/
You are not logged in

Archief Geertje Lycklama à Nijeholt

Identity Area

Collection IDIIAV00000748
Unitdate1938, 1944-2014
1944-2014
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2017
Access and UseBeperkt
Voor inv.nr 35 gelden voorwaarden.
Preferred CitationArchief Geertje Lycklama à Nijeholt, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

De volgende publicaties waarvan zij (co)auteur of (co)editor was, zijn overgebracht naar de bibliotheek van Atria: Werkende meisjes : een terreinverkenning, uitg. Emancipatiekommissie, 1978; On the road for work : migratory workers on the East Coast of the United States, 1980; The fallacy of integration : the UN strategy of integrating women into development revisited in Netherlands Review of Development Studies, vol 1 / 1987; Towards women's strategies in the 1990s, 1991; The trade in domestic workers causes, mechanisms and consequences of international migration, 1994; Triángulo de poder, 1996; Women's movements and public policy in Europe, Latin America, and the Caribbean, 1998; Developing power : how women transformed international development, 2004; en publicaties van anderen: Founding a movement : women's world banking 1975-1990 / Michaela Walsh, 2012, met opdracht van de auteur aan Lycklama.


Biografie

Geboren op 2 april 1938 in Lollum, Friesland, overleden op 18 november 2014 in Den Haag ; eerste kind van Jelle Lycklama à Nijeholt en Rinkje Wijnia; trouwde op 19 april 1963 te Witmarsum met Henk Thomas; kregen een zoon en een dochter; studeerde na haar schoolopleiding in Bolsward en Sneek van 1956 tot 1963 sociologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam; was lid van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten (VVSVU) en zat in het bestuur van het damesdispuut Phoinix; deed haar kandidaatsexamen en doctoraal examen Sociologie in 19...aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; was tijdens haar doctoraalstudie betrokken bij het Sociologisch Instituut van het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties met speciale aandacht voor aspecten van agrarisch-sociale voorlichting; werkte van 1963 tot 1970 in Pakistan bij diverse ontwikkelingsprojecten, zoals voor het Zendingscentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland en het Forman Christian College; werkte daar mee aan diverse onderzoeken en deed sociaal en educatief werk, vooral gericht op de verbetering van de situatie van vrouwen in Lahore en in de krottenwijk van Sialkot-Stad; werkte van 1971 tot 1973 aan Cornell University, Ithaca (New York); promoveerde aan de VU op 3 december 1976 in de Sociale Wetenschappen op het onderwerp 'Migratory and Nonmigratory Farm Workers on the East Coast of the United States'; de periodes in Pakistan en Amerika maakten haar zeer bewust van twee grote vraagstukken: armoede en vrouwenemancipatie; werd, na enige tijd als externe deskundige in de Emancipatiecommissie gewerkt te hebben, van 1977-1983 coördinator Internationale Vrouwenzaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken oftewel het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), afdeling Vrouwen en Ontwikkeling van de Beleidsvoorbereidende eenheid van DGIS afk. DGIS/SA emanc.; was destijds een nieuw beleidsterrein, waar zij de minister van Ontwikkelingssamenwerking beleidsadviezen gaf over emancipatievraagstukken in ontwikkelingsprojecten; was van begin 1979 tot eind 1983 ook bijzonder hoogleraar 'Emancipatiekunde en Vrouwenstudies' aan de Landbouwhogeschool Wageningen; hield haar oratie getiteld 'Feminisme en Wetenschap' op 7 juni 1979; werd In het studiejaar 1983-'84 hoogleraar 'Vrouwen- en Ontwikkelingstudies' aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, waar haar echtgenoot ook werkte als hoogleraar 'Arbeidsverhoudingen'; bij het ISS ging haar bijzondere belangstelling uit naar het emancipatieproces in de Derde Wereld; was in de periode 1990-1995 rector van het ISS, de laatste vier jaar als deeltijd hoogleraar tot midden 1999, waarna zij een sabbatical jaar als fellow bij het NIAS - Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences doorbracht; kreeg in 1992 de Aletta Jacobs Prijs van de Rijksuniversiteit Groningen uitgereikt voor de bijzondere positie die zij als vrouw in de wetenschappelijke wereld vervulde; van 1995 tot en met 2003 was Lycklama à Nijeholt lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter en van 1998 tot 1999 tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer; ook in haar Kamerwerk was haar grote kennis van en hart voor emancipatie en ontwikkelingssamenwerking te herkennen; ging op 1 juni 1999 met pensioen; bekleedde gedurende haar hele loopbaan vele nevenfuncties, veelal op het gebied van (vrouwen)ontwikkeling, buitenlands beleid of hoger onderwijs, zoals eind jaren 70 voorzitter Commissie Gelijke Rechten Mannen en Vrouwen (Raad van Europa, Straatsburg), in de jaren 80 lid van het bestuur van Women’s World Banking (New York), in de jaren negentig lid van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), lid van de Stuurgroep Impactstudie Medefinancieringsprogramma, en van de Adviesraad voor Wetenschappelijk Onderwijs in de Ontwikkelingsproblematiek (RAWOO); vanaf 1997 lid van het algemeen bestuur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, vanaf 2000 lid van het algemeen bestuur van de VPRO, eveneens vanaf 2000 lid van het Consultative Committee van het United Nations Development Fund for Women en vanaf 2005 lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van het bestuur van het regionale Fonds 1818 van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; was ook lid van het PvdA-vrouwennetwerk; signeerde haar publicaties in haar jonge jaren vaak met 'Geertje Thomas', spoedig daarna met 'Geertje Thomas-Lycklama à Nijeholt' of vaker als 'Geertje Lycklama'; was lid van Man Vrouw Maatschappij (MVM); wilde, net als Aletta Jacobs met haar lijfspreuk Er is nog zoveel te doen op de wereld ook dingen veranderen én verbeteren, zodat de wereld wat rechtvaardiger wordt; ook een uitspraak van Adlai E. Stevenson sprak haar bijzonder aan: Let us remember that the only point of economic development is social development - or- quite simply - a better life for people; Haar persoon zal in onze collectieve herinnering blijven als de koningin-moeder van de internationale vrouwenvraagstukken aldus Nico Schrijver, toenmalig lid van de PvdA fractie in de Eerste Kamer bij haar overlijden.


