/
You are not logged in

Archief Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC)

Identity Area

Collection IDIIAV00000118
Unitdate1944-1975
Language ListFinding aid is in Dutch / Taal van toegang is Nederlands
Language of MaterialDutch/Nederlands
GeoCountryNetherlands
Extent6.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1998; aangevuld door Désirée Vreke in 2011 en 2014 (nrs 208-223)
Access and UseVrij
Preferred CitationArchief Het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Historical Note / Geschiedenis

Eerste bijeenkomst gehouden in 1941 in De Born te Bennekom; aanwezig waren vooraanstaande figuren uit alle grote Nederlandse vrouwenorganisaties; doel was het bespreken van voor vrouwen belangrijke problemen; in 1944 kreeg deze groep de naam Het Nederlandse Vrouwen Comité; op 28 juni 1945 kwam het NVC voor het eerst openlijk bijeen en werd officieel; werd in het begin gefinancierd door het batig saldo van de Bond van Nederlandsche Vrouwen in Groot-Brittannië; M.A. Tellegen was voorzitster vanaf 1944; in 1975 fuseerde het met de Nationale Vrouwenraad van Nederland en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening tot de Nederlandse Vrouwen Raad; aangesloten organisaties moesten landelijk werken, een open lidmaatschap hebben en haar bestaansrecht bewezen hebben; elke organisatie had één vertegenwoordigster; voornaamste doel werd om het saamhorigheidsgevoel van de Nederlandse vrouwen te versterken en om in haar het begrip van eigenwaarde te wekken in het algemeen belang; eerste aandachtspunt was verbetering van de positie van werkende (gehuwde) vrouwen; middelen waren onder andere het zitting nemen in adviescommissies en requesten richten aan overheids- en andere instanties.


Inhoud

Notulen en andere vergaderstukken 1945-1975; jaarverslagen 1948-1962; correspondentie 1944-1975; rondzendbrieven van het bestuur 1969-1973; ledenlijsten z.j.; stukken betreffende het 10- en 25-jarig bestaan 1954, 1969; doorslagen van rekesten aan de regering 1946-1952; ingekomen statuten en reglementen van Nederlandse vrouwenorganisaties met begeleidende brieven 1957, 1967; stukken betreffende internationale congressen en organisaties 1945-1954; stukken betreffende pensioenregelingen 1955-1962, 1966, sociale verzekering 1956-1959, dienstplicht voor meisjes 1957-1966, emigratie 1945-1966 en woningbouw 1951-1952; stukken van en betreffende (activiteiten van) de presidentes M.A. Tellegen, J. Corver-van Haaften en Madzy Rood-de Boer 1948, 1952, 1954-1956, 1968, 1970-1973; stukken betreffende de Nederlandse Huishoudraad 1951-1970; stukken betreffende activiteiten in de Verenigde Naties 1946-1975; stukken betreffende 'Aktiegroep Vrouwen 2000' van Joke Kool-Smit ca 1968; stukken van en betreffende de Interim Stichting 1972-1974; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1947-1973.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-5
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1945-1974.. 5 pakken.
1
1945-1955..
2
1956-1965..
3
1966-1968..
4
1969..
NB. Met notulen van vergaderingen van dagelijks bestuur 1970 en van (dagelijks) bestuur IDC 1969-1970.
5
1970-1974..
6-9
Agenda's en notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1967-1974.. 3 omslagen, 1 pak.
6
1967-1969..
NB. 1970. Zie nr 4.
7
1 pak 1971..
NB. Met notulen van vergaderingen van (dagelijks) bestuur IDC 1971.
8
1972..
NB. Met notulen van vergaderingen van (dagelijks) bestuur IDC 1972.
9
1973-1974..
10
Agenda's van vergaderingen van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).1975.. 1 omslag.
11
Jaarverslagen en -overzichten over 1945-1962, 1969-1972, 1974. Met enkele officiële stukken 1956-1958, 1966, deze zijn overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 584. [1949-1963, 1970-1973, 1975].. 1 omslag.
12-36
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1945-1973.. 23 pakken en 2 omslagen.
12
A-Z. 1945-1953..
13
rubrieken. 1952-1964..
14
A-Z en rubrieken. 1946-1964 ..
15
1964-1968.. 1 omslag.
16
genummerd 1-1295. 1965..
17
genummerd 1301-3204. 1965 ..
18
genummerd 6601-66102. 1966-1967.. 1 omslag .
19
A-Z ingekomen. 1967-1968..
20
A-Z ingekomen. 1969..
21
A-Z ingekomen. 1970..
22
A-L ingekomen. 1971..
23
M-Z ingekomen. 1971..
24
A-E ingekomen. 1972..
25
F-M ingekomen. 1972..
26
N-R ingekomen. 1972..
27
S-Z ingekomen. 1972..
28
A-J ingekomen. 1973..
29
K-Q ingekomen. 1973..
30
R-Z ingekomen. 1973..
31
A-Z ingekomen. 1974..
32
A-Z ingekomen. 1974..
33
A-Z uitgegaan. 1967-1969..
34
A-Z uitgegaan.1970-1971..
35
A-Z uitgegaan.1972..
NB. Met inhoudsopgave.
36
A-Z uitgegaan.1973..
37
‘Presidentenbrieven’. Circulaires aan presidentes van aangesloten organisaties, genummerd met romeinse cijfers. 1969-1973.. 1 omslag.
38
‘Besturenbrieven’. Circulaires aan besturen van aangesloten organisaties. 1971-1972.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting, reorganisatie en fusie.
208
Telegram betreffende de oprichting van het NVC, verzonden aan de Nederlandse regering in Londen door het Vaderlands Comité. Afschrift. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv. 581. winter 1944/45.. 1 stuk.
39
Akte van oprichting en statuten van de Interim Stichting. Authentiek afschrift. 1973.. 1 stuk.
40
Verslagen van de statutencommissie en stukken betreffende de statuten van de Interim Stichting en de ‘nieuwe stichting’. 1973-1974.. 1 omslag.
41
Stukken betreffende de (voorbereiding van de) structuurconferentie op 7 juni 1971, ingekomen stukken ter voorbereiding van het ‘modellenboek’ en notulen van de modelcommissie 1971-1972. 1970-1972.. 1 pak.
42
Stukken van de modelcommissie betreffende de conferentie op 24 oktober 1972 over de nieuwe samenwerkingsvorm en de oprichting van de Interim Stichting. 1972.. 1 omslag.
43-48
Archief van de model-/structuurcommissie, later Interim Stichting. 1972-1974.. 2 omslagen, 4 pakken.
43
Agenda's en notulen van de algemene vergaderingen van het bestuur van de Interim Stichting. Met bijlagen. 1973-1974..
44
Agenda's en notulen van het dagelijks bestuur van de Interim Stichting. Met bijlagen. 1973-1974..
45
Korte verslagen (incompleet) en nieuwsbrief van de Interim Stichting. 1 omslag 1973-1974..
46
Stukken ingekomen bij de modelcommissie structuur, later Interim Stichting. 1972-1973..
47
Minuten van uitgaande stukken van de Interim Stichting. 1973..
NB. Met presentielijsten van bestuursvergaderingen en de structuurconferentie van 24 okt. 1972.
48
Circulaires van de Interim Stichting. 1 omslag 1973-1974..
202
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Informatie- en Documentatiecentrum van het NVC. 1967-1969.. 1 pak.

