/
You are not logged in

Archief Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH) 1949-1977

Identity Area

Collection IDIIAV00000215
Unitdate1949-1977
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent3.5 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1996
Access and UseBeperkt
Schriftelijke toestemming nodig voor de met een * gemerkte nummers.
Preferred CitationArchief Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie/geschiedenis

Opgericht op 29 november 1951 met als doel het bevorderen van het verlenen van praktische sociale hulp door samenwerking van Nederlandse vrouwenorganisaties; statutaire naam Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening waaraan in 1959 nog Stichting werd toegevoegd; fuseerde in 1975 met de Nationale Vrouwenraad van Nederland en Het Nederlandse Vrouwen Comité tot de Nederlandse Vrouwen Raad.


Inhoud

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van dagelijkse en landelijke bestuursvergaderingen 1951-1975; jaarverslagen 1957-1974; correspondentie 1951-1975; stukken betreffende de oprichting 1949-1951 en fusie 1967-1974; stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement 1951-1967; stukken betreffende financiën en subsidies 1951-1975; stukken betreffende provinciale en stedelijke federaties 1970-1974; stukken betreffende maatschappelijk werk 1957-1974, gezondheid 1962-1977, ontwikkelingssamenwerking 1954-1975, buitenlandse werknemers 1965-1975, vluchtelingenwerk 1954-1972, bejaardenwerk 1955-1974; stukken betreffende civiele verdediging en individuele zelfbescherming 1953-1974; foto's; dia's.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1
Agenda's en notulen van de jaarvergaderingen van 1957-1964, met concepten, en correspondentie van de notulencommissie 1958-1964. 1957-1965.. 1 omslag.
2-9
Notulen van vergaderingen van het (landelijk) bestuur. 1951-1975.. 6 omslagen, 2 pakken.
2
1951 dec-1952..
3
1953-1955..
4
1956-1957..
5
1958-1961..
6
Met agenda's en presentielijsten. 1962-1964..
7
1965-1966..
8
1 pak. 1967-1970..
9
1 pak. 1971-1975..
10
Verkorte notulen van vergaderingen van het (landelijk) bestuur. 1952 mei-1959 jan.. 1 omslag.
11-17
Agenda's, convocaten, notulen en presentielijsten van vergaderingen en besprekingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1955-1968, 1973-1975.. 6 omslagen, 1 pak.
11
1955 jun-1957..
12
1958-1959..
13
1 pak. 1960-1964..
14
1965..
15
Alleen notulen. 1966-1967..
16
Alleen notulen. 1968..
17
Alleen notulen. 1973 jul-1975 mrt..
18-20
Convocaties, agenda's met bijlagen en presentielijsten van vergaderingen van het (landelijk) bestuur. 1952-1975.. 2 omslagen, 1 pak.
18
Convocaties en agenda's. 1952-1961..
19
Presentielijsten. 1952-1961..
---
1962-1964..
NB. Zie nr 6.
20
1 pak. 1965-1975..
21
Agenda's en presentielijsten van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1970-1975.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 11-14.
22
Correspondentie van het landelijk bestuur. 1970-1973 sep (1974).. 1 omslag.
23
Doorslagen en kopieën van uitgaande brieven. 1973-1975.. 1 pak.
24
Correspondentie van het dagelijks bestuur. 1972-1974.. 1 omslag.
25
Uitgaande circulaires. 1963, 1965-1970.. 1 pak.
26
Jaarverslagen van de FVVH en diverse commissies van de FVVH over 1954, 1957-1958, 1960-1974. De jaarverslagen 1973-1974 zijn in 2014 toegevoegd vanuit het archief van de VVAO, voormalig inv.nr 544. 1958-1959, 1961-1975.. 1 pak.
27
Naam- en adreslijsten van personen die een jaarverslag krijgen toegezonden. 1971-1973.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting, reorganisatie en opheffing.
28
Correspondentie van de secreta­resse van Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) betreffende de oprichting en het passeren van de oprichtingsakte van de FVVH. 1951.. 1 omslag.
29
Akte van Oprichting. 1951, met authentiek afschrift, 1953, en stukken betreffende statutenwijzigingen 1952-1965 en correspondentie betreffende de opheffing 1975. 1951-1975.. 1 pak.
30
Stukken van en betreffende de Commissie Statutenwijzigingen. 1964-1965, 1967.. 1 omslag.
31
Huishoudelijk reglement 1962, 1967. Met concepten 1955-1962, 1967. Convocaties, agenda's, notulen en presentielijsten van de Commissie Huishoudelijk Reglement. 1955-1967.. 1 omslag.
32
Correspondentie en circulaires betreffende het huishoudelijk reglement. 1955-1962.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende de inschrijving in het Openbaar Centraal Stichtingsregister. 1957, 1959, 1963.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende de organisatie van de vrouwenhulpverlening in Nederland, stukken van de studiecommissie van het NVC betreffende de organisatie en oprichting van de FVVH en stukken betreffende de organisatie van de Vrijwillige Vrouwelijke Hulpverlening op provinciaal niveau in Utrecht en Zuid-Holland. 1949-1951.. 1 omslag.
35*
Stukken betreffende reorganisatieplannen en -voorstellen inzake samenstelling en functioneren van het bestuur. 1956-1958.. 1 pak.
36
Stukken betreffende reorganisatieplannen en ingekomen reacties van de plaatselijke en provinciale federaties en aangesloten organisaties. 1957-1958.. 1 omslag.
37
Correspondentie en stukken betreffende een concept-handleiding voor de oprichting van een plaatselijke federatie, 1951, stukken en correspondentie betreffende de organisaties voor VVH in Drenthe, Groningen, Friesland en Utrecht in verband met statutenwijziging en aansluiting bij de FVVH, 1953-1954. 1951-1954.. 1 omslag.
38
Correspondentie met het NVC en de Nationale Vrouwenraad van Nederland (NVR) betreffende samenwerking en oprichting van de Interim Stichting, verslagen van besprekingen met de NVR. 1967-1974.. 1 pak.
191
Drieluik. Bundel bij de laatste bijeenkomst 8 april 1975 van de FVVH. Gestencild. 1975.. 1 stuk.
39
Stukken houdende richtlijnen en handleidingen voor plaatselijke federaties voor VVH. z.j.. 1 omslag.

