/
You are not logged in

Archief Vrouwen Alliantie 1991-2005

Identity Area

Collection IDIIAV00000500
Unitdate1991-2005
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent5.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2004 en Désirée Vreke in 2006
Aanvulling verwerkt door Maria Bergshoeff in 2009, inv.nrs 170-175
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2009, inv.nrs 176-182, en in 2014, inv.nrs. 183-184
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vrouwen Alliantie , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Ontstaan in 1994 uit een fusie van het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid en de Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid; opgeheven op 3 november 2004; het was een koepelorganisatie van landelijke (vrouwen)organisaties; de Vrouwen Alliantie streefde naar een samenleving waarin iedereen economisch zelfstandig is, een samenleving waarin iedereen werkelijk in staat is via betaald werk - en bij het ontbreken daarvan via een individuele volwaardige uitkering - in eigen onderhoud te voorzien en in staat is dit te combineren met zorgverantwoordelijkheid; de Vrouwen Alliantie streefde naar herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, verdergaande arbeidstijdverkorting, opwaardering van het werk dat door vrouwen betaald en onbetaald wordt verricht, een sociaal zekerheidsstelsel gebaseerd op een individueel recht op uitkering en waarbij economische zelfstandigheid gegarandeerd is, een zodanig inkomen voor iedereen dat tenminste een zelfstandig, volwaardig bestaan mogelijk is, de realisatie van de noodzakelijke randvoorwaarden zoals kinderopvang en verlofregelingen en streefde naar verandering in het maatschappelijk denken over arbeid en zorgtaken; volgens de Vrouwen Alliantie diende economische zelfstandigheid voor iedereen te worden bevorderd in een samenleving die gebaseerd is op gelijkwaardige genderverhoudingen en democratische pluriformiteit met respect voor culturele diversiteit; in 1994 waren 35 organisaties aangesloten, in 2004 45.


