/
You are not logged in

Archief Elisabeth Carolina van Dorp 1858-1948

Identity Area

Collection IDIIAV00000382
Unitdate1858-1948
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent5.6 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Susanne Neugebauer in 2004
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen
Preferred CitationArchief Elisabeth Carolina van Dorp, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 5 september 1872 te Arnhem, overleden op 6 september 1945 in kamp Banjoebiroe te Ambarawa op Midden-Java; roepnaam Lizzy; studeerde van 1893-1899 letteren en rechten te Leiden; promoveerde in 1903 in de rechtswetenschappen; werkzaam als advocate; oprichtster van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden (VVSL) 1901; de Nederlandse Lyceum-Club in 1904 en de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht in 1907; voorzitter juridische commissie van de International Council of Women (1914-1920); lid hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond (1922 met onderbrekingen tot 1936); lid dagelijks bestuur van de Nationale Vrouwenraad van Nederland vanaf 1925; lid van de Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond van 1927-1936; privaatdocent staathuishoudkunde aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht 1919-1922, lid van de Tweede Kamer 1922-1925 voor de liberale partij Van Houten; voorstandster van de vrijhandel; nationale vertegenwoordigster op de economische Wereldconferentie van de Volkenbond in 1927 te Genève; secretaris en penningmeester van het Nationaal Comitee voor Intellectuele Samenwerking van 1927-1931; bestuurslid van de Vereeniging Staathuishoudkunde en Statistiek vanaf 1928; publiceerde over geld- en goudhandel, was redactielid van De Economist van 1919-1922 en schreef in 1937 een boek over de rentetheorie A simple theorie on capital, wages, profit or loss.


Inhoud

Persoonlijke en zakelijke correspondentie 1882-1945: correspondentie met haar moeder A.E. van Dorp-Verdam, haar broer Gerard van Dorp, haar vriend(inn)en, o.a. de schilderes Thérèse van Duyl-Schwartze, Anna Sarasin-Thiersch, May Hagenbach, Welmoet Wijnaendts Francken- Dyserinck, alpiniste Jenny Visser-Hooft, Jonkvrouwe Louise van Alphen, kindermuziekpedagoge Catharina van Rennes, natuurkundige H.A. Lorentz en A. Lorentz-Kaiser, Jeanne en Rapallo Posthumus-Meyes; correspondentie met de politici A. Colijn, Willem Drees, D.J. de Geer, Anton van Gijn, A. van Hardenbroek, Samuel van Houten, Henry Polak, M.W.F. Treub, F.M. Wibaut; correspondentie met de economen K.E. Boulding, E. Cannan, D. Embden, S. Evans, Irving Fisher, H. Frijda, J. van Galen, F.A. Hayek, J.M. Keynes, F.H. Knight, Mary Marshall, C. Nobel, J.L. Pierson, A. Ricardo, K. Schlesinger, J. Schumpeter, Louise Sommer, J. Takarta, J. Tinbergen, G.M. Verrijn Stuart, C.A. Verrijn Stuart, Knut Wichsell; correspondentie met buitenlandse feministes Gertrud Bäumer, H. Heyl, Käthe Schirmacher, Margret Corbett Ashby, M.D. Shaw, M. Hainisch en de Nederlandse feministes H. Bakels-van Wulfften Palthe, Emmy Belinfante, M. Cohen Tervaert-Israels, L.C.A. van Eeghen, Suze Groshans, Frida Katz, Rosa Manus, M. Moolenburgh, Johanna Naber, M. Nieuwenhuis-Uexeküll, Anna Polak, A. Salomon, Johanna Westerdijk, Johanna Westerman, Augusta de Wit. (kamp-)dagboeken, agenda's en aantekeningen 1897-1945; concepten en drukken van publicaties, artikelen voor dagbladen en juridische, economische, politieke en feministische vaktijdschriften 1901-1941, concepten van lezingen gehouden voor jonge liberalen 1928-1936; documentatie en foto's; brieven ingekomen bij haar moeder A.E. van Dorp-Verdam 1870-1934 en haar huishoudster Elisabeth de Beet (Betje) 1899-1936.