Bestuur.
40
Circulaires en enkele ingekomen stukken betreffende mutaties in de samenstelling van het bestuur. 1968-1974.. 1 omslag.
41*
Dossier betreffende het aftreden van de voorzitster na een bestuursconflict. 1956-1957.. 1 omslag.
42
Naam- en adreslijsten van bestuursleden. 1964,1967,1969, 1974.. 1 omslag.

Provinciale en stedelijke federaties.
43
Convocaties, agenda's, verslagen en presentielijsten van en correspondentie betreffende de contactvergadering Provinciale Federaties op 15 september 1970 en de werkvergaderingen met de provinciale en stedelijke federaties op 21 september 1971 en 17 oktober 1972. 1970-1972.. 1 omslag.
44
Convocatie, agenda, verslag en aantekeningen van en correspondentie betreffende de bespreking met de voorzitsters der provinciale en stedelijke federaties op 6 april 1973. 1973.. 1 omslag.
45
Verslag van de bespreking op 25 juni 1973 van vertegenwoordigsters der provinciale en grootstedelijke federaties betreffende de doorwerking van de landelijke interimstichting naar provinciaal en plaatselijk niveau. 1973.. 1 stuk.
46
Stukken betreffende regionale studiedagen samen met de NVR. 1972-1974.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende de studiedagen op 20 november en 11 december 1973 georganiseerd door de FVVH en NVR voor alle aangesloten organisaties over samenwerking op provinciaal en stedelijk niveau. 1973-1974.. 1 omslag.
48
Ingekomen jaarverslag over 1952, verslag van de jaarvergadering 1952 en tekst van een voordracht over taak en toekomst van de FVVH provincie Utrecht uitgesproken op 23 april 1970. [1953], 1970.. 3 stukken.