Bestuur, leden, beleid, personeel, financiën.
209
Correspondentie van mr. M.A. Tellegen, presidente van het Nederlandse Vrouwen Comité met diverse personen. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 578. 1955-1956.. 1 omslag.
210
Toespraak door mr. M.A. Tellegen, presidente van het Nederlandse Vrouwen Comité ter gelegenheid van de ontvangst door het NVC van Eleanor Roosevelt, op 19 april 1948. Met bijlagen. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 584. 1948.. 4 stukken.
211
Stukken van mr. M.A. Tellegen, presidente van het Nederlandse Vrouwen Comité betreffende het bezoek aan Nederland van Hazel Holly, public affairs editor van het tijdschrift Women's Companion, op uitnodiging van de Nederlandse regering, mei 1955, met door haar naar aanleiding van dat bezoek geschreven artikel. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 585. 1955.. 1 omslag.
49
Stukken betreffende het afscheid van presidente mr. M. A. Tellegen. 1956.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende het afscheid van presidente J. Corver-van Haaften en kennismaking met haar opvolgster M. Rood-de Boer. 1968.. 1 omslag.
207
Notities van gemaakte afspraken uit de jaren 1970-1973 geschreven door de presidente Madzy Rood-de Boer. 1970-1973.. 4 stukken.
51
Correspondentie betreffende de kandidatuur van diverse vrouwen voor het presidentschap. 1961-1962.. 1 omslag.
52
Ledenlijsten. [1946-1966, 1972?].. 1 omslag.
53
Dossier houdende informatie over de geschiedenis, doelstelling en werkwijze van het Comité. 1945-1962.. 1 omslag.
212
Concepten van een artikel door Elka Schrijver, getiteld 'Het Nederlandse Vrouwen Comité en zijn eerste president', tevens bevattend een korte autobiografie door mr. M.A. Tellegen. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 590. 1956.. 1 omslag.
54
Correspondentie betreffende de aanstelling van mr. W.M. Voet-Eggingk tot secretaresse van het NVC. 1968.. 1 omslag.
55
Correspondentie en andere stukken van NVC, later NVR en IDC, met diverse ministeries betreffende financiële zaken en subsidies voor o.a. personeel, culturele uitwisseling en projecten. 1969-1976.. 1 pak.
203
Brieven van de secretaresse aan M. Tellegen houdende een afschrift van een brief van Maria van Nispen tot Sevenaer over Curacao en een brief over de oprichting en opening van het IDC en over het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid.1956, 1969.. 2 stukken.

