/
You are not logged in

Archief Emancipatieraad 1981-1997

Identity Area

Collection IDIIAV00000354
Unitdate1981-1997
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent19 m.
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Emancipatieraad, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Op 14 december 1974 werd de Emancipatiekommisie (EK) ingesteld en op 17 december 1974 geïnstalleerd met als taak de regering bij het voeren van een samenhangend beleid ter bevordering van de emancipatie van vrouwen te adviseren omtrent uitgangspunten, doelstellingen, samenhang en vormgeving van dat beleid; deze EK adviseerde de regering tussen 1974 en 1981 over het voeren van een samenhangend emancipatiebeleid; als opvolger van de EK werd in 1981 per wet de Emancipatieraad ingesteld (ER); de ER gaf de regering gevraagd en ongevraagd advies over de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende het overheidsbeleid; van deeltijdwerk en behoud van de pil in het ziekenfonds tot de emancipatieaspecten van het Nationaal Milieubeleidsplan; in het kader van de Grote Efficiency Operatie nam het kabinet in 1992 het principebesluit de Emancipatieraad af te schaffen, maar omdat de ER in 1992 op het punt stond te beginnen aan een volgende zittingstermijn van vier jaar, besloot het kabinet dat de raad pas na deze vier jaar zou worden opgeheven; dat gebeurde met een toespraak door minister A.P.W. Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op maandag 21 april 1997 in de Nieuwe Kerk te Den Haag.


Inhoud

Stukken betreffende uitgebrachte adviezen 1981-1995; stukken betreffende onderzoeken en onderzoeksrapporten 1982-1996; ingekomen adviesaanvragen 1981-1995; vergaderstukken en correspondentie 1981-1997; stukken betreffende symposia en conferenties; jaarverslagen; stukken van commissies.
Adviezen en voortraject;I/01/81 Notitie ten behoeve van de kabinetsformatie;I/02/81 VN-verdrag uitbanning vrouwendiscriminatie;I/03/81 Voorlopige Raad voor het Bejaardenbeleid;I/04/81 Voornemens Regering 6e advies Stuurgroep Ontwikkelingsprojecten;I/05/81 Omgangsrecht in verband met scheiding.;I/06/81 Kanttekeningen ontwerp-actieprogramma Emancipatiebeleid;I/07/81 Welzijnsbeleid voor woonwagenvrouwen;I/08/81 Culturele Minderheden en Vrouwenemancipatie;II/01/85 t/m II/12/85

1A/B
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/09/82 Voorbereiding werkgelegenheidsplan;I/10/82 Voorontwerp van wet gelijke behandeling;I/11/82 Maatregelen ziekteverzuim;I/12/82 Herziening pornografiebepalingen Wetboek van Strafrecht;I/13/82 Vrouwelijke Beleidsambtenaren Buitenlandse Zaken;I/14/82 Maatregelen ziekteverzuim;I/15/82 Reactie actieprogramma EG '82-85;I/16/82 Vrouwen en volwasseneneducatie

2
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/17/82 Commentaar nota Emancipatie CRM-beleid;I/18/82 Arbeidsbeschermende maatregelen;I/19/82 Werkgelegenheidsplan eerste versie;I/20/82 Voorontwerp wet op de Open Universiteit;I/21/82 Gelijke behandeling in de Sociale Zekerheid

3
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/22/82 Strafbepaling betreffende souteneurschap;I/23/82 Pil in ziekenfonds;I/24/82 Voorlopig standpunt vervolgbeleid emancipatiewerkers;I/25/82 Voorontwerp van een wet gelijke behandeling;I/26/82 Emancipatie en Formatie;I/27/82 Voorontwerp wet beslag periodieke betalingen;I/28/82 Zwangerschapsafbreking in het ziekenfondspakket

4
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/29/82 Ontwerp-wijziging Bijstandsbesluit;I/30/82 Rijksbijdrageregeling kinderdagverblijven;I/31/82 Ombuiging in de sociale zekerheid in 1983;I/32/82 Verder na de basisschool;I/33/82 Bezuinigingen wetenschappelijk onderwijs;I/34/82 Indexering bedragen levensonderhoud;I/35/82 Minima, dubbele inkomens en emancipatie;I/36/82 Koopkrachtontwikkeling 1983;I/37/82 Sanitaire voorzieningen Veiligheidsbesluit fabrieken;I/38/82 Grenzen aan de alimentatieduur

5
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/01/83 Deeltijdarbeidnota;I/02/83 Wet afbreking zwangerschap;I/03/83 Onderwijs en Informatietechnologie;I/04/83 VBEO;I/05/83 Wijziging inkomstenbelasting en loonbelasting;I/06/83 Cumulatieve effecten bezuinigingen zorgsector;I/07/83 Deeltijdsplitsing functies gedeputeerden en wethouders;I/08/83 Ontwerp-besluit opleiding leraren basisonderwijs;I/09/83 Wijziging besluit 22 september 1969;I/10/83 Afschaffing loondervingsvergoeding CVV;I/11/83 Beleidsnota 2e fase vervolgonderwijs;I/12/83 IAO/Verdrag 156 en Aanbeveling 165 Gelijke kansen

