/
You are not logged in

Archief VeM-bureau werkgelegenheid voor vrouwen uit minderheidsgroepen 1990-1997

Identity Area

Collection IDIIAV00000357
Unitdate1990-1997
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent2 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1998
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief VeM-bureau werkgelegenheid voor vrouwen uit minderheidsgroepen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 29 oktober 1990 te Den Haag, opgeheven 1 juni 1997; voortgekomen uit de in 1982 geïnstalleerde interdepartementale Werkgroep Vrouwen en Minderhedenbeleid; opgezet om in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties positieve actieplannen te ontwikkelen, ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen uit minderheidsgroepen; het zwaartepunt van de activiteiten lag in de welzijns- en zorgsector; gedurende de eerste vier jaar werd het VeM-bureau gesubsidieerd door de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daarna werd het VeM-bureau een zelfstandige stichting met inkomsten van diverse opdracht- en subsidiegevers; aanvankelijk werd veel aandacht besteed aan beroepen- en beroepskeuzevoorlichting aan allochtone vrouwen en aan voorlichting over allochtone vrouwen aan intermediairen en werkgevers, later kwam het accent meer te liggen op het bevorderen van een multicultureel personeelsbeleid; het VeM-bureau adviseerde en begeleidde werkgevers op management- en leidinggevend niveau, leverde expertise op maat in de vorm van voorlichtingsmateriaal, advisering en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten met betrekking tot werving, selectie, begeleiding van allochtone medewerksters en het bevorderen van samenwerking tussen allochtone en autochtone werknemers; deze activiteiten geschiedden in de vorm van consultaties, trainingen, werkconferenties, coördinatie van samenwerkingsverbanden en projectmanagement.


Inhoud

Vergaderstukken van bestuur 1991-1996, team 1994-1996 en managementteam 1996; correspondentie bestuur 1990-1996, correspondentie VeM-bureau 1991-1997; stukken betreffende beleid en verzelfstandiging 1990-1996; correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1991-1996; stukken van en betreffende de projecten 'Landelijk Stimuleringsplan Allochtone Leidsters in Kindercentra' 1993-1997, 'Tijdelijk Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorgsector (TOPAZ) 1993-1996, 'Instroomproject Zorgsector Regionaal Bestuur van de Arbeidsvoorziening (RBA) Arnhem/Oost Gelderland en RBA Veluwe' 1993-1995, Project Allochtonen in de Gezondheidszorgopleidingen (PAG) 1994-1996, Project Loopbaanbegeleiding Buurtmoeders Averroès 1994-1995, Project 'Haalbaarheidsstudie Intermediairs en Voorlichters voor Allochtone Oudere Vrouwen (50+)' 1995-1996, Project Managing Diversity 1995-1996, Stichting Arbeidsmarkt, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Zorg en Welzijn (AWO) 1993-1996, projecten betreffende kraamzorg 1991-1996; stukken betreffende videoproducties over allochtonen in de geestelijke gezondheidszorg 1994-1995; foto's 1991-1995.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-9
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1991-1996.. 8 pakken, 1 omslag.
1
1991..
2
1992. (omslag).
3
1993..
4
1994..
5
1995..
6
1996 jan-mrt..
7
1996 apr-jun..
8
1996 jul-aug..
9
1996 okt-nov..
10-11
Notulen van teamvergaderingen. Met bijlagen. 1994-1996 januari.. 1 pak, 1 omslag.
10
1994. (omslag).
11
1995-1996 jan..
12
Notulen van managementteamvergaderingen. Met bijlagen. 1996 januari-juni.. 1 omslag.
13
Jaarverslag. Concept. 1995.. 1 stuk.
14-15
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van bestuur. Oktober 1990-1996.. 2 pakken.
14
1990 okt-1994..
15
1995-1996..
16-17
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1991-februari 1997.. 1 pak, 1 omslag.
16
1991-1995. (omslag).
17
1996-1997 februari..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en opening.
18
Akte van oprichting te Den Haag van de stichting VeM. 29 oktober 1990.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
19
Stukken betreffende de oprichting. 1990-1991.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 127-128.
20
Gastenboek ter gelegenheid van de opening van het VeM-bureau 18 februari 1991. 1991.. 1 deel.
21
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1995-1996.. 1 omslag.