Inhoud

Notulen van algemene en dagelijkse bestuursvergaderingen 1994-2004; jaarverslagen 1994-2003; werkplannen 1994-2004; correspondentie 1994-2004; stukken betreffende organisatie en (voor)geschiedenis (1991- )1994-2004; stukken betreffende beleid 1994-2004; financiële overzichten, begrotingen en stukken betreffende subsidies (1993- )1994-2004; stukken betreffende activiteiten op het gebied van betaalde en onbetaalde arbeid, arbeid en zorg, economische zelfstandigheid, armoede, sociale zekerheid; pensioenen, belastingen, emancipatiebeleid, verkiezingen, Beijing(+5) en nationale en internationale samenwerking 1994-2004.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-11
Agenda's en notulen van algemene bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1994-2004.. 10 pakken en 1 omslag.
1
1994..
2
1995..
3
1996..
4
1997..
5
1998..
6
1999..
7
2000..
8
2001..
9
2002..
10
2003..
11
2004. 1 omslag.
12-24
Notulen van dagelijks bestuursvergaderingen. 1994-2004.. 8 pakken en 5 omslagen.
12
1994. 1 omslag.
13
1995. 1 omslag.
14
1996. 1 omslag.
15
1997. 1 omslag.
16
1998..
17
1999. 1 omslag.
18
2000..
19
2001..
20
2002 jan-juni..
21
2002 juli-dec..
22
2003 jan-juni..
23
2003 juli-dec..
24
2004 jan-juni, okt..
25
Jaarverslagen. 1994-2004.. 1 omslag.
26
Werkplannen. 1994-2004.. 1 omslag.
27-44
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1994-2004.. 9 pakken en 9 omslagen.
27
1994. In..
28
1994. Uit..
29
1995. In..
30
1995. Uit. 1 pak.
31
1996. In..
32
1996. Uit..
33
1997. In..
34
1997. Uit..
35
1998. In..
36
1998. Uit. 1 pak.
37
1999. In. 1 pak.
38
1999.Uit. 1 pak.
39
2000 jan-juni. 1 pak.
40
2000 juli-dec. 1 pak.
41
2000. Uit. 1 pak.
42
2001. In. 1 pak.
43
2001. Uit. 1 pak.
44
2002-2004..
45-50
Inleidingen, lezingen, spreekbeurten en voordrachten gehouden door directie en medewerksters. Met foto's. 1994-1998.. 4 pakken en 2 omslagen.
175
z.j. (foto's).
45
1994..
46
1995..
47
1996..
48
1997..
49
1998. 1 omslag.
50
1999. 1 omslag.
184
Foto's van bijeenkomsten. 2000-2001.. 19 stukken.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie en (voor)geschiedenis.
51-53
Stukken betreffende de fusie van het Breed Platform en de Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid tot de Vrouwen Alliantie. 1991-1993.. 2 pakken en 1 omslag.
51
1991-1992..
52
1993. Met diskette..
53
Verslagen van de fusiewerkgroep. 1992-1993. Met diskette. 1 omslag.
NB. Zie ook de archieven van het Breed Platform en de Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid.
54
Stukken betreffende de opening van het pand, Janskerkhof 1 te Utrecht op 19 september 1994. Met foto's. 1994.. 1 omslag.
55
Stukken betreffende de presentatie van de Vrouwen Alliantie op 10 februari, de statuten, het huishoudelijk reglement, de samenstelling van het eerste bestuur en uittreksels van de Kamer van Koophandel. 1994,1999- 2004.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de (re)organisatie en de personele bezetting. 1996, 1999-2000, 2002.. 1 omslag.
57
Stukken betreffende de inventarisatie van netwerken en vertegenwoordigingen van de Vrouwen Alliantie en de aangesloten organisaties op (inter)nationaal niveau in 1998. 1997-1999.. 1 omslag.
172
Eerste uitgave van het 'Wie is wie-boek' van de Vrouwen Alliantie, met informatie inzake deskundigheid alsmede adresgegevens betreffende de medebestuurders en aangesloten organisaties. 2001-2003.. 1 omslag.
58
Uitnodiging voor de feestelijke bijeenkomst op 2 november 1999 in Utrecht vanwege het vijfjarig bestaan van de Vrouwen Alliantie op 6 april 1999 en de ontvangst van de Speciale Consultatieve Status bij de Sociaal-Economische Raad van de Verenigde Naties. 1999.. 1 stuk.
173
Projectvoorstel ten behoeve van een professionele doorstart van de Vrouwen Alliantie. 2001.. 1 stuk.
59
Stukken betreffende het project ‘Wensproductie van vrouwen’ georganiseerd in samenwerking met Tiye International en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan/jubileum van het Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE), dat op 15 november 2003 gevierd is met het congres M/V@de toekomst. 2003-2004.. 1 omslag.
60
Stukken van de Commissie Samenwerking bestaande uit de VA, de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) en Tiye International. 2003-2004.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende de opheffing van de organisatie op 3 november 2004. Met foto's van het personeel en de huisvesting. 2004.. 1 omslag.

Beleid.
62
Beleidsplannen. 1994-2002.. 1 omslag.
63-65
Stukken betreffende beleidsdagen. 1995-2004.. 2 pakken en 1 omslag.
63
1995-2000..
64
2001-2002..
65
2003-2004.. 1 omslag.
66
Stukken betreffende overleg tussen de Directies van het Instituut Vrouw & Arbeid, de Vrouwen Alliantie, Arachne en het Clara Wichmann Instituut (DIVAC). 1995.. 1 omslag.
67
Eindrapportage Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) ‘Evaluatie Vrouwen Alliantie. juni 1999.. 1 stuk.
68
Stukken betreffende het Communicatieplan 2000-2001. 2000-2001.. 2 stukken.
69
Stukken betreffende het Meerjarenprogramma 2000-2005 en de Mid-term Evaluatie. 2000, 2002-2004.. 1 omslag.
70
Stukken betreffende het VBTB proof maken van de werkplannen en begrotingen van de Vrouwen Alliantie door DCE. 2002.. 1 omslag.

Personeel.
71
Verslag van de Belemmeringen Oplossingen (om)Slag (BOS)dag gehouden op 10 december 2001. 2001.. 1 stuk.
72
Evaluatie van de workshop ‘Vrouwen Alliantie. Samenwerken in balans’ ter verbetering van de onderlinge samenwerking binnen het team uitgevoerd door het adviesbureau ‘Om de tafel communicatie’ in 2002. 2002.. 1 stuk.
73
Stukken betreffende de ombuigingsoperatie en het Sociaal Plan voor het personeel. 2003.. 1 omslag.
183
Foto's van het personeel. 1999-2002, 2004.. 14 foto's.