6
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/13/83 Werving, selectie en opleiding hogere ambtenaren Buitenlandse Zaken;I/14/83 CIER Emancipatie-aspecten werving- en selectie;I/15/83 Binnenlandse Zaken-Emancipatieplan;I/16/83 Wet op de Onderwijsverzorging;I/17/83 Modelwoonruimteverordening;I/18/83 Wonen in groepsverband

7
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/19/83 Zorg en beroepsarbeid;I/20/83 Integratie deeltijdarbeid politiepersoneelsbeleid;I/21/83 Volwasseneneducatie en Kaderwet Specifiek Welzijn;I/22/83 VBEO II

8
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/23/83 Europese Commissie richtlijn vrijwillige deeltijdarbeid;I/24/83 Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs;I/25/83 Inkomsten- en loonbelasting;I/26/83 RWW;I/01/84 Gezondheidszorg en vrouwen;I/02/84 Onderwijsvoorrangswet

9
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/03/84 Bestrijding seksueel geweld tegen vrouwen;I/04/84 Emancipatie-aspecten vorming en opleiding;I/05/84 Winkelsluitingswet;I/06/84 Gelijke behandeling m/v in de AOW;I/07/84 Herziening stelsel sociale zekerheid

10
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/08/84 Derde Nota Onderwijsemancipatie;I/09/84 Nota Beroepskrachtenplanning Gezondheidszorg;I/10/84 Advies over de structuurschets stedelijke gebieden 1983;I/11/84 (BLN) en BLD;I/12/84 Wetsvoorstel inzake vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;I/13/84 WABAS-II niet-huwelijkse relatievormen rechtspositie overheidspersoneel;I/14/84 Opheffing van de leeftijdsgrens van 27 jaar in het leerlingwezen;I/15/84 Bouwbesluit WBO;I/16/84 Advies uitgangspunten derde fase

11
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortrajecten;I/17/84;Advies over de herziening van het stelsel van Sociale Zekerheid.;I/18/84;Advies Herijking Bilateraal Beleid

12
Adviezen en voortrajecten.

Adviezen en voortrajecten;I/19/84 Advies over het voorlopige regeringsstandpunt inzake Kinderopvang;I/20/84 Interim maatregel WWV;I/21/84 Wet onbeloonde arbeid door Uitkeringsgerechtigden;I/22/84 Advies uitvoering motie-Groenman;I/23/84 Concept-rijksregeling basiseducatie volwassenen;I/84 Proeve concept-ontwerp ontwikkelingswet voortgezet onderwijs;I/24/84 Concept-beleidsplan Emancipatie

13
Adviezen en voortrajecten.

Adviezen en voortraject;I/25/84 Democratisch functioneren van instellingen;I/26/84 Schoolgaande jongeren, hun leefwereld en zelfbele­ving;I/27/84 Ontwerp Wet herziening bepalingen 242-249 WS en art. 250 bis WS;I/28/84 Ontwerp-Welzijnswet/WGM;I/01/85 De vrouw in de Krijgsmacht

14
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/02/85 Bejegening slachtoffers seksuele geweldmisdrijven;I/03/85 Verlaging uitkeringspercentage ZW en premieheffing uitkeringen ziekte;I/04/85 Herziening van het scheidingsprocesrecht;I/05/85 Advies inzake een nieuw stelsel van studiefinanciering;I/06/85 Nota ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid;I/07/85 Vrouw en informatica;I/08/85 Beleidsplan Emancipatie VROM

15
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;I/09/85 Woonconsument en Volkshuisvesting;I/10/85 Methodiek vaststelling niveaus minimumloon en sociale uitkeringen ADV;I/11/85 Voorontwerp van wet houdende herziening van het naamrecht;I/12/85 Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Nairobi;II/01/85 Advies LHNO;II/02/85 Advies Dienst Buitenlandse Zaken;II/03/85 Advies Joke Smit-prijs

16
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/05/85 Advies "Vrouw in de Krijgsmacht";II/06/85 Advies "Opvangvoorzieningen";II/07/85 Nader advies stelselherziening sociale zekerheid

17
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject .;II/04/85 Advies Herziening Wetgeving Gelijke Behandeling;II/08/85 Adviesbrief "Studiefinanciering";II/09/85 Advies "Beroepskrachtenplanning";II/10/85 Advies beroepsregelingen

18
Adviezen en voortraject ..

Adviezen en voortraject ;II/11/85 Advies Beroepseducatie voor volwassenen;II/11/85 Advies wijziging Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wet;II/12/85 Advies uitbreiding art. 137 WS met seksuele geaardheid en sekse;II/13/86 Advies over de Concept-Beleidsnota Voorbereidend Hoger Onderwijs;II/14/86 Adviesbrief over de vervolgnota "Anders Geregeld".;II/15/86 Adviesbrief over het voorontwerp voor de Huisvestingswet;II/16/86 Adviesbrief over de ondersteuningsregeling volwasseneneducatie;II/17/86 Adviesbrief over de verkeersveiligheid;II/18/86 Adviesbrief "Deeltijdarbeid bij de Rechterlijke Macht"