Personeel.
49*
Stukken betreffende het bureaupersoneel. 1962-1973.. 1 omslag.
50*
Dossier betreffende aanstelling en ontslag van de algeheel leidster van de actie Individuele Zelfbescherming 'Door vrouwen voor vrouwen'. Met retroacta. 1959-1961.. 1 pak.
51
Akte van overeenkomst voor verzekering van uitkeringen voor werknemers in geval van ziekte en invaliditeit. 1954.. 1 stuk.

Huisvesting.
52
Huurcontract en correspondentie betreffende het huren van ruimte aan de Laan van Meerdervoort 53 te Den Haag. 1966-1972.. 1 omslag.
53
Polissen van verzekering tegen brand en inbraak en correspondentie betreffende een inbraak. 1970-1974.. 1 omslag.

Subsidies.
54-55
Correspondentie met het ministerie van Maatschappelijk Werk, later Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1953-1975.. 2 pakken.
54
1953-1959..
55
1960-1975..
56
Correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende begrotingen en subsidies van FVVH en Individuele Zelfbescherming (IZB) en BB. 1953-1969, 1970-1975.. 1 omslag, 1 pak.
56
1953-1969..
57
1 omslag. 1970-1975..
58
Correspondentie met het NVC betreffende financiële steun. 1951, 1953-1964.. 1 omslag.
59
Correspondentie met het Koningin Juliana Fonds betreffende financiële ondersteuning. 1958-1961.. 1 omslag.
60
Correspondentie met de NV Philips Gloeilampenfabriek, Nederlandse Spoorwegen, Shell Nederland, Esso, Unilever en Nationale Nederlanden betreffende financiële ondersteuning. 1957-1973.. 1 omslag.
61
Correspondentie met diverse bedrijven houdende aanvragen en afwijzingen van financiële bijdragen. 1957-1960.. 1 omslag.

Financiën.
62
Begrotingen over 1954-1975, correspondentie en verslagen van besprekingen betreffende de begrotingen 1959-1962. 1953-1974.. 1 omslag.
63
Financiële jaarverslagen en jaarrekeningen over 1954-1965, 1973, financiële verslagen over 1966-1967, toelichtingen op de financiële verslagen over 1968-1974 en correspondentie betreffende de jaarrekeningen van 1964-1968. 1955-1975.. 1 pak.
64-65
Grootboek over. 1963-1964.. 2 pakken.
64
1963..
65
1964..
66
Verslagen van de kascommissie over 1953, 1955-1974, presentielijsten van de kascommissie en correspondentie betreffende de kascontrole. 1954-1975.. 1 omslag.
67-69
Financiële correspondentie. 1956-1974.. 3 omslagen.
67
1956-1965..
68
1963-1966..
69
1969-1974..
70
Correspondentie met de accountant. 1954-1957.. 1 omslag.
71
Stukken betreffende de financiële verantwoording van gelden ten behoeve van het vluchtelingenfonds. Met retroacta. 1968-1969.. 1 omslag.
72
Financiële stukken betreffende en correspondentie met de Rotterdamse Bank betreffende financiële hulp aan vluchtelingen in Oostenrijk. 1954, 1955-1956.. 1 omslag.
73
Doorslagen van uitgaande brieven aan het ministerie van CRM en Binnenlandse Zaken betreffende begroting en financiering van de verhuizing. 1973.. 2 stukken.

Jubileum.
74
Stukken betreffende de viering van het 12½-jarig bestaan. 1964.. 1 pak.

