/
You are not logged in

Archief Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) (1949-) 1975-ca 2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000216
Unitdate(1949-) 1975-ca. 2000
1975-2000
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent24.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1998
3.12 m. is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Schriftelijke toestemming nodig voor de met een * gemerkte nummers
Inzage van het niet geïnventariseerde deel is eventueel mogelijk na overleg archivaris. Dit archief staat in een extern depot, behalve de nummers 9, 39, 244-245, 731, 799, 802, 842, 880-883, 895. Aanvragen duurt 2 werkdagen. Neem hiervoor contact op via info@atria.nl
Preferred CitationArchief Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Sinds de oprichting heeft de NVR het archief onder eigen beheer gehad. De archieven van de FVVH en het NVC werden sinds 1980 bewaard en beheer in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. In 1991 zijn deze archieven aan het IIAV overgedragen. In hetzelfde jaar droeg de NVR het archief van de Nationale Vrouwenraad van Nederland aan het IIAV over. Bij inventarisatie bleek dat het archief van de Nationale Vrouwenraad van Nederland een flink deel archief van de FVVH bevatte. Voordat de NVR werd opgericht is ter voorbereiding van de fusie op 24 oktober 1972 de Interim Stichting opgericht. Stukken van deze stichting zijn terug te vinden in de archieven van de NVR en de voorgangers. In augustus 1991 en september 1992 werd een deel van het NVR archief aan het IIAV overgedragen, in totaal 5,36 m ongeschoond: de stukken t/m 1980, en het foto-archief. Vanwege ruimtegebrek bij het IIAV werd in 1992 overeengekomen dat de overdracht van de stukken tot en met 1991 zou plaatsvinden als het IIAV in haar nieuwe behuizing zou zijn getrokken. Dat gebeurde op 25 oktober 1996. Het ongeschoonde archief was toen in totaal 55 m. Per 1 januari 1992 veranderde de organisatievorm van de NVR behoorlijk. Tijdens de inventarisatie zijn in 1998 nog ontbrekende stukken, vooral uit 1991, opgehaald bij de NVR in Den Haag (4 m). Personeelsdossiers zijn bij de NVR gelaten, evenals financiële stukken die na de wettelijke voorgeschreven bewaartermijn vernietigd kunnen worden.; Op het bureau van de NVR werd centraal een archief bijgehouden van de hele organisatie. De stukken werden gearchiveerd op onderwerpen. De belangrijke (ingekomen/ uitgaande) stukken werden vermenigvuldigd voor de diverse personen, vergaderingen en commissies die voor de afhandeling verantwoorde­lijk waren. Van deze stukken werd afhankelijk van het doel waarvoor vermenigvuldigd was ook een exemplaar bewaard in de series Photocopien, Copieën van Photocopieën, stencils, copieën van brieven, copieën van ingekomen stukken, serie dayfile en de serie U nrs (bedoeld voor de postkamer). De twee laatste series bevatten uitgaande stukken, in principe alle door de NVR geproduceerde stukken, maar hoofdzakelijk doorslagen of kopieën van brieven. Al deze series zijn vernietigd. Door de manier van archiveren waren er veel dubbele stukken in het archief, die ook zijn vernietigd. De ordening van het archief met name met betrekking tot de secties, commissies en activiteiten is in de loop van de tijd aan verandering onderhevig geweest. Dit weerspiegelt de veranderingen in de organisatiestructuur van de stichting. Zo is in 1982 een reorganisatie geweest waarbij het hoofdbestuur is opgeheven. In 1982 zijn ook de 3 grote secties, die in 1975 bij de oprichting waren ingesteld, Internationaal Werk (SIW), Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) en Education Permanente (SEP) opgeheven. Daarvoor in de plaats zijn commissies gekomen die een deel van het werk voortzetten en nieuwe commissies. Zo blijft internationaal werk bestaan, maar maatschappelijke dienstverlening verdwijnt. Nieuw zijn dan de Commissie Arbeid, Commissie In- en Externe Betrekkingen. Later weer wordt de Commissie Emancipatie opgericht, die nauw samenwerkte met de Commissie Arbeid (later gespitst in een Commissie Onbetaalde Arbeid en een Commissie Arbeid en Strategieën). De Commissie Veiligheid, onderdeel van de sectie MD, wordt circa 1978 een landelijke commissie, waarin ook andere instellingen zijn vertegenwoordigd. Behalve het archief is ook de collectie van het Infodoc naar het IIAV geko­men. Uit deze collectie zijn in het archief de volgende stukken opgenomen: map standpunten, correspondentie die zich in de dossiermappen buitenlandse vrouwenorganisaties bevond, (gedrukte) stukken van de Verenigde Naties (Algemene Vergadering en ECOSOC) en stukken van International Council of Women (ICW) en het Centre Européen du Conseil International des Femmes (CECIF). Overwegingen om de stukken van de VN en IW en CECIF op te nemen zijn de volgende. Al voor de fusie had het NVC het recht verworven om een lid van de Nederlandse delegatie naar de algemene vergadering aan te wijzen uit haar leden. In het archief van de NVC zijn de AVVN stukken bewaard gebleven. De NVR heeft met de fusie dit recht kunnen prolongeren. Het leek dus logisch om deze VN-stukken ook in het NVR-archief te bewaren. De stukken van het ICW en de CECIF zijn bewaard omdat het makkelijk is deze stukken ook in Nederland te kunnen raadplegen. Onder de bijzondere onderwerpen zijn per onderwerp zoveel mogelijk de stukken geplaatst die met het onderwerp te maken hebben. Eerst stukken van een commissie of werkgroep die zich met het onderwerp bezighield dan de stukken over acties en activiteiten betreffende het onderwerp. De NVR heeft als rechtsopvolger van het NVC diens taken ten aanzien van de stichting Tentoonstellingsfonds 1948 overgenomen. Het fonds is in 1949 opgericht door H.K.H. Prinses Wilhelmina in opdracht van de koningin, met het batig saldo van de Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948, dat aan haar geschonken was. De doelstelling van de stichting was het beheren van het stichtingskapitaal ten behoeve van het werk van het NVC. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door vertegenwoordigsters van in Het Nederlandse Vrouwen Comité aangesloten verenigingen. De administratie en het dagelijks beheer werd opgedragen aan het dagelijks bestuur van het NVC. De statuten van dit fonds zijn diverse keren aangepast. Bij de laatste wijziging was in 1979 en daarin zijn o.a. de doelstelling en bestuursamenstelling aangepast: kapitaal beheer ten behoeve van het werk van de NVR en het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigsters van de bij de NVR aangesloten organisaties. In het archief van de NVR zijn stukken omtrent de statuten van het fonds aanwezig. Het archief van het tentoonstellingsfonds werd beheerd door de NVR. Het is als gedeponeerd archief opgenomen in de inventaris. De tijdens inventarisatie gevonden stukken van de rechtsvoorgangers zijn als aanvulling bij de desbetreffende archieven geplaatst.


Geschiedenis

Opgericht op 15 april 1975; ontstaan uit een fusie van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH); tijdens de fusiebesprekingen is de Interim Stichting opgericht (1971-1975); de NVR is een samenwerkingsverband van ca. 40 landelijke vrouwenorganisaties; doelstelling is het bevorderen dat vrouwen zich bewust worden van haar mogelijkheden en positie en het stimuleren dat vrouwen medeverantwoordelijkheid dragen op alle terreinen van de samenleving; de NVR houdt zich bezig met actuele zaken die van invloed zijn op de positie van vrouwen; de aandachtsgebieden liggen voornamelijk op het terrein van arbeid en emancipatie; het uitgangspunt is dat vrouwen economisch zelfstandig moeten kunnen zijn en op gelijke ontplooiingskansen voor vrouwen en mannen; activiteiten zijn beleidsontwikkeling van de overheid kritisch volgen, becommentatieren en eventueel acties ondernemen, ondersteuning aan de aangesloten organisaties met publicaties en studiedagen, bevordering van de samenwerking tussen Nederlandse en allochtone vrouwenorganisaties; contacten onderhouden met maatschappelijke organisaties, internationale contacten onderhouden, deelname aan de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties; de NVR is aangesloten bij de Internationale Vrouwenraad (ICW) en bij Europees centrum van de Internationale Vrouwenraad (CECIF).


Inhoud

Vergaderstukken van het algemeen, hoofd- en dagelijks bestuur 1975-1992; jaarverslagen 1974-1991; correspondentie 1975-1991; stukken betreffende de oprichting,statutenwijzigingen en huishoudelijk reglement 1973-1992; stukken betreffende (re)organisatie 1977-1991 en beleid 1975-1990; stukken betreffende samenstelling van bestuur commissies 1978-1990; stukken betreffende personeel 1985-1991; financiële stukken 1976-1991; correspondentie met aangesloten organisaties, provinciale en plaatselijke vrouwenraden 1975-1991; stukken betreffende standpuntbepaling 1976-1991; stukken betreffende vertegenwoordiging in maatschappelijke organisaties 1975-1991; stukken betreffende internationaal werk, internationale contacten en organisaties en buitenlandse vrouwenraden 1975- 1991; stukken van de algemene vergadering van de Verenigde Naties; stukken betreffende veiligheid en de Landelijke Kommissie Veiligheid 1975-1990; stukken betreffende burenhulp 1976-1981; bejaardenwerk 1976-1981; gezondheid en milieu 1976-1982; buitenlandse vrouwen 1974-1977; stukken betreffende arbeid, herverdeling van arbeid, onbetaalde arbeid, vrijwilligerswerk en economische zelfstandigheid 1975-1991; stukken betreffende emancipatie(werk) 1980-1991; stukken betreffende cursussen, kadertrainingen, servicedagen 1975-1991; stukken betreffende jubilea 1984-1990; stukken van het congres '5 jaar na Nairobi' 1990; stukken van het Wilhelmina Drucker- en Vluchtelingenfonds 1975-1991; stukken van de stichting Tentoonstelligsfonds 1948, 1949-1990; publicaties; documentatie. Archief van de Interim Stichting: vergaderstukken van bestuur 1972-1975; verslagen 1973-1975; correspondentie 1973-1975; stukken betreffende de oprichting 1973-1975; stukken van de structuurcommissie betreffende de fusie 1971-1974; financiele stukken 1973-1975; stukken betreffende internationaal werk 1974; stukken betreffende het Jaar van de Vrouw, de Commissie Rechten en Positie van de vrouw 1973-1975; stukken betreffende het bevolkingsvraagstuk en het milieu 1973-1975.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Vergaderstukken.

Algemeen bestuur.
1-23
Agenda's, notulen, besluitenlijsten, mededelingen en bijlagen van vergaderingen van het algemeen bestuur. 1975-1991.. 6 omslagen, 17 pakken.
1
1 omslag. 1975 sep-1976..
2
1 omslag. 1977..
3
1 omslag. 1978-1979 mei..
4
1979 okt-1980..
5
1981..
6
1982..
7
1983 jan-mei..
8
1983 jun-dec..
9
1984 jan-mrt-mei..
NB. Met geluidscassettes.
10
1 omslag. 1984 sep-nov..
11
1985..
12
1986 jan-mrt-mei..
13
1 omslag. 1986 jun-dec..
14
1987 jan-jul..
15
1987 aug-dec..
16
1988 jan-mei..
17
1988 jun-dec..
18
1989 jan-mei..
19
1 omslag. 1989 mei-dec..
20
1990 jan-apr..
21
1990 mei-dec..
22
notulen, agenda's. 1991..
23
correspondentie. 1991..
24-25
Presentielijsten van vergaderingen van het algemeen bestuur. 1975-1976, 1983-1987, 1989-1990.. 1 pak, 1 omslag.
24
1975-1976, 1983-1987..
25
1 omslag. 1989-1990..
NB. Zie ook vergaderstukken van het AB.

Hoofdbestuur.
26-39
Agenda's, notulen, besluitenlijsten en bijlagen van vergaderingen van het hoofdbestuur. 1975-1983.. 4 omslagen, 10 pakken.
26
1 omslag. 1975 mei-dec..
27
1 omslag. 1976..
28
1977..
29
1 omslag. 1978..
30
1979 jan-mrt..
31
1979 apr-aug..
32
1979 sep-dec..
33
1980 jan-feb..
34
1980 feb-mei..
35
1980 jun-dec..
36
1980 okt-dec..
37
1 omslag. 1981 jan-mrt..
38
1981 mrt-dec..
39
1982-1983 feb..
NB. Met geluidscassette.

Dagelijks bestuur.
40-58
Agenda's, notulen, besluitenlijsten en bijlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de NVR. Incompleet. 1975-1991.. 6 omslagen, 13 pakken.
40
1975 apr-dec..
41
(incompleet). 1 omslag. 1976..
42
1 omslag. 1982..
43
bijl. en corr. 1 omslag. 1982..
44
1983..
NB. Ook DB met staf.
45
bijl. en corr. 1983..
46
1984..
NB. Ook DB met staf en DB met Werkenemersvertegenwoordiging (WNV).
47
bijl. en corr. 1984..
48
1985..
NB. Ook DB met staf en DB met WNV.
49
notities en corr. 1985..
50
corr. 1 omslag. 1985..
51
1986..
NB. Ook DB met staf en DB met WNV.
52
bijlagen, 1 omslag. 1986..
53
1987..
NB. Ook DB met WNV.
54
1988..
55
bijlagen, 1 omslag. 1988..
56
1989..
NB. Ook DB met commissies.
57
1990..
NB. Ook correspondentie.
58
1991..
NB. Ook correspondentie.
59-60
Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van DB met gezamenlijke (beleids)commissies. 1987-1990.. 2 omslagen.
59
1987..
NB. Ook met staf.
60
1988-1990..
NB. Bijlagen zie inv.nr 55.
61-63
Agenda's, verslagen en bijlagen van DB met staf. 1983-1990.. 2 omslagen.
---
1983..
NB. Zie inv.nr 44. 1 pak.
---
1984..
NB. Zie inv.nr 46.
---
1985..
NB. Zie inv.nr 48.
---
1986..
NB. Zie inv.nrs 51 en 52.
61
1987..
NB. Zie ook inv.nr 59.
62
1 pak. 1988..
63
1989, 1990..
64
Agenda', notulen en bijlagen van vergaderingen van DB met werknemersvertegenwoordiging (WNV). 1984-1990.. 1 omslag.
---
1984..
NB. Zie inv.nr 46.
---
1985..
NB. Zie inv.nr 48.
---
1986..
NB. Zie inv.nr 51.
---
1987..
NB. Zie inv.nr 53.
---
1989 ..
NB. Zie inv.nr 79.
64
1 omslag.1988, 1990 (juni).