Financiën en subsidies.
74-75
Financiële overzichten. 1993-2003.. 2 omslagen.
74
1993-1999..
75
2000-2003..
76-80, 174
Stukken betreffende subsidies. 1993-2005.. 6 omslagen.
76
1993-1994..
77
1995..
78
1996..
79
1998-2000..
80
2001-2004..
174
2005..
81
Begrotingen. 1995-1997 en 1999-2000.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 26 voor de begrotingen over de jaren 2001-2004 in de werkplannen van de desbetreffende jaren.

Betaalde en onbetaalde arbeid.
82
Stukken betreffende de werkgroep Arbeid en de Salon “Uit de ban van de cultuur” van 5 oktober 1994. 1993-1994.. 1 omslag.
NB. Met twee geluidscassettes opgenomen tijdens de Salon.
83
Stukken betreffende het project Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen Turkse mannen en vrouwen en Marokkaanse mannen en vrouwen en de themadag Migrantenvrouwen over herverdeling van 23 juni 1994. 1993-1995.. 1 omslag.
84
Stukken betreffende de conferentie ‘Afbakening van de onbetaalde arbeid’ gehouden op 29 april 1994. 1994.. 1 omslag.
85
Stukken betreffende de Lobby-groep Arbeidsvoorziening. 1994-1995.. 1 omslag.
86-88
Stukken betreffende het project Herverdeling van de onbetaalde arbeid van het ministerie van Sociale Zaken, waarvan de Vrouwen Alliantie het secretariaat voerde. 1994-1996.. 2 omslagen.
86
1994-1995..
87
1996..
88
Commissie Toekomstscenario’s. 1995-1997..
89
Stukken betreffende de voorbereiding van de deelname aan het tv –programma ‘Vrouw en werk’ met een aantal deskundigen uit verschillende (15) sociale organisaties onder leiding van Fatusch Productions. 1996.. 1 omslag.
NB De datum van uitzending van het tv-programma is onbekend.
90
Uitnodiging voor de conferentie ‘Arbeidsmarkt naar nieuw Millennium’ over het bevorderen van instroom en doorstroom van zmv-vrouwen in arbeidsorganisaties georganiseerd door de VA in samenwerking met Tiye International en de Stichting Sophiedela op 13 november 1997 in Utrecht. 1997.. 1 stuk.
91
Stukken betreffende activiteiten rond 50 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948-1998) met art. 23 van de UVRM over Recht op arbeid als uitgangspunt. 1998.. 1 omslag.

Arbeid en zorg.
92
Stukken betreffende de studiedag ‘Nu de mannen nog’ gehouden op 16 september 1994 over de combinatie van betaald werk en zorgtaken. Met foto's. 1994.. 1 omslag.
93
Stukken betreffende de Landelijke Actiedag Zorg en het ‘Nationaal Zorgtentamen’ gehouden op 13 oktober 1994. 1994.. 1 omslag.
NB. zie ook inv.nr 94.
94-95
Stukken van de werkgroep Betaalde en onbetaalde zorgarbeid. 1994-1995.. 1 pak en 1 omslag.
94
1994. 1 pak.
95
1995..
96-97
Stukken van de werkgroep Combinatie betaalde arbeid en zorg. 1994-1996.. 2 omslagen.
96
1994..
97
1995-1996..
98
Stukken betreffende het project ‘de trein 1 voor allen’ georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de bijdrage van de Vrouwen Alliantie in dit project met de organisatie van een middagdebat over ‘Hoe jongens en meisjes in de toekomst zorgen’ op 1 april 1995 in Zwolle. 1995.. 1 omslag.
99
Stukken betreffende het Nationaal Zorgdebat, gekozen als thema voor Internationale Vrouwendag op 8 maart 1997. 1996-1997.. 1 omslag.
NB. Vanaf 1 april 1997 werd de werkgroep Nationaal Zorgdebat ingesteld.
100
Stukken betreffende de overheidsnota ‘Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg’ en de reactie van de Vrouwen Alliantie in haar advies ‘Zorg en arbeid in evenwicht’. 1999.. 3 stukken.
101
Stukken betreffende het project ‘Mainstreaming van de Zorgeconomie’ en het symposium Zorg Centraal gehouden op 16 november 2001. 1999-2001.. 1 omslag.
102
Stukken van de werkgroep Zorg en Arbeid. 2001-2002.. 1 omslag.
103
Stukken van de Regiegroep Zorgstandaard en stukken betreffende de conferentie Zorgstandaard gehouden op 20 juni 2003 georganiseerd in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Vrouwen in de Bijstand, de FNV Vrouwenbond en Sjakuus. 2002-2003.. 1 omslag.