Contacten met organisaties.
75
Circulaires gericht aan de aangesloten organisaties en haar afgevaardigden en de provinciale en stedelijke organisaties. 1967, 1969-1970.. 1 omslag.
76
Correspondentie met het NVC. 1951-1964.. 1 omslag.
77
Ingekomen afschrift van een brief van het NVC aan de minister van CRM houdende commentaar op het Memorandum Voorbereiding Wetgeving Maatschappelijk en Cultureel Welzijn. 1970.. 1 stuk.
78
Ingekomen nota houdende het standpunt van het NVC ten aanzien van knelpunten Harmonisatie Welzijnsbeleid en Welzijnswetgeving. 1973.. 1 stuk.
79
Correspondentie met het ministerie van Maatschappelijk Werk, vanaf 1965 CRM. 1963-1974.. 1 pak.
80
Stukken betreffende de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk over vrijwilligers in het maatschappelijk werk. 1957-1959.. 1 omslag.
81
Correspondentie met de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk betreffende contributie. 1958-1961.. 1 omslag.
82
Ingekomen notulen van vergaderingen van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 1968-1971.. 1 omslag.
83-84
Ingekomen agenda's en notulen met bijlagen van vergaderingen van de sectie maatschappelijk werk van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 1971-1972.. 2 pakken.
83
1971..
84
1972..
85-86
Correspondentie met de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 1968-1974.. 2 pakken.
85
1968-1971..
86
1972-1974..
87
Correspondentie met de Stichting voor opleiding van maatschappelijk werkers betreffende FVVH-vertegenwoordigster in het curatorium van de cursus Tijdsbesteding Bejaarden. 1958.. 1 omslag.
88-89
Correspondentie met de Stichting het Nederlands Astma Fonds en de Vereniging tot steun aan het Nederlands Astma Fonds, later het Nederlands Astma Fonds. 1962-1976.. 2 omslagen.
88
1962-1972..
89
1972-1976..
90-91
Correspondentie met de Nederlandse Hartstichting. 1964-1974.. 1 omslag, 1 pak.
90
1964-1972..
91
1 omslag. 1962-1974..
92
Correspondentie met de Vereniging tot Steun aan de Nierstichting Nederland. 1970-1977.. 1 omslag.
93
Correspondentie met en betreffende de Nederlandse Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. 1970-1974, 1977.. 1 omslag.
94-97
Correspondentie met de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, later Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB). 1954-1975.. 3 omslagen, 2 pakken.
94
1954-1964..
95
1961-1965..
96
1 pak. 1966-1971..
97
1972-1975..
98
Uitgaande circulaires betreffende NOVIB-projecten en Stichting Eten van India. [1966]-1967.. 2 stukken.
99
Correspondentie met Stichting Nederlands Comité Unicef. 1971-1972.. 1 omslag.
100
Correspondentie met en betreffende de Stichting Nederlandse vrienden der SOS-kinderdorpen. 1968-1972.. 1 omslag.
101
Correspondentie met en betreffende het Nationaal Jeugdfonds (Jantje Beton). 1971-1973, 1975.. 1 omslag.
102
Stukken betreffende de oprichting van een actiecomité tegen mishandeling van kinderen, 1969, en ingekomen circulaires van en stukken betreffende de Vereniging tegen Kindermishandeling. 1969, 1971-1973.. 1 omslag.
103
Stukken betreffende en correspondentie met het Comité ter Bevordering van de Kleuterbescherming. 1970-1974.. 1 omslag.
104-105
Correspondentie met de (Landelijke) Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers, later Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders. 1965-1975.. 1 omslag, 1 pak.
104
1 pak. 1965-1971..
105
1972, 1974-1975..
106
Stukken betreffende de Stichting Comité voor de Zomerzegels. 1973-1974, 1977.. 1 omslag.
107
Correspondentie met en betreffende de Stichting Centrum Milieuzorg, Elizabeth G. Aiking. 1970-1973.. 1 omslag.
108
Stukken van en betreffende de Commissie Eerste Echelon van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst. 1974.. 1 omslag.
109
Correspondentie met de Stichting Werkwinkel en correspondentie betreffende het NOS-televisieprogramma "Werkwinkel". 1973-1974.. 1 omslag.
110
Correspondentie met de Hollandse Maatschappij van Landbouw. 1962.. 1 omslag.
111
Correspondentie met het koninklijk huis. 1954-1974.. 1 omslag.
190
Ingekomen stukken en minuut van uitgaand stuk van de Stichting Landelijk Contact van de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw (VAC). 1973-1974.. 1 omslag.