Allied Materials

AttachmentsInleiding
Biografische schets
Elisabeth Carolina van Dorp werd geboren op 5 september 1872 in Arnhem als dochter van Gerard Carel Théophilus van Dorp, kandidaat-notaris en oprichter van de uitgeverij en drukkerij G.C.T. van Dorp & Co te Semarang op Java, en Adriana Elisabeth Verdam. Haar wiskundige en bestuurlijke aanleg schrijft zij toe aan de familie van moederszijde (inv.nr 410). Lizzy van Dorp groeide samen met haar jongere broer Gerard op in een welgesteld remonstrants milieu aan de Velperweg in Arnhem. Later werd zijzelf lid van de Nederlandsche Protestantenbond. Haar familie bezat land, villa’s en woonhuizen. Lizzy van Dorp bezocht de lagere school en de middelbare meisjesschool in Arnhem. In 1886, Lizzy van Dorp was toen dertien jaar oud, overleed haar vader plotseling. In 1891 ging zij met haar moeder mee naar Torquay in Engeland, waar de moeder moest herstellen van tuberculose. Na privaatlessen in Latijn en Grieks gevolgd te hebben deed Lizzy van Dorp in 1892 eindexamen gymnasium in Arnhem. Brieven van vriendinnen en familieleden en dagboekaantekeningen uit deze tijd zijn bewaard gebleven.
In 1893 liet Lizzy van Dorp zich inschrijven aan de Rijksuniversiteit te Leiden voor de studies letteren en rechten. Na haar kandidaatsexamen in de letteren in 1897 studeerde zij rechten en haalde haar doctoraal op 9 februari 1899. Tijdens haar studie woonde Lizzy van Dorp in Leiden. In 1901 werd zij verliefd op Gerard Vissering, de latere directeur van opeenvolgend de Javasche en de Nederlandsche Bank. Een ongelukkige liefde voor Lizzy van Dorp omdat hij, hoewel onder de indruk van de charmante, scherpzinnige en zelfstandige jonge vrouw, toch niet van plan was zijn gezin én carrière voor haar op het spel te zetten. Haar promotie tot doctor in de rechten volgde op 7 juli 1903 bij prof. J. Oppenheim op het proefschrift Schadeloosstelling bij vernietiging of onbruikbaarmaking van eigendom door het openbaar gezag. Lizzy van Dorp bleef een hopeloze liefde voor Vissering koesteren. (inv.nrs 403-405) In deze tijd vond zij in de Amsterdamse schilderes Thérèse Schwartze een toegenegen vriendin, die haar lot deelde in de liefde voor een getrouwde man (Anton van Duyl, met wie zij uiteindelijk in 1908 trouwde) (inv.nr 164). Schwartze schilderde Lizzy van Dorp en haar moeder in 1905 (inv.nr 1309).
Lizzy van Dorp bleef ongehued en woonde met haar moeder samen tot deze in 1935 overleed. Een schat aan informatie over het persoonlijke leven van Lizzy van Dorp, haar familie en haar vriendenkring is te vinden in de briefwisselingen met haar moeder (inv.nrs 66-72), broer (inv.nrs 43-46), haar Zwitserse vriendin May Hagenbach (inv.nr 189), de douairière Louise van Alphen (inv.nr 115), Jenny Visser-Hooft, Nederlands eerste vrouwelijke alpinist (inv. 349), Catharina van Rennes, muziekpedagoge (inv.nr 300), maar ook de minder bekende vriendinnen Jo Haverkamp, schilderes (inv.nr 197), Anna Sarasin Thiersch (inv.nr 312), de Deense Charlotte Vedel (inv.nr 340) en de schoolvriendinnen Lou Wrede-Land (inv.nr 375) en Tine Vreede (inv.nr 357). Ook de verhouding met haar huishoudsters was bijzonder vriendschappelijk (inv.nrs 20, 73 en 80). In de periode waarin Lizzy van Dorp samenwoonde met haar moeder at de huishoudster mee aan tafel en gebruikte geen aparte opgangen in huis. Na de dood van haar moeder liet Lizzy van Dorp zich door haar huishoudster naar het buitenland begeleiden en betaalde haar rijbewijs (inv.nr 80). Lizzy van Dorp had zelf geen kinderen maar zorgde voor sommigen uit haar kennissenkring alsof het haar eigen kinderen waren. Deze mensen waren vaak onder haar curatele gesteld (inv.nrs 468-492).
Na de dood van haar moeder in 1935 verhuurde Lizzy van Dorp haar huis in Bloemendaal en ging naar Engeland waar zij begon aan haar boek over rentetheorie (A Simple Theory of Capital, Wages, Profit or Loss, 1937). Haar Nederlandse adres tijdens haar verblijf in GB was het Zeehospitum in Katwijk aan Zee, waar haar broer, directeur van de Chemische Fabriek Katwijk met zijn vrouw, sanatorium-directrice Dieuwke van Dorp-Beucker Andreae en hun zes kinderen woonden. Eind 1939 wou Lizzy terug komen naar Nederland en zocht zij naar woonruimte in Nederland maar informeerde ook naar verblijfmogelijkheden in andere Europese landen (inv.nrs 17 en 439). Na de dood van haar vriendin Jenny Visser-Hooft in september 1939, die op dat moment met haar man Philips Visser in Ankara verbleef, besloot zij naar Turkije te gaan. In 1940 reisde zij verder naar Midden-Java in Nederlandsch-Indië, waar haar vader bijna honderd jaar eerder als stichter van de uitgeversfirma te Semarang een vooraanstaand Nederlander was geweest. In 1941 maakte zij plannen om naar Amerika te reizen en een nieuw boek te schrijven, maar door de oorlog kwam hiervan niets terecht. Zij was inmiddels werkzaam als docent economie aan de Technische Hogeschool in Bandung. Door de Japanse bezetter werd zij geïnterneerd in het vrouwenkamp Ambarawa 9 en vanaf 3 mei 1945 in Banjoebiroe 10 op Midden-Java. Zij overleed drie weken na de Japanse overgave en een dag na haar 73ste verjaardag op 6 september 1945.
Advocatuur
Al vóór Lizzy van Dorp gepromoveerd was, werd haar naam doorgegeven aan vrouwen die rechtsbijstand zochten. Zo kreeg zij in 1901-1902 te maken met een vrouw die door haar arts verkracht was (inv.nr 528). In 1907 schreef zij over de medische verantwoordelijkheid van artsen (inv.nr 539). Ook de vrouwenbeweging was blij met de rechtsgeleerde: de Nationale Vrouwenraad van Nederland vroeg haar met klem zitting te nemen in de juridische commissie nog voor zij klaar was met haar promotie. Toen Lizzy van Dorp in 1903 haar advocatenkantoor in de Daendelstraat 9 opende was zij de eerste Haagse vrouwelijke advocaat. (Adolphina Eduardine Hoek-Kok was de eerste Nederlandse advocate.) Lizzy van Dorp kreeg internationale aandacht toen zij in oktober 1903 als eerste vrouwelijke procureur optrad voor de Hoge Raad. Advocaat Generaal T.G.H. Rijtsma discrimineerde haar openlijk door te zeggen dat hij eraan twijfelde of vrouwen iets konden toevoegen aan de Nederlandse rechtspraak. De pers kritiseerde zijn optreden en was vol lof over het pleidooi van Lizzy van Dorp en ook over haar superieure reactie op Rijtsma: zij had er domweg het zwijgen toe gedaan. Lizzy van Dorp sprak vaak over de vrouwelijke advocatuur en in haar archief is de moeizame verovering van dit maatschappelijk terrein door vrouwen goed gedocumenteerd (o.a. inv.nrs 535-537, 901 en 920). Naast geschoffeerde vrouwen kregen ook kinderen en hun rechtsbescherming Lizzy van Dorp’s aandacht. Zij was actief in de Vereeniging 'Pro Juventute', die zich bewoog op het terrein van de justitiële kinderbescherming en de uitvoering van de wettelijke ondertoezichtstelling (inv.nrs 541 en 543).
Economie
Lizzy van Dorp was de eerste vrouwelijke professionele econoom in Nederland. Behalve een scherpzinnig en oorspronkelijk denker was zij ook veelzijdig. In 1901, dus nog voor haar promotie in de Rechten, publiceerde zij op economisch terrein ‘Economische Misverstanden’ in Juri sacrum (inv.nr 669). In 1914 had zij deel genomen aan het Internationaal Congres voor Vrijhandel in Amsterdam (inv.nr 671-672). In 1915 besloot zij te stoppen met haar advocatenkantoor. Na een jaar als secretaresse gewerkt te hebben bij de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek stortte Lizzy van Dorp zich in de geschiedenis van de Nederlandsche Handel-maatschappij. De studie dijde uit tot een werk van 300 pagina’s en de organisatie zag in 1919 af van publicatie omdat de opdrachtgever vond dat er te veel aandacht aan de beginperiode van de onderneming was besteed. (inv.nrs 682-684). Lizzy had haar aandacht inmiddels op de monetaire theorie en de wisselkoersvorming gericht. Ondertussen had zij zich in een opstel uit 1917 ‘Een vertrouwenselement in de waarde van goud? Een antwoord aan professor van Embden’ in In- en uitvoer als een aanhangster van de a-metallistische geldtheorie getoond. Deze theorie zocht het wezen van het geld niet bij de metaalinhoud, maar bij de toen nieuwe opvatting die de algemene aanvaarding in de samenleving wezenlijk achtte. Heel interessant en bepaald nieuw was Van Dorp’s verklaring van de wisselkoers, die ook in de internationale vakliteratuur aandacht kreeg: 'Die Bestimmungsgründe der intervalutarischen Kurse' (in Weltwirtschaftliches Archiv 15 (1919-1920) 29-39), 'The deviation of exchanges' (in The Economic Journal 29 (1919) 497-503) en 'Abnormal deviation in international exchanges' (idem 30 (1920) 411-414). Anders dan de toen gangbare verklaring uit de stand van de betalingsbalans zocht zij aansluiting bij de relatieve prijsverschillen en uiteenlopende monetaire ontwikkeling in binnen- en buitenland. Hiermee sloot zij aan bij de kwantiteitstheorie van het geld en de door de Zweedse econoom Gustav Cassel eerder bepleitte koopkrachtpariteitentheorie.
Vanaf 1915 had Lizzy van Dorp ook als recensente gewerkt voor De Economist. Vanaf 1919 vulde zij de rubriek ‘De Economische Chroniek’ van dit vakblad, waarin zij een internationaal overzicht gaf van de actuele ontwikkelingen binnen de economie. Naar aanleiding van een inhoudelijk conflict met mederedacteur C.A. Verrijn Stuart (Plaatsing van buitenlandse leeningen in Nederland, 1922, zie inv.nr 718) beëindigt Lizzy haar lidmaatschap van den redactie en werk als recensente voor De Economist in 1922.
In 1919 werd Van Dorp toegelaten als privaatdocent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zij aanvaardde dit ambt met de rede: De praktische beteekenis der theoretische economie, waarin ze pleitte voor een analytische in plaats van een beschrijvende economiebeoefening. Na 1922 gaf zij echter geen colleges meer vanwege de geringe belangstelling van de rechtenstudenten, die waarschijnlijk samenhing met het lesgeld dat toen voor privaatdocenten betaald moest worden. Dat Van Dorp haar colleges in 1922 beëindigde hing ook samen met een benoemingsaffaire in Wageningen. De toenmalige minister van Landbouw, H.A. van IJsselsteyn, had haar benoeming tot hoogleraar staathuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool tegengehouden, omdat hij naar eigen zeggen geen 'strijdlustige juffrouw' als professor wenste te zien. Vermoedelijk speelde ook Lizzy van Dorp’s voorkeur voor de grenswaardeleer mee, die in haar visie de grondrente zou doen verdwijnen. Een ontwikkeling die de minister niet wilde ondersteunen. Haar benoeming tot lid van de Tweede Kamer in 1922 legde haar bovendien genoeg taken op om niet langer naar Utrecht te willen reizen. Twee andere gebeurtenissen vonden plaats in 1922: Lizzy van Dorp nam deel aan de Economische Conferentie in Genua waarover zij verslag uitbracht in het Nederlandsch-Indisch Tijdschrift Het Locomotief. Samen met een Engelse econome won zij de Evans Price, uitgereikt door de Cobden Club met een 98 pagina’s tellend essay over goudhandel ‘The wisdom or onwisdom of restrictions on the importation en exportation of gold’. Lizzy van Dorp liet zich dus niet zo makkelijk uit het economisch veld slaan en zette haar wetenschappelijk werk ook na de benoemingskwestie in Wageningen onverstoorbaar - lijkt het - voort. In 1927 nam zij als Nederlandse gedelegeerde aan de Economische Wereldconferentie in Genève deel en besprak de resultaten in een groot aantal artikelen. Zij gaf in 1929, samen met prof. G.M. Verrijn Stuart, nogmaals een preadvies uit voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek over ‘Het wezen der prijsstabilisatie, hare wenschelijkheid en mogelijkheid’. In 1937 publiceerde zij de monografie A simple theory of capital, wages and profit or loss. A new and social approach to the problem of economic distribution. Daarin stelt zij dat de ondernemingswinst een centrale economische grootheid voor de dynamiek van de volkshuishouding is en de rente een zuiver monetair verschijnsel; een zienswijze die de econoom K.E. Boulding als naïef ten aanzien van de werkgelegenheid noemde.
Bij de ingekomen brieven betreffende economische uiteenzettingen zitten brieven van de mannelijke economen J.M. Keynes, S. Evans, I. Fisher, J. Tinbergen, A. Ricardo, E. Cannan, F.A. Hayeck, J.A. Schumpeter, F.H. Knight en van de vrouwelijke economen M. Paley Marshall, Ch. von Reichenau en L. Sommer.