Kinderopvang.
104-105
Stukken van de Initiatiefgroep Schoolkinderopvang en de werkgroep Kinderopvang, en stukken betreffende Tussenschoolse Opvang (TSO). 1994-2002.. 2 pakken.
104
1994-1999..
105
2000-2002..

Economische zelfstandigheid.
106
Stukken van de werkgroep Ondernemende vrouwen. 1993-1994.. 1 omslag.
107-109
Stukken betreffende het project ‘Schep je eigen baan”. 1995-1997.. 3 omslagen.
107
1995. Schep I..
108
1996. Schep II..
109
1997. Schep III..
110
Stukken betreffende het project ‘Kennis- en Handelsbeurs 1998’. 1996-1998.. 1 omslag.
NB. Dit project stond ook in het teken van de Herdenking Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898-1998 oftewel ‘Vrouwenpodium 1998’.
111
Stukken betreffende het project Herdenking Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898-1998 en de herdenking gehouden op 23 en 24 september 1998. 1998, 2000.. 1 omslag.
112
Stukken betreffende het project ‘Oost-West Verbinding’ fase 1, een uitwisselingsproject tussen plattelandsvrouwen en onderneemsters uit Nederland en Indonesië in samenwerking met het SBI Centrum Platteland Zeeland en het Sociaal Cultureel Instituut Indonesië en stukken betreffende het symposium ‘Vrouwen slaan brug tussen Oost en West gehouden op 30 november 2000. Met 17 foto’s. 2000-2001.. 1 omslag.
113
Stukken betreffende het project ‘Oost-West Verbinding’ fase 2 : ‘Yente 2002, the Business Women’s International Meeting Point for Matching and Networking’. 2001-2002.. 1 omslag.
181
Stukken betreffende de studiedag 'Globalisering vanuit Genderperspectief' gehouden op 8 juni 2002 betreffende economische globalisering en gendergelijkheid. Met bundel artikelen Gender en Globalisering, waarin het verslag van de studiedag, uitgebracht door de VA in 2003. 2002-2003.. 1 omslag.
114, 176-180
Stukken betreffende het EQUAL project ‘Vrouw(en)zaken, ‘Gelijke kansen voor plattelandsvrouwen’ 2002-2004 in samenwerking met aan het ontwikkelingspartnerschap deelnemende Nederlandse organisaties, waarbij de Vrouwen Alliantie als coördinator optrad. 2000-2005.. 4 pakken en 2 omslagen..
114
(Financiële) correspondentie..
176
Algemene informatie over het project. Met project- en communicatieplan en deelnemerslijst van de Slotconferentie op 14 oktober 2004..
179
Contracten met organisaties. 1 omslag.
177
Aanvragen subsidies en (financiële) rapportages..
178
Deelproject Gender en Reconstructie Gelderland. 1 omslag.
180
Deelproject Gender en Reconstructie Overijssel..
170
Notulen van de vergaderingen van de Stuurgroep Equal-project 'Vrouw(en)zaken 'Gelijke kansen voor plattelandsvrouwen'. 2003-2004.. 1 omslag.
171
Notulen van de vergaderingen van de adviescommissie Equal-project 'Vrouw(en)zaken 'Gelijke kansen voor plattelandsvrouwen'. 2003-2004.. 1 omslag.