Jubilea.
213
Rede, uitgesproken door mr. M.A. Tellegen, als (ere)voorzitter van het Nederlandse Vrouwen Comité ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het NVC. Met kladversies en concepten. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 582. 1954.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan. Met foto's. 1954.. 1 omslag.
57-59
Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan. 1969.. 1 pak, 2 delen.

Contacten met organisaties.

Algemeen.
60
‘Gegevens over aangesloten organisaties’. Stukken houdende informatie over werk, doelstelling en standpunten van het NVC en aangesloten organisaties. 1945-1952, 1960, 1973.. 1 pak.
200
Brieven van vrouwenorganisaties ingekomen bij het Informatie- en Documentatiecentrum (IDC) van het NVC betreffende onderzoek naar samenwerking tussen vrouwenorganisaties, met notities hierover. 1970-1971.. 1 omslag.
61
Staat van Nederlandse vrouwenorganisaties. z.j.. 1 stuk.
62
‘34’. Stukken van 34 (nog niet aangesloten) organisaties die betrekking hebben op deelname in de viering van 150 jaar koninkrijk, nadere bestudering van de map ‘Vrouwen van Nederland’ en nauwere samenwerking met NVC. 1964-1966.. 1 pak.
63
Ingekomen statuten en reglementen 1939-1966 van Nederlandse vrouwenorganisaties. 1956, 1967.. 1 pak.
64
‘Buitenlandse correspondentie’. Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan buitenlandse organisaties en personen en betreffende buitenlandse aangelegenheden. 1946-1947.. 1 pak.
214
Lijsten van vrouwen, die door het NVC worden voorgesteld om gevraagd te worden bij ontvangsten van buitenlandse vrouwen en commissies van de UNO. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 583. 1947.. 1 omslag.
204
Stukken houdende inhoudsanalyse van de bladen van aangesloten organisaties. 1970.. 1 omslag.

Nederlands Cultureel Contact (NCC).
65
Correspondentie betreffende de oprichting van een orgaan voor de coördinatie van het culturele werk in Nederland (NCC) en correspondentie met het NCC. 1947, 1950-1955, 1960, 1965-1966. Ingekomen stukken van de Nederlandse Inlichtingendienst van de Verenigde Naties en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.1947-1959.. 1 omslag.
66-70
Correspondentie met het NCC. 1962-1967.. 5 pakken.
66
1962-1965..
NB. Met corr. met het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling.
67
1966-1967..
NB. Idem.
68
1968-1969..
69
1969-1970..
70
1970-1973..
71
Ingekomen rapport Struktuuronderzoek NCC en ingekomen stukken van NCC betreffende herstructurering van de culturele sector. 1969, 1973.. 1 omslag.
206
Agenda en notulen van de vergadering van de Raad van Afgevaardigden van het NCC op 13 oktober 1970. Met bijlagen betreffende het Memorandum voorbereiding Wetgeving Maatschappelijk en Cultureel Welzijn.1970.. 1 omslag.
72
Ingekomen agenda en verslag van de vergadering van 31 oktober 1969 en het verslag van de vergadering van 17 mei 1971 van de commissie ‘Vrouwenorganisaties NCC’. Met bijlagen. 1969, 1971.. 1 omslag.

Nederlandse Federatie voor Vrijwillige Vrouwelijke Hulpverlening (FVVH).
199
Notulen van vergaderingen van het D.B. van het NVC en de FVVH en correspondentie betreffende samenwerking, vorming en scholing, in het bijzonder op provinciaal (Noord-Hollands) vlak. 1967-1969.. 1 omslag.
73
Stukken betreffende de (oprichting van de) FVVH, haar reorganisatie en statutenwijziging en haar relatie met provinciale hulpverlening en opbouworganen. 1949-1958.. 1 pak.
74-75
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de FVVH. 1951-1965.. 2 pakken.
74
1951-1961..
75
1961-1965..
195
Ingekomen stukken van de FVVH. 1969-1975.. 1 omslag.
76
‘Plaatselijke Federaties’. Stukken betreffende plaatselijke raden, contactcommissies en federaties. 1945-1955.. 1 omslag.