Vrouwenbeweging
In 1897 waarschuwt professor Fockema Andreae, Lizzy van Dorp’s docent Rechtsgeschiedenis, haar voor zijn behandeling van de huwelijkswetgeving omdat hij haar niet kan garanderen haar niet te kwetsen (inv.nr 934). Waarschijnlijk kwam Lizzy van Dorp in colleges openlijk uit voor haar overtuiging dat de Nederlandse wetgeving vrouwen in hun rechten beknotte. Vermoedelijk was Lizzy van Dorp toen al lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, die in 1894 was opgericht. Samen met haar moeder, die van 1903-1908 presidente was van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, bezocht Lizzy van Dorp het ‘Internationale Frauenkongress’ in Berlin 1904 waar zij met een spontane bijdrage over ‘Die weibliche Advokatur in Holland’ grote indruk maakte. Via het internationale vrouwennetwerk werd zij benaderd met de vraag de intellectuele vrouwen in Nederland te organiseren. In hetzelfde jaar nog richtte zij de Nederlandse Afdeling van de Lyceumclub op. Als voorzitter vormde zij archief dat in 1907 al weer afgesloten werd. Van 1905-1906 was zij tevens lid van het dagelijks bestuur van de Nationale Vrouwenraad en nam voortaan geregeld deel aan bijeenkomsten van de International Council of Women (ICW). Zij nam van 1914 tot 1920 het voorzitterschap van de juridische commissie van de ICW op zich.
In februari 1907 wendde Lizzy van Dorp zich af van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht door middel van een samen met Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck geschreven brochure, getiteld: ‘Een knuppel in ’t hoenderhok’. Deze publicatie leidde tot een polemiek met Aletta Jacobs en Anna Polak en stond aan het begin van de oprichting van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, waarvan Lizzy van Dorp de eerste voorzitter was. De Bond had een eigen tijdschrift, De Ploeger. Tussen 1907 en 1917 publiceerde zij geregeld hierin. De Bond was van rechts-liberale, gematigd feministische signatuur en legde primair de nadruk op de politieke rol die vrouwen moest toekomen. De leden bepleitten staatkundige hervormingen en keurden het ‘extreem’ feminisme af, omdat dit de maatschappelijke betekenis van het gezin miskende en te weinig pragmatisch was. De bestuursstukken van de Bond uit de jaren 1906-1908 bevonden zich in het persoonsarchief van Lizzy van Dorp. De stukken zijn toegevoegd aan het archief van de Nederlansche Bond voor Vrouwenkiesrecht (met de nrs 251-271).
In 1910 bracht zij met anderen een preadvies uit voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek met de titel ‘Over de maatschappelijke beteekenis van den arbeid der gehuwde vrouw, en de houding, door de overheid aan te nemen tegenover dat vraagstuk’ (bundel 1910, p.129-181 en recensies daarover inv.nr 921). In dit preadvies keerde zij zich tegen de opvatting van het zogeheten rationalistisch feminisme, dat uitbreiding van vrouwenarbeid in het algemeen nastreefde. Volgens Van Dorp miskende dit streven dat gehuwde arbeidsters altijd al aan het productieproces hebben deelgenomen omwille van het dagelijks brood en niet ter verheffing van de positie van de vrouw. Het vraagstuk van de gehuwde vrouw en vrouwenarbeid was volgens Van Dorp voor de welgestelde vrouwen primair een psychologisch vraagstuk, dat ieder zelf moest oplossen. Voor arbeidersvrouwen was het daarentegen een economisch vraagstuk, dat alleen kon worden opgelost als de armoede verdween. Een zekere mate van overheidsingrijpen was daarom naar haar oordeel noodzakelijk. Lizzy van Dorp werd in 1928 bestuurslid van de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek.
In een rapport uit 1925, getiteld: ‘De bestudering van het Bevolkingsvraagstuk’ geschreven in opdracht van de commissie ter bestudering van het bevolkingsvraagstuk, ingesteld door de Nationale Vrouwenraad, zette Lizzy van Dorp als lid van de commissie haar gedachten uiteen over armoedebestrijding.
Liberale politica
Waarschijnlijk was Lizzy van Dorp vanaf de oprichting in 1921 lid van de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’. De Vrijheidsbond was ontstaan uit een zevental liberale groeperingen en partijen.
De Vrijzinnig Democraische Bond (VDB), omwille van de strijd voor algemeen kiesrecht en sociale zekerheid afgesplitst van de Liberale Unie in 1901, bleef haar sociaalliberale beginselen trouw en fuseerde niet met de andere rechts-liberale partijen tot de Vrijheidsbond. De VDB zou na de tweede wereldoorlog met de SDAP samen gaan. Nadat de VDB (bekende leden: Willem Treub, Aletta Jacobs) in 1919 het wetsvoorstel voor de invoering van het vrouwenkiesrecht met succes had ingediend vormde zich binnen de Economische Bond vanaf 1920 een vrouwengroep die voor ‘volledige publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw ‘ vocht. Deze vrouwengroep was ook na de fusie tot de Vrijheidsbond onder leiding van Welmoet Wijnaendts Francken Dyserinck nog werkzaam. Lizzy van Dorp stond sceptisch tegenover deze vrouwengroep omdat zij het niet meer nodig vond dat vrouwen met hun recent verworven rechten apart binnen de partij gingen opereren. Zij ervoer het juist als uitdaging nu als goed onderlegde econome en politica te participeren op alle politieke terreinen. Zij besloot mede daarom zich op de kieslijst van de nieuwe Liberale Partij van de 85-jarige S. van Houten te laten plaatsen. Deze nieuwe partij distantieerde zich in haar partijprogramma van de overige liberale partijen: zij eiste herziening van de kieswet om de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordigers veilig te stellen en vermindering van de werklozenverzorging door staatsgelden. De strategische keuze van Lizzy leverde haar een zetel in de Tweede Kamer op als eerste vrouwelijke eenhoofdige fractievoorzitster. Lizzy van Dorp had als lid van de Bloemendaalse elite goed genetwerkt. De Van Houten’s waren buren van Lizzy van Dorp en haar moeder en Van Houten’s dochter Marie van Houten was Lizzy van Dorp’s secretaresse. Ook de partijgenoot Van Hardenbroek woonde met zijn familie om de hoek. Samen met de correspondentie van een andere vriend van de familie, oud- minister Anton van Gijn, is een goed beeld van deze rechts-liberale ‘inner circle’ te verkrijgen.
Zij oogstte ook felle kritiek van haar vriendin Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck, die als oprichtster en voorzitter van de Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond eveneens voor een kamerzetel in aanmerking wilde komen - binnen de Vrijheidsbond te vergeefs. Er is behalve tussen Lizzy en haar ook correspondentie met andere leden uit die vrouwengroep van de Vrijheidsbond bewaard gebleven, onder wie May Moolenburgh, Jo Schoonenberg Lenderink, Miep Doorman, L. Kappeyne van de Coppello-Wijgers, A.M. Koek-Mulder en M.J. Baale
Tijdens haar kamerperiode bleek Lizzy een felle tegenstandster van protectionisme en voorstandster van vrijhandel en ontwapening. In 1923 stemde zij op budgettaire en principiële gronden tegen de Vlootwet en werkte hard aan een voorstel tot de hervorming van de kieswet. Zij trok het echter vlak voor de bespreking weer in, wat haar het vertrouwen van Van Houten kostte. In augustus 1924 overleed zij bijna aan een buikvliesontsteking waarvan zij maandenlang moest herstellen. Na de val van het kabinet in 1925 stapte Lizzy uit de Liberale Partij, werd toen kortstondig lid van de Nationale Unie en keerde nog in hetzelfde jaar terug naar de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’. Lizzy werd van 1930 tot 1936 lid van het hoofdbestuur van de Vrijheidsbond.
Na 1925 probeerde zij een betrekking in het buitenland te vinden omdat zij zich als econome kansloos achtte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondertussen gaf zij in 1926 les in de Nederlandse letterkunde aan de hogeschool in Haarlem. In 1927 werd zij tot opvolger van H.A. Lorentz in de Nederlandse commissie voor Intellectuele Samenwerking benoemd. Het voorzitter- en penningmeesterschap nam zij tot 1931 waar. In 1929 en 1933 probeerde zij opnieuw een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Dat mislukte beide keren. In 1929 solliciteerde zij ook naar de functie ‘Chief of the Social Questions and Opium Traffic Section of the League of Nations Secretary’ in Genève, maar werd uiteindelijk afgewezen. Naast haar politieke bestuursfunctie schreef zij tussen 1933 en 1936 voor het maandblad van de ‘Vereeniging voor Vrijzinnig Godsdienstige Liberalen’ De Wachter voor de vaste rubriek ‘Uit de politiek’.
Verantwoording van de inventarisatie en wenken voor het gebruik
Vernietigd is het grootste deel van de financiële verantwoording van de opzichter van Van Dorp’s huurhuizen in Den Haag. De overgebleven stukken zijn verzameld in inv.nr 519. Vernietigd zijn persoonlijke kwitanties, haar krantenarchief en enveloppen. Voor de gebruiker van het archief is het belangrijk het volgende te weten van de rubriek ‘uitgaande brieven’: deze serie bestaat uit een reeks genummerde (1906-1929) en ongenummerde (1929-1939) kopieën van brieven van Lizzy van Dorp’s hand. Omwille van de nummering is deze serie in haar oorspronkelijke vorm gelaten. Deze beslissing heeft tot nadeel dat praktisch alle onderwerpen die in het leven van Lizzy van Dorp een rol hebben gespeeld en hun neerslag hebben gevonden in de indeling van de inventaris ook in deze serie uitgaande brieven schuil gaan. De gebruiker moet dus niet nalaten met jaartallen als handvat op zoek te gaan in deze serie naar aanvullende informatie. Ook de alfabetisch geordende rubriek ‘ingekomen brieven’, die vooraf gaat aan elk hoofdstuk in de inventaris, heeft twee kanten: op zoek naar een naam is deze indeling handig; als het gaat om uitingen die Lizzy van Dorp in een bepaalde tijd deed moet de periode waarin een persoon of organisatie aan Lizzy van Dorp schreef de weg tot verder onderzoek wijzen. Werden bij de ingekomen brieven ook uitgaande brieven van Lizzy van Dorp aangetroffen, dan zijn deze niet overgebracht naar de serie uitgaande brieven. In zo’n geval is dat duidelijk aangegeven door de vet gedrukte toevoeging ‘met brieven van E.C. van Dorp’.
BIJLAGE: Publicaties van E.C. van Dorp niet aanwezig in het archief
Schadeloosstelling bij vernietiging of onbruikbaarmaking van eigendom door het openbaar gezag. Dissertatie 1903, Universiteit Leiden.
'Het internationaal vrouwencongres te Berlijn', in Sociaal Weekblad (1904) 427-429, 434-436.
Preadvies over sociale zorg voor het Luiksch congres voor kinderbescherming 1905.
Een knuppel in’t hoenderhok. E.C. van Dorp en W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, Haarlem 1907.
Uitgever van het correspondentieblad van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht De Ploeger van 1907-1917 waarin zij vele bijdragen schrijft, bv. 'Het vraagstuk van het ongelijke loon voor mannen en vrouwen', De Ploeger 5 (1912) 51-52.
Preadvies voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek over de maatschappelijke betekenis van den Arbeid der gehuwde vrouw, en de houding door de overheid aan te nemen tegenover dat vraagstuk, 1910.
' Iets over nieuwere geldtheorieën' (in Sociaal-economische opstellen aangeboden aan mr.H.B. Greven... , 1916, 59-79).
De practische beteekenis der theoretische economie, Erven van Bohn 1919.
'Handel en nijverheid', in: H. Brugmans, Nederland in den oorlogstijd, Amsterdam 1920, 191-248.
'Vrijhandel, wisselkoersen en gouden standaard', De Economist 71 (1922), 69-82.
'Plaatsing van buitenlandsche leeningen in Nederland', Economisch-Statistische Berichten 12 (1927) II, 793-796.
Brochure over Vrijhandel en bedrijfsleven voor de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel, 1927.
Het wezen der prijsstabilisatie, hare wenschelijkheid en mogelijkheid. Preadvies voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek (E.C. van Dorp en C.A.Verrijn Stuart) 1929.
De weg uit de werkloosheid, Erven Bohn 1933.
Noch communisme, noch dictatuur, een staatkundig voorstel, 1937 .
De bekentenissen van een kapitalist Sir Ernest J.P. Benn (vertaald uit het Engels door E.C. van Dorp) uitgeverij Meulenhoff 1934.Uitgaande brieven