Inhoud

Stukken betreffende biografische gegevens 1938-2014; correspondentie 1971-2009, huishoudschriftje 1963; notitieblokjes 1981-1997; diploma's 1950-1955, 1976; stukken betreffende functies op het gebied van beleid, onderwijs en politiek 1977-2010; diverse nevenfuncties en andere activiteiten; teksten van toespraken, artikelen en publicaties 1964-2014; kranten- en tijdschriftartikelen 1977-1984; foto's; voorwerpen.
Biografische gegevens

1
Biografische gegevens. Met stukken betreffende geboorte, lidmaatschap Gereformeerde Kerk, en overlijden. 1938- 2014.. 1 omslag.
2
Huwelijksaankondiging, huishoudschriftje en rekeningen betreffende de viering van haar bruiloft met Henk Thomas op 19 april 1963. 1963.. 1 omslag.
3
Stukken betreffende haar studentenleven bij de Vereniging van Vrouwelijke Studenten (VVSVU) en het damesdispuut Phoinix, waar zij als reüniste in 1996 de XIe lustrumrede heeft uitgesproken. 1956, [1961], 1987, 1996, z.j.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 99 voor haar baret van de VVSVU. Leden droegen de baret bij officiële gelegenheden. Alle leden hadden dezelfde baret maar met een lintje in de kleur van hun faculteit. Het rode lintje op deze baret wijst op de faculteit Sociologie.
4
Brief van Henk en Geertje Thomas[-Lijcklama à Nijeholt] aan familie en vrienden over aankomst en begin van het verblijf van hun gezin in Ithaca, State of New York gedateerd 1 september 1970, aanbevelingsbrief voor een positie aan het New York State College of Agriculture en haar verzekeringsbewijs van de State of New York Health Insurance ingaande 1 april 1971. 1971.. 3 stukken.
5
Oorkonde uitgereikt door Hare Majesteit Koningin Beatrix vanwege haar besluit van 30 mei 1995 nr 95.004573 bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 1995.. 1 stuk groot formaat.
6
Curricula vitae. 1995, 2000-2001, 2004.. 1 omslag.
7
Krantenknipsels en tijdschriftartikelen betreffende haar (benoeming in de) functie van Coördinator Internationale Vrouwenzaken bij het Ministerie van Buitenlandse zaken in deeltijd tezamen met Elettha Schoustra. 1977.. 1 omslag.
8
Krantenknipsels en artikel met interviews met haar en over haar deelname aan de Internationale Vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1980 als coördinator Internationale Vrouwenzaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 1980..
9
Krantenartikel met een interview over haar eigen emancipatie en van de vrouwenbeweging in Dagblad van het Noorden? van 31 december 1981. Met een gecorrigeerde getypte versie van het interview. 1981.. 2 stukken.
10
(Kranten)artikelen met een interview na haar benoeming als hoogleraar 'Women and Development' aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag in 1984. 1984.. 1 omslag.
11
Interviews met en over haar in de media gedurende haar loopbaan bij ISS. 1985, 1990-1991, 1995.. 1 omslag.