19
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/19/86 Emancipatie-aspecten van loopbaanbeleid CIER;II/20/86 Advies over het voorstel van Wet tot Wijziging van art. 36 van de WWV;II/21/86 Advies over de nota "Gelijkberechtiging van de WUV-WUBO";II/22/86 Mogelijke herziening van de vreemdelingenwetgeving;II/23/86 Algemene maatregel van bestuur betreffende bijstandsverhaal;II/24/86 Advies t.b.v. de kabinetsformatie 1986

20
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/25/86 Eindexamenprogramma Natuurkunde voor C- en D-niveau lbo als mavo;II/26/86 Advies bezuiniging primair onderwijs;II/27/86 Advies Verrekening Pensioenrechten bij Scheiding;II/28/86 Arbeidsvoorziening en Positieve actie en samenvatting onderzoeksrapport "Positieve actie in vier landen";II/29/86 Advies Ouderlijk Gezag en Omgang

21A
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/30/86 Uitbreidingsplan Kinderopvang, voorstellen voor uitbreiding;II/31/86 Advies Emancipatie in Ruimtelijk Perspectief;II/32/87 Advies over het Voorontwerp Bouwbesluit

21B
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject; II/33/87 Advies Basisvorming in het Voortgezet Onderwijs;II/34/87 Advies Herstructurering verplichte Ziekenfondsverzekering;II/35/87 Advies Flexibilisering van Arbeidsrelaties;II/36/87 Advies subsidieregeling Vrouw en Werkwinkels;II/37/87 Winkelsluitingswet

22
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/38/87 Eenvoud in de loon- en inkomstenbelasting;II/39/87 WUV-WUBO;II/39/87 Opnieuw aan het werk;II/40/87 Terugvordering en verhaal kosten bijstand;II/41/87 Justitie en Emancipatie.\

23
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/42/87 Herziening Vreemdelingenwet;II/43/87 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers;II/43b/87 AOW;II/44/87 Vrouwen en ontwikkeling;II/45/87 Technologiebeleid;II/46/87 Samenstelling verstrekkingenpakket ziektekostenverzekering;II/47/87 Verplicht stellen van wiskunde op Pabo's

24
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/48/87 Advies Meisjes en jonge vrouwen - map 1-3

24A
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/48/87 Advies Meisjes en jonge vrouwen - map 4-5

24B
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject Analyse Meisjes en jonge vrouwen;II/49/87 Emancipatiebeleid Landbouwonderwijs;II/50/87 WUV/WUBO;II/51/87 Samenlevingsvormen buiten het huwelijk;II/52/87 Interimregeling weduwnaars;II/54/87 Meewerkende vrouwen

24C
Adviezen en voortraject Analyse Meisjes en jonge vrouwen.

Adviezen en voortraject ;II/55/88 Zwangerschaps- en bevallingsverlof;II/56/88 Stimuleringsregeling positieve actie;II/57/88 Vrouwen, kunst en media;II/58/88 Vierde nota ruimtelijke ordening;II/59/88 Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk;II/60/88 Algemene wet gelijke behandeling

25
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject; II/61/88 EG-voltooiingsrichtlijn;II/62/88 Beleidsvoorbereidende adviesorganen onderwijs;II/63/88 Emancipatie-ondersteuningsbeleid in de jaren '90;II/64/88 Cursorisch Beroepsonderwijs;II/65/88 Wijziging WWV;II/66/88 Zwarte en migranten vrouwen op de arbeidsmarkt

25a
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;II/67/88 Nachtarbeid door Vrouwen;II/68/88 Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces;II/69/88 Richtlijn Europese Gemeenschappen bewijslastverdeling;II/70/88 Inkomensvoorziening jongere werkloze werknemers;II/71/89 Cursorisch Beroepsonderwijs;II/72/89 Volkshuisvesting in de '90;II/73/89 Vijfde EG-richtlijn (juni 2011 niet aangetroffen in doos);II/74/89 Voorzieningenbeleid werklozen (juni 2011 niet aangetroffen in doos);II/75/89 Positieve actie, advies en onderzoek;II/76/89 Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap

26
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;II/77/89 Emancipatiebeleid in macro-economisch perspectief;II/78/89 Onderwijsvoorrangsbeleid;II/79/89 Estafette; wettelijke evaluatie; II/80/89 Kinderopvang II;II/81/89 Pensioenen;II/82/89 Preventie Seksueel geweld en aanpak van daders

27A
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;II/83/89 Algemene Weduwen- en wezenwet;II/84/89 Emancipatie in het WVC-beleid

27B
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;III/01/89 Ontwerp-Kerndocument gezondheidsbeleid;III/02/89 Contract compliance;III/03/89 Kabinetsformatie 1989;III/04/89 Kwaliteit versus kwantiteit;III/05/89 HOOP