Privéleven

Ingekomen brieven van familieleden en huishoudsters.
NB. Een kruis tussen haakjes na een serie brieven betekent dat het dossier eindigt met een bericht van overlijden van de afzender.
19
Badon Ghijben-van Dorp, Johanna.1930-1934.. 1 omslag.
20
Beet, Elisabeth (Betje) de (†) (huishoudster bij Lizzy van Dorp en haar moeder). 1921-1931.. 1 omslag.
21
Bellaar Spruyt, Bert. 1930, 1935.. 1 omslag.
22
Bellaar Spruyt-Verdam, J.G. (uitgever van Sterkstroom Tijdschrift voor Electrotechniek) en Truus. 1920-1930.. 1 omslag.
23
Berta. 1930-1934.. 1 omslag.
24
Betulius, Elisabeth. 1897.. 1 omslag.
25
Beucker-Andreae, M. 1903, 1932.. 1 omslag.
26
Bos, Annie en Nan. 1928.. 1 omslag.
27
Carp-Mees, Anna. 1934.. 1 omslag.
28
Cnoop-Koopmans, Ada. 1928.. 1 omslag.
29
Cocheret-van Dieren, Juliette F.G.1934-1938.. 1 omslag.
30
Cor(ry). 1931, 1934.. 1 omslag.
31
Crol, Hermine. 1900.. 1 omslag.
32
Crol-Dooyer, Jo en Toos. 1927, 1934.. 1 omslag.
33
Dorp, A. van (oom uit Amsterdam). 1899.. 1 omslag.
34
Dorp, Adrian (neef Aad) van. 1936 en 1937.. 1 omslag.
35
Dorp, Augusta van. 1918-1927.. 1 omslag.
36
Dorp, Avra en moeder Nan van (Baarn). 1902-1935.. 1 omslag.
37
Dorp, Beatrix van. 1931-1938.. 1 omslag.
43-46
Dorp, Gerard van (broer). 1888-1940.. 4 omslagen.
59
Dorp, Wim van (neef van Lizzy van Dorp). 1934-1939.. 1 omslag.
60
Dorp-Bakker, A.J. van (tante). 1891.. 1 omslag.
61
Dorp-Beekhuis, A.J. van (tante uit Kampen). 1889.. 1 omslag.
62
Dorp-Beucker Andreae, Dieuwke van (schoonzus). 1901-1939.. 1 omslag.
63
Dorp-Haas, Cor van. 1898.. 1 omslag.
64
Dorp-Heringa, J. van. 1899.. 1 omslag.
65
Dorp-van Vollenhoven, Elisabeth (Bets) van. 1894-1898.. 1 omslag.
66-72
Dorp-Verdam, A.E. van (moeder). 1883-1932.. 7 omslagen.
66
1883-1891..
67
1892-1896..
68
1898-1902..
69
1904-1908..
70
1909-1911..
71
1912-1914..
72
1915-1932..
73
Evers, Gerritje (huishoudster van de familie van Dorp-Verdam). 1923.. 1 omslag.
74
Heringa-van Dorp, S.D. (tante uit Delden). 1891.. 1 omslag.
75
Hermine. 1901-1902.. 1 omslag.
76
Kommelin-van Dorp, Ole?. 1924-1936.. 1 omslag.
77
Krantz-Crol, Maria Isaäca. 1897-1936.. 1 omslag.
102
Verdam, Joops (neef, broer van Ans). 1933.. 1 omslag.
103
Verdam, Marianne (nicht). 1884-1898.. 1 omslag.
104
Verdam, Sietzke. 1900.. 1 omslag.
105
Verdam, tantes (uit Mijdrecht, van wie er een tante Trui is). z.j. .. 1 omslag.
106
Wieringen Hzn.-Van Soest, M. van (nicht van de Verdam-kant). 1890, 1899, 1932(†).. 1 omslag.
107
Wijk, Mietje van (huishoudster uit Arnhem). 1918.. 1 omslag.

Ingekomen brieven van vrienden.
108
Aalst, F.H. van. 1932-1935.. 1 omslag.
109
Abesch (?), Annie. 1924.. 1 omslag.
110
Aegelts, Caroline. 1889-1890.. 1 omslag.
111
Aegelts, Marie. 1883.. 1 omslag.
112
Aken, D. van (directrice van de Hoogere Burgerschool voor Meisjes ’s Gravenhage). 1918-1933.. 1 omslag.
113
Aken, E.T. van. 1901-1935.. 1 omslag.
114
Aleida. 1895.. 1 omslag.
115
Alphen, Louise van, Douairière Jhr. F.E.M., geboren Jkvre. L.R.J. Hovy. 1904-1920(†).. 1 omslag.
116
Amber, Gustava. 1892.. 1 omslag.
117
An. 1897-1898.. 1 omslag.
118
Annetje. 1898-1899.. 1 omslag.
119
Ansingh, Lizzy (schilderes). 1919, 1930.. 1 omslag.
144
Caertot, Martha. 1892.. 1 omslag.
145
Calkoen, Christine. 1929-1932.. 1 omslag.
146
Carta Po(?), Emilie. 1892.. 1 omslag.
147
Casimir, R. (Nederlandsch Lyceum). 1918-1919.. 1 omslag.
148
Cerentieff, J. 1938-1939.. 1 omslag.
149
Chapman, miss J. (secretaris Memorial Church Cambridge). 1937.. 1 omslag.
150
Christine (huishoudster bij familie Luyten). 1923, 1331.. 1 omslag.
151
Cis. z.j. .. 1 omslag.
152
Clercq-Weel (?) G. L. de (over dienstboden). 1932, 1934.. 1 omslag.
153
Coba. 1929, 1935.. 1 omslag.
154
Collot d’Escury-Hooft, Wanda (zus van Jenny Visser-Hooft). 1918-1939.. 1 omslag.
155
Cor. 1897.. 1 omslag.
156
Courtot, M. 1900-1901.. 1 omslag.
157
Cremer, Annie. 1898-1899.. 1 omslag.
158
Doorman, Miep. 1923-1932.. 1 omslag.
159
Doornum, E. van. 1900.. 1 omslag.
160
Doyer, Marie. 1923.. 1 omslag.
161
Droysen, Emma. 1900.. 1 omslag.
186
Guttmann, Else. 1893-1895.. 1 omslag.
187
Haas, J.H. . 1900.. 1 omslag.
188
Haas-Lorentz, Berta de. 1939.. 1 omslag.
189
Hagenbach, May en zus E. Geigy-Hagenbach. 1906-1938.. 1 omslag.
190
Hampson, E.M. . 1936-1939.. 1 omslag.
191
Hardenbroek, Albert (politieke vriend en buurman) en Cokkie van (baron en barones) . 1918-1939.. 1 omslag.
192
Hardenbroek, Gijsbert van. 1926, 1936-1939.. 1 omslag.
193
Harnier, A. . 1893-1895.. 1 omslag.
194
Harrington Zangerhas, Hilda. 1938.. 1 omslag.
195
Hartevelt, Hermine J.C. . 1903-1935.. 1 omslag.
196
Hasselt, Margot van. 1924.. 1 omslag.
197
Haverkamp, Jo. 1918-1939.. 1 omslag.
198
Hazelaer, Gonda. 1918.. 1 omslag.
199
Heelas, Mary (Engeland) . 1891-1893.. 1 omslag.
200
Henderszon, Hubert D. . 1936.. 1 omslag.
201
Henning, Frits. 1892-1902, 1918.. 1 omslag.
202
Henny, Agnes. 1898.. 1 omslag.
203
Heringa, H.G.C. (arts). 1900.. 1 omslag.
225
Kasteleijn Beijerinck , H.E. (Jet) . 1924-1938.. 1 omslag.
226
Kaufman, C. . 1938-1839.. 1 omslag.
227
Keer, Marie (Mies) en zus Betsy. 1889-1893.. 1 omslag.
228
Kerdijk, N. . 1902.. 1 omslag.
229
Kielstra-Tak Brouwer, Tj. en M. . 1933.. 1 omslag.
230
Kietz, Else. 1896.. 1 omslag.
231
Kitty. z.j.. 1 omslag.
232
Kjelsberg, B. . 1924.. 1 omslag.
233
Klein, Frederic. 1938.. 1 omslag.
234
Kleyn, Elze. 1934.. 1 omslag.
235
Kolff Benthem Reddingius, Coba (Cootje, Jacoba?). 1887-1897.. 1 omslag.
236
Koopmans, Mr J.G. . 1937.. 1 omslag.
237
Kraus, Bertha. 1896-1898.. 1 omslag.
238
L., Gothie van. z.j.. 1 omslag.
239
Laan, Agathe en W.J. . 1919-1924.. 1 omslag.
240
Labouchere van Weede, A. 1918, 1934(†).. 1 omslag.
241
Lairitz, Agnes. 1901.. 1 omslag.
242
Land, Cor. 1927.. 1 omslag.
243
Lange, Johanna de. 1887-1906.. 1 omslag.
244
Lena. 1885-1888.. 1 omslag.
245
Lennep, M.F.1919, 1931.. 1 omslag.
272
Nierop, Leonie van. 1901-1928.. 1 omslag.
273
Noort-Bakker, H.J.M. van der. 1930.. 1 omslag.
274
Norton, E.C. 1922.. 1 omslag.
275
Oberbürgermeister der Stadt Lahr. 1922.. 1 omslag.
276
Ogilire Gordon, Maria. 1927-1929 en z.j. .. 1 omslag.
277
Oort, Ida. 1888.. 1 omslag.
278
Ooster, M. 1900.. 1 omslag.
279
Oosterzee, Cornelie van. 1933 en z.j. .. 1 omslag.
280
Owles, Ada en Ellen (Engeland). 1885-1891.. 1 omslag.
281
Paish, George. 1919, 1925.. 1 omslag.
282
Panhuys, Martha van. 1928, 1937.. 1 omslag.
283
Parker-Brown, Elly. 1940 en z.j. .. 1 omslag.
284
Parmoor, Marian E.. 1920.. 1 omslag.
285
Patijn-de Brauer. 1931.. 1 omslag.
286
Pleysier, Marianne.1918-1926.. 1 omslag.
287
Posthumus-Meyes, Jeanne en Rapallo (metereoloog). 1908-1930.. 1 omslag.
288
Prins, Agatha. 1923-1935.. 1 omslag.
289
Pronk, H.. 1900.. 1 omslag.
290
Quibell-Loeff, Jet. 1935.. 1 omslag.
291
Rackham, R.J., C.D. en K.. 1920-1936.. 1 omslag.
292
Ragnonu, Lucy. 1897.. 1 omslag.
293
Randewijk-Ruitenberg, J.. z.j. .. 1 omslag.
294
Ranitz, Betty de. 1904.. 1 omslag.
323
Stengel, F. v.. 1898.. 1 omslag.
324
Stokvis-Cohen Stuart, Nel(ly). 1900-1902, 1922-1923.. 1 omslag.
325
Strackey, J.P. Cambridge. 1935.. 1 omslag.
326
Strohl, J. 1901.. 1 omslag.
327
Struick de Moulin, D. 1936.. 1 omslag.
328
T. K., Co. 1898-1902.. 1 omslag.
329
Teves, Co. 1919.. 1 omslag.
330
Th.-T, Bertha v. 1931.. 1 omslag.
331
Thiebes, Marianna. 1926-1928.. 1 omslag.
332
Tiele Ruychaver, Mevrouw Prof. A.S.. 1899-1902.. 1 omslag.
333
Tine. 1936-1937.. 1 omslag.
334
Tinka. 1889.. 1 omslag.
335
Tradema, A. 1922.. 1 omslag.
336
Traeber, Anni. 1930-1937.. 1 omslag.
337
Umbgrove-Broest. 1900.. 1 omslag.
338
V., A. 1901.. 1 omslag.
339
Valeton. 1892.. 1 omslag.
340
Vedel, Charlotte (Denemarken). 1919-1939.. 1 omslag.
341
Veit, Marie. 1900.. 1 omslag.
342
Velderman, Alide. 1923-1928(†).. 1 omslag.
343
Veth, Jan (over Thérèse Schwartze).1919.. 1 omslag.
344
Veth, Jettie (benoemd in de voogdijraad). 1919.. 1 omslag.
345
Veth, Lidewey C. 1889-1899.. 1 omslag.
375
Wrede-Land, Lou. 1894-1929.. 1 omslag.