Agenda's

101
Agenda. 1974.. 1 deel.
102
Agenda. 1975.. 1 deel.
103
Agenda. 1986.. 1 deel.
104
Agenda. 1995.. 1 deel.
105
Agenda. 2001.. 1 deel.

Correspondentie

12-33
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 1973, 1977-1996, 2009.. 21 omslagen en 2 stukken.
12
A..
13
B..
14
C..
15
D..
16
E..
17
F..
18
G..
19
H..
20
I..
21
K..
22
L..
23
M..
24
N..
25
O..
26
P-Q. 2 stukken.
27
R..
28
S..
29
T..
30
U..
31
V..
32
W..
33
Y-Z..
34
Nieuwjaarswensen ontvangen van leden van het Kabinet der Koningin. 1994-1995, z.j.. 1 omslag.
35*
Ingekomen steunbetuigingen tijdens haar ziekbed in 2001. 2001-2002.. 1 pak.

Opleidingen

36
Stukken betreffende haar lagere en middelbare schoolperiode. Met rapporten, (teken)schriften en de uitslag van een beroepskeuzetest. 1944-1954.. 1 omslag.
37
Stukken betreffende haar studie Westerse sociologie aan de Vrije Universiteit. 1956-1963, 1970.. 1 omslag.
38
Diploma's en getuigschriften. 1950-1958, 1963, 1969, 2000, 2004.. 1 omslag.
39
Stukken betreffende haar promotie op 3 december 1976. Met het proefschrift. 1976.. 1 omslag.
40
Promotiebul uitgereikt door de Rector Magnificus en het College van Decanen van de Vrije Universiteit te Amsterdam vanwege het met goed resultaat afleggen van de verdediging van haar proefschrift Migratory and Nonmigratory Farm Workers on the East Coast of the United States op 3 december 1976. 1976.. 1 stuk groot formaat.

Buitenlandse Zaken

41
Stukken betreffende haar functioneren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in haar functie als Coördinator Internationale Vrouwenzaken bij het ministerie van Buitenlandse zaken (DGIS/SA). Met foto en een tekst van een interview met haar over deze tijd in 2010. 1977-1978, 1983, 2010.. 1 omslag.
42
Rapporten betreffende 'vrouwen en ontwikkeling' (door haar geschreven of van haar aantekeningen voorzien) in haar functie als Coördinator Internationale Vrouwenzaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS/SA). Met foto. 1977-1983.. 1 pak.
43
Notitieblokje van haar werkzaamheden in New York en Parijs in september 1981. 1981.. 1 stuk.

Landbouwhogeschool Wageningen

44-46
Stukken betreffende haar benoeming tot bijzonder hoogleraar 'Emancipatie van de vrouw, in het westen, zowel als het niet-westen' aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 7 juni 1979. Zij aanvaardde haar ambt als eerste hoogleraar Vrouwenemancipatie met het uitspreken van de rede getiteld 'Feminisme en wetenschap'. Met foto's van de benoeming. 1978-1979.. 3 omslagen.
44
Benoeming..
45
Rede..
46
Correspondentie. Met gelukwensen..
47
Stukken betreffende haar colleges aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. 1979-1983.. 1 pak.
48
Women in Migration: a third world focus, prepared by the International Center for Research on Women, for the Office of Women in Development, Washington, june 1979, met haar notities. 1979, z.j.. 1 stuk.
49
Stukken betreffende haar afscheid als bijzonder hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 23 maart 1984 met de rede getiteld 'Vrouwen en ontwikkelingen: de spanning tussen integratie en autonomie'. 1984.. 1 omslag.