Personeels- en Stafoverleg.
65
Agenda's en notulen van personeelsoverleg/stafbespreking. 1976.. 1 omslag.
NB. Zie ook corr. personeel inv.nr 292.
66-71
Agenda's, notulen en bijlagen van stafvergaderingen. 1984-1991.. 5 omslagen, 1 pak.
66
1984 okt-1986..
67
1987..
68
1988..
69
1 pak. 1989..
70
ook WNO 1990. 1990..
71
1991..
72-75
Agenda's en notulen van het overleg van SPA(F) (secretariaat-postkamer-archief-financiën). 1987-1990.. 4 omslagen.
72
1987..
73
1988..
74
1989..
75
1990..
76-81
Agenda's, notulen en bijlagen van het werknemersoverleg (WNO), voorheen een Groot Uur I. 1981-1991.. 1 pak, 5 omslagen.
76
1981 dec-1983 jul..
77
1 pak. 1983 sep-1987..
78
1988..
79
ook DB-WNO/WNV. 1989..
80
bijlagen. 1989..
---
1990..
NB. Zie inv.nr 70.
81
1991..

Jaarverslagen.
82-83
Jaarverslagen over. 1974-1992.. 1 pak, 1 omslag.
82
1 pak. 1974-1982..
83
1984-1986, 1988-1992..

Correspondentie.
84-172
Ingekomen en doorslagen en kopieën van uitgaande stukken. 1975-1991.. 5 omslagen, 84 pakken.
84
in 1975..
85
uit. 1 omslag. 1975..
86
uit. 1975-1976..
87
in. 1 omslag. 1976..
88
1 omslag. 1976. uit..
89
in/uit. 1 omslag. 1977..
90
in. 1977 jun-dec..
91
in. 1977 nov-1978 feb..
92
in. 1978 mrt-jul..
93
in. 1978 jul-sep..
94
in1978 sep-dec..
95
in. 1978 okt-1979 jan..
NB. Uitgaande stukken 1978 ontbreken.
96
in. 1979 jan-apr..
97
in. 1979 mrt-jun..
98
in. 1979 jul-sep..
99
in. 1979 okt-dec..
100
uit. 1979-aug..
101
uit. 1979 aug-dec..
102
A-L in. jan-mei.1980..
103
in M-Z. 1980 jan-mei..
104
in. A-L. jun-sep.1980..
105
in. M-Z. jun-sep.1980..
106
A-L. in. 1980 okt-1981 jan..
107
M-Z. in. 1980 okt-1981 jan..
108
A-Z. uit. 1980..
109
1-933. uit. 1980..
110
in A-K. jan-jun. 1981..
111
in L-Z . jan-jun.1981..
112
in. A-M. jul-dec.1981..
113
in. N-Z. jul-dec.1981.
114
A-Z. uit. 1981..
115
1-716. uit. 1981..
116
A-D. in/uit. 1982..
117
E-H. in/uit. 1982..
118
I-L. in/uit. 1982..
119
M-N. in/uit. 1982..
120
O-R. in/uit. 1982..
121
S. in/uit. 1982..
122
T-Z. in/uit. 1982..
123
A-B. in/uit. 1983..
124
C-D. in/uit. 1 omslag. 1983.
125
E-H. in/uit. 1983..
126
I-M. in/uit. 1983..
127
N-O. in/uit. 1983..
128
P-R. in/uit. 1983..
129
S-U. in/uit. 1983..
130
V-Z. in/uit. 1983..
131
A-B. in/uit. 1984..
132
C-H. in/uit. 1984..
133
I-M. in/uit. 1984..
134
N-O. in/uit. 1984..
135
P-R. in/uit. 1984..
136
S-U. in/uit. 1984..
137
V-Z. in/uit. 1984..
138
A-B. in/uit. 1985..
139
C-H. in/uit. 1985..
140
I-M. in/uit. 1985..
141
N-O. in/uit. 1985..
142
P-R. in/uit. 1985..
143
S-U. in/uit. 1985..
144
V-Z. in/uit. 1985..
145
A-B. in/uit. 1986..
146
C-H. in/uit. 1986..
147
I-M. in/uit. 1986..
148
N-Q. in/uit. 1986..
149
R-U. in/uit. 1986..
150
V-Z. in/uit. 1986..
151
A-B. in/uit. 1987..
152
C-M. in/uit. 1987..
153
N-Q. in/uit. 1987..
154
R-U. in/uit. 1987..
155
V-Z. in/uit. 1987..
156
B. in/uit. 1988..
NB. De letter A ontbreekt.
157
C-H. in/uit. 1988..
158
I-L. in/uit. 1988..
159
M-P. in/uit. 1988..
160
Q-U. in/uit. 1988..
161
V-Z. in/uit. 1988..
162
A-H. in/uit. 1989..
163
I-P. in/uit. 1989..
164
Q-Z. in/uit. 1989..
165
A-E. in/uit. 1990..
166
F-J. in/uit. 1990..
167
K-Q. in/uit. 1990..
168
R-U. in/uit. 1990..
169
V-Z. in/uit. 1990..
170
A-L. in. 1991..
171
M-Z. in. 1991..
172
A-Z. uit. 1991..
173-187
Correspondentie met de overheid (ministeries, Eerste en Tweede Kamer, vaste kamercommissies, Raad van State).1977, 1980-1991.. 4 omslagen, 11 pakken.
173
ministeries. 1 omslag. (1976) 1977..
174
ministeries. 1980 (1981).
175
ministeries. 1981..
176
ministeries. 1982..
177
ministeries. 1983-1984 aug..
178
ministeries. 1984 aug-dec..
179
ministeries. 1985..
180
ministeries. 1986..
181
ministeries en T.K. 1987..
182
min.,T.K., kamercie's. 1988..
183
1989..
184
min., T.K., kamercie's. 1990..
185
in. 1 omslag. 1991..
186
uit. 1 omslag. 1991..
187
ministerie van WVC. 1 omslag. 1991..
NB. Zie ook algemene correspondentie.
188
Verslagen van besprekingen tussen de NVR en het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, ingekomen van WVC. 1991.. 1 omslag.
189-212
Indicateurs. Met hiaten. 1976-1991.. 22 delen, 2 omslagen.
189
1976..
190
1977 jan-nov..
191
1977 nov-1978 aug..
192
1978 aug-dec..
193
1979 jan-sep..
194
1979 okt-1980 jun..
195
1980 jun-dec..
196
1981 jan-jun..
197
1981 jun-dec..
198
1982 jan-mrt..
199
in en enkele uitg.stukken. 1982 apr-nov..
200
in en enkele uitg.stukken. 1982 nov-1983 jun..
201
in. 1983 jun-dec..
202
in en enkele uitg. stukken. 1984 jan-sep..
203
in en enkele uitg. stukken. 1984 sep-1985 apr..
204
in en enkele uitg. stukken. 1985 apr-dec..
205
in en enkele uitg. stukken. 1986 jan-dec..
206
uit. 1982 apr-1983..
207
uit. 1984-1985 sep..
208
uit. 1985 sep-dec..
209
1990-1991 jun. in.
210
in. 1 omslag. 1991 jun-dec..
211
uit. 1990-1991 aug..
212
uit. 1 omslag. 1991 aug-dec..
213-219
'Weeklijsten'. Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken. 1985-1991.. 7 omslagen.
213
1985..
214
1986..
215
1987..
216
1988..
217
1989..
218
1990..
219
1991..
220
Lijsten van ingekomen en uitgaande stukken behorende bij vergaderingen van het algemeen en hoofdbestuur. 1976-1982.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting.
221
Akten van oprichting van de Interimstichting en de Nederlandse Vrouwen Raad en stukken betreffende het opstellen van de statuten en van de statuten van Informatie- en documentatiecentrum van de Nederlandse Vrouwen Raad (IDC) en Tentoonstellingsfonds. Met retroacta 1965-1974. 1973-1978.. 1 pak.
222
Statuten 1983 en stukken betreffende statutenwijzing. 1982-1983.. 1 pak.
223
Stukken betreffende omzetting van de Stichting NVR in een Vereniging NVR en een Vrouwen Diensten Centrum. 1991-1992.. 1 omslag.
224
Stukken van de oprichtingsvergadering op 15 april 1975. 1975.. 1 omslag.
225
Persberichten houdende informatie over de oprichtingsvergadering van de NVR. 1975.. 1 omslag.
226
Stukken houdende een overzicht van de totstandkoming van de NVR. 1971-1975.. 1 pak.
227
Huishoudelijk reglement en stukken betreffende vaststelling en wijziging. 1976, 1985-1988.. 1 pak.
228
(Stukken betreffende) statuten en huishoudelijke reglementen van provinciale en plaatselijke vrouwenraden. 1974-1977.. 1 omslag.

Organisatie.
229
Rapport betreffende de organisatie van het bureau van de NVR uitgebracht door het ministerie van CRM, Centrale Afdeling Organisatie en Efficiency. 28 dec 1977.. 1 stuk.
230
Rapport van de Structuurcommissie, 1979, en stukken betreffende de bespreking van het rapport. 1979-1980.. 1 omslag.
231
Interim-rapport Organisatie-onderzoek NVR; terugmelding onderzoeksresultaten. aug 1981.. 1 stuk.
232
Informatiemap ten behoeve van de bespreking van het Interim-rapport Organisatie-onderzoek NVR, op de vergadering van het algemeen bestuur. 12 nov 1981.. 1 omslag.
233
"Op de groei gekozen". Eindrapport organisatie-onderzoek NVR, met advies over de toekomstige structuur. 1982.. 1 stuk.
234
Samenvatting van de rapportage en verslag van de discussie over de toekomst van de NVR, gehouden in de vergadering van het algemeen bestuur. 29 mei. 1980.. 1 stuk.
235
Verslagen van gesprekken van het dagelijks bestuur met de secties, commissies en werkgroepen van de NVR betreffende de herstructurering van de NVR. 1982.. 1 omslag.
236
Concepten van een reorganisatieplan voor de NVR. Fotokopieën. 1988.. 2 stukken.
237
Stukken betreffende de organisatie, structuur en interne communicatie. 1990.. 1 omslag.
238
Nota van het dagelijks bestuur betreffende de onderzoeksopdracht tot de herstructurering van de NVR op basis van onderzoek. 1990.. 1 stuk.
239
Onderzoeksrapport en andere stukken betreffende de opdracht tot onderzoek naar de toekomstige koers van de NVR en implementatie van de herstructurering. 1990-1991.. 1 pak.
240
Kopieën van een uitgaande brief met bijlagen betreffende informatie over de NVR en de reorganisatie. 1991.. 1 omslag.
241
Overzicht van hoe de interne organisatie er in de toekomst uit zou kunnen zien. Fotokopie. z.j.. 1 stuk.
242
Notulen van vergaderingen van de Struktuurcommissie 1979, met bijlagen, stukken betreffende de Struktuurcommissie en rapport van de Struktuurcommissie. 1979.. 1 omslag.
243
Stukken betreffende de Stuurgroep in oprichting. 1980.. 1 omslag.
244-245
Verslagen van bijeenkomsten van de Stuurgroep in 1980-1982. 1980-1982.. 2 omslagen.
244
1980..
245
1981-1982..
NB. Met twee geluidscassettes.
246
Correspondentie van de Stuurgroep. 1981.. 1 omslag.
247
Ingekomen stukken van organisatie-adviesbureau Boer en Croon bij de Stuurgroep betreffende het organisatie-onderzoek, organisatie ontwikkeling, planning en implementatie. 1980-1982.. 1 omslag.
248
Enquête onder de aangesloten organisaties met betrekking tot de eerste fase van de bespreking van het structuurrapport, met verslag. 1980.. 1 pak.
249
Staten namen en adressen van leden van de Stuurgroep. 1981.. 2 stukken.
250
Informatiebulletins van de Stuurgroep, nrs 0-6. 1981.. 1 omslag.
251
Verslag van een projectopdracht houdende rapportage-onderzoek Nederlandse Vrouwen Raad. Met bijlagen betreffende de opdracht. (Stageverslag voor cursus MOC-LOA). 1981.. 1 omslag.
252
Correspondentie en notulen met bijlagen van vergaderingen van de klankbordgroep (later Stuurgroep) van de NVR. 1991.. 1 omslag.
253
Stukken van de klankbordgroep voor herstructurering van de NVR houdende standpunten van aangesloten organisaties, reacties op het onderzoeksrapport en verslag van de presentatie van het rapport, verslag van een werkconferentie over de koers, verslagen van de Brede Werkgroep Vrouwenbeweging. 1991.. 1 pak.