Vluchtelingenwerk.
112
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan diverse organisaties die zich bezighouden met vluchtelingenhulp. 1955-1963.. 1 pak.
113
Notulen, agenda's, presentielijsten van vergaderingen van de commissie vluchtelingenhulp. 1954-1962.. 1 pak.
114
Afschriften van stukken van de commissie vluchtelingenhulp betreffende vluchtelingenkampen te Spittal en correspondentie betreffende vluchtelingenhulp met de commissie vluchtelingenhulp. 1962-1966.. 1 omslag.
115
Correspondentie betreffende vluchtelingenhulp (project Spittal in Karinthië). 1965-1971.. 1 omslag.
116
Financiële overzichten en correspondentie betreffende de besteding van de vluchtelingengelden in Oostenrijk. 1956-1958, 1965.. 1 omslag.
117
Historisch overzicht van de vluchtelingenhulp in Oostenrijk, project Spittal. 1963.. 1 stuk.
118
Ingekomen verslagen met bijlagen van bestuursvergaderingen van en correspondentie met het Nationaal Comité Hulpverlening Hongaarse Volk en correspondentie betreffende Hongaarse vluchtelingen. 1956-1957.. 1 omslag.
119
Correspondentie met de Stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp betreffende subsidies. 1970-1972.. 1 omslag.
120
Presentielijsten, deelnemerslijsten, circulaires en teksten van lezingen van voorlichtingsdagen op 23 april, 22 mei en 24 juni 1959 betreffende vluchtelingenhulp, voorlichting B.B. en de actie "door vrouwen voor vrouwen". 1959.. 1 omslag.

Civiele verdediging (CV) en Individuele zelfbescherming (IZB).
121
Correspondentie met Women's Voluntary Service for Civil Defence. 1953-1961.. 1 omslag.
122
Stukken betreffende samenwerking van de commissie B.B. en IZB om te komen tot samengaan van de acties "Door vrouwen voor vrouwen" en "Een op Vijf". 1959-1960.. 1 omslag.
123-126
Circulaires betreffende IZB-actie "Door vrouwen voor vrouwen: Een op vijf". 1960, 1966-1973.. 3 omslagen, 1 pak.
123
Met lijsten van instructrices. 1 pak. 1960..
124
1966-1967..
125
1968-1970..
126
1971-1973..
127
Correspondentie betreffende IZB en IZB-actie "Een op vijf" met de provinciale en stedelijke federaties en commissies IZB. 1966-1967, (1971).. 1 pak.
128
Stukken betreffende de afsluitingsbijeenkomst van de IZB-actie "Door vrouwen voor vrouwen: Een op vijf" op 27 september 1966 te Utrecht. 1966.. 1 pak.
129
Correspondentie met organisaties betreffende de actie Meer vrouwen in de BB en voorbereiding van de instructie van de bevolking op het gebied van IZB. 1957-1958.. 1 omslag.
130
Correspondentie betreffende IZB en CV. 1966-1967.. 1 omslag.
131
Correspondentie betreffende CV. 1972-1975.. 1 pak.
132-133
Correspondentie Betreffende IZB en CV met het ministerie van Binnenlandse Zaken. 1966-1971.. 2 omslagen.
132
1966-1967..
133
1968-1971..
134
Correspondentie met het ministerie van Algemene Zaken, Staf voor de Civiele Verdediging, betreffende CV-cursussen en -contactdagen voor docenten. 1970-1971.. 1 omslag.
135
Persberichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende CV, 1974, Nota CV, 1972 en verslag van de oriënteringsbijeenkomst CV op de Vanenburg te Putten op 14 en 15 november 1974. 1972, 1974.. 1 omslag.
136
Verslagen en teksten van voordrachten van de docentencontactdagen op 15 november 1968 te Hilversum, 6 november 1969 te Arnhem, 22 maart en 4 november 1971 te Den Haag en Utrecht en 9 mei 1973 te 's-Hertogenbosch. 1968-1973.. 1 omslag.
137
Stukken betreffende contactdag IZB op 6 november 1967 te Utrecht voor docenten, provinciale en stedelijke commissies en afgevaardigden van de provinciale en stedelijke federaties. 1967.. 1 omslag.
138
Stukken betreffende bijeenkomsten op 9 mei 1972 te Utrecht houdende bespreking met de aspirant-cursisten over de proefcursus CV. 1972.. 1 omslag.
139
Stukken betreffende de discussiebijeenkomst over het begrip civiele verdediging op 9 en 10 november 1972 op de stafschool van de B.B. de Vanenburg te Putten. 1972-1973.. 1 omslag.
140
Stukken betreffende de oriënteringsbijeenkomst CV op 2 mei 1973 te Utrecht. 1973.. 1 omslag.
141
Stukken betreffende de discussiebijeenkomst over CV op 4 en 5 oktober 1973 in de stafschool van de B.B. te Putten. 1973.. 1 omslag.
142
Convocaties, presentielijsten en verslagen van vergaderingen van de Werkgroep Civiele Verdediging, 1970-1974, Commissie IZB, Technische Commissie en Commissie Hulp bij Rampen, 1969-1970. Met bijlagen. 1969-1974.. 1 pak.
143
Convocaties, presentielijsten en verslagen van de Voorbereidingscommissie Civiele Verdediging. Met bijlagen. 1971-1974.. 1 omslag.
144
Presentielijsten en verslagen van vergaderingen van de Studiecommissie Veiligheid in en om de woning. 1972-1973.. 1 omslag.
145
Stukken van en betreffende de Studiecommissie Hulpverlening bij ernstige ongevallen en rampen. 1973.. 1 omslag.
146-147
Stukken houdende gegevens betreffende materiaal gestuurd aaninleidsters en instructrices van cursussen voor huisvrouwen. 1960-1961.. 2 pakken.
146
1960..
147
1961..
148
"Voorlichtstersmap". Stukken houdende voorlichtingsmateriaal en instructies voor voorlichtsters van cursussen IZB. [1964].. 1 omslag.
149
Stukken betreffende de voorbereiding van cursussen, lesmateriaal voor cursussen voor voorlichtsters en voorlichtingsbrochures van IZB en de actie "Door vrouwen voor vrouwen: Een op vijf". 1958-1961.. 1 pak.
150
Cursusmateriaal ten behoeve van voorlichting over bescherming tegen de gevolgen van een kernoorlog. z.j.. 1 omslag.
NB. Groot formaat.