28
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;III/06/89 Herziening arbeidswet;III/07/90 Vrouwen 50-plus;III/08/90 Nationaal Milieubeleidsplan;III/09/90 Wet bevordering arbeidskansen (positieve actie);III/10/90 Voortgang vrouwenhulpverlening;III/11/90 Sociale vernieuwing op vrouwenmaat;III/12/90 Basisvorming.Inkomensvoorziening werkloze schoolverlaters

29
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;III/13/90 Naar een geëmancipeerd arbeidsmarktbeleid;III/14/90 Deeltijdwerkers in de AAW;III/15/90 Vrouwen in de bijstand;III/16/91 Seksuele intimidatie;III/17/91 Het afstammingsrecht en sociale ouders;III/18/91 Basisvorming

30
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;III/19/91 Werken aan thuiswerk;III/20/91 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur;III/21/91 LNV en emancipatie;III/22/91 Nederlands voorzitterschap EG

31
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject;III/23/91 Herziening voorzieningenpakket gehandicapten ;III/24/91 Beroepsvereisten voor onderwijsgevenden (Matem) ;III/25/91 Voortgang van het meisjesbeleid ;III/26/91 Vrouwen en onderwijsmanagement;III/27/92 Beleidsplanwetenschap en technologie;III/28/92 Pensioenbrief;III/29/92 Tussenadvies inzake voorstellen Stevens;III/30/92 Ouderlijke macht en voogdij;III/31/92 Vrouwenhulpverlening

32
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject; III/32/92 Positie Emancipatieraad;III/33/92 Sociale vernieuwing;III/34/92 Vrouwenopvangvoorzieningen;III/35/92 CBE (Met het oog op. 1955);III/36/92 Besnijdenis meisjes en vrouwen;III/37/92 Deeltijdwerk: het volle pond

33
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;III/38/92 Kraamzorg;III/39/93 Openheid over afstamming;III/40/93 Homo-emancipatie;III/41/93 Emancipatie in cijfers.;III/42/93 Vrouwenmantel en mannentrouw in de thuiszorg;III/43/93 Onderwijs emancipatienota;III/44/93 Conceptbesluit Zwangere vrouwen

34
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;IV/01/93 Afschaffing van de adviesverplichting;IV/03/93 Vergroten belang werknemer bij registratie in VZA;IV/04/93 Wettelijk recht op volwaardig deeltijdwerk;IV/05/93 VROM en emancipatie;IV/06/93 Concept besluit gelijke behandeling;IV/07/93 Emancipatie Mobiliteitsbeleid;IV/08/94 Het mysterie van Thea;IV/09/94 Nederlands rapport inzake implementatie Vrouwenverdrag;IV/10/94 Wetsvoorstel echtscheidingsbemiddeling

35
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;IV/12/94 Leefvormen ;IV/13/94 Met het oog op mei 1997;IV/14/94 Financiering vrouwenzelfhulp;IV/15/94 Naar een emancipatoir Europees sociaal beleid (ontbrak 25/6/2001);IV/16/94 Kabinetsformatie en emancipatie (ontbrak 25/6/2001);IV/17/94 24-uurs regeling asielzoeker;IV/18/94 Herziening adviesstelsel;IV/19/94 Ouderenzorg met toekomst;IV/20/94 Mannen die van meer markten thuis zijn

36
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;IV/21/94 Voorgenomen bezuiniging vrouwenhulpverlening;IV/22/95 Oudere vrouwen: sekse telt;IV/23/95 Advies Peking;IV/24/95 Anticonceptiepil;IV/25/95 NMP II;IV/26/95 Winkelsluitingswet

37
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;IV/27/95 Emancipatiebeleidsbrief Ministerie van Financiën;IV/28/95Voorontwerp Kaderwet adviescolleges ;IV/29/95 Meisjes en jongens ;IV/30/95 ANW (ontbrak 27/6/2001);IV/31/95 Cliënt deelt de lakens uit;IV/32/95 Economische zaken en Emancipatie;IV/33/95 Arbeidsvoorzieningenwet;IV/34/95 Impuls voor meer vrouwen in politiek en openbaar bestuur;IV/35/95 OECE

38
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject ;IV/36/96 Emancipatie-infrastructuur van het onderwijs;IV/37/96 Aankoersen op een geëmancipeerde samenleving;IV/38/96 Scenario's voor leefvormen;IV/39/96 Emancipatie in het overheidsoverleg;IV/40/96 Emancipatie in de eindtermen van de 2e fase voortgezet onderwijs;IV/41/96 Adviesbrief IGC

39
Adviezen en voortraject.

Adviezen en voortraject IV/42/96 t/m IV/45/96.

39A
Adviezen en voortraject IV/42/96 t/m IV/45/96..

Adviezen en voortraject IV/45/96 t/m IV/53/96.

39B
Adviezen en voortraject IV/45/96 t/m IV/53/96..

Adviezen en voortraject IV/54/97 t/m IV/62/97.

39C
Adviezen en voortraject IV/54/97 t/m IV/62/97..