Armoede.
115
Brochure ‘Preventie en bestrijding van armoede onder vrouwen’ gepresenteerd tijdens de Sociale Conferentie op 31 oktober 1996 te Zwolle. 1996.. 1 stuk.
116
Stukken van het project ‘Armoedebestrijding Aanpak 98’ georganiseerd vanuit de werkgroep Zorg en Arbeid. 1998.. 1 omslag.
117
Stukken van de werkgroep en stuurgroep Sociaal Beleid van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) waarvan de Vrouwen Alliantie deel uitmaakte betreffende de evaluatie van de Sociale Top in Kopenhagen, 1995 (genaamd Kopenhagen+5) met als thema armoede en sociale uitsluiting. 1999-2000.. 1 omslag.
118-120
Stukken betreffende de voorbereiding en organisatie van de (inter)nationale activiteiten rond Wereldvrouwenmars 2000 / World March of Women 2000 met als thema ‘armoede en geweld’. 1999-2001.. 3 pakken.
118
Correspondentie..
119
Financiële overzichten..
120
Activiteiten. Met foto's..
NB. Met twee videobanden (VHS en Master Beta) over de Nederlandse bijdrage aan een Europese video over de World March of Women 2000.
121
Stukken betreffende het Rondetafelgesprek op 15 november 2002 aangaande het anti-armoedebeleid van de centrale overheid. 2002.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende deelname aan het Nationaal Actieplan (NAP) ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2003. 2002-2003.. 1 omslag.

Inkomen, sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
123
Stukken van de werkgroep Inkomen en Sociale Zekerheid (ook wel genoemd Individualisering en Sociale Zekerheid). 1994- juni 1995, 1997.. 1 omslag.
124-126
Stukken betreffende het project ’Verbetering van de positie van vrouwen met een handicap’. 1995-2004.. 3 omslagen.
124
Projectplannen en rapportages..
125
Financiële stukken..
126
Activiteiten waaronder conferenties en studiedagen; met foto’s en diskette..
NB. Alice Thijs en Twie Tjoa, Hoe gelijk is gelijk? Wet- en regelgeving gelijke kansen voor vrouwen met een handicap, (Vrouwen Alliantie, 2003) is aanwezig in de bibliotheek van het IIAV.
127
Stukken betreffende het project ‘Individualisering van sociale zekerheid’ en de studiedag ‘Naar een geëmancipeerd stelsel van sociale zekerheid’ gehouden op 28 maart 1996. 1996.. 1 omslag.
128
Stukken betreffende de workshops ‘Arbeid, zorg en sociale zekerheid in de Europese Unie’ en ‘de EMU, gevolgen voor de positie van vrouwen’, georganiseerd in samenwerking met Tiye International op 22 mei 1997 tijdens de nationale conferentie ‘Sociaal naar de top’ georganiseerd door het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) op 21 en 22 mei 1997 in Amsterdam. 1997.. 1 omslag.
129-130
Stukken betreffende het project ‘REA, Toekomst voor vrouwen!?’ in samenwerking met het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) en de slotconferentie gehouden op 30 januari 2001. 1999-2001.. 2 omslagen.
129
Algemeen..
130
Onderzoeken en slotconferentie..
NB Het project was een vervolgproject van het project ’Verbetering van de positie van vrouwen met een handicap’.
131
Besluitenlijst van de werkgroep Inkomen, Sociale zekerheid en Arbeidsmarkt (ISZA) en stukken houdende achtergrondinformatie over inkomen, sociale zekerheid en arbeidsmarkt. 2003.. 1 omslag.

Pensioenen en belastingen.
132-133
Stukken van de werkgroep Pensioenen. 1994-1995. 2 omslagen.
132
1994..
133
1995..
134
Stukken betreffende bijeenkomsten en expert meetings over pensioenen en sociale zekerheid. 1997-1999.. 1 omslag.
135
Verslag en advies van de werkconferentie ‘Belastingen in de 21e eeuw gehouden op 26 maart 1998 in Utrecht en de Documentatiemap werkconferentie Belastingen in de 21e eeuw voor de studiedag gehouden op 8 juni 1998. 1998.. 2 stukken.

Ouderen.
136
Stukken betreffende de expertmeeting ‘Oudere vrouwen netwerk Nederland' op 13 december 2000 georganiseerd door het Nederlands Platform Ouderen in Europa. 2000.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende activiteiten met betrekking tot de problematiek van ouderen. 2000-2002.. 1 omslag.

