/
You are not logged in

Archief Marie, word wijzer! (1970) 1971-1986 (-1991)

Identity Area

Collection IDIIAV00000119
Unitdate(1970) 1971-1986 (-1991)
1971-1986
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.84 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1998
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Marie, word wijzer! , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Werkgroep ontstaan in november 1971 op initiatief van Man Vrouw Maatschappij, met deelname van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, het NVV-Jongerencontact, het NVV-secretariaat voor vrouwelijke werknemers en het Vrouwenkontakt in de Partij van de Arbeid; vertegenwoordigers van andere organisaties sloten zich later aan; werd op 24 oktober 1972 formeel een stichting, maar bleef zich werkgroep noemen; opgeheven op 24 oktober 1986; doelstelling was deelname van meisjes aan het onderwijs te stimuleren ten einde de participatie van vrouwen in alle facetten van het maatschappelijk leven te bevorderen; onder andere door middel van projecten richtte de werkgroep zich op kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs; eerste project was het 'Rapport voor later'.


Inhoud

Notulen met bijlagen 1971-1986; jaarverslagen 1979, 1983-1984; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1971-1986; stukken betreffende de statuten 1972-1982; nota's 1975-1978; stukken betreffende beleid 1976-1985; financiële stukken 1972-1991; stukken betreffende de actie Marie, word wijzer! 1971-1972; stukken betreffende actieuitgaven en projecten 1971-1986; knipsels betreffende de werkgroep 1971-1981.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-11
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1971-1986.. 6 pakken, 5 omslagen.
1
1971-1973..
2
1975-1977..
NB. Met lijsten van bestuursleden.
3
1 omslag. 1978..
4
1 omslag. 1979..
5
1980..
6
1 omslag. 1981..
7
1 omslag. 1982..
8
1983..
NB. Met lijst van bestuursleden.
9
1984..
NB. Met vergaderstukken van huishoudelijke vergaderingen.
10
1985..
NB. Met vergaderstukken van huishoudelijke vergaderingen.
11
1986 jan-jun..
NB. Zie ook nr 67. 1 omslag.
12-14
Jaarverslagen. 1971, 1979, 1983-1984.. 1 omslag, 2 stukken..
12
1 omslag. 1971..
13
1979..
14
1983-1984..
15-25
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1971 dec-1986.. 9 pakken, 2 omslagen.
15
1971 dec-1974..
16
1972-1973..
NB. Voornamelijk betreffende informatie MWW. 1 omslag.
17
1977-1979..
18
1978 okt-1985 jan..
19
1980-1981..
NB. Ingekomen stukken.
20
1980-1981..
NB. Minuten van uitgaande stukken. 1 omslag.
21
1982-1984 jun..
22
1 pak. 1983-1985..
23
A-J. 1984 jul-1985..
24
K-Z. 1984 jul-1985..
25
1986..