Studies. 1982-1984;Zorgverlof. 1982;Toepassing ABW met huw.samenlevingsvorm. 1982;Us.laws equal employment. 1982;Zicht op vrouwenbedrijven. 1983;Werkende vrouw in Nederland. 1983;Steunpunten vrijwilligerswerk. 1983;Positie van vrouwen nederlandse arbeidsmarkt. 1983;Vrouw en Arbeidsvoorziening. 1984

40
Studies. 1982-1984.

Studies. 1985-1988.;De positie van vrouwen in 29 aanvullende pensioenregelingen. 1985.;Aan het werk voor Wilma. 1985.;Discriminatie in part. arbeidsongeschiktheidsverzekering. 1985.;Vrouwelijk ondernemerschap. 1986.;Kosten individuele bijstand. 1987.;Pre-advies Kooymans. 1988.;Vrouwen aan het werk. 1988.

41
Studies. 1985-1988..

Studies. 1990-1994.;Gelijke behandeling Sociale Zekerheid. 1990.;Gelijke behandeling geslacht aanvullende pensioenen. 1991.;Grenzen aan indirecte discriminatie deeltijden. 1991;Zorg maakt wet. 1994.

42
Studies. 1990-1994..

Positieve Actie internationaal Onderzoek Positieve actie (Van Vleuten);Positieve Actie III/02/89

43
Positieve Actie internationaal Onderzoek Positieve actie (Van Vleuten).

Onderzoek SCP: vrije tijd Normering in de woningbouw.;Studie Vrouw en Milieu;Vrouwenvluchtelingen (OR 05-ER IV/94)

44
Onderzoek SCP: vrije tijd Normering in de woningbouw..

Onderzoeksrapporten 1993-1995 ;OR-01-ER IV-93 t/m 07 Zijn vrouwen moeders;Barber;Comparable Worth;IVF;Women en refugee status

45
Onderzoeksrapporten 1993-1995.

Onderzoeksrapporten 1995-1996 ;Zorgende werknemers;Sekse verbeeld;OR-08-ER IV-95 t/m 13 Rekenen onbetaalde arbeid.;Positief in actie;Zaaien en oogsten;Stress;Emancipatie in overheidsoverleg;OR-20-ER-IV/97 t/m OR-22-ER-IV/97

46
Onderzoeksrapporten 1995-1996.

Onderzoeksrapport OR-15-ER-IV/96 t/m 19-ER-IV/97.;Primaat Mannenbolwerk

46A
Onderzoeksrapport OR-15-ER-IV/96 t/m 19-ER-IV/97..

Adviesaanvragen O & W 1981-1985.

47
Adviesaanvragen O & W 1981-1985..

Adviesaanvragen O & W1984.

48
Adviesaanvragen O & W1984..

Adviesaanvragen O & W1986-1987.

49
Adviesaanvragen O & W1986-1987..

Adviesaanvragen O & W1987-1989.

50A
Adviesaanvragen O & W1987-1989..

Adviesaanvragen O & W1990-1991.

50B
Adviesaanvragen O & W1990-1991..

Adviesaanvragen O & W 1992-1995.

51
Adviesaanvragen O & W 1992-1995..

Raadgevend Comité. 1981-1982.

52
Raadgevend Comité. 1981-1982..

Raadgevend Comité. 1983-1984.

53
Raadgevend Comité. 1983-1984..

Raadgevend Comité. 1985.;Onderzoeks Commissie. 1981-1984.

54
Raadgevend Comité. 1985..

Onderzoekscommissie. 1985-1996.

55
Onderzoekscommissie. 1985-1996..

Vergaderstukken cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu) 1992-1993 ;Advisering nota Landinrichting in de jaren '90 Kabinetsformatie en emancipatie '94;Europees congres Nirov;Onderzoeken uitgaven Emancipatieraad Onderzoek invloed Emancipatieraad-adviezen;Symposium Ouderschap en Recht;Studiedag Sociaal Ouderschap;Juridisch Symposium;Studiedag Personen- en familierecht;Allochtone vrouwen in de politiek;Symposium vrouwen in de politiek Emancipatie van lokale en provinciale overheden

56
Vergaderstukken cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu) 1992-1993.

ER Symposia.;Conferenties

56A
ER Symposia..

Discussiestukken Afstammingsrecht.;Weg van verandering;Terreinverkenning Ruimtelijke Ordening Voorontwerp Regeling vorderingsrecht belangenorganisaties;Wijziging ABP-wet i.v.m. deeltijd;Herziening ontslagrecht;Wijziging BTIV en BGSV

57
Discussiestukken Afstammingsrecht..

Conferentie Raad 1981, 1982, 1983, 1986 ;Congres ER-VNG Vrouwen ter plaatse.

58
Conferentie Raad 1981, 1982, 1983, 1986.

IPOVNG;Overleg min. WVC Overleg diverse ministeries/staatssecretarissen;DCE;ICE;Jeugdwerk Garantieplan. 1987.