Institute of Social Studies (ISS)

50
Stukken betreffende haar hoogleraarschap 'Women and Development' bij ISS. 1983-1990.. 1 omslag.
51
Groepsportretten van haar samen met ISS studenten van verschillende studiejaren bij ISS.1982-1989.. 8 foto's.
52-54
Lezingen gehouden op internationale seminars, congressen en andere bijeenkomsten in haar functies bij ISS. Met notitieblokjes en foto's. 1983, 1985-1987, 1992-1997, z.j.. 2 pakken en 1 omslag.
52
Lezingen..
53
Foto's. 1 omslag.
54
Notitieblokjes..
55
Toespraken gehouden als hoogleraar en rector bij ISS intern. 1987-1996..
56
Stukken betreffende haar benoeming tot rector aan ISS in Den Haag op 18 mei 1990. Met foto's en felicitaties. 1990.. 1 pak.
57
Stukken betreffende de viering van de Dies Natalis van ISS. Met haar openingstoespraken als rector van ISS. 1990-1994.. 1 omslag.
58
Stukken betreffende haar rol als rector in het reorganisatieproces van ISS. 1994.. 2 stukken.
59
Stukken van en betreffende promovendae, die zij begeleidde als promotor. 1990-1995.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende de reactie van ISS als verdediging van het Internationaal Onderwijs (IO) naar aanleiding van het artikel Ongecontroleerd hobbyisme kenmerkt ontwikkelingshulp in het NRC Handelsblad van 18 november 1991. Dit kwam voort uit de onvrede ontstaan in de samenleving over het functioneren van minister Jan Pronk en zijn Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse zaken. 1991.. 1 omslag.
61
Foto van een bezoek van Koningin Beatrix aan ISS, [1993?], gedateerd 19 januari 1994 en een foto van haar begroeting op ISS van mevrouw Chiamorro, president van Nicaragua, tijdens een statiebezoek aan Nederland, april 1994. [1993?]-1994.. 2 stukken.
62
Stukken betreffende haar afscheid op 31 mei 1995 als rector van ISS. Met foto's. 1995.. 1 omslag.
63
Stukken betreffende de geschiedenis van ISS in Den Haag. 1993-1994, z.j.. 1 omslag.

Politiek

64-71
Stukken betreffende haar werk als lid en vanaf 1999 als voorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA)-fractie in de der Staten-Generaal. Met begrotingsbehandelingen en haar 'inbrengen' / notities op het terrein van OCW, 'Buitenlandse Zaken', ontwikkelingssamenwerking en defensie aan de leden van de PvdA-fractie. 1995-1999, 2001.. 5 omslagen en 5 stukken.
64
1995. 2 stukken.
65
1996..
66
1997..
67
1998..
68
1999. Met foto..
69
2000..
70
2001. 2 stukken.
71
2002. 1 stuk.
72
Stukken betreffende haar benoeming als lid en vanaf 1999 als PvdA-senator in de Eerste Kamer. 1995, 1999.. 1 omslag.
73
Teksten door haar uitgesproken als voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer als reactie van de PvdA op de Algemene Politieke Beschouwingen 2000-2002. 1999-2001.. 1 omslag.
74
Stukken betreffende de cursus 'Vrouw en Politiek' georganiseerd door de PvdA Zoetermeer waarvoor zij een lesavond op 25 september 2008 verzorgde als voormalig lid Eerste Kamer en lid van het PvdA-vrouwennetwerk. 2008.. 1 omslag.
75
Toespraken gehouden door de voorzitter van de Eerste Kamer Mr. A. Broekers-Knol en minister-president Mark Rutte tijdens de herdenking van Prof. Dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt (1938-2014) op 2 december 2014 in de Eerste Kamer. 2014.. 2 stukken.