Beleid.
254
Nota's, brieven en verslagen van bijeenkomsten ten behoeve van discussies met betrekking tot het opstellen van beleid. 1975-1978.. 1 pak.
255-256
Stukken betreffende het beleid en de organisatiestructuur van de NVR. 1975-1976.. 2 omslagen.
255
1975..
256
1976..
257
Raamwerk voor een beleidsplan 1983-1985 en 1986-1989. 1982, 1985.. 1 omslag.
258
Beleidsplan 1989-1992, met samenvatting en concept. 1988.. 1 omslag.
259
Stukken van de Begeleidingscommissie invoering NVR-nieuwe-stijl. 1979, 1983.. 1 omslag.
260
Tussentijds verslag van de eerste bezoekronde aan aangesloten organisaties betreffende gesprekken over het 'Raamwerk Beleidsplan 1986-1989', evaluatie achterliggende periode en NVR als samenwerkingsverband. 1986.. 1 stuk.
261
Nota's betreffende algemeen beleid. 1988.. 1 omslag.
262
Concept-nota houdende beschrijving van het beleid met betrekking tot ondersteuning van vrouwenorganisaties. 1989.. 1 stuk.
263
Stukken betreffende de keuze van aandachtsgebieden van de NVR. 1982.. 1 omslag.
264
Besluitenlijst en verslag van bezinningsdagen in mei en augustus 1980 betreffende het beleid. 1980.. 1 omslag.
265
Circulaires betreffende de meerjarenplanning en activiteiten van de NVR. 1980-1982.. 1 omslag.
266
Verslag en presentielijst van de discussiedag op 10 maart 1980 te Utrecht over de toekomst van de NVR. 1988.. 1 omslag.
267
Stukken betreffende de beleidsdag op 21 januari 1981 en 4 oktober 1990. 1981, 1990.. 1 omslag.
268
Stukken betreffende een dag over demografische ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor de NVR. (1987)-1988.. 1 omslag.
269
Werkplannen voor 1980, 1988-1991. 1979, 1987-1990.. 1 omslag.
270
Werkplannen 1986-1987 van de commissies arbeid, emancipatie, internationaal werk en in- en externe betrekkingen. 1986.. 1 stuk.
271
Taakomschrijving van de beleidscommissies voor 1989-1992. 1989, 1991.. 1 omslag.
272
Stukken betreffende beleid en werkplan van de afdeling Informatie- en Documentatie van de NVR. Met retroacta betreffende het IDC 1979-1981. 1982.. 1 omslag.

Bestuur en commissies.
NB. Zie ook inv.nrs 9, 23 en 291.
273
Minuten van uitgaande stukken van de secretaris (Wil de Boer).1978. doorslagen en fotokopieën.. 1 omslag.
274*
Stukken houdende curricula vitae van vrouwen voor diverse functies in bestuur, secties en commissies van de NVR. (1972), 1975-1988.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 291.
275*
Correspondentie van bestuur betreffende (her)benoeming van bestuurs- en commissieleden, met curricula vitae. 1989.. 1 omslag.
276*
Stukken van de benoemingsadviescommissie houdende voordrachten, met curricula vitae, voor benoemingen in diverse commissies en de functie van algemeen secretaris. 1989-1990.. 1 omslag.
277
Lijst met namen van leden en ondersteunend personeel van de commissies Onbetaalde Arbeid, Internationaal Werk, Ondersteuning contact vrouwenorganisaties en Arbeid en Strategieën. z.j.. 1 stuk.
278
Presentielijst en stukken betreffende de introductiedag voor nieuwe leden van het AB en PGO op 15 maart 1990. 1990.. 1 omslag.
279
Minuut van een uitgaande circulaire met vragenlijst aan de leden van het AB betreffende de verbetering van de AB-vergaderingen. 1990.. 1 stuk.
280
Stukken betreffende het bezoek van het AB aan het Europees Parlement in 1989. 1988-1989.. 1 omslag.
281
Stukken betreffende de werkdagen van het HB ten behoeve van de evaluatie van het werk en het functioneren van de NVR. 1977.. 1 omslag.
282
Verslag van een studiedag op 20 november 1979 voor HB-leden van landelijke organisaties die werken met een provinciaal niveau of zijn vertegenwoordigd in de provinciale vrouwenraden. 1979.. 1 stuk.
283
Verslag van de resultaten van de werkdagen van het DB op 14-15 juni 1979 te Bilthoven. 1979.. 1 stuk.
284
Profielschets voor DB-leden en voorstel tot portefeuilleverdeling in het DB.1982.. 1 omslag.
285
Profielschetsen voor commissieleden van diverse commissies. 1983.. 2 stukken.
286
Correspondentie betreffende de benoeming van leden in de commissie financieel beleid. 1990.. 1 omslag.
287
Portret (z/w foto) van presidente Katrien Stoelinga-Coomans.z.j.. 1 stuk.

Personeel.
NB. Zie ook inv.nr 277.
288
Stukken betreffende personeelsbeleid en functioneringsgesprekken. 1985, 1988-1989.. 1 omslag.
289
Reglementen voor personeel. 1986-1987.. 1 omslag.
290
Stukken betreffende taakomschrijvingen van het personeel en overzichten van werkzaamheden. 1986-1987, 1989-1991.. 1 omslag.
291
Stukken betreffende sollicitatieprocedures voor de algemeen secretaris en beleidsmedewerker, en voor commissieleden, met curricula vitae. 1985-1986.. 1 omslag.
292*
Kopieën van correspondentie betreffende personeel. 1987.. 1 omslag.
293*
Personeelsdossier van een werkneemster. 1977.. 1 omslag.
294*
Dossier betreffende de pensioenverzekering van de algemeen secretaris. 1987.. 1 omslag.
295
Overzicht van taken en bevoegdheden van het Werknemersoverleg (WNO) en de Werknemersvertegenwoordiging (WNV). 1987.. 1 stuk.
NB. Zie ook inv.nr 227.

Administratie/Bureau.
296
Stukken betreffende de organisatie van de administratie. 1975-1976, 1982-1983, 1989-1991.. 1 omslag.
297
Overzicht van de informatievoorziening binnen de NVR. 1989.. 1 stuk.
298
Staten namen en adressen van leden en plaatsvervangende leden van algemeen en dagelijks bestuur, commissies, GSO-leden en aangesloten organisaties. 1983-1985, 1990-1991.. 1 omslag.
299
Stukken betreffende het behoud en beheer van het archief van de NVR en haar voorgangsters en verzoeken om inzage. 1980, 1991.. 1 omslag.
300
Overzicht van rubrieken en onderwerpen in het archief. z.j.. 1 stuk.
301
Stukken betreffende automatisering van de administratie. 1989-1991.. 1 omslag.
302
Dossier inzake de kwestie van papieropslag. 1986.. 1 omslag.
303
Stukken betreffende verhuizing van het bureau van de NVR. 1987, 1990.. 1 omslag.

Financiën.
304-308
Financiële correspondentie. 1976-1977, 1980-1981, 1984-1987.. 4 pakken, 1 omslag.
304
1976..
305
1 omslag. 1977..
306
1980-1981..
307
1984-1985..
308
1986-1987..
309-315
Correspondentie met ministeries betreffende subsidie en salarissen. 1978, 1980-1991.. 5 pakken, 1 omslag.
309
met CRM. 1 omslag. 1978..
310
met CRM en Biza. 1980-1981..
311
met CRM en Soza. 1982-1983..
312
met Soza en WVC. 1984-1986..
313
met Soza,Biza, Buza en andere instellingen. 1987-1991..
314
met WVC. 1987-1991..
316-317
Begrotingen voor 1977-1992. Met hiaten. 1978-1991.. 2 pakken.
316
1977-1978, 1981-1983, 1985..
317
1987-1992..
318-319
Jaarrekeningen over 1975-1990. Met hiaat. 1976-1991.. 2 pakken..
NB. Bevat ook jaarrekeningen van het Wilhelmina Druckerfonds en Vluchtelingenfonds.
318
1975-1982, 1984-1986..
319
1987-1990..
320
Jaarrekeningen van de Stichting IDC van het Nederlandse Vrouwen Comité en de NVR. 1974-1975, 1977-1981.. 1 pak.
321
Ingekomen financieel rapport van de Stichting Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH).1975.. 1 stuk.
322
Staten houdende overzichten van de financiële inbreng van de Nationale Vrouwenraad van Nederland, het Wilhelmina Druckerfonds en de FVVH.1975.. 1 omslag.

Aangesloten organisaties.
323
Lijsten met namen en adressen van aangesloten organisaties, haar voorzitsters en vertegenwoordigsters. 1975-1978.. 1 omslag.
324
Jaarverslagen over 1980-1981 van vertegenwoordigsters van de NVR in aangesloten organisaties en commissies. 1981-1982.. 1 pak.
325-336
Correspondentie met aangesloten organisaties. 1985-1991.. 12 pakken.
325
1985..
326
A-N met index. 1986..
327
N-Z met index. 1986..
328
A-Ned. C. 1987.
329
Ned. C-Z met index. 1987..
330
A-N met index. 1988..
331
N-Z met index. 1988..
332
A-N met index. 1989..
333
N-Z met index. 1989..
334
met index. 1990..
335
ingekomen met index. 1991..
336
uitgegaan met index. 1991..
337
Stukken betreffende het aanvragen en opzeggen van lidmaatschap. 1976-1982.. 1 omslag.
338
Overzichten en rapporten van een inventarisatie van activiteiten van aangesloten organisaties. 1975-1980.. 1 pak.
339
Stukken betreffende een onderzoek naar de activiteiten van de aangesloten organisaties. 1978-1980.. 1 omslag.
340
Enquête onder de aangesloten organisaties houdende een inventarisatie van haar activiteiten. 1978-1979.. 1 pak.
341
Verslag van en stukken betreffende een bezoek aan de aangesloten organisaties ter bespreking van het emancipatiebeleid van de NVR. 1986.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 325-327.
342
Verslagen van de NVR-vertegenwoordigster van algemene vergaderingen in 1985 van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de Nederlandse Christen Vrouwenbond, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en het Katholiek Vrouwengilde. Fotokopieën. 1985.. 1 omslag.

Provinciale en plaatselijke vrouwenraden en Provinciaal Grootstedelijk Overleg/Grote Steden Overleg (PGO/GSO).
343
Stukken betreffende het PGO-overleg en correspondentie met provinciale en plaatselijke vrouwenraden betreffende PGO-overleg. Stencils. 1975-1976.. 1 omslag.
344-357
Vergaderstukken van het PGO en GSO en correspondentie met provinciale en plaatselijke vrouwenraden. 1979-1991.. 14 pakken.
344
vergaderstukken. 1979 okt-1982 sep..
345
A-L correspondentie. 1979..
346
M-Z correspondentie. 1979..
347
1981..
348
1982..
349
1983..
350
1984..
351
1985..
352
1986..
353
1987..
354
1988..
355
1989..
356
1990..
357
1991..
358
Enquête met verwerking betreffende rechtspersoon, activiteiten, geldelijke middelen en contacten met andere organisaties onder de provinciale en grootstedelijke vrouwenraden ten behoeve van de bijeenkomst op 4 maart 1976. 1976.. 1 stuk.
359
Verslag van de studiedag op 20 november 1979 voor leden van het hoofdbestuur afkomstig uit provinciale vrouwenraden of organisaties die op provinciaal niveau werken, ter bevordering van het onderlinge contact en informatieverspreiding. 1980.. 1 stuk.