Beleid en verzelfstandiging.
22
Concept-beleidsplan. Fotokopie. november 1990.. 1 stuk.
23
Stukken betreffende een effectiviteitsonderzoek met betrekking tot voorlichtingsmateriaal en activiteiten van het VeM-bureau, uitgevoerd door M. Suisse van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in opdracht van het VeM-bureau. 1992-1993.. 1 pak.
24
Stukken betreffende de interne organisatie met het oog op de verzelfstandiging. 1994-1995.. 1 omslag.
25-27
Ingekomen stukken van organisatiebureau Obelon, Capacc Accountants B.V. en Administratie/Adviesgroep CAW betreffende de gezamenlijke opdracht tot advisering bij de verzelfstandiging van het VeM-bureau. 1994-1996.. 1 pak, 2 omslagen.
25
1994. (pak).
26
Met uitgaande stukken. 1995..
27
Alleen van bureau Obelon. 1996..
28
Programma van de studiedag te Zandvoort onder leiding van De Beuk over ondernemerschap 9 december 1994. 1994.. 1 stuk.
29
Stukken betreffende 'managing diversity', onder meer van het ISIS seminar 15 juni 1995. 1995.. 1 pak.
30
Ondernemingsplan in het kader van de verzelfstandiging van het VeM-bureau 1995-1997 en werkplan met begroting voor 1996 (uitwerking van het ondernemingsplan). 1995.. 2 stukken.
31
Rapport van KPMG Klynveld Datam over administratief-organisatorische processen relevant voor het VeM-bureau. 1995.. 1 stuk.
32
Nota van 28 oktober 1996 'Aanzet ondernemingsplan VeM-2000'. 1996.. 1 stuk.

Personeel.
33
Stukken betreffende vacatures op het VeM-bureau. 1990-1991.. 1 omslag.
34
Naam- en adreslijst van personeel, bestuur en procesbegeleider. 1996.. 1 stuk.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
35-40
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1991-1996.. 2 pakken, 4 omslagen.
35
Uitgaand. 1991-1993. (pak).
36
Uitgaand. 1994. (pak).
37
Ingekomen. 1991-1994..
38
1994..
39
Uitgaand. 1995-1996..
40
Ingekomen. 1995-1996..

Financiën.
41
Jaarrekeningen. 1991-1995.. 1 omslag.
42
Contracten, subsidieaanvragen, offertes en correspondentie betreffende projecten. 1996-1997.. 1 pak.

Beleid.
43
'Aktiviteitenplan 1994-1995'. [1994].. 1 stuk.

Landelijk Stimuleringsplan Allochtone Leidsters in Kindercentra.
44-45
Notulen van de Begeleidingscommissie. Met bijlagen. 1994-1995.. 2 pakken.
44
1994..
45
1995..
46-47
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1994-1996.. 2 pakken.
46
1994-1995..
47
1996..
48
Correspondentie, offertes en contracten over opdrachten tot het geven van trainingen. 1995-1996.. 1 pak.
49
Correspondentie met de Vereniging van Ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde sector (VOG), sectie Kinderopvang. 1993-1996.. 1 pak.
50
Rapport over 1994 van het Landelijk Stimuleringsplan Instroom Allochtone Leidsters in Kindercentra 1993-1996. [1995].. 1 stuk.
51
Concept-rapporten en stappenplannen. 1996.. 1 omslag.
52
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken over deskundigheidsbevordering Intercultureel Management en Interculturele Communicatie van kinderopvanginstellingen. Met eindverslag 1996. 1997.. 1 pak.