Egodocumenten en overige stukken betreffende haar privé-leven.

Dagboeken, agenda’s en aantekeningen.
376-384
Dagboeken. 1897-1945.. 7 delen en 3 omslagen.
376
[1880] 1897-1899..
NB. De jaren 1880-1896 zijn in retrospectief beschreven, soms met citaten uit oudere dagboeken.
377
1898-1899..
378
november 1918-december 1919..
NB. E.C. van Dorp draagt dit dagboek op aan haar nichtje Stan en haar nakomelingen.
379
januari 1920- december 1921. (omslag).
380
december 1921- januari 1925. (omslag).
381
29 pagina’s. 1 januari- 12 januari 1925. (omslag).
382
1940. (2 delen).
NB. Een deel door waterschade en schimmel (bijna) niet leesbaar.
383
18 december 1940 tot 24 oktober 1944..
384
Bijgehouden tijdens haar verblijf in het kamp in Bandoeng, met Russische en Duitse woordenlijsten, Indonesische recepten en twee foto’s: één potloodtekening van E.C. van Dorp gemaakt door J. van Lynden-de Clercq in 1941 en een van haar vriendin Jenny Visser-Hooft met haar hond [1926]. met inliggendelosse vellen. 30 juli 1943-18 juli 1945..
NB. Zie ook inv.nr 444.
385-402
Agenda’s en aantekeningen. 1896-1935.. 19 delen, 2 omslagen.
385
1896..
386
1903..
387
1915 augustus-december..
388
1921..
389
1923 (memorandum) en 1924..
390
1926. ( 2 delen).
391
1927. ( 2 delen).
392
1928..

Liefde.
403-405
Brieven en aantekeningen betreffende de relatie tussen E.C. van Dorp en Gerard Vissering. Afzenders zijn E.C.van Dorp, G. Vissering, E.C. van Dorp’s moeder, broer Gerard, schoonzus Dieuwke Beucker Andreae, wier ouders bevriend waren met de familie van de geliefde, E.C. van Dorp’s vriendin Thérèse Schwartze, de echtgenote van G. Vissering en zijn vriend. 1900-1928.. 2 pakken, 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 418 en 419.

Familie.

Reizen.
417
Notulen van de bestuursvergadering van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging die E.C. van Dorp als nieuw lid vermeldt. juni 1902.. 1 stuk.
418
Reisverslag over indrukken opgedaan tijdens een reis naar Moskou. [november 1912].. 1 stuk.
NB. E.C. van Dorp plande deze reis om haar geliefde te ontmoeten.
419
Aantekeningen over reizen die E.C. van Dorp maakte en over ontmoetingen met haar geliefde. 1905-1912. [na 1912].. 1 omslag.
420
‘Der Untere Aargletscher’. Conceptartikel van E.C. van Dorp waarin zij een vakantie beschrijft die zij samen met Philips Visser, Jenny en Wanda Hooft, H.J.Kottenbelt en M. en E. Schindler heeft doorgebracht in Zwitserland, zomer 1911, Het tijdschrift van de Vrouwenleesvereeniging en de Nederlandsche Alpenvereeniging. 1912.. 1 stuk.
NB. E.C. van Dorp raakte met Jenny Hooft in contact via de Vrouwenleesvereeniging. Zij en haar latere echtgenoot Philips Visser waren tevens lid van de Nederlandsche Alpenvereeniging. Met Visser onderhield E.C. van Dorp eveneens een uitgebreide correspondentie. Hij probeerde evenals Lorentz en Knottenbelt te bemiddelen tussen E.C. van Dorp en Gerard Vissering. Nadat Jenny in het najaar van 1939 in Ankara om het leven was gekomen vatte E.C. van Dorp het plan op naar Turkije te gaan. Philips Visser zorgde voor een uitreisvisum voor E.C. van Dorp door haar officieel als secretaresse in dienst te nemen. Zie ook foto inv.nr. 1311.
421
‘Wintersport’. Recensie van E.C. van Dorp (Sonja) van de publicatie Winter in de Alpen van Ph.C. Visser en J. Hooft.december 1913.. 1 stuk.
422
‘Een droom van Sneeuw’. Conceptartikel waarin E.C. van Dorp indrukken beschrijft die zij tijdens een treinreis vanuit Zuid-Italie naar Milaan opdoet. z.j.. 1 stuk.
423
Zwemdiploma ontvangen in Bloemendaal. 1924.. 1 stuk..
424
‘Jenny Visser-Hooft’. Artikel van E.C. van Dorp over het werk van haar vriendin, De vrouw en haar huis. 1926.. 1 stuk.
425
Ingekomen brieven van de Nederlandsche Alpenvereeniging. 1925-1931.. 1 omslag.
426
Stukken betreffende een auto-ongeluk dat E.C. van Dorp veroorzaakte in Genève in juni 1937 met kwitanties voor reparaties. 1937-1938.. 1 omslag.
427
Brief van E.C. van Dorp aan haar nicht Stan van Dorp waarin zij vertelt over haar reis naar Istanboel, haar verblijf daar in het huis van haar vriend Philips Visser en haar plannen naar Ankara te gaan. 2 april 1940.. 1 stuk.

Sollicitaties.
428
Ingekomen brief van de hoofdredactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant waarin E.C. van Dorp’s sollicitatie naar een functie in de redactie wordt afgewezen. 1901.. 1 stuk.
429
Stukken betreffende sollicitaties bij het Koloniaal Instituut en de Nederlandsche Handelsmaatschappij. september en november 1916.. 1 omslag.
430
Stukken betreffende de weigering van de minister van Landbouw E.C. van Dorp te benoemen tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wageningen, met brieven van Prof. Mr J.C. Kielstra, Koloniale Staatswetenschapper Wageningen en Mr Hesselink van Suchtelen. 1919-1932.. 1 omslag.
431
Ingekomen brieven betreffende de sollicitatie van E.C. van Dorp als ‘Chief of the Social Questions and Opium Traffic Section of the League of Nations Secretariat’ te Genève, tevens bevattende haar afwijzing. 1929, 1931.. 1 omslag.
432
Ingekomen brieven waaruit blijkt dat E.C. van Dorp werk zocht in Frankrijk en Zwitserland, zonder succes. 1929.. 1 omslag.
433
Levensloop van E.C. van Dorp opgesteld voor een sollicitatie in drie verschillende stadia. 1932.. 1 stuk.

Huisvesting.
434
Uitgaande brief met een lijst van ondertekenaars aan de gemeente Bloemendaal betreffende het protest tegen het uitbreidingsplan nieuwe wegen. E.C. van Dorp verzamelde de proteststemmen. maart 1935.. 1 stuk.
435
Ingekomen brief betreffende de inboedelverzekering van E.C. van Dorp. 18 juni 1935.. 1 stuk.
436
Inventaris met taxatielijst van de inboedel van het huis van E.C. van Dorp en haar moeder, opgesteld na het overlijden van haar moeder. E.C. van Dorp verhuurt haar huis met inboedel en gaat naar Engeland. Brieven van Hanna die het verhuur en het verhuizen van E.C. van Dorp’s spullen naar Katwijk regelt en van een bewoonster. 1935-1936.. 1 omslag.