Standpunten.
360-361
Nota's en kopieën van brieven houdende standpunten van de NVR. 1976-1986.. 1 omslag, 1 pak.
360
1 pak. 1976-1983..
361
1983-1986..
362
Overzichten van standpunten van de NVR en aangesloten organisaties. 1985, 1990.. 1 omslag.
363
Stukken houdende standpunt ten aanzien van het aantal vrouwen in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 1971. 1971-1972.. 2 stukken.
364
Open brief aan leden van de Tweede Kamercommissie voor CRM en vrouwelijke leden van de Tweede Kamer houdende standpunt over bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 1976.. 1 stuk.
365
Nota houdende standpunt over politieke gevangenen. 1976.. 1 stuk.
366
Stukken betreffende standpunt over besnijdenis bij meisjes. 1977.. 1 omslag.
367
Nota en doorslag van uitgaande brief aan de minister van CRM houdende het standpunt over steunfuncties ten behoeve van ondersteuning van vrijwilligers. 1977.. 2 stukken.
368
Nota houdende opmerkingen van de NVR op de besprekingen dd 13 april 1976 van het Derde concept Rijksbijdrage-Rijkssubsidieregeling Vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen. 1976.. 1 stuk.
369
Nota houdende commentaar op de nota "Beleid Bevrijdt" van de commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor volwassenen. (met de nota). 1976.. 2 stukken.
370
Stukken betreffende standpuntbepaling omtrent de Open School en contacten met de Commissie Open School. 1978-1980.. 1 omslag.
371
Concept-notitie betreffende standpunt over "arbeid als mogelijkheid tot zelfrealisatie". 1978.. 1 stuk.
372
Kopie van uitgaande brief aan de SER-commissie inzake de ontwikkeling van betaald educatief verlof met standpunt hierover. stencil. 1980.. 1 stuk.
373
Nota houdende standpunt ten aanzien van het Nederlands Aktie Program. 1981.. 1 stuk.
374
Nota houdende standpunt omtrent de VUT. 1981.. 1 stuk.
375
Nota houdende standpunt ten aanzien van het rapport "Kiezels of Tegels" van de Onderzoeksgroep functioneren landelijke organisaties van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW).1980-1981.. 1 stuk.
376
Kopie van uitgaande brief aan NRMW houdende standpunt naar aanleiding van de NRMW-toetsingslijst over beleid, organisatiestructuur en personeelsbeleid onder zijn aangesloten organisaties. Met toetsingslijst. 1982.. 2 stukken.
377
Kopieën van correspondentie aan E.K. Wessel-Tuinstra betreffende standpunt over vrouwelijke gedetineerden. 1981.. 1 stuk.
378
Kopieën van correspondentie met de minister voor ontwikkelingssamenwerking houdende standpunt ten aanzien van de positie van de vrouw in de ontwikkelingssamenwerking. 1982.. 2 stukken.
379
Kopie van uitgaande brief aan het Platform van organisaties voor alleenstaanden houdende onderschrijving van het manifest betreffende economische zelfstandigheid van het individu. 1982.. 1 stuk.
380
Kopie van uitgaande brief aan NRMW houdende standpunt ten aanzien van bereikbaarheid van voorzieningen. 1982.. 1 stuk.
381
Kopieën van stukken ter bepaling van een standpunt over kinderopvang. 1982, 1984, 1990.. 1 omslag.
382
Kopieën van nota's met standpunt ten aanzien van de "voorlopige positiebepaling van de Commissie Herstructurering Landelijke Organisaties". 1982.. 1 omslag.
383
Kopie van een uitgaande brief aan de minister van financiën houdende standpunt ten aanzien van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de belastingwetgeving. 1982.. 1 stuk.
384
Nota houdende standpunt ten aanzien van het emancipatiebeleid van de regering ten behoeve van de bespreking van het vrouwen-emancipatiebeleid op 21 juni en 30 augustus 1976 door de vaste kamercommissie voor CRM.1976.. 1 stuk.
385
Correspondentie met de Emancipatie Kommissie betreffende het emancipatiebeleid van de regering en nota's en adviezen aan de regering. 1975-1977.. 1 pak.
386
Stukken houdende reactie van de NVR en aangesloten organisaties op de regeringsnota "Emancipatie, Proces van verandering en groei" en de "Discussienota Emancipatiewerk" van de Emancipatie Kommissie. 1977.. 1 pak.
387
Stukken betreffende het standpunt op het "Voorbericht inzake emancipatiewerk en aktiverend beleid" van de Emancipatie Kommissie en de nota Provinciale Vrouwenemancipatiebureaus. 1978-1980.. 1 omslag.
388
Kopie van de notitie "Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek". 1979.. 1 stuk.
389
Kopie van een uitgaande brief aan de kabinetsformateur houdende standpunt ten aanzien van emancipatie(beleid) en sociaal-economische positie van vrouwen. 1982.. 1 stuk.
390
(Concept)beleidsplan Emancipatie van de regering en kopieën van stukken betreffende commentaar van Nederlandse organisaties op het concept-beleidsplan. 1984-1985.. 1 pak.
391
Kopieën van correspondentie met de Stichting Vrije Vrouwen over hun standpunt ten aanzien van het Conceptbeleidsplan Emancipatie van staatssecretaris Kappeyne van de Copello.1985.. 1 omslag.
392
Correspondentie van de voorzitster met de Katholischer Deutscher Frauenbund e.V. betreffende een artikel over het Conceptbeleidsplan Emancipatie van staatssecretaris Kappeyne van de Copello en het standpunt van de NVR hierover. 1985.. 1 omslag.
393
Nota houdende Reactie op de Nota Emancipatie in het WVC-beleid, en samenvatting van de WVC-nota. 1990.. 2 stukken.
394
Nota "Emancipatie-ondersteuningsbeleid" van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en reactie van de NVR hierop. 1990.. 1 omslag.
395
"Vrouw, werk en toekomst", discussienota over herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en handleiding voor discussieleidsters. 1985.. 1 omslag.
396
Concept-Nota (Her)intredende vrouwen van het ministerie van Sociale Zaken, juli 1986, met reacties van de NVR en diverse organisaties. 1986-1987.. 1 omslag.
397
Nota houdende een reactie op het voorlopige kabinetsstandpunt over kunstmatige bevruchting en draagmoederschap. Met het verslag van de Tweede Kamer.1989.. 1 omslag.
398
Kopie van de nota houdende commentaar op de beleidsnota "maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen". 1989.. 1 stuk.
399
Nota "Aanbevelingen Sociale Vernieuwing", aangeboden aan de heer J. Schaefer op 8 maart 1991. Met 2 z/w foto's. 1991.. 1 stuk.
400
Open brief aan de informateur "Belofte maakt schuld", betreffende emancipatiebeleid en -beloften van de regering. 1989.. 1 stuk.
401
Stukken betreffende de actie "Belofte maakt schuld", een gezamenlijke actie van vrouwenorganisaties naar de kabinetsinformateur met betrekking tot het emancipatiebeleid. 1989-1990.. 1 pak.
402
Verslag door de werkgroep WRR-rapport van een studie over het WRR-rapport "De komende 25 jaar" en stukken betreffende het formuleren van een standpunt op het WRR-rapport. 1979-1980.. 1 omslag.
403
Ingekomen stukken van organisaties met commentaar op de Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk. 1977 (1983).. 1 pak.
404
Stukken betreffende de opstelling van het (Ontwerp) Rijksplan Sociaal Cultureel Werk en het Gestructureerd Overleg Sociaal-Cultureel Werk. 1982-1988.. 1 pak.
405
Stukken betreffende de Rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk (RBR-EW), de servicedag "Ontwikkelingen rondom de RBR-EW" op 13 september 1988 en verslag van een enquête onder de aangesloten organisaties. 1988.. 1 pak.
406
Ingekomen ingevulde formulieren van een enquête over de RBR-EW. 1988.. 1 omslag.
407
Kopieën van ingekomen stukken van aangesloten organisaties houdende reacties op de intrekking van de RBR-EW. 1988.. 1 omslag.
408
Ingekomen brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdende een reactie op de protesten van organisaties over de beëindiging van de RBR-EW.1989.. 1 stuk.
409
Notitie betreffende de RBR-EW.1989.. 1 stuk.

Vertegenwoordigingen in maatschappelijke organisaties.
410-41
Correspondentie met organisaties waarin NVR is vertegenwoordigd en betreffende vertegenwoordiging van de NVR in maatschappelijke organisaties. 1975-1991.. 8 pakken.
410
1976-1978..
411
1975-1982..
412
1982-1984..
413
1984-1985..
414
A-L. 1986-1990..
415
M-Z. 1986-1990..
416
A-N. 1991..
417
O-Z. 1991..
418
Stukken betreffende jaarlijkse bijeenkomsten van vrouwen die op voordracht van de NVR zijn benoemd in externe adviesorganen. 1987-1989.. 1 omslag.
419-420
Ingekomen stukken van de Associatie Herverdeling Betaalde Arbeid. 1986, 1990-1991.. 2 omslagen.
419
1986..
420
1990-1991..
421
Correspondentie met Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid. (voornamelijk kopieën) 1989-1991.. 1 omslag.
422
Kopieën van ingekomen stukken van Breed Overleg Vrouwen en Ontwikkeling. 1989.. 1 omslag.
423
Correspondentie met en betreffende de Nederlandse Habitat Commissie. 1987-1990.. 1 pak.
424
Stukken van de Nederlandse Habitat Commissie betreffende het Bandung project. 1987.. 1 omslag.
425
Beschrijving en voortgangsrapporten betreffende het Bandung project. 1989.. 1 omslag.
426
Vergaderstukken en correspondentie van de Steungroep Habitat van de NVR. 1986.. 1 pak.
427
Kopieën van uitgaande stukken en namenlijsten van de administratieve ondersteuning van de Steungroep Habitat betreffende toezending van Habitat-documentatie. 1986-1987.. 1 omslag.
428
Stukken van de Steungroep Habitat en stukken betreffende de workshop Women and Shelter NGO Forum, U.N. Decade for Women Conference Nairobi en de voorbereiding hiervoor. 1984-1985.. 1 pak.
429
Vergaderstukken met bijlagen en namenlijsten van de Voorbereidingsgroep Vrouwen & Habitat, en verslagen van de kadercursussen. 1986-1987.. omslag.
430
Stukken betreffende de organisatie van kadercursussen "Vrouwen & Habitat". 1986-1987.. 1 omslag.
431
Cursusmateriaal van een kadercursus "Vrouwen & Habitat, Het Internationale Jaar van de Daklozen". 1985-1986.. 1 pak.
432
Stukken betreffende de Habitat Conferentie 1976 te Vancouver, Canada en de NVR-vertegenwoordigster op deze conferentie. 1975-1976.. 1 omslag.
433
Vergaderstukken en correspondentie van de Werkgroep Congres Habitat. 1987.. 1 omslag.
434
Correspondentie en andere stukken betreffende de organisatie van het Congres Habitat op 1 oktober 1987 te Amsterdam. 1987.. 1 pak.
435
Ingekomen (vergader)stukken van het Landelijk Platform Kinderopvang. 1988-1990.. 1 omslag.
436
(Kopieën van) ingekomen stukken van de Werkgroep Vrouwen 50+ van de NFB Studie- en Informatiecentrum en het Landelijk Platform Vrouwen 50+. 1986-1990.. 1 pak.
437-438
Ingekomen vergaderstukken van bestuursvergaderingen van de Landelijke Raad voor Cultureel Werk (RCW).1986-1988.. 2 pakken.
437
1986 okt-1987..
438
1988..
NB. Zie ook inv.nr 442.
439-440
Ingekomen vergaderstukken van raadsvergaderingen van de RCW.1986-1988.. 1 pak, 1 omslag.
439
1 pak. 1986 okt-1987..
440
1988..
NB. Zie ook inv.nr 442.
441
Ingekomen vergaderstukken van de RCW werkgroep wetgeving en werkgroep deskundigheidsbevordering. 1980.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nrs 442 en 444.
442-444
Ingekomen stukken van de RCW.1986-1988.. 2 pakken, 1 omslag.
442
1986..
443
met index. 1986-1987..
444
1 omslag. 1987-1988..
445
Ingekomen stukken van de RCW bij leden van de begeleidingscommissie betreffende het onderzoek Werkgelegenheid in de Sociaal-Culturele Sector. 1985-1986.. 1 pak.
446
Ingekomen vergaderstukken van de vergaderingen van het Gestructureerd Overleg Sociaal-Cultureel Werk. 1986-1987.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 443.
447
Stukken betreffende Nationaal Aktieplan, ook genoemd Nationaal Actieprogram 'Emancipatie vooruit' of Nederlands Actieprogram Emancipatiebeleid van de werkgroep NAP. Kopieën. 1981-1982.. 1 omslag.
448-449
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan de Nederlandse Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW).1977, 1980-1990.. 2 omslagen.
448
1977..
449
1990..
450
Ingekomen vergaderstukken van het Platform Vrijwilligerswerk (NRMW).1976-1977.. 1 pak.
451
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan het Platform Vrijwilligerswerk betreffende een enquête en inventarisatieonderzoek onder de bij het Platform aangesloten organisaties. 1974-1976.. 1 pak.
452
Correspondentie met het Platform Vrijwilligerswerk betreffende het lidmaatschap van de NVR en het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk.1988-1990.. 1 omslag.
453
Stukken betreffende de herstructurering landelijke organisaties voor welzijn en het "Gebruikersplatform" (platform van landelijke organisaties van gebruikers van welzijnsvoorzieningen). 1982.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 375.
454
Stukken betreffende de initiatiefgroep gebruikersplatform van welzijnsvoorzieningen. 1981-1983.. 1 omslag.
455
Stukken betreffende de oprichting van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).1978-1980.. 1 omslag.
456
Ingekomen (vergaderstukken) en kopieën van uitgaande stukken aan het NIBUD.1980-1983.. 1 pak.
457
Correspondentie met de Nederlandse Gezinsraad (NGR).1988-1990.. 1 omslag.
458
Ingekomen stukken van de NGR.1991.. 1 omslag.
459
Kopieën van correspondentie met de NGR betreffende budgetvoorlichting. 1977.. 1 omslag.
460
Stukken betreffende vertegenwoordiging van de NVR als kroonlid in de programmaraad van de NOS, 1976-1977 en correspondentie betreffende de opheffing van het televisieprogramma 'Ot en hoe zit het nou met Sien'. 1977.. 1 omslag.
461
Ingekomen vergaderstukken van de NOVIB, algemene vergadering i.o. 8 juni 1991. 1991.. 1 pak.
462
Correspondentie betreffende vertegenwoordiging in de Raad van advies van de Stichting Ontdekhoek.1988-1990.. 1 omslag.
463
Ingekomen stukken van de Vereniging Vluchtelingenwerk.1980-1982.. 1 omslag.
464
Stukken betreffende de Werkgroep Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en stukken betreffende de voorbereiding van een congres op 14 september 1985. 1984-1985.. 1 omslag.

Internationaal Werk.

Algemeen.
465
Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van de Sektie Internationaal Werk (IW). 1975-1977, 1979.. 1 omslag.
466-470
Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van de Commissie Internationaal Werk. 1986-1991.. 3 omslagen, 2 pakken.
466
1986-1987..
467
1 pak. 1988..
468
1 pak. 1989 ..
469
1990..
470
1991..
471-482
Correspondentie van de Sektie en Commissie IW. (1975) 1979-1991.. 11 pakken, 1 omslag.
471
(1975) 1979 (1980).
472
1980-1981..
473
1981-1982..
474
1983..
475
1984-1985 apr..
476
1985 apr-dec..
477
1986..
478
1987..
479
1988..
480
1989..
481
1 omslag. 1990..
482
1991..
483
Stukken houdende beschrijving van het werk, de activiteiten en het beleid van het internationale werk en taakbeschrijvingen van de commissieleden en beleidsmedewerkster internationaal werk. 1983, 1988, (1990) en z.j.. 1 omslag.
484
Verslagen van de Sectie IW, werkgroepen IW en ingekomen verslagen van delegaties naar Hongarije, CECIF, congressen en studiedagen en werkplan van de VN-werkgroep. 1975-1982.. 1 pak.
485
Stukken betreffende internationaal werk van aangesloten organisaties. 1986-1989.. 1 pak.

Koepel- en studiedagen.
486
Verslag van de studiedag op 11 mei 1982 te Utrecht "Vrouw en voedsel". 1982.. 1 stuk.
487
Stukken betreffende de studiedag op 7 juni 1984 "Bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden". 1984.. 1 omslag.
488
Stukken betreffende de koepeldag 11 dec 1986, 24 feb 1988 en 19 apr 1989. 1986, 1988-1989.. 1 omslag.
489
Stukken betreffende de koepeldag 21 feb 1990. 1990.. 1 omslag.
490
Stukken betreffende de koepeldag 27 nov 1991. 1991.. 1 omslag.
491
Stukken betreffende de platformdag 21 feb 1991 "de NVR en de VN" en het congres "5 jaar na Nairob?. Met 7 portretten van AVVN vertegenwoordigsters op dia, behorend bij de lezing "Hemelbestormers". 1991.. 1 omslag.