STUKKEN BETREFFENDE ONDERWERPEN

26
Statuten, akte van statutenwijziging 1978, stukken betreffende de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1972-1982, z.j.. 1 omslag.
27
Lijsten van bestuursleden en andere stukken betreffende het bestuurslidmaatschap. 1978-1981, 1983.. 1 omslag.
28
Besluitenlijsten en andere stukken van en betreffende de onderzoekers- en begeleidingsgroep van MWW. Met stukken betreffende 'rapport voor later'. 1976-1978.. 1 omslag.
28a
Stukken betreffende het contact tussen MWW en de A.B.O.P. 1977-1984.. 1 omslag.
29
Notulen en andere stukken van de beleidsgroep ('Bloepvergaderingen'). 1984-1985 feb.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende de doelstellingen en het functioneren van MWW. 1980, 1982-1985, z.j.. 1 omslag.
31
Onderzoeksrapport 'inventarisatieonderzoek naar de activiteiten van de stichting 'Marie, word wijzer!' mei 1984 van Nelleke Duin, Loes Meeuwissen, Emmy Vis en stukken betreffende het rapport. 1982-1984.. 1 omslag.
32
Stuk 'afscheid en weemoed' van Conny Jansen en Pim van Oostrum betreffende MVM's uittreden uit MWW. 1984.. 1 stuk.
33
Financiële stukken, correspondentie en subsidieaanvragen. 1972-1982.. 1 pak.
34
Stukken betreffende het voortbestaan en de uiteindelijke opheffing van MWW, voornamelijk betreffende de financiële afhandeling. 1986, 1988-1991.. 1 omslag.
35
Notulen, persberichten en andere stukken van de publiciteitsgroep. 1977.. 1 omslag.
36
Nota's van MWW betreffende meisjes en onderwijsdeelname. 1972, 1974.. 2 katernen.
37
Rapport van MWW 'Meisjes en onderwijs-deelname'. Gestencild. 1977.. 1 stuk.
38
Stukken van en betreffende de Adviesgroep Keuzevrijheden (AKV). Met ledenlijst. 1977, 1980-1981.. 1 pak.
39
Stukken betreffende de uit 1979 daterende 'Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1979.. 1 omslag.
40
Programma en andere stukken van de 20e conferentie van de Europese ministeries van Onderwijs 10-13 juni 1979 te Den Haag. 1979.. 1 omslag.
41
Persbericht en onderzoeksverslag 'Belandt Marie in de prullenbak', uitgevoerd door Rooie Vrouwen in november 1978 in een aantal gemeenten. Gestencild. 1979.. 2 stukken.
41a
Stukken betreffende de nota 'Verder na de basisschool' van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1982.. 1 omslag.
42
Stukken van en betreffende de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 6-8, 11-13 april 1983 te Utrecht en de deelneming van MWW aan het voorlichtingscentrum 'De basisschool'. 1983.. 1 omslag.
43
Stukken betreffende de derde nota onderwijsemancipatiebeleid. 1983-1984.. 1 omslag.
44
Ingekomen stukken van de Nederlandse Gezinsraad NGR adviesraad voor personen en samenleefverbanden betreffende leefvormen in leermiddelen en onderwijs. 1984-1986.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende concept-beleidsnotitie 'Van LHNO naar LDGO'. 1985.. 1 omslag.
46
Correspondentie met de Stichting voor de leerplanontwikkeling (SLO) betreffende rolbevestiging en leerplanontwikkeling. 1977.. 1 omslag.
47
Stukken van en betreffende de projectgroep leermiddelen. 1979 dec-1983.. 1 pak.
47a
Stukken betreffende het door Stichting De Beuk ontwikkeld spel 'Ammehoela' voor de laatste klas van de basisschool. 1982.. 1 omslag.
48
Stukken van en betreffende de presentatie 14 februari 1984 te Den Haag van het door de SLO en MWW ontwikkelde materiaal voor roldoorbreking in het basisonderwijs. 1983 nov-1984.. 1 omslag.
49
Ingekomen verzoeken om informatie en toezending materiaal van de diverse projecten. 1984-1987 jan.. 1 pak.
50
Stukken van en betreffende Werkgroep VREK/emancipatieprojekt. 1983, 1985, z.j.. 1 omslag/.
51
Stukken betreffende de diverse projecten van MWW. 1984-1985.. 1 omslag.
52
Rondschrijven aan de leerkrachten van de laatste klas van de basisschool betreffende een enquêtevraag naar het belang van de door MWW opgeworpen problematiek. z.j.. 1 stuk.
53
Stukken betreffende de folder 'Rapport voor later', bestemd voor alle meisjes uit de laatste klas van de lagere school. 1972.. 1 omslag.
54
Stukken betreffende de heruitgave van de folder 'Rapport voor later'. 1973-1974.. 1 omslag.
105
Bestellingen van materiaal van MWW, veelal voor onderwijsdoeleinden. 1971-1973.. 1 omslag, 4 pakken.
55
Stukken betreffende het project van MWW 'Het zal jou een zorg zijn', een uitgave bestemd voor de laatste klas van de lagere school. 1977.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende het project van MWW 'Het volgend jaar en dan?', een uitgave bestemd voor de laatste klas van de lagere school. 1978-1979 feb.. 1 omslag.
57
Stukken van en betreffende de persconferentie van MWW 11 oktober 1979 te Den Haag naar aanleiding van het versturen van het 'Rollenspel' aan alle laatste klassen van de lagere school. 1979.. 1 omslag.
58
Bestellingen van materiaal van MWW, in het bijzonder het 'Rollenspel'; ingekomen brieven betreffende het rollenspel. 1979-1980.. 1 pak.
59
Stukken betreffende 'Waar zou ze het voor doen?', uitgave van het ministerie van CRM in samenwerking met MWW. 1980.. 1 omslag.
60
Stukken betreffende de uitgave 'Waar zou ze het voor doen?' 1980.. 1 omslag.
61
Stukken betreffende de brochure 'Jong geleerd-oud gedaan'. 1981-1982.. 1 omslag.
62
Correspondentie en andere stukken betreffende de musical 'Bekijk het maar'. 1979-1982.. 1 pak.
63
Ingevulde enquêteformulieren om te weten te komen of de musical 'Bekijk het maar' haar doel bereikt. Met verwerking. 1981.. 1 pak.
64
Stukken betreffende het affiche 'Bekijk 't eens van een andere kant' en stukken betreffende andere roldoorbrekende leermiddelen. 1981-1982.. 1 omslag.
65
Stukken betreffende samenwerking met SamSam. 1982-1983.. 1 omslag.
65a
Stukken betreffende de onderwijsdag over emancipatie 'Rol-es-om' op 30 oktober 1985. 1985-1986.. 1 omslag.
66
Notulen van de projectgroep van MWW en andere stukken betreffende 'project 1986', alle activiteiten in het slotjaar van MWW. 1985 sep-1986.. 1 pak.
67
Cursusboek van een discussieproject en notulen van de bestuursvergadering 23 januari 1986. 1986.. 1 deel, 1 stuk.
68
'Informatiemap' ter ondersteuning van de discussieavonden van 'project 1986' van MWW. 1986.. 1 stuk.
68a
Artikelen en stukken betreffende artikelen van Ans Bakker. 1979-1980.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