Bejaardenzorg/-werk.
151
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg. 1955-1965.. 1 omslag.
152
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid (voorheen Ned. Fed. voor Bejaardenzorg). 1970-1974.. 1 omslag.
153
Ingekomen rapporten, nota's en jaarverslagen van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid. 1973-1974.. 1 omslag.
154
Notulen, agenda's, presentielijsten van vergaderingen van de Commissie Bejaardenzorg.1956-1964.. 1 omslag.
155-158
Correspondentie betreffende bejaardenzorg en correspondentie met en van de Commissie Bejaardenzorg, later Commissie Bejaardenwerk. 1956-1965.. 4 omslagen.
155
1956-1959 mei..
156
1959 jun-1962 dec..
157
1962 dec-1964..
158
1965..
159
Uitgaande circulaires betreffende bejaardenzorg. 1955-1961.. 1 pak.
160
Stukken houdende enquêtes en verwerking van de enquêtes betreffende bejaardenwerk onder plaatselijke afdelingen. 1957-(1958).. 1 pak.
161
Ingekomen ingevulde enquêteformulieren, staat houdende verwerking van de enquête en correspondentie betreffende bejaardenwerk in Nederlandse gemeenten. 1966-1967.. 1 pak.
162
Stukken betreffende de enquête bejaardenwerk 1966/1967. [1966-1969].. 1 omslag.