Honden.

Nederlands-Indië.

Schoolopleiding, studie en promotie.
463
Ingekomen brieven, kaarten en telegrammen n.a.v. de promotie. 1903-1904.. 1 pak.
464
Krantenknipsels uit verschillende landen over haar promotie en haar optreden als advocaat en procureur voor de Hoge Raad, met een brief van de door haar vrijgepleite A.C. Hijffels uit Breskens. 1903.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 535-537.
465-466
Recensie van het proefschrift van E.C. van Dorp: ‘Schadeloosstelling bij vernietiging of onbruikbaarmaking van eigendom door het openbaar gezag’ door J. van Gelein Vitringa. 1903 en 1904.. 2 delen.
465
De Fiscus nr 15. (1903) op 17 en 24 oktober..
466
Het Rechtsgeleerd Magazijn, 23ste jrg. pagina’s 117-126. 1904,.
467
Overdruk van een artikel van S.J.M. van Geuns over E.C. van Dorp’s dissertatie, Themis no 2, 1904. 1904.. 1 stuk.

Juridische, sociale en economische hulpverlening.
NB. Een tamelijk intensieve bezigheid van E.C. van Dorp was de hulp die zij bood aan kennissen uit gegoede kringen in binnen- en buitenland die door ziekte, politieke of economische omstandigheden niet meer goed voor zich zelf konden zorgen. Soms werden zij bij haar onder curatele gesteld en dan beheerde zij hun bezittingen en onderhield contacten met hun familie.
468-486
Ingekomen brieven betreffende curandi van E.C. van Dorp. 1898-1939.. 19 omslagen.
468
Elisabeth (Liesel) Foerst Fiordispini. 1898-1939..
469
Dora Busch-Jellinek, dochter Erika en zus Paula Jellinek. 1922-1939..
470
Baron Carl en Johanna von Butler. 1899-1931..
471
Christine Schagen van Soelen. 1907, 1923-1939..
472
Stukken betreffende de nalatenschap van Wilhelmina Drucker die voor een klein deel toekwam aan mevrouw Schagen van Soelen 1926..
473
Thamine Groeneveldt-Tadema.1911-1916..
474
Thamine Groeneveldt-Tadema.1917..
475
Thamine Groeneveldt-Tadema. 1918..
476
Thamine Groeneveldt-Tadema. 1919..
477
Thamine Groeneveldt-Tadema. 1920..
478
Thamine Groeneveldt-Tadema1921..
479
Thamine Groeneveldt-Tadema huis van Thamine verkocht aan Baron van Tuyll van Serooskerken. 1922-1923..
480
Thamine Groeneveldt-Tadema1924-1938..
481
Ingekomen brieven van Thamine Groeneveldt-Tadema1914-1934 en z.j..
NB. E.C. van Dorp was over deze periode bewindvoerster voor de schilderes krachtens de krankzinnigenwet (* Utrecht 1871; † Zandpoort 1938).
482
H.A.W. (Mies) van Dorp Stolk, geestelijk verwarde vrouw schrijft o.a. over het vrouwenkiesrecht en vraagt aan E.C. van Dorp en Welmoet Wijnaendt Francken-Dyserinck advies m.b.t. een publicatie. 1907, 1914-1915..
491-492
Rekeningen courant van de Rotterdamsche Bankvereeniging m.b.t. het Geldverkeer van personen voor wie E.C. van Dorp optrad als curator. 1924-1934.. 1 pak, 1 omslag.

Financiën.
493-496
Staten van inkomsten gegenereerd door onroerend goed, aandelen en obligaties in bezit van A.E. van Dorp-Verdam, moeder van E.C. van Dorp, beheerder van het familiebezit na de dood van haar man in 1887. 1887-1929.. 4 delen.
497-509
Staten van inkomsten en uitgaven bijgehouden door E.C. van Dorp, elkaar gedeeltelijk overlappend. 1890-1927, 1935 en 1938.. 13 delen.
508
1935..
509
1938..
510-517
Lijsten van inkomsten en uitgaven bijgehouden door A.E. van Dorp-Verdam. 1891-1899, 1903-1920, 1922/1923 en 1932-1935.. 10 delen en 1 omslag.
510
1891-1893. (2 delen).
511
1893-1899. (3 delen).
512
1903-1912. (1deel).
513
1912-1913. (1deel).
514
1914-1915. (1deel).
515
met een brief uit 1904. 1915-1920. (omslag).
516
1922-1923. (1deel).
517
1932-1935. (1deel).
518
Ingekomen stukken van de effectenadministrateur Wertheim&Gomperts en andere financiële stukken betreffende haar effectenhandel. 1917-1927.. 1 pak.
519
Stukken betreffende het onderhoud en de verhuur van het onroerend goed in Oegstgeest, Den Haag (J.P. Coenstraat 15 en 25, Wesselstraat 2-10, Scheepersstraat 6-22), Arnhem (Koningstraat 53), Doorn en Bloemendaal (Parallelweg) in bezit van A.E. van Dorp-Verdam en naar haar dood van E.C. van Dorp en haar broer Gerard. 1917-1937.. 1 pak.
NB. Een groot deel van de administratie is vernietigd. Onderhoud en verhuur waren uitbesteed aan de opzichter W.S. Tak. Na het vertrek van E.C. van Dorp naar Engeland in 1935 namen eerst broer Gerard en later ook neef Gerard de zaken waar. Zie daarvoor ingekomen brieven van de twee Gerards, inv.nrs 43-47.
520-521
Rekening-courant. 1918-1931.. 1 pak, 1 omslag.
520
1918-1923. (pak).
521
1924-1929, 1931..
522-523
Stukken betreffende belastingaangiften in het huishouden van E.C. van Dorp en haar moeder. 1918 en 1935.. 2 omslagen.
522
1918..
523
1935..
524
Rekening-courant van de Twentsche Bank. 1935-1938.. 1 omslag.
NB. Staat van uitgaven en overdracht na het overlijden van E.C. van Dorp’s moeder.
525
Rekening-courant van de Twentsche Bank m.b.t. beleggingen. 1935-1936.. 1 omslag.
526
Stukken betreffende het testament van E.C. van Dorp. 1939.. 1 omslag.

Juridische activiteiten

NB. Zie hiervoor ook de uitgaande brieven over 1903-1915, de periode waarin E.C. van Dorp het advocatenambt uitoefende.
Ingekomen brieven.

Overige stukken.

Economische activiteiten

NB. Zie ook uitgaande brieven.
Ingekomen brieven.
550
Bibliotheek Keizersgracht 610 (bibliothecaris Quad). 1905.. 1 omslag.
551
Bierens de Haan (secretaris van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel). 1931, 1933.. 1 omslag.
552
Blom, D. van. 1915-1919.. 1 omslag.
553
Bohn, de Erven F. van. 1928-1937.. 1 omslag.
554
Bordewijk, H.W.C.. 1919-1935.. 1 omslag.
555
Boulding, Prof. K.E. met brieven van E.C. van Dorp. 1937-1938.. 1 omslag.
556
Braum, Dr Harald. 1922.. 1 omslag.
557
Bruins, Prof. Mr G.W.J. (secretaris van de Vereeniging Instituut voor Economische Geschriften en Commissar bei der Reichsbank Berlin). 1922-1928.. 1 omslag.
558
Bund (Zwitsers economisch tijdschrift, uitgever Kellenberger). 1919.. 1 omslag.
559
Cannan, Edwin. 1921, 1930-1933.. 1 omslag.
560
Centraal Bureau voor de Statistiek (Hubrechts). 1924-1925, 1933-1934.. 1 omslag.
561
Clercq, E. H. de. 1918, 1926.. 1 omslag.
562
Cobden Club (J. Shaw, F.W. Hirst). 1921-1939.. 1 omslag.
563
Delprat, Th.F.A. (voorzitter Amsterdamsche Afdeeling Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat). 1915 en z.j.. 1 omslag.
564
Deterding, H.W.A. 1923-1929.. 1 omslag.
565
Driessen, F. (directeur van De Leidsche Katoenmaatschappij). 1922-1923.. 1 omslag.
566
Economisch-Statistische Berichten (redacteur G.E. Huffnagel). 1919-1924.. 1 omslag.
567
Embden-de Ridder, Prof. Dr D. en H.M.H. van. 1902-1919, 1939.. 1 omslag.
568
Engelberts, Ch. J. notaris. 1934.. 1 omslag.
569
Es, Mr W.J.L. van. 1934.. 1 omslag.
570
Europa Wirtschaft (uitgever Dr W. Grotkopp Berlijn). 1930.. 1 omslag.
571
Europäische Wirtschafts Union. 1926-1927.. 1 omslag.
572
Evans, Samuel. 1921-1929.. 1 omslag.
573
Fight the Famine Council for Economic Reconstruction, The (M. Sheepshanks). 1920.. 1 omslag.
574
Fisher, Irving. 1926-1936.. 1 omslag.
575
Franklin, H. 1919, 1921.. 1 omslag.
576
Friesche Maatschappij van Landbouw, afd. Drachten. 1931.. 1 omslag.
577
Frijda, Prof. Mr Dr H. (met twee kopieën vervaardigd door E.C. van Dorp in 1921 die Frijda in 1915 ontving van G. Vissering en Mr L.J.A. Trip). 1915-1921.. 1 omslag.
578
Galen, J. van met brieven van E.C. van Dorp. 1935-1939.. 1 omslag.
612
Mulder, Taco. 1920.. 1 omslag.
613
Muller, F.. 1923.. 1 omslag.
614
Nederlandsch Economisch Instituut (Van der Valk). 1936.. 1 omslag.
615
Nederlandsche Bank, de (afdeling bibliotheek). 1917-1919.. 1 omslag.
616
Nederlandsche Bond van Belanghebbenden bij den Gloei- en Radiolampenhandel (Begerha). 1934.. 1 omslag.
617
Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel (secretaris A.C. Josephus Jitta). 1927-1929.. 1 omslag.
618
Nederlandsche Vereeniging voor Waardevast Geld. 1934.. 1 omslag.
619
Nierop, H.A. van met brieven van E.C. van Dorp. 1938.. 1 omslag.
620
Nieuw Economische Groep, De. 1934.. 1 omslag.
621
Nieuwe Courant, De. 1920.. 1 omslag.
622
Nobel, C.. 1924, 1933.. 1 omslag.
623
Nijgh, Paul. 1920.. 1 omslag.
624
Pierson, J.L.. 1918-1919, 1930, 1938.. 1 omslag.
625
Pierson, J.W.1920.. 1 omslag.
626
Polak Prof. Dr N.J.. 1933-1934.. 1 omslag.
627
Rassmann (Buchhandlung Jena, levert werken van Karl Marx aan E.C. van Dorp).1919.. 1 omslag.
628
Reichenau, Charlotte von (Privatdozentin der wirtschaftlichen Privatwissenschaften Freiburg). 1933.. 1 omslag.
629
Ricardo, A. (redacteur van De Nieuwe Financier en Kapitalist). 1921-1922.. 1 omslag.
630
Royal Economic Society Oxford (Prof. F.Y. Edgeworth). 1919-1920, 1937.. 1 omslag.
631
Sandick, A.A. van. 1935.. 1 omslag.
632
Schlesinger, Dr Karl. 1931.. 1 omslag.
633
Schulze Gaevernitz, Prof. von. 1919.. 1 omslag.
634
Schumpeter, Prof. Dr Joseph. 1925, 1929-1931.. 1 omslag.
635
Singer, H.W.1936.. 1 omslag.
636
Snuyff, S.1935.. 1 omslag.
637
Sommer, Louise. 1929-1937.. 1 omslag.
638
Steghers-Hoogenkamp G.A. (over het Bellamystelsel). 1934-1936.. 1 omslag.
639
Takata, Jasuma (Kyoto). 1936.. 1 omslag.
640
Taussig, F.W. met brieven van E.C. van Dorp. 1938.. 1 omslag.