Buitenlandse en internationale vrouwenorganisaties.
492
Verslagen van het 24e congres van de International Alliance of Women te Helsinki. 1982.. 2 stukken.
493
Ingekomen brief van het ministerie van CRM betreffende contacten en uitwisseling met vrouwenorganisaties in oost Europa. 1975.. 1 stuk.
494
Ingekomen stukken betreffende het nationaal rapport ten behoeve van UNCED-conferentie Brazilië 1992 en de voorbereiding voor deze conferentie. 1991.. 1 omslag.
495
Correspondentie met en verslagen van een uitwisseling met de Bulgaarse Vrouwenraad. 1982, 1985, 1988.. 1 omslag.
496
Verslag van een bezoek aan Berlijn 25-30 okt 1982. 1982.. 1 stuk.
497
Stukken betreffende uitwisselingen met de Hongaarse Vrouwenraad. 1975-1986.. 1 pak.
498
Stukken betreffende uitwisseling en contacten met Indonesische vrouwenoranisaties. Met katoenen doek waarop een kaart van Indonesië gedrukt is en opschrift "Jakarta 1978 - 50 - TAHUN PERGERAKAN WANITA INDONESI?. 1970-1980.. 1 omslag.
499
Ingekomen stukken van de Iraakse ambassade houdende verklaringen van de Federatie van Iraakse Vrouwen. 1991.. 1 omslag.
500
Ingekomen verklaring van de Vrouwenorganisatie van de Islamitische Revolutie van Iran. z.j.. 1 stuk.
501
Correspondentie met Israëlitische Vrouwenraad, 1981 en verslag van een bezoek in 1974 aan Israël. 1974, 1981.. 1 omslag.
502
Stukken betreffende een bezoek van de Japanse Internationale Vrouwenraad. 1977, 1984.. 1 omslag.
503
Stukken betreffende uitwisseling met de Joegoslavische Vrouwenraad. 1973-1977, 1982, 1984.. 1 pak.
504
Rapport van de NVR-delegatie naar en stukken van het 10e International Seminar van de Conference for Social Activities of Yugoslaw Women, 10-14 okt 1977 te Bled. 1977.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 503.
505
Correspondentie met All Pakistan Women's Association. 1972-1984.. 1 omslag.
NB. Zie ook corr. commissie IW.
506
Stukken betreffende een bezoek van de Poolse delegatie van de Krajowa Rada Kobiet Poskich aan de NVR 3-10 nov 1974, en ingekomen stuk betreffende de feministische Poolse stichting Osnowa. 1974, 1991.. 1 omslag.
507
Correspondentie met en stukken betreffende uitwisseling met de Roemeense Vrouwenraad. 1974-1977, 1989.. 1 omslag.
508
Stukken betreffende uitwisseling met Sovjet Vrouwen Comité. 1972, 1976.. 2 stukken.
509
Stukken betreffende contacten met Surinaamse vrouwenorganisaties. 1975-1976.. 1 omslag.
510
Stukken betreffende een bezoek van prinses Prem Purachatra van Thailand, presidente van de International Council of Women, aan Nederland 20 mei 1977. 1977.. 1 omslag.
511
Correspondentie betreffende uitwisseling met de Nasionale Vroueraad van Suid-Afrika.1975-1976.. 1 omslag.

International Council of Women (ICW) en Centre Europeén du Conseil International de Femmes (CECIF).
512-520
Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan en betreffende ICW en buitenlandse vrouwenraden. 1971-1991.. 9 pakken.
512
alleen ingek. st. ICW. 1971-1978..
513
1979-1981..
514
1981-1983..
515
1984-1986..
516
1987-1988..
517
alleen ingek.st. ICW. 1987-1990..
518
1989..
519
ook AVVN,CECIF en Europarlement. 1990..
520
1991..
521
Statuten van de ICW. Gedrukt. 1973.. 1 stuk.
522
Stukken betreffende het seminar "Vrouwen en ontwikkelingssamenwerking", Oslo 10 jun 1978, van de ICW en de Noorse Vrouwenraad ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de ICW.1978.. 1 pak.
523
Stukken betreffende de 20e driejaarlijkse conferentie van de ICW, 25 jun-4 jul 1973 te Wenen. 1973.. 1 omslag.
524
Stukken betreffende de 21e driejaarlijkse conferentie van de ICW 21 jun-3jul 1976 te Vancouver. 1976.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 512.
525
Stukkken betreffende de 22e driejaarlijkse conferentie van de ICW 8-17 aug 1979 te Nairobi. 1979-1980.. 1 pak.
526
Stukken betreffende de 23e driejaarlijkse conferentie 21-30 sep 1982 te Seoul. 1982.. 1 pak.
527
Stukken betreffende de voorbereiding van de 25e driejaarlijkse conferentie van de ICW in 1988 en de viering van het 100-jarig bestaan van de ICW.1986-1988.. 1 omslag.
528-529
Ingekomen stukken van de ICW en stukken betreffende de 26e driejaarlijkse conferentie van de ICW 1991 te Bangkok. 1990-1991.. 2 pakken.
528
1990..
529
1991..
NB. Zie ook inv.nr 520.
530
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken betreffende adhesiebetuigingen voor bestuursfuncties in de ICW.1975-1982.. 1 omslag.
531
Beschrijving van het werk van de NVR in verband met de ICW door Len Rempt.1978.. 1 stuk.
532
Ingekomen stukken van de Vereniging van vrouwen met een academische opleiding betreffende vrouwen die geschikt zijn op te nemen in de lijst hooggekwalificeerde vrouwen van de ICW naar aanleiding van een oproep in besturenbrief II 1978. 1978.. 1 omslag.
533-540
Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan en betreffende CECIF.1977-1991.. 3 pakken, 5 omslagen.
533
1 pak. 1977..
534
1 pak. 1980-1981..
535
1982..
536
1 pak. 1984-1986..
537
1987-1988..
538
ook betr. buitenlandse vrouwenraden. 1987-1988, 1990..
539
1989..
540
1991..
541
Stukken betreffende het Tweede Colloquium van vrouwenorganisaties 8-10 mrt 1984 te Turijn. 1984.. 1 omslag.
542
Stukken betreffende het symposium "Women in politics" 9-11 nov 1990 te Den Haag. 1990-1991.. 1 pak.

Verenigde Naties.
543
Notulen en verslagen met bijlagen van vergaderingen van de VN-werkgroep. 1978-1980.. 1 omslag.
544
Stukken betreffende de samenstelling en taak van de VN-werkgroep. 1979-1981.. 1 omslag.
545
Ingekomen stukken houdende ervaringen van afgevaardigden naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), overzicht van vrouwelijke afgevaardigden en algemene informatie over de vertegenwoordiging. 1985 (1986). Met portret van Lea Dingjan-Laarakker, delegatielid in 1987. 1985-1987.. 1 omslag.
546
Correspondentie met de minister van Buitenlandse Zaken betreffende het meer opnemen van vrouwen in de regeringsdelegaties naar de AVVN.1988.. 1 omslag.
547-555
Verslagen en andere stukken van en betreffende de AVVN en NVR-vertegenwoordiging in de AVVN.1968-1991.. 4 pakken, 5 omslagen.
547
24e-29e zitting Ook gedrukte stukken AVVN. 1968-1974..
548
30e-33e zitting Ook gedrukte stukken AVVN.1974-1978..
549
1 omslag. 1968, 1970-1982..
550
33e-36e zitting. 1980-1981..
551
36e-39e zitting. 1 omslag. 1981-1984..
552
41e-43e zitting. 1 omslag. 1986-1988..
553
44e zitting. 1989..
554
45e zitting. 1 omslag. 1990-1991..
555
46e zitting. 1 omslag. 1991..
556
Stukken houdende verklaringen ("statements") van de Nederlandse vertegenwoordigers bij de AVVN.1981-1991.. 1 pak.
557
Verslagen van de NVR-vertegenwoordigster in de AVVN over UNCTAD V in 1979. 1979.. 1 stuk.
558
Stukken betreffende de AVVN van de Commissie IW. 1984-1985.. 1 pak.
559-563
Gedrukte stukken van de AVVN 37e-45e en 47e zitting. 1981-1992.. 4 pakken, 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nrs 547-548.
559
37e-40e zitting . 1981-1987..
560
39e zitting, thirth committee, 1 omslag. 1984..
561
41-42e zitting. 1986-1987.
562
44e zitting. 1989-1990..
563
45e en 47e zitting . 1990-1992..
564
Gedrukte resoluties en besluiten van de AVVN, genomen in de eerste periode van de 38e zitting, 20 sep-20 dec 1983. 1984.. 1 deel.
565
Gedrukte stukken van de AVVN 36e-44e zitting betreffende UN Decade for Women: Equality, Development and Peace. 1981-1986.. 1 pak.
566
Gedrukte stukken van de AVVN 42e zitting samen met de ECOSOC 2e zitting van 1987. 1987.. 1 omslag.
567
"Report on the Committee on the Elimination of Discrimination against Women", AVVN 42e zitting. 1987.. 1 deel.
568
"Report on the Human Rights Committee", AVVN 42e zitting. 1987.. 1 deel.
569
"Brundtlandrapport", gedrukt stuk van de AVVN 42e zitting, item 83: Development and international economic co-operation: Environment. Met samenvatting en portret van mevr. Brundtland.1987.. 1 omslag.
570
Ingekomen stukken houdende "open berichten" van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de 37e-39e zitting AVVN, commissie III (vrouwen). 1982-1984.. 1 omslag.
571
Verslagen van de Nederlandse delegatie van de 29e-31e en 34e-36e zitting van de VN, Commissie over de positie van de vrouw. 1982-1992.. 1 omslag.
572
Gedrukte stukken van de AVVN, Commission on the status of women. 1982-1985.. 1 pak.
573
Rapporten van diverse zittingen van de VN, Commission on the status of women, ECOSOC.1980-1988.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 578.
574-575
Stukken betreffende en gedrukte stukken van de VN Economic and Social Council (ECOSOC), Commission on the Status of Women en verslagen van vertegenwoordigsters. 1975-1980.. 2 pakken.
574
1975-1977..
575
1978-1980..
576
Gedrukte stukken van de VN,ECOSOC, Commission on the Status of Women, 28-30e zitting. 1979-1984.. 1 pak.
577
Gedrukte stukken van de VN, ECOSOC, Commission on the Status of Women, 31e zitting. 1985-1986.. 1 omslag.
578
Gedrukte stukken van de VN,EOCSOC, Commission on the Status of Women, 34e, 35e en 36e zitting en stukken van de vertegenwoordigster in de Nederlandse delegatie. (1989)-1990, 1999.. 1 pak.
NB. Zie ook inv.nr 571.
579
Gedrukte stukken van de VN,ECOSOC, betreffende "Activities for the Advancement of Women". 1982-1988.. 1 omslag.
580
Statement van Laetitia R. Shahami, assistent Secretary-general, in de Commission on the Status of Women, betreffende conferenties in het decennium voor de vrouw. 1984.. 1 stuk.
581
Verslag van Tine Faber over de 32e zitting van de VN Commission on the Status of Women. 1988.. 1 stuk.
582
Stukken betreffende en gedrukte stukken van de VN Committee on the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).1970-1975, 1981-1990.. 1 pak.
583
Stukken betreffende de VN Unifem.1988.. 1 omslag.
584-585
Stukken betreffende de VN Wereldconferentie van het Internationaal Jaar van de Vrouw 1975 te Mexico City, met verslag van de vertegenwoordigster. 1975.. 2 pakken.
586
Stukken van en betreffende de VN Wereldvrouwenconferentie 1980 te Kopenhagen. 1979-1981.. 1 pak.
587
Correspondentie betreffende de (voorbereiding van) de Wereldvrouwenconferentie te Nairobi. Alfabetisch. 1984-1985.. 1 pak.
588
Stukken betreffende het Project Nederland-Nairobi ter voorbereiding van de Wereldvrouwenconferentie in Nairobi 1985. 1984-1985.. 1 omslag.
589-590
Gedrukte stukken van de World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace te Nairobi. 1984-1986.. 2 pakken.
589
1984-1985 mei..
590
1985 jun-1986..
591
Gedrukt verslag van de Koninkrijksdelegatie naar de wereldvrouwenconferentie ter evaluatie en beoordeling van de resultaten van het VN-decennium voor de vrouw: Gelijkheid, ontwikkeling en vrede, in Nairobi, 15-26 juli 1985. 1985.. 1 deel.
592
Bulletins "United Nations Decade for Women 1976-1985: Equality, Development and Peace", nrs 5-9, 11. 1982-1985.. 1 omslag.
593
Gedrukt stuk houdende beschrijving van "The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women". 1986.. 1 deel.
594
Gedrukt rapport over de in Nederland getroffen maatregelen ter uitvoering van de Nairobi Forward-Looking Strategies (FLS) uitgebracht aan de VN.1990.. 1 deel.
595
Nota houdende samenvatting van het FLS-document (FLS-werkboek). Met kopie van het werkboek. 1988.. 1 omslag.
596
Stukken betreffende en notulen met bijlagen van vergaderingen van de werkgroep FLS-document. 1989-1990.. 1 omslag.
597
Verslagen met bijlagen van de Commissie van voorbereiding van het VN-seminar 'Changing Roles of Men and Women in modern Society' in 1977 te Groningen. 1976-1977.. 1 omslag.
598
Stukken van en betreffende het VN-Seminar 'Changing Roles of Men and Women in modern Society' 1977 te Groningen. 1977.. 1 pak.
599
Stukken van en betreffende de speciale zitting van de AVVN over ontwapening 23 mei-30 juni 1978 te New York. 1978.. 1 omslag.
600
Gedrukte stukken van de VN betreffende het Volutary Fund for the UN Decade for Women in action. Met foto: 'Voluntary Fund for Women in Action in Honduras'. 1983-1984.. 1 omslag.
601
Gedrukte stukken van de VN betreffende het 'Seminar on the Economic Role of Women' in de ECE regio Wenen okt 1984. 1984.. 1 pak.
602
"Unifem occasional paper" nrs 1, 3-5 van de United Nations development Fund for Women. Gedrukt. Met film "African Women and the Food Crisis" en 7 kleurendia's. 1985-1987.. 1 pak.
603
Gedrukte stuk van de VN UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), 34e zitting betreffende vrouwenzaken. 1987.. 1 stuk.
604
Verslag van de Fourth Interdisciplinary Congress on Women in New York juni 1990. 1990.. 1 stuk.
605
Uitgaande circulaire betreffende actieweken over milieu als voorbereiding van de in 1992 te houden VN Conference on Environment and Development, in Brazilië. (1991).. 1 stuk.