Emancipatiebeleid.
138
Stukken betreffende reacties van de Vrouwen Alliantie op het emancipatiebeleid van de overheid in miljoenennota’s en beleidsplannen. 1998-2000 en 2002-2003.. 1 omslag.
139
Stukken betreffende de werkgroep Emancipatieondersteuningsstructuur (EOS). Met foto's. 2001, 2003.. 1 omslag.

Verkiezingen.
140
Stukken betreffende analyse van verkiezingsprogramma’s tussen 1994 en 2002. 1994, 1996, 1998-1999, 2002.. 1 omslag.
141
Stukken betreffende het debat Engendering Europe, gehouden op 1 juni 1999 in Utrecht met een aantal lijsttrekkers van Nederlandse politieke partijen die hun partij in de Europese verkiezingen zullen vertegenwoordigen. 1999.. 1 omslag.
142
Stukken van de werkgroep Verkiezingen 2002 en stukken betreffende het Politiek Debat ‘Economische zelfstandigheid, zorg en arbeid, gender en diversiteit in de Tweede kamerverkiezingen 2002’ gehouden op 22 april 2002. 2002.. 1 omslag.
143
Stukken betreffende de actie ‘Vrouwen in de politiek… Vanzelfsprekend!’ om meer vrouwelijke ministers en staatssecretarissen in het kabinet te krijgen tijdens de kabinetsformatie in 2003 en stukken betreffende deelname als procespartij naast het proefprocessenfonds Clara Wichmann in het proefproces tegen de Staat en de SGP tegen uitsluiting van vrouwen in de SGP van haar lidmaatschap. 2002-2003.. 1 omslag.