Monetaire- en vrijhandelseconomie.
NB. E.C. van Dorp nam deel aan internationale economische congressen in Amsterdam (1914), London (1920), Brussel (1921), Genua (1922), Wenen (1925), Genève (1927), Praag (1928) en Parijs (1931).
674
Stukken betreffende het essay van E.C. van Dorp geschreven in opdracht van de afdeling economie van de Carnegie-Stichting, met de titel ‘On the different commercial policies and the effect of these policies on the foreign trade and mutual relations of state’ (1919), met brieven van Prof. Greven. 1916-1931.. 1 omslag.
675
Concept, overdruk en besprekingen van het artikel ‘Een vertrouwenselement in de waarde van het goud? Een antwoord aan professor van Embden’, In- en uitvoer. Met besprekingen van G. Cassel, Boissevain, Van Emden, D. Keesing en G. Vissering. 1 omslag. 1917..
676
‘De geldruimte en de goudpolitiek der Nederlandsche Bank’, Algemeen Handelsblad. juni 1917.. 1 omslag..
677
‘Goud, geld en waarde’, De Gids 82 no I, 1918 met een recensie van haar artikel, De Gids no III, 1918 en reacties van G.M. Boissevain, van Eeghen, H. ter Kuile, G. van der Werff en J. de Bruyn. 1918.. 1 omslag.
678
‘De loop der wisselkoersen’, In- en uitvoer. 4 december 1918.. 1 stuk.
NB. E.C. van Dorp in discussie met A.G. Boissevain, hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad.
679
‘Loonen en wisselkoersen’, Het Vaderland. juli en augustus 1919.. 1 omslag.
NB. E.C. van Dorp in discussie met A.G. Boissevain.
680
‘Die Bestimmungsgründe der intervalutarischen Kurse’, Das Weltwirtschaftliche Archiv, 1919, met reacties van Karl Elster, Otto Heyn, Dr. Hans Burckhard, Prof. K. Diehl en Dr Friedrich Bendixen, directeur van de Hypotheekbank Hamburg. 1919.. 1 omslag.
NB. Met een gedramatiseerde dialoog van Bendixen waarin hij de starhoofdigheid van E.C. van Dorp karikaturiseert.
681
‘De Duitsche invoerrechten’, Economisch-Statistische Berichten, 6 augustus 1919. 1919.. 1 stuk.
682
Ingekomen brieven betreffende onder andere het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Handelsmaatschappij (NHM) o.a. van H.T. Colenbrander, redactiesecretaris van De Gids, en H. Brugmans e.a.. 1917-1919 [1922-1924].. 1 omslag..
683
Aantekeningen voor haar publicatie over de Geschiedenis van de NHM. 1919.. 1 omslag.
684
‘De geschiedenis der Nederlandsche Handels-Maatschappij’. Ongepubliceerd getypt manuscript (300 pagina’s). 1919.. 1 pak.
NB. E.C. van Dorp schreef deze bedrijfsgeschiedenis met geld van de stipendiumorganisatie Carnegie-Foundation. Publicatie kwam om inhoudelijke redenen (censuur) niet tot stand.
685
‘The deviation of exchanges’, Economic Journal, september 1919. 1919.. 1 stuk.
686
Artikel over vermogensbelasting in Economisch-Statistische Berichten op 24 september met commentaar van A. Andriesse van 1 oktober 1919. 1919.. 1 omslag.
NB. Artikel incompleet.
687
Stukken betreffende ‘De verklaring der 14’, een manifest van Nederlandse vooraanstaande economen waarin de goud- en geldpolitiek van overheid en banken wordt bekritiseerd. E.C. van Dorp was een van hen. 1920.. 1 pak.
NB. Hierin bevinden zich o.a. brieven van Van Gijn, Verrijn Stuart, en Vissering, die ook voorkomen als correspondenten van E.C. van Dorp.
688
‘De wisselkoersen’. E.C. van Dorp kritiseert in deze concepttekst de economische theorie van Keesing. 1920.. 1 omslag.
689
Door E.C. van Dorp gecorrigeerd concept van een artikel met de titel ‘The Deviration of Exchanges’ voor The Economic Journal waarin de theorie van Cassel wordt bekritiseerd. 1920.. 1 stuk.
690
‘Abnormal Devirations in International Exchanges’. Overdruk van haar artikel in The Economic Journal no 119, vol. XXX, London. september 1920.. 1 stuk.
691
‘Vrijhandel tegen hoge prijzen’, De Telegraaf, twee afleveringen. november 1920.. 1 omslag.
692
Stukken betreffende de International Economic Conference in London waaraan E.C. van Dorp deelnam. oktober 1920.. 1 omslag.
693
‘Vrijhandel en kosten van levensonderhoud’. Lezing gehouden voor de deelnemers van de Derde Vrijhandelsconferentie in Londen 5-7 oktober 1920. Overdruk van publicatie, De Economist, jrg. 20, 1920. Met het artikel ‘Werkloosheid en vrijhandel’ van Verrijn Stuart. Hij bespreekt daarin eveneens de conferentie. 1920.. 1 omslag.
694
‘Die Freihandelskonferenz in London. 5 bis 8 Oktober 1920’. Conceptartikel. [1920].. 1 stuk.
713
‘Freihandel und Schutzzoll’. Drukproef. maart 1922.. 1 stuk.
714
‘Voor de vrijhandel’, Haarlemsch Dagblad. E.C. van Dorp rept over de memorie over vrijhandel geschreven door haar en andere leden van de Cobden Club. mei 1922.. 1 stuk.
715
‘Oeffentliche Finanzen und Geldwesen in Holland’, Holland-Österreich Verlag Deutsches Vaterland. Wenen. 1922.. 1 omslag..
716
‘A German Statistician about Indexnumbers’. Conceptartikel voor de Manchester Guardian. 1922.. 1 stuk.
717
‘The case of Free Trade in Holland’. Conceptartikel voor de Manchester Guardian. 1922.. 1 stuk.
718
‘Plaatsing van buitenlandse leeningen in Nederland’. Conceptartikel waarin E.C. van Dorp C.A.Verrijn Stuart’s artikel in De Economist nr 606 bekritiseert. augustus 1922.. 1 omslag..
NB. Controverse leidde tot beëindiging van redactielidmaatschap van E.C. van Dorp bij De Economist.
719
‘Economisch overzicht’. E.C. van Dorp neemt na het conflict met C.A.Verrijn Stuart in dit conceptartikel voor De Economist afscheid van de redactie en haar lezers. Zij stopt ook met het schrijven van de rubriek ‘Economische Overzichten’. zomer 1922.. 1 stuk.
720
‘De Goud- en discontopolitiek van de Nederlandsche Bank’, In- en Uitvoer. 6 december 1922.. 1 stuk.
721
Conceptartikel ‘Dutch public and private finance in 1921’. 1923.. 1 stuk.
NB. Incompleet.
722
‘Kapitaalvorming’. Conceptartikel van Ir. C. Nobel met correcties van E.C. van Dorp. 1923.. 1 stuk.
723
‘Die Ruhrbesetzung und die heutige Europäische Spannung’. Conceptartikel. [1923].. 1 stuk.
724
‘De gulden’. Conceptartikel waarin E.C. van Dorp uiteenzet hoe de inflatie tegengehouden kan worden. [na 1924].. 1 stuk.
725
‘Financiën en inflatie’. Conceptartikel. [na 1924].. 1 stuk.
726
Geschriften ter verdeediging van den vrijen Handel uitgegeven in 1922, 1923 en 1924 door de Vereeniging “Het Vrije Ruilverkeer” 1924. 1922-1924.. 1 deel.
NB. E.C. van Dorp zit in het Verenigingsbestuur en is auteur van een of meer bijdragen in dit boek die zonder naamsvermelding zijn.
743
Concepttekst voor E.C. van Dorp’s eerste radiotoespraak over vrijhandel en protectionisme. [1928].. 1 stuk.
744
‘De Algemeene Vergadering van de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’’. Artikel waarin E.C. van Dorp’s bijdrage over vrijhandel lovend wordt vermeld, De Vrijheid, 5 april 1928. 1928.. 1 stuk.
745
‘Kapitaal-vorming, loondaling en economische theorie’. E.C. van Dorp becommentarieert in dit conceptartikel de reacties op haar preadvies ‘Over het wezen der prijsstabilisatie, hare wenschelijkheid en mogelijkheid’. 1929.. 1 omslag.
746
‘Handelspolitiek’. Conceptartikel. [1929].. 1 stuk.
747
‘Freihandel - eine soziale Forderung’. Conceptartikel voor Das Weltwirtschaftliche Archiv. 1930.. 1 stuk.
748
‘Sir Henry en het opgeven van de Gouden Standaard’. Conceptartikel. [1930].. 1 stuk.
749
‘Het goud en de crisis’, Maatschappij-belangen. Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 7 januari 1931.. 1 stuk.
750
Uitnodiging voor de leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Brussel voor de lezing van E.C. van Dorp over ‘Het economisch werk van den Volkenbond’ met een uitgebreid cv van haar. 31 januari 1931.. 1 stuk.
751
‘Betalingsbalans en protectie’. Conceptartikel. 15 november 1931.. 1 stuk.
752
Conceptartikel over de gouden standaard. Een reactie op De Boer. 3 maart 1931.. 1 stuk.
753
‘Het raadsel van de goudstroom naar Frankrijk’. Conceptartikel. maart 1931.. 1 stuk.
754
‘Löhne und Kapitalzins’. Conceptartikel over economische theorie in Oostenrijk voor De Economist. [1931/32].. 1 stuk.
755
Stukken betreffende de International Economic Conference georganiseerd door de Women’s International League for Peace and Freedom in Parijs van 14-16 april 1931met een samenvatting van de lezing die E.C. van Dorp hield met de titel ‘The World Economic Conference (1927) and the Tariff Conferences (1930)’. 1 omslag. 1931..
756
Conceptartikel over economie. Frans. 1931.. 1 stuk.
757
‘De consequenties van Böhm Bawerk’s loonfondtheorie’, Economische opstellen aangeboden aan Prof. dr. C.A. Verrijn Stuart (Haarlem, 1931) p. 27-54, met een brief van C.J.E. Dinaux die reageert op E.C. van Dorp’s kritiek op Böhm Bawerk. 1932.. 1 omslag.
758
‘Het renteraadsel’. Uitgave van een lezing over productiviteits- en agioleer die E.C. van Dorp voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen heeft gehouden. Utrecht. 1933.. 1 deel.
776
Stukken betreffende de discussie tussen E.C. van Dorp en Prof. Dr W.C. Mees over het herleidingsstelsel. 1935 en 1938.. 1 omslag.
777
Aantekeningen over Engelse waardetheorie. [1936].. 1 omslag.
778
A simple theory of capital, wages and profit or loss. A new and social approach to the problem of Economic Distribution. Concept, 380 pagina’s. 1936.. 1 stuk.
779
Stukken betreffende de voorbereiding tot druk van de publicatie A simple theory… met correspondentie tussen E.C. van Dorp en de uitgever King&Son. 1936-1938.. 1 omslag.
780
A simple theory of capital, wages and profit or loss. A new and social approach to the problem of Economic Distribution. London. 1937.. 1 deel.
781
Recensies van en persoonlijke reacties op A simple theory. 1937-1938.. 1 omslag.
782
Aantekeningen over economie. 1938.. 1 deel.
783
‘Oorsprong en betekenis van de rente’, Banknummer van het Algemeen Handelsblad. januari 1940.. 1 stuk.
784
‘Gelddepreciatie’. Conceptartikel voor de Indische Post waarin E.C. van Dorp Treub’s theorie onder de loep neemt. [1941].. 1 stuk.
785
Aantekeningen over economie (in kamptas). [1944].. 1 deel.