Europa.
NB. Zie ook geluidscassette inv.nr 895.
606
Ingekomen stukken van en kopieën van uitgaande stukken aan instellingen met als werkgebied Europa betreffende de positie van de vrouw in Europa. 1981-1986.. 1 pak.
607
Ingekomen stukken van de Europese Beweging in Nederland. 1970-1978.. 1 omslag.
608
Agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van de Werkgroep Europese Beweging (WEB). 1976.. 1 omslag.
609
Correspondentie met het Nationaal Comité rechtstreekse verkiezingen Europees Parlement betreffende subsidies voor NVR-projecten in verband met de Europese verkiezingen (verkiezingen van het Europees parlement).1977-1979.. 1 omslag.
610
Ingekomen stukken van plaatselijk vrouwenraden betreffende voorlichting in het kader van de Europese verkiezingen. 1978.. 1 omslag.
611
Stukken betreffende kaderconferenties in 1977-1979 in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement (EP).1977-1979.. 1 omslag.
612
Ingekomen stukken betreffende de brochure "Vrouw kom op voor Europa", de cursus "Wij Europeanen" en activiteiten in het kader van de verkiezingen van het EP in 1979. 1977-1979.. 1 omslag.
613
Correspondentie betreffende subsidie voor de brochure "Vrouw kom op voor Europa". 1976-1978.. 1 omslag.
614
Ingekomen stukken houdende reacties op de brochure "Vrouw kom op voor Europa". 1978.. 1 omslag.
615
Lijsten met namen van organisaties die de brochure "Vrouw kom op voor Europa" hebben ontvangen. z.j.. 1 omslag.
616
Ingekomen stukken van en betreffende het EP en de VN.1988-1990.. 1 omslag.
617
Ingekomen stukken van het EP betreffende de commissie ad hoc voor de vrouw. 1981.. 1 omslag.
618
Ingekomen kopieën van het EP, Commissie van de rechten van de vrouw. 1991.. 1 omslag.
619
Ingekomen gedrukte stukken van de Raad van Europa betreffende de 2nd European Ministerial Conference on equality between women end men, Wenen 1989. 1989.. 1 omslag.
620
Stukken betreffende de Europese Vrouwenlobby. 1990-1991.. 1 pak.
621
Stukken betreffende de studiedag op 8 sep 1983 "De Sociale zekerheid in Europa". 1983.. 1 omslag.
622
Verslag samengesteld naar aanleiding van de studiedag op 29 sep 1981 "Europa". 1981.. 1 stuk.
623
Stukken betreffende de studiedag op 7 okt 1988 "Wat betekent 1992 voor vrouwen?". 1988.. 1 omslag.
624
Correspondentie betreffende de organisatie van de studiedag op 7 okt 1988 "Wat betekent 1992 voor vrouwen?". 1988.. 1 omslag.
625
Verslag van een discussiebijeenkomst op 26 feb 1988 te Den Haag "Europa op de bres voor de vrouw". Kopie. 1989.. 1 stuk.
626
Stukken betreffende 8 maart 1989, persconferentie van de NVR met thema "Vrouwen en het Europa van de burger". 1989.. 1 omslag.
627
Stukken betreffende het 3e EG-Colloquium op 15-16 mrt 1985. 1984-1985.. 1 pak.
628
Samenvatting van de inleiding op 15 dec 1989 door Katrien Stoelinga-Coomans ten behoeve van de cursus Europa 1992: Vrouwen een zorg?!. 1989.. 1 stuk.
629
Ingekomen stukken van de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de toekenning van de Nike-prijs. 1988.. 1 omslag.

Overig Internationaal Werk.
630-632
Vergaderstukken en correspondentie van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, voorheen Overleg Ontwikkelingssamenwerking. 1977-1985.. 3 omslagen.
630
geen corr. 1977-1978, 1981-1984,.
631
1984-1985..
632
1985..
633
Verslagen van vergaderingen 1979-1984 en stukken van de Werkgroep Vredesvraagstukken 1977-1978, 1982-1983. 1977-1984.. 1 omslag.
634
Verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep Internationaal Jaar van het Kind, 1978-1979, en documentatie betreffende het Internationaal Jaar van het Kind en de slotmanifestatie. 1978-1979.. 1 omslag.
635
Stukken betreffende het 8e Europese symposium van het International Council on Social Welfare 1-6 sep te Opatija. 1975.. 1 pak.
636
Tekst van een lezing door Angelina Hamm bij een vergadering van The International Women's Contact "Women emancipation yesterday, today and tomorrow". 1975.. 1 stuk.
637
Verslagen van de vergaderingen van de International Conference on Primary Health Care in sep 1978. 1978.. 1 omslag.
638
Verslag van de Fourth International Interdisciplinary Congress on Women, te New York jun 1990. 1990.. 1 stuk.
639
Stukken betreffende het familiejaar 1994. 1990.. 1 omslag.

Education Permanente.
640
Agenda's, verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen van de Sektie Education Permanente (SEP). Incompleet. 1975-1982.. 1 pak.
641
Stukken betreffende beleid, organisatie, taak, werkplannen en naamlijsten en stukken betreffende studiedagen van SEP.1976-1982.. 1 pak.
642
Stukken van en betreffende SEP-werkgroepen en betreffende de nota "Beleid Bevrijdt" van de Commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen. 1976-1977.. 1 omslag.
643
Stukken betreffende moedermavo's en de problemen van de moedermavo te Middenmeer. 1975-1976.. 1 omslag.
644
Ingekomen stukken betreffende het totstandkomen van samenwerking en het samenwerkingsproject tussen vrouwenorganisaties en creativiteitscentra. 1976-1978.. 1 omslag.

Maatschappelijke Dienstverlening.

Algemeen.
645-647
Agenda's, notulen en bijlagen van vergaderingen van de SektieMaatschappelijke Dienstverlening (SMD).1975-1982.. 1 pak, 2 omslagen.
645
1 pak. 1975-1977..
646
1978-1979..
647
1980-1982..
648
(Kopieën van) ingekomen stukken bij de SMD.1975-1977.. 1 pak.
649
Stukken betreffende de organisatie, taak en beleid en studie- en contactdagen van de SMD.1976-1982.. 1 pak.

Veiligheid.
650
Convocaties, agenda's, verslagen, presentielijsten van vergaderingen en andere bijeenkomsten van de (studie)commissie Veiligheid, later Commissie Veiligheid (van de NVR) en Landelijke Kommissie Veiligheid (LKV). Met verslagen van de Kerngroep. 1972-1979.. 1 pak.
651-653
Verslagen, presentielijsten en bijlagen van vergaderingen van de LKV. 1978-1983.. 1 pak, 2 omslagen.
651
1978-1980..
652
1 pak. 1981-1982..
653
1983..
NB. Met correspondentie.
654
Agenda's, verslagen en bijlagen van vergaderingen van de Landelijke Overleggroep van de LKV (LOG) en correspondentie betreffende de LOG. 1985-1990.. 1 pak.
655-658
Verslagen van vergaderingen en correspondentie van het bestuur van de LKV. 1983-1990.. 3 pakken, 1 omslag.
655
1 omslag. 1983..
656
1984..
657
1985-1988..
658
1988-1990..
659-660
Agenda's, verslagen, presentielijsten en bijlagen va0n vergaderingen van de Kerngroep van de Commissie Veiligheid. 1978-1983.. 2 pakken.
659
1978-1980..
660
1981-1983..
NB. Met correspondentie.
661
Correspondentie van en betreffende de Commissie Veiligheid. Alfabetisch. 1976-1979 (1980).. 1 pak.
662
Doorslagen van uitgaande stukken en circulaires van de Commissie Veiligheid. 1976, 1978-1979.. 1 omslag.
663
Correspondentie van de Commissie Veiligheid met provinciale en plaatselijke vrouwenraden, per provincie en grote steden. 1976-1979.. 1 pak.
664-665
Correspondentie van SMD en LKV betreffende subsidies voor veiligheid (voor Cie. Veiligheid IZB en (L)KV). 1976-1990.. 1 omslag, 1 pak.
664
1 omslag. 1976-1979..
665
1980-1990..
666
Ingekomen brieven van gemeente- en provinciale besturen naar aanleiding van het verzoek van de NVR subsidie te verstrekken aan plaatselijke en provinciale commissies veiligheid in verband met de stopzetting van de subsidie van het rijk aan het LKV met ingang van januari 1991. 1989.. 1 pak.
667
Correspondentie van de commissie veiligheid met het Veiligheidsinstituut te Amsterdam.1976-1979.. 1 omslag.
668
Correspondentie van LKV met de Stichting Consument en Veiligheid.1985-1990.. 1 pak.
669
Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van de commissie veiligheid. 1982-1990.. 1 deel.
670
Huishoudelijk reglement en taakomschrijving van de LKV. 1985.. 2 stukken.
671
Kort verslag van een gesprek betreffende de commissie veiligheid tussen DB en bureaumedewerkster commissie veiligheid. 1978.. 1 stuk.
672
Notitie van een gesprek met ministerie van Binnenlandse Zaken op 24 apr 1978. betreffende een verzekering voor de noodwachten van de BB. 1978.. 1 stuk.
673
Stukken betreffende een verzekering tegen ongevallen voor de leden van de commissie veiligheid. 1982-1990.. 1 omslag.
674
Stukken betreffende kadercursussen veiligheid 1976-1980 gehouden in De Born. 1976-1981.. 1 omslag.
675
Verslagen, deelnemerslijsten en programma's van kadercursussen 1984-1988 veiligheid. 1984-1988.. 1 omslag.
676
Stukken betreffende het opzetten van een actie veiligheid in de provincie Utrecht als proef. 1975-1976.. 1 omslag.
677
Stukken betreffende de organisatie van de informatiedag op 19 apr 1977 te Amersfoort van de actie veiligheid. 1977.. 1 omslag.
678
Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van onderzoek naar behoefte aan voorlichtingsmateriaal op het terrein van de bevordering van de veiligheid in de privésfeer. 1980.. 1 omslag.
679
Verslagen van follow-up bijeenkomsten in 1978-1980. 1978-1980.. 1 omslag.
680
Stukken betreffende themadagen over veiligheid. 1986-1990.. 1 omslag.
681
Documentatiemappen van de commissie veiligheid. (1979, 1981).. 1 omslag.

Overig.
682
Agenda's, notulen en bijlagen van de Commissie Burenhulp/Vrijwillige Hulpdiensten. 1975-1979.. 1 omslag.
683
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken naar aanleiding van een artikel in "Libelle" over vrijwilligerswerk, burenhulp en hulpdiensten. 1977.. 1 omslag.
684
Stukken van en betreffende de Commissie Bejaarden- en Gehandicaptenwerk, voorheen Bejaarden- en Invalidenwerk. 1976-1981.. 1 omslag.
685
(Vergader)stukken van de Commissie Gezondheidszorg. 1980-1982.. 1 omslag.
686
Stukken betreffende de plannen van de Commissie Dekker met betrekking tot de gezondheidszorg. 1988-1989.. 1 omslag.
687
(Vergader)stukken van de Commissie Milieuaangelegenheden. 1976-1982.. 1 pak.
688
Verslagen van vergaderingen van en correspondentie betreffende buitenlandse vrouwen en de Werkgroep Buitenlandse Vrouwen. 1974-1976.. 1 pak.
689
Nota betreffende communicatieproblemen in de gezondheidszorg voor buitenlandse werknemers en hun gezinnen in Nederland. 1977.. 1 stuk.
690
Kopieën van ingekomen brieven van aangesloten organisaties en vrouwenraden houdende opgaven van activiteiten van buitenlandse vrouwen. 1976.. 1 omslag.
691
Stukken betreffende voorlichtingsdagen van de Stichting Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCVB) voor vrijwilligers die werken met buitenlandse vrouwen. 1977.. 1 omslag.
692
Stukken betreffende het project relatieopbouw buitenlandse vrouwen. 1977.. 1 omslag.
693
Rapport van de Werkgroep Buitenlandse Vrouwen. 1977.. 1 stuk.
694
Documentatie voor het colloquium "De vrouw in het gezin van de buitenlandse werknemer in Nederland" 9-11 dec 1976 georganiseerd door de Nederlandse Nationale Commissie voor UNESCO.1976.. 1 omslag.
695
Correspondentie betreffende kadercursussen creativiteitsontwikkeling. 1975-1979.. 1 omslag.