Overige activiteiten.
163
Stukken betreffende de actie 'Open het Dorp' en steun aan Het Dorp. 1962-1963.. 1 pak.
164
Ingekomen verzoeken om toezending van sleutelinsignes ten behoeve van de actie 'Open het Dorp' en staten houdende gegevens over bestellingen. 1962-1963, 1965.. 1 omslag.
165
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende financiële hulp voor het opzetten van een kinderdagverblijf te Chrysoupolis (Griekenland). Met 15 foto's van het kinderdagverblijf. 1961-1962.. 1 pak.
166
Stukken betreffende een actie voor hulp aan vrouwen in ontwikkelingslanden. 1967.. 1 omslag.
167
Correspondentie betreffende (aanvragen voor) bezoeken aan de Johanna Stichting, Revalidatiecentrum voor kinderen te Arnhem. 1962-1963.. 1 omslag.
168
Stukken betreffende een enquête over (activiteiten van) aangesloten vrouwenorganisaties bij plaatselijke federaties. [1968-1969].. 1 pak.
169
Nota inzake de in 1968 ingestelde enquête betreffende de activitei­ten van de plaatselijke federaties. 1971.. 1 stuk.
170
Stukken betreffende de 16th International Conference on Social Welfare. 1972.. 1 omslag.

Commissies.

Structuurcommissie/Modelcommissie structuur.
171
Agenda's en notulen van vergaderingen van de commissie 1971-1972, notities, modellenboek en stukken houdende diverse structuurmodellen, verslag van de stuctuurconferentie op 7 juni 1971, discussienota betreffende de structuur van de vrouwenorganisaties 1971, stukken betreffende samenwerking met het NVC en de NVR. 1971-1972.. 1 pak.
NB. Zie ook archief NVC nr 41.
172
Correspondentie van en stukken betreffende de structuurcommissie. 1970-1971.. 1 omslag.
173
Rapport van de structuurcommissie 1971, verslag van de structuurcommissie 19 mei 1970 en Aanvulling op de Discussienota structuur maart 1971. 1970-1971.. 1 omslag.
174
Stukken betreffende de structuur van samenwerking van vrouwenorganisaties in Noord-Holland. 1968-1969.. 1 omslag.

Overige commissies.
175
Correspondentie, notulen en presentielijsten van vergaderingen van de Commissie van Overleg, later Commissie van Advies. Met bijlagen. 1957-1958.. 1 omslag.
176
Stukken van en betreffende de commissie Overzee. 1968-1971.. 1 omslag.
177
Stukken betreffende de propagandacommissie. 1969-1971.. 1 omslag.
178
Correspondentie met de commissie Federatief Samenwerken en stukken betreffende de richtlijnen voor federatief samenwerken. 1962-1966.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
179
Brochures betreffende doel en werk van de FVVH. 1965, 1968, 1970 en z.j.. 1 omslag.
180
Stukken betreffende de vertaling in het Engels van de brochure 'Doel, werk en streven' van de FVVH. 1972.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

181
Plakboek met knipsels betreffende de watersnood 1953, Bescherming Bevolking (B.B.), Actie Vluchtelingen en algemeen over de FVVH. ca 1953.. 1 deel.
182
Documentatie betreffende CV, bescherming tegen kernoorlogen, chemische en biologische wapens. 1968-1972.. 1 pak.
183
Documentatie betreffende vluchtelingenhulp. 1954-1955.. 1 omslag.
184
Rapport over het door de Nederlandse kolonie in Colombia gesteunde project van de herstellingszaal "Prins Willem Alexander" van het ziekenhuis Misericordia in Bogotá. (1970).. 1 deel.
185
Scenario van een film "Mevrouw Brand Huisvrouw", uitgebracht door Socutera in opdracht van de Stichting FVVH, geschreven door Rene van Nie. Fotokopie. 1965.. 1 stuk.
186-187
Twee diaseries (kleur) met teksten betreffende vluchtelingenhulp van de FVVH in Karinthië. z.j.. 1 omslag, 3 doosjes.
186
Teksten..
187
dia's..
NB. 1 diaserie van 45 dia's in tweevoud en 1 incomplete diaserie.
188
Diarolletje (zw/w) getiteld "Zelfbehoud en zefbescherming". z.j.. 2 doosjes.
NB. In tweevoud.
189
17 Foto's, 2 kleine fotoalbums, 1 fotoalbumblad, knipsels en tekeningen van het "Sozialcentrum" in Spittal [ca. 1963-1974]; 1 foto van de vergadering Comité Vluchtelingenhulp 1954, op 12 januari 1955 te Den Haag; 4 foto's van kinderen uit kamp Spittal op bezoek bij koningin Juliana.1954-1974.. 1 omslag.