verslag van het Honderd scholenproject in de Praktijk. juni 1984.. 1 stuk.
133
Verslag van een literatuurstudie naar de achtergronden en opzet van het honderd scholen project. januari 1984.. 1 stuk.
134
Advies van ‘Print’ betreffende de invoering van informatica in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. oktober 1989.. 1 stuk.
135
Leerplan computergebruik en computerboekhouden. 1989.. 1 stuk.
136
Leerplan systeem en applicatiebeheer. 1989.. 1 stuk.
137
Verslag van een onderzoek naar courseware Basisonderwijs en computergebruik door meisjes. juni 1989.. 1 stuk.
138
Adviesnota betreffende informatica in de basisvorming. december 1988.. 1 stuk.
139
Instructie, voorbeeld materiaal Lager Beroepsonderwijs en Basisonderwijs. z.j.. 2 stukken.
140
Plan voor het Informatica Middenbouw Project. 1989.. 1 omslag.
141
Leerplan organisatie van de automatisering van de Alida de Jongschool. z.j.. 1 stuk.
142
Brief van Louis Peeters aan Annemarie over het ontvangst van de materialen voor de deskundigheidsbevordering. z.j.. 1 stuk.

Het geven van cursussen.
143
Lijst met adressen van PIT-scholen en de namen van de deelnemers aan het Pitprogramma. oktober 1993.. 1 omslag.
144
Stukken betreffende de basisvorming voor het basisonderwijs van de Stichting Vrouwen en Informatica. 1993.. 1 omslag.
145
Agenda van de introductiebijeenkomsten Schoolmanagement COO van de Stichting Vrouwen en Informatica. 1995.. 1 stuk.

Het geven van adviezen.
146
Stukken betreffende diensten die V&I verricht voor ‘KPC (Katholiek Pedagogisch Centrum)’. 1994.. 1 omslag.