59
IPOVNG.

Overleg Emancipatie LaVi Ontvangstbevestigingen brieven. 2e Kamer;NVR/LOES;Overleg Europarlementariërs;Cie. Gelijke Behandeling Arbeid;Overleg SEBO (O&W);Overleg Ecem/WES (WVC);Overleg Vrom;Overleg werkgevers en -nemers;FNV Contactcie. Vrouwenarbeid

60
Overleg Emancipatie LaVi Ontvangstbevestigingen brieven. 2e Kamer.

Dienstcommissie SZW Arbeidsomstandighedenwet SZW.;Overleg ministerie Onderwijs;Overleg ministerie BiZa;Overleg staatssecretaris Emancipatie

61
Dienstcommissie SZW Arbeidsomstandighedenwet SZW..

Nota vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatiebureaus.;Wiskundige reserves ABP-wet en Sp-wet;Bevolkingsonderzoek Borstkanker. 1987.;Ontwerp-welzijnswet. 1986.;Onderwijsvoorrangsgebieden Actieprogramma Emancipatiebeleid. 1987-1990.

62
Nota vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatiebureaus..

Correspondentie cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1993 ;Correspondentie cie. IV (Internationale Vraagstukken) 1993 ;Vergaderstukken cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1992 en 1993 ;Vergaderstukken cie. (ZMV) Zwarte en Migranten Vrouwen 1992 en 1993 ;Cie. IV (Internationale Vraagstukken) 1985. Cie. Gelijke Behandeling jongens en meisjes. ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1986 LBO-nota ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1986 Werken aan de Basisschool

63
Correspondentie cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1993.

Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1986 Onbeantwoorde adviesaanvragen O&W ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1986 Notitie Ombudsvrouwen ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1986 Eindexamenprogramma wiskunde Havo ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) Eindexamenprogramma natuurkunde. 1986.;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) Beroepsbenamingen. 1983.;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) Onderwijs en Emancipatie. 1983.;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) Voorontwerp Rijksplan WVC1982.;Discussiegroep Onderwijsadvisering

64
Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1986 Onbeantwoorde adviesaanvragen O&W.

Opleidingen. 1992-1993.

65
Opleidingen. 1992-1993..

Correspondentie SZW en opleidingen SZW.

66
Correspondentie SZW en opleidingen SZW..

Scenario Arbeid cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1985-1986.

67
Scenario Arbeid cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1985-1986..

Scenario Arbeid cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1986.

68
Scenario Arbeid cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1986..

Verhoudingen ER/DCE Schoolreisje ER Automatisering ER 1984-1985;Automatisering ER vanaf 1986.;Secretarissenoverleg. 1982-1984.;Samenstelling Raadscommissies;Budget Raad;Voorzittersoverleg. 1984-1986.

69
Verhoudingen ER/DCE Schoolreisje ER Automatisering ER 1984-1985.

Externe evaluatie mei 1989-1993 Werkprogramma. 1992-1996.;Huishoudelijk reglement ER;Conferentie Staf;Overzicht ervaring Raad en Staf

70
Externe evaluatie mei 1989-1993 Werkprogramma. 1992-1996..

Jaarverslagen. Commissie Beeldvorming. 1983-1992.;Jaarverslag mei 1995-mei 1996;Projectgroep Communicatiebeleid

71
Jaarverslagen. Commissie Beeldvorming. 1983-1992..

Discussieonderwerpen Cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) Toepassing 3e EGrichtlijn 1983.;Nachtarbeid 1981-1982 ;Keuzesysteem Kinderbijslag. 1982.;Themabijeenkomst Abeidsmarktbeleid. 1990.;Technologiebeleid Kosten van Kinderen.;Verruiming vermogensvrijlating 1990;Flexibele arbeidsrelaties 1993

72
Discussieonderwerpen Cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) Toepassing 3e EGrichtlijn 1983..

Planning en Programmering 1981-1992 ;Interne en wettelijke evaluatie ER. 1985-1989.

73
Planning en Programmering 1981-1992.

Individualisering en Strategie cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1986-1992.

74
Individualisering en Strategie cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1986-1992..

Overzicht spreekbeurten/indicatie publiciteit Financiële rapporten/budgetverdeling.;Openbaarheid/distributie publikatie ER;Voorlichtingprogramma/overzicht;Adhesiebetuiging Regulier overleg O&W, BiZa, SZW, Financiën Vaste Kamercommissie voor Emancipatiebeleid 1992.;Coördinerend overleg;VNG/PVO;Training Staf

75
Overzicht spreekbeurten/indicatie publiciteit Financiële rapporten/budgetverdeling..

Voorbereidingscommissie 10 jaar ER Wet op de ER/instelling ER 1981-1989. ;Afsluiting 2e Raadsperiode 1989 ;Introductie 3e Raad;Raad Werkwijze strategie ER. 1993.;Procedures ER;Huisvesting ER

76
Voorbereidingscommissie 10 jaar ER Wet op de ER/instelling ER 1981-1989..

Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel) 1981-1985 Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal) 1981-1985.

77
Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel) 1981-1985 Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal) 1981-1985..

Cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1981-1983.