Economisch onderwijs.
786
Stukken betreffende haar benoeming tot privaatdocente staatshuishoudkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 1919, 1928-1929.. 1 omslag.
787
Overdruk van een recensie van H. Frijda en brieven van J.S.C. Kasteleyn over E.C. van Dorp’s publicatie De praktische beteekenis der theoretischen economie. Haarlem 1919, De Gids no 2 1920. 1920.. 1 omslag.
NB. Deze publicatie bevat de rede die E.C. van Dorp hield ter gelegenheid van haar aanvaarding van haar ambt als privaatdocente aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
788
Programma voor cursus economie. [1919-1922].. 1 stuk.
789
Vragenlijst voor het onderwijs over de vrijhandel in Nederland en de gevolgen voor de binnenlandse economie. [1922-1923].. 1 stuk.

Recensente van economische literatuur.
NB. Vermeld worden de besproken auteurs, de gerecenseerde titels en de bron van de recensie.
805-808
Uit de tijdschriften. Rubriek in De Economist. 1919-1922.. 2 delen, 2 omslagen.
806
(over geldtheorie en geldpolitiek) 1920 ..
807
Italiaanse, Engelse en Duitse concepten. 1920/1921. (omslag).
808
Concept.1922. (omslag).
809
Dr. Ch.A. van Manen, Bedrijfsleven in de strijd tegen de armoede in Nederland (Den Haag 1919), recensie verschenen in De Gids no 4. Met een brief van M.G. Muller-Lulofs. 1919.. 1 omslag.
810
Dr. Emile Verviers, De draagweidte der individuele wilsbepaling in het economische leven (lezing ter gelegenheid van de opening van het studiejaar voor de vakken economische en sociale politiek in Leiden 1918), recensie verschenen in De Gids no 3, 1919. 1919.. 1 stuk.
811
Dr. Friedrich Bendixen, Währungspolitik und Geldtheorie im Lichte des Weltkrieges. Recensie in het Duits, met Nederlands concept. 1919/1920.. 1 stuk.
812
R. Bondam (pseudoniem van C.R.C. Herckenrat), Le mal socialet ses remédes 1920. recensie in concept, met een reactie van de auteur uit 1922. 1920/1922.. 1 stuk.
813
Gustav Cassel, Weltwirtschaft und Geldverkehr unter besonderer Berücksichtigung des Valutaproblems. Recensie in concept 1920, met een brief Van Cassel 1921. 1920-1921.. 1 omslag.
814
Dr. G.M. Verrijn Stuart, Introduction to the doctrine of the stability in value of cunency. Recensie in concept. 1921.. 1 stuk.
815
Rheinurkunden, recensie in Weltwirtschaftliches Archiv Heft 3 januari 1921. 1921.. 1 stuk.
816
Valuta-Elend und Friendensvertrag/ Valuta und Finanznot in Deutschland, recensie in Het Vaderland. maart 1921.. 1 stuk.
NB. Titel van de recensie: ‘Twee Duitsche brochures over den economischen toestand en het vredesverdrag’.
817
T.E. Gregory, Foreign Exchange before, during and after the war, recensie in Economisch-Statistische Berichten no 297. Concept. 7 september 1921. 1 stuk.
818
Prof. Dr P.A. Diepenhorst, Eerherstel der actieve handelspolitiek. Concepten en drukproef van de recensie voor: Weltwirtschaftliches Archiv. 1928.. 1 deel.
819
Dr. Charlotte van Reichenau, Die Kapitalfunktion des Kredits. Ein methodischer Versuch. 1932. recensie-concepten. [1932].. 1 omslag.

Feministische activiteiten

NB. Zie ook uitgaande brieven.
Ingekomen brieven.
836
Dolberg, Emmy (Gesellschaft zur Förderung der Technik im Haushalt). 1927.. 1 omslag.
837
Dijk, Marie van. 1903.. 1 omslag.
838
Eeghen, Louise C.A. van. 1926-1934.. 1 omslag.
839
Eerste Nederlandsche Soroptimist Club. 1934-1935.. 1 omslag.
840
Fédération Abolitioniste Internationale (pour l’abolition de la prostitution réglementée). 1930.. 1 omslag.
841
Graaf, A. de (Comité tot Bestrijding van den Handel in Vrouwen en Kinderen). 1919-1936.. 1 omslag.
842
Groshans, Suze (o.a. voorzitter van het Marie Jungius Fonds). 1926-1936.. 1 omslag.
843
Hainisch, Marianne (Oostenrijkse feministe). 1921.. 1 omslag.
844
Heyl, Dr Hedwig (voorzitter Deutsche Frauenbund). 1930.. 1 omslag.
845
Informatiebureau tot Bescherming van Vrouwen en Meisjes (secretaris G. Velthuijsen). 1906, 1927.. 1 omslag.
846
International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship (voorzitter M.I. Corbett Ashby, secretaris K. Bompas. Nederlandse afdeling: voorzitter S. van der Hoeve Bakker, secretaris Rosa Manus). 1927, 1929.. 1 omslag.
847
International Council of Women (ICW) (E.C. van Dorp was voorzitter van de Juridische Commissie (1914-1920) en de Economische Subcommissie). 1913-1935.. 1 omslag.
848
Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (WILPF) (secretaris van de Nederlandsche afdeling: Selma Meyer). 1931-1932.. 1 omslag.
849
Jacobs, Aletta. 1922.. 1 omslag.
867
Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (Alida Campbell). 1922-1925.. 1 omslag.
868
Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding. 1930-1937.. 1 omslag.
869
Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (J. Polak-Kiek, E.H. Piepers). 1930-1939.. 1 omslag.
870
Nieuw Feministisch Secretariaat (Famke: A.C. Veen-Brons). 1930.. 1 omslag.
871
Nieuwenhuis-von Uexküll Güldenbandt, M.1904.. 1 omslag.
872
Pierson-Muntendam, S.J. (redactie van De Ploeger). 1919.. 1 omslag.
873
Playne, Caroline E.1928.. 1 omslag.
874
Polak, Anna (over dood van Marie van Dijk). 1931.. 1 omslag.
875
Popelen, Marie (Ligue Belge du Droit des Femmes). 1904.. 1 omslag.
876
Popta, Canna. 1923.. 1 omslag.
877
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. 1928.. 1 omslag.
878
Rijk der Vrouw, Het. 1918-1931.. 1 omslag.
878