/
You are not logged in

Archief Renée Römkens 1980-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000547
Unitdate1982-1999
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent12.84 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2011
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Renée Römkens, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren te Kerkrade als Gertrudis Maria Francisca Römkens; roepnaam Renée; studeerde af in 1980 als criminologe aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; voerde in 1985 als projectleider bij de Stichting tot Wetenschappelijk Onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam omtrent Seksualiteit en Geweld het landelijke onderzoek 'Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele partnerrelaties' uit: een onderzoek onder ruim duizend vrouwen van twintig tot zestig jaar in Nederland naar de omvang, de aard, de gevolgen en de achtergrond van lichamelijk geweld; zowel maatschappelijke belangengroeperingen (als de Stichtingen Blijf van m'n Lijf), het parlement als beleidsverantwoordelijke bewindspersonen op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bepleitte de uitvoering van het onderzoek; de keuze om een grootschalig survey-onderzoek te doen vloeide voort uit de beleidsvraag naar betrouwbare gegevens over de omvang van geweld tegen vrouwen in relaties, de kenmerken van het geweld en de maatschappelijke achtergronden; na een proefonderzoek vond de dataverzameling van februari tot mei 1986 plaats middels een aselect getrokken adressensteekproef in Nederland; promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij de Vakgroep Psychologie op basis van bovengenoemd onderzoek met de dissertatie Gewoon geweld? Omvang, aard, achtergronden en gevolgen van geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties; werkte als docent en onderzoeker aan universiteiten in binnen- en buitenland, waarbij geweld in de relationele sfeer het verbindende onderzoeksthema was: de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en tussen 2001 en 2005 bij Columbia University (New York); deed vanaf 2000 als research fellow in het buitenland onderzoek bij de University of the Western Cape, (Kaapstad), John Jay College of Criminal Justice in New York, New York University Law School, en Rutgers University (VS); ging in 2005 van New York naar de Universiteit Tilburg (IVA Beleidsonderzoek en advies); is vanaf 1 februari 2008 benoemd als de eerste hoogleraar Huiselijk geweld; is van 2006 tot 2012 ook verbonden aan INTERVICT, the International Victimology Institute, een instituut binnen de universiteit van Tilburg; was als hoogleraar verbonden aan Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, vanaf 2013 Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis genaamd; zat in de Wetenschapsadviesraad van Aletta; van 2012-2019 directeur van Atria.


Inhoud

Stukken betreffende het landelijk onderzoek naar geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties 1982-1989; stukken van de Stichting tot Wetenschappelijk Onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam omtrent Sexualiteit en Geweld 1985-1987.


Allied Materials

Related MaterialDigitale materiaal in UtrechtOnderzoek Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele partnerrelaties in Nederland

Stichting tot Wetenschappelijk Onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam omtrent Sexualiteit en Geweld.
NB. De Stichting werd om financiële redenen per 1 januari 1990 overgenomen door de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht en ging door onder de naam Stichting tot Wetenschappelijk Onderzoek omtrent Seksualiteit en Geweld. De stichting is inmiddels opgeheven.
1A
Stukken van de Stichting tot Wetenschappelijk Onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam omtrent Sexualiteit en Geweld. Met notulen van het bestuur. 1985-1987.. 1 pak.

Algemeen.
1B
Notulen van werkoverleggen.1985-1986.. 1 omslag.
1C
Correspondentie. 1985-1986.. 1 pak.

Uitvoering.
2
Stukken betreffende een peiling (als vooronderzoek) door Renée Römkens gehouden inzake het aantal opgevangen mishandelde vrouwen in Nederland in Blijf van m'n Lijfhuizen in 1982 en 1983. 1984-1985.. 1 doos.
3
Materiaal kernarchief Survey onderzoek. Met diskettes. 1986.. 1 doos.
4-12
Stukken betreffende het proefonderzoek. 1985.. 9 dozen.
NB. In het proefonderzoek is de vragenlijst getest op duidelijkheid van de vragen voor respondenten, hanteerbaarheid van de vragenlijst voor de interviewster en geschiktheid qua formulering van de vragen om zo betrouwbaar mogelijke antwoorden te krijgen.
13
Materiaal betreffende de codering van de vragenlijsten. 1986.. 1 doos.
14-15
Stukken betreffende de aselecte adressensteekproef op basis van postcode. 1985.. 2 dozen .
NB. Door middel van de steekproef, verspreid over 184 gemeentes in Nederland, zijn ruim 4700 adressen schriftelijk benaderd met een introductiebrief over doel en inhoud van het onderzoek. Daarna zijn alle geadresseerden telefonisch of via huisbezoek benaderd.
16-82
Vragenlijsten ingevuld door interviewsters tijdens vraaggesprekken met respondenten (op respondentnummer geordend). 1986.. 67 dozen.
NB. De dataverzameling heeft van februari tot mei 1986 plaatsgevonden in samenwerking met 56 interviewsters. Zij hebben 1016 vraaggesprekken met vrouwen afgenomen verspreid over heel Nederland.
83
Materiaal betreffende het non respons onderzoek en de onderrapportering. 1986.. 1 doos.
84-85
Evaluaties van interviewsters na het afnemen van de interviews. 1986.. 2 dozen.
86-87
Evaluaties van respondenten betreffende haar vraaggesprek met de interviewster. 1986.. 2 dozen.
88-99
Data-analyse (op computerprints). 1986-1987.. 12 dozen.

Resultaten.
100
Publicaties geschreven door Renée Römkens (naar aanleiding van het onderzoek). 1989, 1992, 1999.. 4 stukken .

Documentatie.
101
Stukken betreffende de enquete van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)over Slachtoffers van misdrijven. 1985.. 1 doos.
102
VHS videobanden van TV-programma's en documentaires over lichamelijk en seksueel geweld. 1987-1996.. 1 doos.
103
Documentatie betreffende lichamelijk geweld. z.j.,1986-1990.. 1 doos.