Internationale activiteiten en internationale conferenties (voorzover niet ondergebracht bij de onderwerpen).
144
Stukken betreffende het European Network of Women (ENOW) / Coordination européenne des femmes (CEF). 1994-1995.. 1 omslag.
NB. Met foto’s en enkele stukken uit 1992 en 1993.
145
Stukken betreffende de deelname aan de Sociale Top in Kopenhagen, 1995 (UN World Summit for Social Development). 1994-1995.. 1 omslag.
146
Stukken van de werkgroep Internationaal beleid. Met foto's van bijeenkomsten. 1994-1996, 1999-2001.. 1 pak.
NB. De werkgroep Internationaal beleid is een voortzetting van de Werkgroep Internationale Contacten van het Breed Platform
147
Stukken betreffende de Euroborrels gehouden op 16 november 1998, en 26 november 1999, waarbij presentaties plaatsvonden van het Europese project ‘Reconciliation of Work and Family Responsibilities' en 22 november 2002 binnen het kader van de Europese Vrouwenlobby (EVL), European Women’s Lobby (EWL). Met diskette Euroborrel 1999 en geluidsband (cassettebandje) Euroborrel 2002. 1998-1999, 2002.. 1 omslag.
148
Stukken betreffende de European Women Lobby (EWL) / Europese Vrouwenlobby (EVL) en de Europese Vrouwenlobby Nederland. 1998-2004.. 1 omslag.
149-157
Stukken betreffende het Europese project ‘Reconciliation of Work and Family Responsibilities’ (juli 1998 – juni 2000), gecoördineerd door de Vrouwen Alliantie en in samenwerking met het Onderzoeksinstituut van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, en het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), en de Europese partners Afammer (Spanje), Kvinnoforum (Zweden), Genderlink (Oostenrijk). 1998-2001.. 5 omslagen en 4 pakken.
149
Algemene stukken; met drie diskettes..
150
Correspondentie. 1998-2001.. 1 pak.
151
Financiële stukken. 1 pak.
152
Public relations en communicatie. Met foto..
153
Seminar ‘Fathers between Cash and Care’ gehouden op 8 februari 1999 in Utrecht; 1 pak; met foto’s (A4 formaat).
154
Seminar ‘Redivision of Work and Family Responsibilities in Agricultural and Small scale Enterprises’ gehouden op 27 maart 1999 Barcelona; met foto’s.
155
Seminar ‘Equal opportunities and gender strategies in the Co-Educational System gehouden op 29 mei 1999 in Stockholm..
156
Expertmeetings ‘Social Policy’ georganiseerd door Afammer op 18 maart 2000 in Barcelona, ‘Gender strategies in the education system’ georganiseerd door de Vrouwen Alliantie in Utrecht op 31 maart 2000 en ‘Men in labour organisations and care’ georganiseerd door het GenderLink Diversity Centre in Wenen op 8 april 2000. 1 pak; met diskette.
157
Slotconferentie van het project gehouden op 23 juni 2000 in Utrecht. Met drie diskettes en foto's..
158
Stukken van het Women In Project betreffende maatregelen tegen sociale uitsluiting van vrouwen, gecoördineerd door de Spaanse vrouwenorganisatie Fundación Mujeres waaraan de VA deelnam. 1999.. 1 omslag.
NB Publicaties over het Women In project uitgegeven door Fundación Mujeres zijn in de bibliotheek van het IIAV aanwezig. Met diskette en foto.
159
Stukken betreffende de deelname aan de International Association for Volunteer Effort (IAVE) World Conference gehouden in Amsterdam van 14-18 januari 2001 in het kader van de start van het door de VN uitgeroepen Internationale jaar van de vrijwilligers. 2000-2001.. 1 omslag.
160
Stukken betreffende het Europese project ‘Changing Gender Approach. A multi-ethnic and pluri-cultural approach of gender and family responsibilities’ (december 2000- mei 2002) gecoördineerd door de Vrouwen Alliantie in samenwerking met Tiye International en de Gender Wetenschapswinkel Nijmegen en de Europese partners AFAMMER (Spanje) en Genderlink (Oostenrijk). 2000-2003.. 1 pak.
NB. Dit was het vervolgproject van het project ‘Reconciliation of Work and Family Responsibilities’ (juli 1998–juni 2000) zie inv. nr 149-157.
161
Stukken betreffende de deelname aan de VN World Conference against Racism (WCAR) gehouden in Durban, Zuid-Afrika in 2001. 2001-2002.. 1 omslag.
182
Stukken betreffende de deelname van een NGO-vertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie naar de World Trade Organization (WTO)Ministeriele Conferentie in Doha, Qatar van 9-13 november 2001, waarbij de VA betrokken was. Met documentie over de WTO. 1999-2001.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende de deelname aan de International Labour Conference (ILO) gehouden van 3-20 juni 2002 in Genève. Met foto's. 2002.. 1 omslag.
163
Stukken betreffende het voorstel voor het Europees project “Disability and Migrant Women and Girls in samenwerking met organisaties uit Griekenland, Bulgarije, Denemarken en België. 2004.. 1 omslag.

Beijing (+5).
164
Stukken betreffende de voorbereiding en deelname aan de VN wereldvrouwenconferentie in Beijing, 1995. 1994-1995.. 1 pak.
165
Stukken van de werkgroep Internationaal in het kader van Beijing+5 betreffende voorbereidende activiteiten voor de evaluatie in New York in de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van de nationale implementatie van het Platform for Action (PfA) geformuleerd tijdens de VN wereldvrouwenconferentie in Beijing, 1995. 1999-2000.. 1 omslag.
166
Stukken betreffende de implementatie van het Beijing Platform for Action opgesteld tijdens de VN wereldvrouwenconferentie in Beijing, 1995 in het lokale overheidsbeleid in het kader van het project Platform Actieplan 2000. 1999-2000.. 1 omslag.
NB zie ook inv. nr. 128

Publiciteit en PR.
167
Knipselkranten. april en december 1994 en juli 2001.. 3 stukken.
NB. Voor zover niet ingedeeld bij de verschillende onderwerpen. Bet/On Berichten, het tijdschrift van de Vrouwen Alliantie is aanwezig in de bibliotheek van het IIAV.
168
Najaarsagenda van de Vrouwen Alliantie. 1997.. 1 stuk.
169
Stukken van de afdeling Public Relations. 2000-2004.. 1 omslag.
184
Bundel artikelen Gender en Globalisering, met verslag studiedag Globalesering vanuit een genderperspectief, gehouden op 8 juni 2002.