Tijdelijk Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorgsector (TOPAZ).
53
Notulen van stuurgroepvergaderingen. 1994-1996 april.. 1 pak.
54
Vergaderstukken van het projectleidersoverleg en interne vergaderstukken betreffende de taken van het VeM-bureau binnen het project TOPAZ. 1994.. 1 omslag.
55
Vergaderstukken van het werkoverleg en andere stukken van Mona Roopram en Christine Maturbongs betreffende TOPAZ. 1996.. 1 omslag.
56
Jaarverslag. 1994.. 1 stuk.
57
Ingekomen stukken van TOPAZ bij VeM/TOPAZteam. 1994.. 1 omslag.
58
Correspondentie tussen TOPAZ en VeM/TOPAZteam. 1995-1996.. 1 omslag.
59
Stukken betreffende een verzoek van het ministerie van WVC om een offerte uit te brengen inzake een op te zetten tijdelijk landelijk ondersteuningspunt voor allochtonen in de zorgsector naar aanleiding van een onderzoek van de stichting SOVOV BV, Adviesbureau naar ondersteuningsbehoefte. 1993.. 1 omslag.
60
Samenwerkingsovereenkomst 29 april 1994 inzake het project TOPAZ tussen stichting SOVOV en VeM en structuur- en projectplan van projectmanager Bella van der Linden. juni 1994.. 3 stukken.
61
Stukken betreffende de participatie van het VeM-bureau in, en de relatie tot TOPAZ en de samenwerkingsconstructie met SOVOV en NZI (Instituut voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek, Opleidingen en Informatieverwerking voor de Gezondheidszorg in Algemene Zin). 1996.. 1 omslag.
62
Uitvoeringsplannen 1994-1996 en stukken betreffende het uitvoeringsplan 1996, in het bijzonder de invulling van het deelproject Intercultureel Management. 1994-1996.. 1 omslag.
63
Financieel jaaroverzicht. 1995.. 1 stuk.
64
Overzicht van de door TOPAZ geleverde soorten ondersteuning per zorgsector. 1995.. 1 stuk.
65
Ingekomen (concept)rapporten, verslagen en informatiebrochures van TOPAZ. 1995-1996, z.j.. 1 pak.
66
Concept-rapport 'Naar een grotere instroom en behoud van allochtonen in de zorgsector. Evaluatie van een aantal projecten.' 1995.. 1 stuk.
67
Stukken betreffende trainingen en cursussen op het gebied van interculturele communicatie. 1995-1996.. 1 pak.
68
Stukken over de werkconferentie 'Culturele diversiteit in de juiste banen' en andere studiedagen. 1994-1996.. 1 omslag.
69
Tekst van een lezing, gehouden op de TOPAZ-conferentie 22-23 mei 1996 te Amsterdam, getiteld 'How to deal with cultural differences, cultural dominance and discrimination in healthcare'. 1996.. 1 stuk.
70
Stukken betreffende het pilotproject Regio Arnhem en regio Rijnstreek voor vervolg ondersteuning. 1995-1996.. 1 pak.
71
Declaraties voor werkzaamheden die het VeM-bureau voor TOPAZ heeft verricht. 1994-1996.. 1 omslag.
72
Overeenkomst 23 februari 1995 met journaliste Jolanda van Mannekes tot het verrichten van werkzaamheden voor het VeM-bureau en concept-brochure over TOPAZ van Mannekes' hand. z.j.. 2 stukken.

Instroomproject Zorgsector Regionaal Bestuur van de Arbeidsvoorziening (RBA) Arnhem/Oost Gelderland en RBA Veluwe.
73
Notulen van vergaderingen van het 'Project instroom allochtonen in de intramurale bejaarden- en gezondheidszorg' (RBA 07/08). Met bijlagen. 1993-1995.. 1 pak.
74
Projectplan en subsidieaanvragen voor het 'Project instroom alloch­tonen in de intramurale bejaarden- en gezondheidszorg' (RBA 07/08). 1993-1995.. 1 omslag.

Project Allochtonen in de Gezondheidszorgopleidingen (PAG).
75
Stukken betreffende cursus van het VeM-bureau in 1994 voor het PAG-project RBA Midden-IJssel. 1994.. 1 omslag.
76
Stukken betreffende cursus en eindafrekening voor het PAG-project RBA Midden-IJssel. 1994-1996.. 1 omslag.

Project Loopbaanbegeleiding Buurtmoeders Averroès.
77
Correspondentie met de Averroès Stichting. 1994-1995.. 1 pak.
78
Handleiding 'Concept-handreiking Trajectbegeleiding Buurtmoeders' van de Averroès Stichting en VeM. z.j.. 1 stuk.

Stichting Arbeidsmarkt, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Zorg en Welzijn (AWO).
79
Stukken van de begeleidingscommissie en andere stukken betreffende het (AWO) onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij het geplaatst krijgen van allochtonen bij reguliere arbeidsplaatsen. 1994-1995.. 1 pak.
80
Conceptrapport en rapport 'Ondersteuningsaanbod bij Toeleiding van Allochtonen in Zorg- en Welzijnssectoren. 1996.. 2 stukken.
81
Stukken betreffende trainingen op het gebied van intercultureel personeelsbeleid. 1993-1996.. 1 pak.
82
Stukken van en betreffende de werkconferentie Intercultureel Samenwerken 'Intercultureel personeelsbeleid in de kinderopvang' op 21 oktober 1993 te Utrecht. 1993.. 1 omslag.
83
Stukken van en betreffende de werkconferentie Intercultureel Samenwerken 'Kiezen voor allochtone kinderleidsters' op 18 november 1993 te Groningen. 1993.. 1 omslag.