78
Cie. SEF/SoFi (Sociaal Economisch Financieel/Sociaal Fiscaal) 1981-1983..

Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu) 1981-1984.

79
Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu) 1981-1984..

Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1981-1984.

80
Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1981-1984..

Cie. IV (Internationale Vraagstukken) 1981-1985.

81
Cie. IV (Internationale Vraagstukken) 1981-1985..

Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch) 1981-1984.

82
Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch) 1981-1984..

Agenda's / verslagen Plenaire Raad In- en uitgaande post Agenda's / verslagen Vooroverleg. 1981-1983.

83
Agenda's / verslagen Plenaire Raad In- en uitgaande post Agenda's / verslagen Vooroverleg. 1981-1983..

Agenda's en verslagen van:;- Plenaire raad 1995 en 1996.;- Vooroverleg 1984, 1994-1996 en besluitenlijst 1988-1997.;Uitgaande post. 1984

83A
Agenda's en verslagen van:.

Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch) 1984

84
Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch) 1984.

Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal) 1985 ;Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu) 1985.

85
Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal) 1985.

Correspondentie Raadscommissies. 1986.

86
Correspondentie Raadscommissies. 1986..

Vergaderstukken 1986 ;Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu);Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch);Cie. SoCu (Sociaal Cultureel)

87
Vergaderstukken 1986.

Vergaderstukken ;Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal) 1986.;Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel);Cie. IV (Internationale Vraagstukken);Herverdeling arbied AKZO;Interne arbeidsmarkten in Nederland

88
Vergaderstukken.

Plenair. 1985-1986.

89
Plenair. 1985-1986..

Algemene Correspondentie. 1986-1987.

90
Algemene Correspondentie. 1986-1987..

Correspondentie. ;Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch) 1987.;Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal);Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel)

91
Correspondentie..

Vergaderstukken ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1987.;Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu);Cie. IV (Internationale Vraagstukken)

92
Vergaderstukken.

Correspondentie ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1987.;Cie. IV (Internationale Vraagstukken);Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu)

93
Correspondentie.

Correspondentie. ;Algemeen. 1988 .;Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu);Cie. IV (Internationale Vraagstukken);Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch)

94
Correspondentie..

Vergaderstukken . ;Cie. BJ (Bestuurlijke Ordening en Milieu) 1988.;Cie. IV (Internationale Vraagstukken);Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu);Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel);Cie. SoCu (Sociaal Cultureel);Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal)

95
Vergaderstukken ..

Correspondentie. ;Cie. SoCu (Sociaal Fiscaal) 1988.;Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal);Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel)

96
Correspondentie..

Agenda's Vooroverleg / Plenair 1988;Lijst ingekomen/uitgekomen post 1987-1988 ;Verslagen Vooroverleg/Plenaire Raad. 1987-1988.

97
Agenda's Vooroverleg / Plenair 1988.

Correspondentie. ;Cie. SoCu (Sociaal Cultureel) 1989.;Cie. RM (Ruimtelijke Ordening en Milieu);Cie. IV (Internationale Vraagstukken)

98
Correspondentie..

Vergaderstukken Raadscommissies. 1989.

99
Vergaderstukken Raadscommissies. 1989..

Correspondentie. ;Algemeen. 1989.;Cie. BJ (Bestuurlijk Juridisch);Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel)

100
Correspondentie..

Agenda's Vooroverleg / Plenaire Raad Verslagen Vooroverleg / Plenaire Raad. 1989.;Uitnodigingen. 1989. map 1-3

101
Agenda's Vooroverleg / Plenaire Raad Verslagen Vooroverleg / Plenaire Raad. 1989..

Uitnodigingen. 1989.

102
Uitnodigingen. 1989..

Correspondentie Algemeen. 1989.;Correspondentie Voorlichting 1989 ;Verslagen Vooroverleg / Plenair 1990.;Agenda's Vooroverleg / Plenair 1990

103
Correspondentie Algemeen. 1989..

Vergaderstukken Raadscommissies 1990.

104
Vergaderstukken Raadscommissies 1990..

Correspondentie Raadscommissies. 1990.

105
Correspondentie Raadscommissies. 1990..

Raadscommissienummers Memonummers.;ER-nummers;Adviesnummers t/m 1990.

106
Raadscommissienummers Memonummers..

Uitnodigingen. 1990.

107
Uitnodigingen. 1990..

Correspondentie. Voorlichting. 1990.;Algemeen

108
Correspondentie. Voorlichting. 1990..

Cie. SoCu (Sociaal Cultureel);Vergaderstukken Raadscommissie (SoFi)1991.;Agenda's Vooroverleg / Plenaire Raad 1991.;Verslagen Vooroverleg / Plenaire Raad. 1991.

109A
Cie. SoCu (Sociaal Cultureel).

Vergaderstukken overige Raadscommissies. 1991.

109B
Vergaderstukken overige Raadscommissies. 1991..

Correspondentie. ;Voorlichting;Algemeen

110A
Correspondentie..

Raadscommissies. 1991.

110B
Raadscommissies. 1991..