69
Informatiestencils en krantenknipsels betreffende MWW. 1971, z.j.. 1 omslag.
70
Plakboek betreffende MWW. 1970-1972. Met losliggende stukken. 1970-1981.. 1 deel.
NB. Groot formaat.
71
Stukken betreffende de 'Marie, word wijzer!'-prijs. 1987-1988.. 1 omslag.

PUBLICATIES

72-96
Uitgaven van, over en in samenwerking met MWW. 1971-1986.. 25 delen, omslagen of stukken.
72
Henne Pauli, Marie, word wijzer! Amsterdam .1972..
73
Schoolkrant voor ouders van nu.Juni 1972 nr.8..
74
'Rapport voor later'. Amsterdam Uitgave MWW (in tweevoud) z.j..
75
'School-beroepskeuze-rolverdeling'. Een Projekt voor de zesde klassen. Amsterdam Uitgave MWW. 1977..
76
'Marie, word wijzer!'. Verslag van een onderzoek. Doctoraalscriptie Marja Bekers, Tonneke Stamps, Catherine Steijn. Utrecht 1978..
77
'Het volgend jaar en dan..? Krant voor alle laatste klassen van het lageronderwijs. Amsterdam Uitgave MWW (in tweevoud) 1978..
78
'Rollenspel'. AmsterdamUitgave MWW (in tweevoud) 1979..
79
'Waar zou ze het voor doen?''s-Gravenhage Uitgave ministerie CRM in samenwerking met MWW. 1980..
80
Informatiefolder Marie, word wijzer! Amsterdam Uitgave MWW (in tweevoud) 1980..
81
Leermiddelenproject Docentenhandleiding met drie leerlingenboekjes: 'Zomaar een dag', 'Leren voor later', 'Later'. 1981..
82
Tekstboek van de musical ' Bekijk het maar'. (in tweevoud) 1981..
83
Ria Jaarsma, 'Jong geleerd-oud gedaan'. Marie, word wijzer! Amsterdam Uitgave MWW. (1981?)..
84
Ria Jaarsma,Onderwijs op z'n kop? Amsterdam Uitgave MWW. 1981..
85
Eindverslag project leermiddelen. Amsterdam/Enschede MWW/SLO. 1982..
86
Roldoorbreking in het schoolwerkplan. Basisonderwijs. Enschede SLO. 1983..
87
Meisjes gaan voor... (als de jongens geweest zijn?), Amsterdam Uitgave VREK. 1983..
88
'...met de complimenten van Marie!' Emancipatie & onderwijs: berichten uit de praktijk. Amsterdam Uitgave MWW. 1985..
89
'Veertien jaar 'Marie', en nu..?' Uitgave van MWW . 1986..
90
Bladwijzer van 'Marie, word wijzer!'.
91
Enveloppes van 'Marie, word wijzer!'.
92
2 affiches 'Ze gaat toch trouwen, waarom zou ze dan leren?' eerste uitgave van MVM en tweede versie van MWW; de MVM-uitgave is overgebracht naar beeldarchief..
93
Affiche 'Bekijk 't eens van 'n andere kant!' (in tweevoud).
94
Affiche 'Het zal jou een zorg zijn!'.
95
Affiche van de musical 'Bekijk het maar' (in tweevoud, één exemplaar naar beeldarchief overgebracht).
96
Verjaardagskalender 'Kiezen voor later'. Uitgave van de commissie Studie- en Beroepenvoorlichting..
97
Linnen draagtasje (in tweevoud). z.j.. 1 stuk.
98
Grammofoonplaatje met de titelsong van de film 'Zij wel' betreffende beroepsrichting en vakkenpakketkeuze in lbo en mavo. (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen). 1980.. 1 stuk.
99
16 foto's van affiches, uitgaven en voorwerpen van 'Marie, word wijzer!' z.j.. 1 omslag.
100
'Meester, waar is juf?'. Een diaserie van 42 dia's over roldoorbreking in de school. Met handleiding. 1983.. 1 omslag.
101
Diageluidserie met handleiding/brochure 'Die Marokkaansen die mogen dat...' Uitgave VREK. 1983.. 100 dia's en 1 geluidsband.
102
Kaartspel 'Je kan me nog meer vertellen'. Met spelregels en suggesties. 1984.. 1 stuk.
NB. In tweevoud.
103
Stempel van MWW. z.j.. 1 stuk.
104
Videoband over weerstanden bij roldoorbreking in het onderwijs. Met handleiding. SLO. 1983.. 1 stuk.