Kraamzorg.
84
Correspondentie, veelal van Drifa Kaddour, betreffende (brochures Nederlands-Turks en Nederlands-Arabisch over) thuiszorg en kraamzorg. 1991-1994.. 1 pak.
85
Nota's en notities betreffende kraamzorg. 1996.. 1 pak.
86
'Handleiding voor diegenen die interne bijscholing verzorgen voor medewerkers in de thuiszorgsector die betrokken zijn bij werving, selectie en toegeleiding van allochtone vrouwen'. z.j.. 1 stuk.

Videoproducties.
87
Correspondentie betreffende videoproducties en begeleidende brochures in het kader van Voorlichting en Werving Instroom Allochtonen in de geestelijke gezondheidszorg. 1994-1995.. 1 pak.
88
Projectplan met begroting, contracten en subsidieaanvragen betreffende twee videoproducties met begeleidende brochures met als werktitels 'Psychiatrie in Nederland' en 'Werken met je hoofd en je hart'. 1994-1995.. 1 pak.
89
Circulaires, persberichten en programma betreffende presentatie van videoprodukcties 'Ontheemde Zielen' en 'Bijzondere Verplegers'. 1995.. 1 omslag.
90
Scenario 'Werken met je hoofd en je hart', wervingsfilm voor de intramurale psychiatrie ten behoeve van allochtoon personeel. 1995.. 1 stuk.

Project 'Haalbaarheidsstudie Intermediairs en Voorlichters voor Allochtone Oudere Vrouwen (50+)'.
91
Notulen van de begeleidingscommissie. Met bijlagen. 1996.. 1 omslag.
92-94
Ingekomen stukken betreffende het project. december 1995-1996.. 3 pakken.
92
1995 dec-1996 sep..
93
1996 jul-okt..
94
Met ingevulde vragenlijsten gebaseerd op interviews met Marokkaanse vrouwen (50+). 1996 sep-dec..
95
Correspondentie met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 1996.. 1 omslag.
96
(Concept)rapporten en projectbeschrijvingen. 1996.. 1 pak.
97
Overeenkomst 15 april 1996 tussen het VeM-bureau en Bureau Obelon betreffende de uitvoering van het project. 1996.. 1 stuk.
98
Ingevulde vragenlijsten gebaseerd op interviews van Naima Amhaini met Marokkaanse vrouwen (50+). 1996.. 1 pak.

Project Managing Diversity.
NB. Zie ook nr 29.
99
Projectplan, onderzoeksopzet en literatuurstudie 'Managing Diversity/Internationalisering' van het VeM-bureau, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1996.. 1 pak.
100
Stukken betreffende de trainingsdag op 17 oktober 1995 van Thuiszorg Stad Utrecht inzake allochtone werknemers. 1995.. 1 omslag.
101
Stukken betreffende de conferentie 'Werken in een kleurrijke omgeving' op 16 november 1995 van Thuiszorg Stad Utrecht. 1995.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende de 'Expertmeeting Managing Diversity' op 23 januari 1997. 1996.. 1 omslag.
103-104
Documentatie betreffende 'managing diversity'. 1990-1996.. 2 pakken.
103
1990-1993 en z.j..
104
1991-1996..