Uitnodigingen. 1991. map 1-3

111
Uitnodigingen. 1991. map 1-3.

Correspondentie. ;Voorlichting;Algemeen;Uitnodigingen. 1991. map 4-5

112A
Correspondentie..

Raadscommissies. 1992 .

112B
Raadscommissies. 1992 ..

Uitnodigingen. 1992. map 1-3

113
Uitnodigingen. 1992. map 1-3.

Agenda's Vooroverleg / Plenaire Raad.1992-1994.;Verslagen Vooroverleg / Plenaire Raad. 1992-1994.;Uitnodigingen. 1992. map 4

114
Agenda's Vooroverleg / Plenaire Raad.1992-1994..

Correspondentie Algemeen en Voorlichting 1993.;Uitnodigingen 1993 (map 1).;Correspondentie;- Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel) 1993.;- Cie. SoFi (Sociaal Fiscaal) 1993.;- Werkgroep I (Sociaal Economisch Financieel) 1993/1995 ;- SZW 1992-1993

115
Correspondentie Algemeen en Voorlichting 1993..

Vergaderstukken;- Cie. SEF (Sociaal Economisch Financieel) 1992-1993.;- Cie. SoFI (Sociaal Fiscaal) 1992-1993.;- Werkgroep I (Sociaal Economisch Financieel) 1993-1995.

116
Vergaderstukken.

Uitgaande post Greetje. SVO 4. 1991-1993.

117
Uitgaande post Greetje. SVO 4. 1991-1993..

Vergaderstukken Sef/BJ/Sofi. 1987.;Agenda VN Conferentie Milieu en Ontwikkeling. juni 1992

118
Vergaderstukken Sef/BJ/Sofi. 1987..

Memo's (1-109). september-december1981.

119
Memo's (1-109). september-december1981.. 1 pak.

Memo's (1-130). 1982.

120
Memo's (1-130). 1982.. 1 pak.

Memo's (131-420). 1982.

121
Memo's (131-420). 1982.. 1 pak.

Memo's (1-102). 1983.

122
Memo's (1-102). 1983.. 1 pak.

Memo's (105-322). 1983.

123
Memo's (105-322). 1983.. 1 pak.

Memo's (007-174). 1984.

124
Memo's (007-174). 1984.. 1 pak.

Memo's (175-343). 1984.

125
Memo's (175-343). 1984.. 1 pak.

Memo's. 1985.

126
Memo's. 1985.. 1 pak.

Memo's. 1986.

127
Memo's. 1986.. 1 pak.

Memo's. augustus-december 1988.

128
Memo's. augustus-december 1988.. 1 pak.

Memo's. 1989.

129
Memo's. 1989.. 1 pak.

Memo's. 1990.

130
Memo's. 1990.. 1 pak.

Memo's. 1991.

131
Memo's. 1991.. 1 pak.

Interne mededelingen. mei-juli 1981.

132
Interne mededelingen. mei-juli 1981.. 1 pak.

Interne mededelingen. augustus-september 1981.

133
Interne mededelingen. augustus-september 1981.. 1 pak.

Receptieboek Nieuwjaarsreceptie. 14 januari 1993.

134
Receptieboek Nieuwjaarsreceptie. 14 januari 1993.. 1 deel.

Receptieboek Nieuwjaarsreceptie. 21 januari 1988.

135
Receptieboek Nieuwjaarsreceptie. 21 januari 1988.. 1 deel.

Receptieboek Nieuwjaarsreceptie. 19 januari 1989.

136
Receptieboek Nieuwjaarsreceptie. 19 januari 1989.. 1 deel.

Congres 'Met zekerheid naar de toekomst - sociale zekerheid op de drempel van de 21ste eeuw' 3 april 1996. 1996.

137
Congres 'Met zekerheid naar de toekomst - sociale zekerheid op de drempel van de 21ste eeuw' 3 april 1996. 1996.. 1 pak.

Notulen stafvergaderingen. 1983-1991.

138-145
Notulen stafvergaderingen. 1983-1991.. 8 omslagen.
138
1983..
139
1984..
140
1985..
141
1986..
142
1987..
143
1988..
144
1989..
145
1990-1991..

Uitgegane post. 1982-

146-160
Uitgegane post. 1982-. 15 pakken.
146
juni-december 1982..
147
januari-mei 1983..
148
juni-augustus 1983..
149
september-december 1983..
150
januari-juni 1984..
151
juli -december1984..
152
januari-mei 1985..
153
juni-december 1985..
154
1986..
155
1987..
156
januari-juni 1988..
157
juli -december 1988..
158
januari -13 april 1989..
159
mei-december 1990..
160
1991..

Algemene uitgaande correspondentie voorzitter. 1990

161
Algemene uitgaande correspondentie voorzitter. 1990. 1 omslag.

Uitreiking Zilveren Pluim. 1993.

162
Uitreiking Zilveren Pluim. 1993.. 1 omslag.

Tien jaar ER in 1991. 1990-1991.

163
Tien jaar ER in 1991. 1990-1991.. 1 pak.