Arbeid.
696-703
Notulen van vergaderingen en stukken van en betreffende de Commissie Arbeid en Strategieën, voorheen Commissie Arbeid. 1983-1991.. 7 omslagen, 1 pak.
696
1983-1984..
697
1985..
698
1 pak. 1986..
699
1987..
700
1988..
701
1989..
702
1990..
703
1991..
704-710
Correspondentie van de Commissie Arbeid en Strategieën, voorheen Commissie Arbeid. 1983-1991.. 7 omslagen, 2 pakken.
704
1 pak. 1983-1984..
705
1985..
706
1986..
707
1 pak. 1987..
708
1988..
709
1989..
710
1991..
NB. Correspondentie 1990 ontbreekt.
711-712
Notulen van vergaderingen en stukken van en betreffende de Commissie Onbetaalde Arbeid. 1989-1991.. 2 omslagen.
711
1989-1990..
712
1991..
713
Correspondentie betreffende onbetaalde arbeid. 1987.. 1 omslag.
714
Resoluties van de vergadering van de NVR dd 6 mrt 1990 betreffende onbetaalde arbeid, huishoudelijke arbeid, informele mantelzorg en georganiseerd vrijwilligerswerk. Met geluidsbanden van plenaire zittingen 2,3 en 6 mrt en evaluatie op 5 mrt. 1990.. 1 stuk en 4 cassettebandjes.
NB. Het is niet zeker dat de geluidopnamen bij deze vergadering behoren.
715
Stukken betreffende de discussies over vrijwilligerswerk. 1980-1983.. 1 omslag.
716
Agenda met bijlagen van een gezamenlijke vergadering 10 jun 1991 van de commissies Onbetaalde Arbeid en Arbeid en Strategieën. 1991.. 1 omslag.
717
Ingekomen vergaderstukken van en bestuurscorrespondentie met de werkgroep Vrouw en Arbeidsmarkt. 1979-1982.. 1 pak.
718
Samenvatting van reacties op de vragen gesteld door de werkgroep Vrouw en Arbeidsmarkt naar aanleiding van het rapport "Vrouw en Arbeidsmarkt". 1980.. 1 stuk.
719
Stukken betreffende de studiedag 25 mrt 1980 te Utrecht "Vrouw en Arbeidsmarkt". 1980.. 1 omslag.
720
Verslag van de studiedag 23 sep 1982 te Den Haag "Vrijwilligerswerk en overheidsbeleid". 1982.. 1 stuk.
721
Stukken betreffende de studiedagen in sep en okt 1986 "Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid", met het discussiestuk "Vrouw, werk en toekomst" (1985). 1986-1986.. 1 omslag.
722
Stukken betreffende de studiedagen "Beleidsplan emancipatie" en "Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid" in 1987. 1987.. 1 pak.
723
Stukken betreffende de studiedag 26 sep 1987 te Utrecht "Alleenstaanden, Arbeid en Toekomst, de gevolgen van de ATV". 1987.. 1 pak.
724
Stukken betreffende de studiedag 12 nov 1987 te Utrecht "Arbeid en flankerend beleid". 1987-1988.. 1 pak.
725
Stukken betreffende de studiedag 9 en 16 jun 1988 te Tilburg en Zwolle "Fiscaal beleid". 1988.. 1 pak.
726
Stukken betreffende de studiedag 28 apr 1988 te Amersfoort "Vrouw en Pensioen". 1988.. 1 pak.
727
Stukken betreffende de studiedag 27 nov 1989 te Utrecht "Pensioenen en gelijke behandeling". 1989.. 1 pak.
728
Verslag van de studiedag "Herverdeling van arbeid, een internationale uitdaging" georganiseerd door de Associatie voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en de Novib.(1989).. 1 stuk.
729
Stukken betreffende werkdagen in januari 1990 "Onbetaalde Arbeid en internationale vrouwendag" voor plaatselijke vrouwenraden ter voorbereiding van 8 maart-viering. 1990.. 1 omslag.
730
Stukken betreffende studiedagen 12 en 22 jun 1990 te Den Bosch en Zwolle "Werken aan Economische Zelfstandigheid". 1990.. 1 pak.
731
Stukken betreffende de platformdag 24 okt 1991 te Arnhem "Op weg naar een eerlijke verdeling van betaald en onbetaald werk en zorgtaken". 1991.. 1 omslag.
NB. Met geluidscassette.
732
Documentatiemap "Herverdeling van arbeid" samengesteld door de NVR. 1984.. 1 omslag.
733
Handleiding en spelmateriaal ten behoeve van discussieleidsters voor de studiedag "Vrouw, werk en toekomst". 1985.. 1 omslag.
734
Documentatiemap betreffende sociale vernieuwing en persmap sociale vernieuwing ten behoeve van 8 maart 1991. 1990, 1991.. 1 omslag.
735
Werkmap "Arbeid in discussie", ingekomen van de Overijsselse Vrouwenraad. 1980.. 1 omslag.

Emancipatie.

Algemeen.
736-741
Notulen van vergaderingen en stukken van en betreffende de Commissie Emancipatie. 1983-1989.. 6 pakken.
736
1983-1984..
737
1985..
738
1986..
739
1987..
740
1988..
741
1989..

Emancipatiewerksters.
742
Ingekomen "Eindrapport Experiment Proefprojecten Emancipatiewerkers" van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1984.. 1 katern.
743
Ingekomen nota houdende het voorlopig standpunt vervolgbeleid projecten emancipatiewerkers, opgesteld door de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE).1982.. 1 katern.
744
Stukken betreffende verlenging van het project emancipatiewerkers. 1985-1986.. 1 omslag.
745
Stukken betreffende beleid, taak en werk van de emancipatiewerkers. (1979), 1980-1984.. 1 pak.
746
Verslag houdende de uitkomsten van de enquête voor ABC-begeleidsters. 1982.. 1 stuk.
747
Verslagen houdende eindevaluatie van het emancipatiewerk intern bij de NVR 1981-1983. 1983.. 2 stukken.
748
Verslag houdende eindevaluatie externe emancipatiewerkers van de NVR 1980-1983. 1983.. 1 stuk.
749
Verslag over mei 1983-apr 1984 van het emancipatieproject. 1984.. 1 stuk.
750
Evaluatieverslag van het eerste projectjaar mei 1983-apr 1984, voortgangsrapportage en concept eindrapport afbouwjaar van het emancipatieproject "Herverdeling van arbeid". 1984, 1986, 1987.. 1 omslag.
751
Voortgangsrapportage afbouwjaar van het emancipatieproject "Emancipatie als proces van mentaliteitsverandering" bij de NVR mei-nov 1986. 1986.. 1 stuk.
752
Jaarverslagen over 1980-1981 van de emancipatiewerksters van de NVR. 1981-1982.. 2 katernen.
753-754
Kopieën van ingekomen stukken bij de emancipatiewerkers. 1980-1982.. 1 omslag, 1 pak.
753
1980..
754
1 pak. 1981-1982..
755
Doorslagen en kopieën van uitgaande stukken van de emancipatiewerksters. 1981-1983.. 1 omslag.
756
Kopieën van correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken betreffende het project emancipatiewerkers. 1981-1983.. 1 omslag.
757
Indicateur van ingekomen stukken bij de emancipatiewerksters. 1981-1983.. 1 omslag.

Activiteiten emancipatie.
758
Stukken betreffende betaald educatief verlof en de werkgroep Betaald Educatief Verlof. (1979), 1980.. 1 omslag.
759
Stukken betreffende het project "Weerstanden tegen emancipatie" en het "Open Huis" in maart 1982 naar aanleiding van dit project. (veel kopieën). 1981-1983.. 1 pak.
760
Verslag van de studiedagen "Emancipatie: Weerstand - Weerwoord" 31 mrt en 10 apr 1981 te Amersfoort en Utrecht. 1981.. 1 stuk.
761
Serie dia's van het project "Weerstanden". z.j.. 1 doos.
NB. In drievoud.
762
"Emancipatie-werkboek NVR", houdende informatie en adviezen voor emancipatie-activiteiten in vrouwenorganisaties. 1983.. 1 band.
763
Stukken betreffende de studiedag 14 sep 1983 "Hoe pak je subsidie..... aan". 1983.. 1 stuk.
764
Verslag van de studiedag 30 jun 1983 "Emancipatorisch groepswerk". 1983.. 1 stuk.
765
Stukken betreffende studiedagen 15 en 19 nov 1983 te Utrecht betreffende emancipatiebeleid in eigen gemeente "Hoe kun je het emancipatiebeleid in eigen provincie of gemeente beïnvloeden?". 1983.. 1 omslag.
766
"Wat doen we met emancipatie?". Handleiding voor het plannen van emancipatieactiviteiten in vrouwenorganisaties. 1985.. 1 stuk.
767
Stukken betreffende studiedagen "Vrouwen wat kun je met je macht", "mediaboek", "Emanciperen-feminiseren, Wat let je" en "Planning... en dan?". 1985-1987.. 1 pak.
768
Stukken betreffende de studiedag okt 1984 te Utrecht en mrt 1985 te Den Haag "Vrouwen wat wil je met je macht". 1984-1985.. 1 omslag.
769
Enquête houdende evaluatie van de trainingsdag 25 nov 1987 te Utrecht "Werkboek Macht". 1988.. 1 omslag.
770
Overeenkomst en stukken betreffende het schrijven van het "Werkboek Macht". 1987.. 1 omslag.
771
"Werkboek Macht", samengesteld in het kader van het project "Macht". (1988).. 1 band.
772
Overzicht van geschiedenis en doel van het intervisie-project. Z.j.. 1 stuk.
773
Stukken betreffende de organisatie van het intervisieproject en training macht. 1988-1989.. 1 omslag.
774
Cursusmateriaal voor de bijeenkomsten van de intervisiegroepen. (1988).. 1 omslag.
775
Stukken betreffende studiedagen over het Beleidsplan Emancipatie 11 nov 1985 te Utrecht en apr 1987 te Zwolle "De regering heeft een Beleidsplan Emancipatie vastgesteld. Wat doen we ermee als vrouwenorganisaties?". 1985-1987.. 1 omslag.
776
Stukken betreffende de studiedag 14 mei 1987 te Amersfoort "Nieuwe Voortplantingstechnieken, zijn er grenzen?". 1987.. 1 omslag.
777
Kopieën van stukken betreffende een actie voor een minister van Emancipatie. 1985-1986.. 1 omslag.
778
Dossier betreffende (voorontwerp) Wet Gelijke Behandeling en Wet tegen Seksediscriminatie. Kopieën. 1988-1988.. 1 omslag.
779
Stukken betreffende actie voor deeltijdfuncties voor gedeputeerden. 1981-1982.. 1 omslag.
780
Stukken betreffende overleg en contact met bewindslieden voor emancipatie en kamercommissie emancipatie. 1986.. 1 omslag.
781
Stukken betreffende het oprichten van een landelijk steunpunt emancipatie. 1986-1987.. 1 omslag.
782
Correspondentie met de Emancipatieraad. 1981-1991.. 1 omslag.
783
Stukken van de Werkgroep Anti-discriminatie wetgeving van de Emancipatie Kommissie. 1975.. 1 pak.

Ondersteuning vrouwenorganisaties.
784
Vergaderstukken van de Commissie en Ondersteuning Contact Vrouwenorganisaties (OCV).1989-1991.. 1 omslag.
785
Correspondentie van en betreffende de commissie OCV.1990-1991.. 1 omslag.
786
Agenda's, notulen en bijlagen en correspondentie van de werkgroep Zwart/Wit Overleg 1989 en van Multi-etnisch Vrouwenoverleg (MEV) 1990-1992. 1989-1992.. 1 omslag.
787
Stukken betreffende de organisatie van de ontmoetingsdag 10 dec 1988 met allochtone vrouwenorganisaties "Kennismaking tussen buitenlandse en Nederlandse Vrouwenorganisaties". 1988.. 1 omslag.
788
Stukken betreffende de studiedag 9 dec 1989 "Samenwerking een noodzaak". 1989.. 1 omslag.
789
Ingekomen verzoek om steun voor subsidieaanvraag bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van de Initiatiefgroep Steunpunt Ongewenste Intimiteiten in het Onderwijs. 1989.. 1 stuk.
790
Verslag van de Communicatiemarkt 22 mei 1975 te Utrecht, georganiseerd ten behoeve van PGO/GSO en aangesloten organisaties. 1975.. 1 stuk.
791
Verslag van de studiedag 10 nov 1977, 26 jan, 10 feb, 9 mrt 1978 "Werken in de vrouwenraad sudderen op een laag pitje". 1978.. 1 stuk.
792
Stukken betreffende een trainingsdag "Werving" 7 dec 1983 te Den Haag. 1983.. 1 omslag.
793
Stukken betreffende een dag voor redacties van bladen van aangesloten organisaties en PGO/GSO over advertentiebeleid 13 nov 1986 "Creativiteit in uw advertentiebeleid". 1986.. 1 omslag.
794
Tekst van inleidingen uitgesproken op een servicedag 15 jan 1987 te Amersfoort "Actuele ontwikkelingen in het welzijnsbeleid". 1987.. 1 omslag.
795
Tekst van een inleiding op de servicedag 4 jun 1987 "Vrouwenorganisaties als werkgeefster" en verslag van de sevicedag "Vrouwenorganisaties: ledental en toekomst, een beleidsvraag". 1987.. 3 stukken.
796
Verslag van een werkconferentie 14 sep 1991 te Utrecht "Ondersteuning beleidsbeïnvloeding overheid door de vrouwenbeweging". 1991.. 1 stuk.
797
Kopieën van congresstukken van de conferentie 16 nov 1991 "Vrouwen tekenen voor toekomst, Nieuwe strategieën voor vrede". 1991.. 1 omslag.
798
Overzicht van themabijeenkomsten over sociale vernieuwing voor provinciale vrouwenraden. 1991.. 2 stukken.
799
Stukken betreffende Denktank Sociale Vernieuwing, platformdag 18 apr 1991 en nota's en andere stukken betreffende sociale vernieuwing. 1991.. 1 omslag.
NB. Met 2 geluidscassettes.
800
Verslag en documentatie van de platformdag 18 apr 1991 "Sociale vernieuwing en vrouwen". 1991.. 1 omslag.
801
Stukken betreffende de organisatie van de studiedag 12 dec 1991 te Rotterdam "Beeldvorming op leeftijd". 1991.. 1 omslag.
802
Stukken betreffende de sevicedag 17 dec 1991 "Zorg". Met geluidsband. 1991.. 1 omslag.
803
Ingekomen stukken houdende aanmeldingen voor de "talentenbank" van de NVR naar aanleiding van een oproep in dagbladen en tijdschriften. 1976.. 1 omslag.