Nevenfuncties en overige werkzaamheden

76-78
Teksten van toespraken en gastcolleges in Nederland. 1979-1983, 1986-1998, 2004, 2007.. 2 pakken en 2 stukken.
76
1979-1983..
77
1986-1998..
78
2004, 2007. 2 stukken.
79
Stukken betreffende haar werkzaamheden en onderzoek in Pakistan. 1964-1968.. 1 omslag.
80
Stukken betreffende het congres '5 jaar na Nairobi' georganiseerd door de Vereniging voor een Nieuw Internationaal Ontwikkelingsbeleid (NIO) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) op 3 november 1990 in Rotterdam. Zij nam deel aan het congres als Forumlid. 1990.. 1 pak.
81
Stukken betreffende de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs aan haar op 8 april 1992, ingesteld door de Rijksuniversiteit Groningen die zij in 1992 heeft gekregen voor haar inzet voor de vrouwenemancipatie. 1991-1992.. 1 omslag.
82
Stukken betreffende haar lidmaatschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Met het [Derde] supplement 1986-2002 op Gedenkboek 'De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen' door Dr. J.A.Bierens de Haan, waarin zij ingeschreven staat als binnenlands lid van de organisatie vanaf 1991. 1991, 2002.. 1 omslag.
83
Stukken betreffende haar fellowship bij het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in 1995/1996. 1995-1996.. 3 stukken.
84
Stukken betreffende de Organization for Security and Co-operation in Europe / Parlementary Assembly (OSCE/PA) en haar bijdrage als Speciale rapporteur inzake 'Gender Issues' bij de OSCE/PA. 1997, 2000-2003.. 1 omslag.
NB. Zie inv.nr 99 voor de medaille die zij kreeg van de OSCE.
85
Stukken betreffende haar lidmaatschap en voorzitterschap van UNIFEM Consultative Committee. 2000-2004.. 1 omslag.
86
Stukken betreffende haar activiteiten in haar functie als voorzitter van het bestuur van het Fonds 1818, een subsidiefonds voor de regio Den Haag van 2005-2014. 2005-2014.. 1 omslag.
87
Persbericht nr 87 (28 juli 2005) van de Rijksuniversiteit Groningen betreffende haar benoeming per 1 juli 2005 in de Raad van Toezicht van deze universiteit. 2005.. 1 stuk.

Publicaties

88
Artikel 'Internationale ontmoeting' in het plattelandsblad Voor het gezin betreffende haar oproep tot ondersteuning van de NOVIB. 1961.. 1 stuk.
89
Artikelen geschreven over de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden, met name betreffende hun economische onafhankelijkheid. 1979-1982.. 1 omslag.
90
Artikelen geschreven in haar functie als hoogleraar bij het Institute of Social Studies (ISS). 1984, 1987. 1 omslag.
91-93
Rapporten (mede) geschreven als hoogleraar van ISS, uitgegeven bij ISS in Den Haag. 1985-1986, 1989.. 3 stukken.
91
Rawa Sragi Swamp Reclamation Project : Women in Food Crop Production. 1986..
92
Women and Development Activities Pakistan. 1985..
93
Trade in Maids: Asian Domestic Servants in Migration Theory and Practice. 1989..
94
Artikelen geschreven in haar functie als rector van ISS in het ISS Alumni magazine. 1990-1995.. 1 omslag.
95
Artikel Women and the Meaning of Development : Approaches and Consequences geschreven in het kader van het 25-jarig jubibleum van het Institute for Development Studies (IDS) aan de University of Sussex, Brighton en de uitgave van dit artikel in de Silver Jubilee Papers nr 7 van IDS. 1991-1992.. 2 stukken.
96
Stukken betreffende de uitgave The Trade in Domestic Helpers : Causes, Mechanisms and Consequences, 1989. Met haar notities in de publicatie. 1989.. 1 omslag.
97
Stukken betreffende de uitgave van haar boek Towards Women's Strategies for the 1990s. 1990.. 1 omslag.
98
Artikelen door en over haar geschreven) in De reade Tried, kontaktblad voor het Friese PvdA-kader. 1999-2003.. 1 pak.

Voorwerpen