Overige activiteiten.
105
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken inzake allochtone vrouwen in de sector van de media. 1990, 1992-1994.. 1 omslag.
106
Rapport van het in opdracht van het VeM-bureau uitgevoerde onderzoek naar de wervings- en selectiemethoden en procedures bij de Nederlandse omroepen en enkele audiovisuele productiebedrijven. 1993.. 1 stuk.
107
Samenwerkingsovereenkomst met Project Interculturaliseren Zorginstellingen Provincie Zuid-Holland. 1994.. 1 stuk.
108-109
Ingevulde enquêteformulieren van zorginstellingen in de provincie Zuid-Holland betreffende allochtone patiënten/cliënten. Genummerd. 1995.. 2 pakken.
108
1-50..
109
51-76..
110
Ingekomen agenda's en notulen van het Landelijk Netwerk Allochtonenprojecten. Mei 1991-1994.. 1 pak.
111
Correspondentie betreffende verwerven van projectopdrachten. 1996.. 1 omslag.
112*
Stukken betreffende het project inzake instroom van allochtone vrouwen bij het verzekeringswezen. 1993.. 1 pak.
113
Stukken betreffende de training op 19 oktober 1993 'Bevordering Intercultureel Personeelsbeleid. 1993.. 1 omslag.
114
Stukken betreffende attitude-trainingen Allochtonenproject Ziekenhuis De Grote Beek Eindhoven. 1993.. 1 omslag.
115
Stukken van het project Allochtonen in de Energie- en Nutsbedrijven. 1994-1996.. 1 omslag.
116
Stukken betreffende het project 'Opportunity in Bedrijf', voor meer vrouwen in topfuncties bij het bedrijfsleven. 1996.. 1 omslag.
117
Ingekomen brieven, onderzoeksvoorstel, rapport en contract betreffende 'Verpleeghuiszorg voor en door allochtonen', onderzoek verricht door het VeM-bureau en Bureau Obelon in opdracht van de NVVz/AWOZ. 1996.. 1 omslag.
118
Stukken betreffende SUMATU (Informatiecentrum voor (en door) Surinaamse, Marokkaanse en Turkse vrouwen in Amsterdam Oud-West) . 1996-1997.. 1 omslag.
119
Stukken betreffende het project Etno-marketing in het midden- en kleinbedrijf, op initiatief van het VeM-bureau, in samenwerking met de NV Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) uitgevoerd. 1996-februari 1997.. 1 omslag.
120
Correspondentie met het Landelijk Dienstverlenend Centrum (LDC) betreffende project en conferentie inzake beroepskeuze en stukken betreffende de conferentie op 27 mei 1993 'Van experiment naar expertise'. 1993.. 1 omslag.
121
Ingekomen ingevulde enquêteformulieren met verwerking van gegevens betreffende participatie allochtone vrouwen in personeelsbestand en bestuur. Met bijlagen. 1990.. 1 pak.
122
Stukken betreffende congressen en studiedagen. 1994.. 1 omslag.
123
Stukken van het congres 'Kleurrijk Haaglanden Plus' te Den Haag. ca 1995.. 1 pak.
124
Verslag van een werkbezoek aan Parijs en stukken betreffende Sietar-activiteiten. 1995.. 1 omslag.
125
Correspondentie van Yvonne Zakarian over diverse projecten. 1996.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

126
Rapport van Intomart betreffende emancipatie bij de politie in opdracht van de Landelijke Politie Emancipatie Commissie (LPEC) en andere stukken betreffende (allochtone) vrouwen bij de politie. 1992-1995.. 1 pak.

BEELD

127
15 z/w foto's van de officiële opening van het VeM-bureau op 18 februari 1991 door Elske ter Veld. 1991.. 1 omslag.
128
Contactafdrukken van de opening van het VeM-bureau en van portretfoto's van VeM-bureauleden (fotograaf Roy Beusker). 1991 februari.. 1 omslag.
129
10 z/w foto's van VeM-bureauleden. (fotograaf Roy Beusker). 1991 februari.. 1 omslag.
130
4 z/w foto's genomen in Westeinde Ziekenhuis te Den Haag in het kader van werving Turkse en Marokkaanse vrouwen als verpleegassistent en afdelingshelpende. (fotograaf Roy Beusker). 1991.. 1 omslag.
131
10 z/w foto's (met contactafdrukken) in kader van voorlichting en werving instroom allochtonen in de geestelijke gezondheidszorg. (fotograaf William Peters). 1995.. 1 omslag.
132
18 z/w foto's voor brochure met werktitel 'werken met je hoofd en je hart' bij de gelijknamige videoproductie. (fotograaf William Peters). 1995.. 1 omslag.
133
28 z/w foto's over allochtone vrouwen in de thuiszorg. (fotograaf Lydia van Marissing). [1995].. 1 omslag.
134
4 z/w foto's over kinderopvang. (fotograaf Lydia van Marissing). [1995].. 1 omslag.
135
5 z/w foto's over kinderopvang. (fotograaf Henk Adriani). ca 1995.. 1 omslag.
136
Foto waarop Tineke Dekkinga, directeur VeM-bureau, geschenk krijgt met opschrift "voor verdienstelijke inzet ten behoeve van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen". (fotograaf Mieke Schlaman). ca 1995.. 1 omslag.
137
21 z/w foto's van werkende vrouwen uit minderheidsgroepen. (fotograaf Lydia van Marissing). ca 1995.. 1 omslag.