PR en voorlichting.
804
Notulen en agenda's van redactievergaderingen van de Nieuwsbrief. 1978.. 1 omslag.
805-808
Stukken van de Commissie In- en Externe Betrekkingen (I.en E.B.). 1983-1989.. 2 pakken, 3 omslagen.
805
1983-1985..
806
1 pak. 1986..
807
1 pak. 1987..
808
1988-1989 jan..
809
Stukken betreffende de Commissie I.en E.B. van commissielid Ans Bakker.1983-1985.. 1 omslag.
810
"Besturenbrieven", circulaires met mededelingen aan besturen van aangesloten organisaties en provinciale en grootstedelijke vrouwenraden en aan eigen bestuursleden. Stencils. 1975-1979.. 1 omslag.
811
Correspondentie van de Commissie I.en E.B. betreffende informatieverstrekking over NVR en persberichten. 1987.. 1 omslag.
812
Lijsten met namen en adressen van abonnees op de Info en het Nieuwsbulletin. 1991.. 1 omslag.
813
Besluitenlijsten van redactievergaderingen van de inforeeks 1990 en interne mededelingen betreffende de inforeeks. 1987-1990.. 1 omslag.
814-815
Stukken betreffende bijdragen en opzet van de nummers van de inforeeks. 1984-1985, 1987-1990.. 1 omslag, 1 pak.
814
1984-1985..
815
1 pak. 1987-1990..
816
Uitgaande correspondentie betreffende artikelen, foto's,illustraties en recensies voor de inforeeks. 1986-1988.. 1 pak.
817
Ingekomen correspondentie betreffende de inforeeks. 1986.. 1 omslag.
818
Correspondentie betreffende publiciteit en werving van abonnees van de inforeeks. 1986-1990.. 1 pak.
819
Enquête onder de abonnees van de Inforeeks, met concept verslag. 1989.. 1 pak.
820
Stukken betreffende het promotiebeleid van NVR publikaties. 1986.. 1 omslag.
821
Plan van aanpak voor de pr 1991 en stukken betreffende een interne pr-training. 1991.. 1 omslag.
822
Promotieplan en stukken betreffende de presentatie van de publikatie "Vrouwen aan zet. Strategieën voor de toekomst". Met z/w foto. 1990-1991.. 1 omslag.
823
Tekst van een toespraak tijdens de persconferentie "Economische zelfstandigheid" 25 mei 1989 ter gelegenheid van de presentatie van de "Verklaring Pensioenen en Belastingen " door NVR presidente K. Stoelinga-Coomans.1989.. 1 stuk.
824
Stukken betreffende de pr van 8 maart 1990 met het thema "Onbetaalde Arbeid". 1990.. 1 omslag.
825
Tekst van een toespraak uitgesproken 21 feb 1991 door Hanna Deelman-Volker van de WILPF bij aanbieding van het eerste exemplaar van de NVR-publikatie "Vrouwen aan zet" aan Jeltje van Nieuwenhoven.1991.. 1 stuk.
826
Documentatie samengesteld ten behoeve van de persconferentie "Sociale vernieuwing en vrouwen" ter gelegenheid van 8 mrt 1991. 1991.. 1 omslag.
827
Stukken betreffende de studiedag 20 jun 1990 "Publiciteit". 1990.. 1 omslag.
828
Stukken betreffende de studiedag 15 en 22 nov 1991 te Leiden "Zorg voor het imag?. 1991.. 1 omslag.
829
Correspondentie betreffende een NOS radiouitzending over vrouwenorganisaties. 1976.. 1 omslag.
830
Stukken betreffende de demonstratieve tocht en het voorlezen van de vrouwentroonrede op Prinsjesdag 1986 te Den Haag. 1986.. 1 omslag.
831
Stukken betreffende de actie Steun aan Argentijnse Moeders (SAAM). 1982-1983.. 1 omslag.
832
Minuut van een uitgaande brief houdende een verzoek tot mededinging naar de Zwitserleven Pensioenprijs 1989 door de NVR. 1989.. 1 stuk.

Jubilea.
833
Kopieën van stukken betreffende de organisatie van de viering van het 10-jarig bestaan in 1986. 1984.. 1 pak.
834
Vergaderstukken en correspondentie van de Jubileumcommissie. 1984-1986.. 1 pak.
835
Stukken betreffende de organisatie van de viering van het 10-jarig bestaan op 15 april 1985 en 31 mei 1986. 1985-1986.. 1 pak.
836
Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan op 15 april 1985. Met foto's. 1985.. 1 pak.
837
Teksten van redes uitgesproken op 31 mei 1986 tijdens de slotmanifestatie van de viering van het 10-jarig bestaan. 1986.. 1 omslag.
838
Presentielijst van de jubileumviering en lijsten van genodigden. 1985.. 1 omslag.
839
Receptieboek van de viering van het 10-jarig bestaan. z.j.. 1 deel.
840
Bundel houdende projectbeschrijvingen van en door organisaties aangesloten bij de NVR ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Gedrukt. 1985.. 1 band.
841
Geluidsbanden van de jubileumviering op 15 april 1985. 1985.. 4 cassettebandjes.
842
Geluidsopnamen "NVR 28-11-'85 Vredespaleis". (Ferro LH HiFi DP 26, 120 minuten). 1985.. 1 cassettebandje.
843
Notulen met bijlagen en correspondentie van de lustrumcommissie. 1989-1990.. 1 pak.
844
Archief van de Stichting Congres 5 jaar na Nairobi, stukken betreffende de organisatie van het congres. 1990.. 1 pak.
845
Ingekomen correspondentie bij het congresbureau. 1990.. 1 omslag.
846
Stukken betreffende de pr en de organisatie van het congres "5 jaar na Nairobi. 1990.. 1 pak.
847
Stukken betreffende de pr voor het congres "5 jaar na Nairob?. 1990.. 1 pak.
848
Conceptverslag van het congres, verslagen van de workshops op het congres en programma en beschrijving van de werkgroepen op het congres "5 jaar na Nairob?. 1990.. 1 omslag.

Fondsen.

Wilhelmina Drucker- en Vluchtelingenfonds.
849
Jaarrekeningen over 1975-1976 van het Wilhelmina Druckerfonds.1976-1977.. 2 stukken.
NB. Zie voor 1978-1990 inv.nrs 318-319.
850
Jaarrekeningen over 1975-1976 van het Vluchtelingenfonds. 1976-1977.. 2 stukken.
NB. Zie voor 1978-1990 inv.nrs 318-319.
851
Financiële stukken van het Wilhelmina Druckerfonds 1983-1985 en Vluchtelingenfonds 1983. 1983-1985.. 1 omslag.
852
Protocol en stukken betreffende het aanvragen van financiële bijdragen en subsidies uit het Wilhelmina Druckerfonds.1991.. 1 omslag.

Stichting Tentoonstellingsfonds 1948.
853
Notulen van het algemeen bestuur en de financiële commissie en correspondentie. 1979-1980, 1982, 1991.. 1 omslag.
854
Authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, 1979, statuten 1970 en stukken betreffende statutenwijziging. 1970, 1978-1979.. 1 omslag.
NB. Zie ook inv.nr 221.
855
Stukken betreffende mutaties van bestuursleden en correspondentie betreffende oprichting en financiën. 1949-1968.. 1 omslag.
856
Jaarstukken 1951-1982. Incompleet. 1952-1983.. 1 pak.
857
Jaarrekeningen over 1979-1991. 1980-1992.. 1 pak.
858-859
Financiële correspondentie en afschriften van inschrijvingen in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel.1981-1990.. 2 omslagen.
858
1981-1985..
859
1988-1990..
860-861
Doorslagen en kopieën van uitgaande stukken van en ingekomen stukken bij de financieel adviseur van de bank in de financiële commissie betreffende financiën en vergaderingen. 1949-1981.. 2 pakken.
860
1949-1952, 1968-1974..
861
1975-1981..

Publicaties.
862
Nieuwsbrieven. Incompleet. 1975-1979.. 10 katernen.
863
Nieuwsbulletins. Incompleet. 1984-1991.. 1 omslag.
864
Inforeeks. Incompleet. 1983-1990.. 1 omslag nr 1. Vrouwenarbeid.
nr 2. Spraakmakend besturen
865
"Vrouwen, kom op voor Europa". Brochure uitgegeven in het kader van de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen. Maart 1978.. 1 deel.
866
Brochures en folders over het doel en werk van de NVR. 1975-1989.. 1 omslag.
867
Folder "Verklaring over pensioenen en belastingen ter bevordering ven de economische zelfstandigheid van vrouwen", 1989 en folder "Wat zijn vrouwenraden" 1987. 1987, 1989.. 2 stukken.
868
Brochure en circulaire betreffende het Internationaal Jaar van het Kind. (1979-1980).. 2 stukken.
869
Subsidiewijzer voor Vrouwen. 1980.. 1 katern.
870
Vrouwenwerk in discussie. Brochure over vrouwen in het vrijwilligerswerk. Met originele tekeningen van Lady van Leeuwen voor de publicatie. 1981.. 1 omslag.
871
"Wat doen we met emancipatie?". Handleiding voor het plannen van emancipatieactiviteiten in vrouwenorganisaties. 1985.. 1 band.
872
"Emanciperen, Feminiseren, Wat let je?". 1985.. 1 katern.
873
"Vrouwen en Habitat in de derde wereld; wonen in de stad en op het platteland". Door Maria Muller.1986.. 1 band.
874
"Mediaboek voor emancipatiewerk". 1986.. 1 katern.
875
Concept van het boekje "Sociale vernieuwing en vrouwen". 1991.. 1 omslag.
876
"Waar staat de stofzuiger? Over de taakverdeling in het huishouden". 1985.. 1 katern.
877
Layoutvellen van de publikatie "Werken doen we allemaal". z.j.. 1 omslag.
878
Cartoons van Marjan Westerhof, Ahrend van Dam, Martin Nolte en Cilia Kerkman ten behoeve van NVR-publikaties. z.j.. 1 omslag.
879-883
Nummers zijn vervallen..

DOCUMENTATIE

884
Documentatie met beschrijvingen van de organisatie, doelstelling en geschiedenis van de NVR. (1974-1980).. 1 omslag.
885
Overzicht van activiteiten vanaf de oprichting. 1979.. 1 omslag.
886
Lijst van artikelen over de NVR verschenen in tijdschriften van aangesloten organisaties tussen 1975 en 1977. (1977).. 1 stuk.
887
Knipsels betreffende de oprichtingsmanifestatie op 15 april 1975. 1975.. 1 omslag.
888
Knipsels betreffende de NVR. 1969, 1974-1981, 1990.. 1 omslag.
889
Knipsels over het congres "5 jaar na Nairobi". 1990.. 1 omslag.
890
Documentatie betreffende veiligheid en de LKV. 1986.. 1 omslag.
891
Teksten van toespraken over de NVR. 1977-1982.. 1 omslag.
892
Tekst van de verklaring uitgesproken door Katrien Stoelinga-Coomans op 5 okt 1989 te Utrecht op de landelijke manifestatie "Vrouwen in de bijstand". 1989.. 1 stuk.
893
Tekst van een inleiding uitgesproken door Katrien Stoelinga-Coomans op 5 apr 1989 op de themadag "1990" van de NGR.1989.. 1 stuk.
894
Tekst van het radioprogramma "Plein Publiek" van 8 dec 1975 van de NCRV met het thema "Democratie is kostelijk en kostbaar". (1975).. 1 stuk.
895
"Vrouwen van Europa". Geluidsopname van een diapresentatie. z.j.. 1 geluidsband.

Archief van de Interimstichting (I.S.) 1971-1975

NB. Zie ook het archief van Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) en de Nationale Vrouwenraad van Nederland (NatVR).
896
Agenda's en notulen van algemene vergaderingen. (1972) 1973-1975.. 1 pak.
NB. Zie ook archief NVC inv.nr 43.
897
Agenda's en notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1973 mrt-1975 apr.. 1 omslag.
NB. Zie ook archief NVC inv.nr 44.
898
Korte verslagen van de Interim Stichting I-IV en verslag over jan-apr 1975. 1973-1975.. 1 omslag.
NB. Zie ook NVC inv.nr 45.
899
Ingekomen stukken, A-G. 1974-1975.. 1 omslag.
NB. Zie ook NVC inv.nr 46 en NatVR inv.nrs 44 en 46.
900
Doorslagen en kopieën van uitgaande stukken, A-Z. 1974-1975.. 1 pak.
NB. Zie ook NVC inv.nr 47 en NatVR inv.nr 45.
901
Correspondentie met ministeries en de Tweede Kamer.1973-1975.. 1 omslag.
902
Kopieën van correspondentie van het dagelijks bestuur. 1973-1975.. 1 omslag.
903
Nota's betreffende de fusie tussen de Nationale Vrouwenraad van Nederland (NatVR), Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH), en stemlijst van de conferentie op 24 okt 1972 betreffende de fusie. 1971-1972.. 1 omslag.
NB. Zie ook NVC inv.nrs 40 en 42.
904
Statuten en stukken betreffende de statuten en statutencommissie ten behoeve van de oprichting van de Interim Stichting en de Nederlandse Vrouwen Raad. 1973-1975.. 1 omslag.
NB. Zie ook NVC inv.nrs 39-40.
905
"Modellenboek". Nota houdende modellen van de op te richten nieuwe organisatie, samengesteld ten behoeve van de fusie tussen NatVR, NVC en FVVH door de structuurcommissie, en verslag van de structuurconferentie op 24 okt 1972. 1972.. 2 stukken.
NB. Zie ook NVC inv.nrs 41-42.
906
Stukken betreffende het bestuur. (1973).. 1 omslag.
907
Ingekomen stukken betreffende kandidaatstelling voor het bestuur van de NVR i.o., en indeling van de aangesloten organisaties in groeperingen. 1974-1975.. 1 omslag.
908
Ingekomen lijst met namen van bestuursleden, medewerksters en vertegenwoordigsters van het NVC. 1974.. 1 stuk.
909
Lijsten met namen van commissieleden. 1974.. 1 stuk.
910
Begrotingen. 1973-1975.. 1 omslag.
911
Jaarrekeningen over 1973-1974. 1974-1975.. 2 stukken.
912
Circulaires en brochures houdende overzichten van doel en werk van diverse (aangesloten) organisaties. 1973 en z.j.. 1 omslag.
913
Ingekomen stukken van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen houdende een aanvraag voor lidmaatschap van de I.S. 1974.. 1 omslag.
914
Lijsten met namen van vertegenwoordigsters in externe organisaties namens de FVVH en het NVC. 1973.. 1 omslag.
915
Stukken betreffende Internationaal werk. 1974.. 1 omslag.
916
Stukken betreffende het (Nationaal Comité) Internationaal Jaar van de Vrouw. 1973-1974.. 1 omslag.
917
Stukken betreffende de Commissie Rechten en Positie van de Vrouw. 1973-1975.. 1 omslag.
918
Stukken betreffende de commissies Bevolkingsvraagstuk en Milieuaangelegenheden en de regiocommissie. 1973-1974.. 1 omslag.
919
Stukken betreffende cultureel werk. 1974.. 1 omslag.
920
Nieuwsbrief nr. 1 en 3. 1974.. 2 stukken.
NB. Zie ook NatVR inv.nr 142.