Overige organisaties.
77
Ingekomen stukken van de Aktiegroep ‘Vrouwen 2000’. (1968).. 1 omslag.
77A
Ingekomen stukken van de Bond van Nederlandse Vrouwen in Groot Brittannië. 1947.. 1 omslag.
78
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en stukken betreffende de Europese Beweging en de Contactgroep voor vrouwen der Europese Beweging. 1948-1965.. 1 pak.
79
Correspondentie met en betreffende de Centrale Commissie voor de Filmkeuring en de Stichting Film en Jeugd en betreffende filmkeuringen. 1948-1961.. 1 omslag.
80
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Gezinsraad en de Stichting Nationale Contactcommissie voor Gezinsbelangen betreffende de oprichting van de contactcommissie, de studiecommissie inzake de Union Internationale des Organismes Familiaux. Correspondentie betreffende scholing en vorming van meisjes voor de gezinstaak. 1950-1957.. 1 pak.
81
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. 1955-1967.. 1 pak.
82
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende de Nederlandse vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding. 1952-1970.. 1 omslag.
83
Correspondentie met het Nationaal Comité Vluchtelingenhulp en de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp. 1952-1959.. 1 omslag.
84
Ingekomen circulaires van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende het Nationaal Comité Jaar van de Internationale Samenwerking en ingekomen stukken betreffende internationale samenwerking. 1965.. 1 pak.
85
Correspondentie met en betreffende het Nationaal Instituut ‘Steun wettig gezag’.1949-1954.. 1 omslag.
86-87
Correspondentie met en betreffende de Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie, later Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking. 1971-1974.. 2 pakken.
88-93
Ingekomen agenda's, verslagen en bijlagen van de plenaire vergaderingen en stuurgroepvergaderingen en correspondentie van de Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie 1970-1980. 1970-1973.. 6 pakken.
88
1970-1971 jun..
89
1971 aug-1972 apr..
90
1971-1972..
91
1971-1972..
92
1972..
93
1972 sep-1973 apr..
94
Correspondentie met de Nationale Raad Welzijn Militairen. 1951-1954.. 1 omslag.
95
Verslag van een gesprek tussen het Comité en de Nationale Vrouwenraad van Nederland op 13 juni 1967 betreffende hun samenstelling, doelstellingen en taakafbakening. 1967.. 1 stuk.
96
Correspondentie betreffende de Nederlands Indonesische Culturele Commissie. 1950.. 2 stukken.
97
Ingekomen stukken van de Nederlandse Beweging tot Bevordering van de Internationale Vrede en Internationale Veiligheid.1948-1951 (1967).. 1 omslag.
98-99
Stukken betreffende de Nederlandse Huishoudraad.1945-1970.. 2 pakken.
98
1945-1967..
99
1968-1970..
---
Ingekomen stukken van de Nederlandse Inlichtingendienst van de Verenigde Naties en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.1947-1959..
NB. Zie nr 65 (NCC).
100
Dossier houdende stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfshoofden, het Instituut Vrouwelijke Bedrijfshoofden en haar buitenlandse zusterorganisaties. 1949-1951 (1954).. 1 pak.
201
Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, de Bond van gescheiden vrouwen 'Divortium'en de Women's International Zionist Organisation (WIZO) Nederland. 1966-1975.. 1 omslag.
101
Correspondentie met de Stichting Goed Wonen.1954-1957.. 1 omslag.
102
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende de Stichting Landelijk Contact van de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw. 1966-1967.. 1 omslag.
103
Ingekomen stukken van de Stichting Opleiding Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen, voorheen Nederlandse Vereniging tot Opleiding van Gezinshulpen volgens het Leerlingstelsel. 1963-1965.. 1 pak.
104
Ingekomen circulaires en vergaderstukken van de Stichting Volk en Verdediging. 1961-1968.. 1 pak.
105
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een inzamelingsactie (‘mei-actie’) van de Stichting '40-'45. 1954-1955.. 1 omslag.
106
Correspondentie metSticusa (Nederlandse Stichting voor de culturele samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen). 1958.. 1 omslag.
107
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het Werkcomité Nationale Viering van Bevrijdingsdag 5 mei 1955, 1960 en 1965. 1955-1966.. 1 omslag.

Onderwerpen.

Algemeen.
108-112
‘Oude afgedane zaken’. Dossiers en stukken betreffende diverse onderwerpen. Alfabetisch geordend en met inhoudsopgave. 1945-1966.. 5 pakken.
108
‘Map A’ A-C NB. Geen inhoudsopgave..
109
‘Map B’ E-M..
110
‘Map C’ N-P..
111
‘Map D’ R-Z..
112
‘Map E’ A-Z. 1945-1954..
113
‘Afgelegde stukken J-K’. Stukken betreffende diverse onderwerpen. Met inhoudsopgave. (1947) 1955-1966.. 1 pak.
114
Dossiers betreffende diverse onderwerpen V-Z. 1947-1966.. 1 pak.

Arbeid.
NB. Zie ook nrs 178-179, 193-194.
115
Dossier ‘Arbeid van de vrouw met gezinsverplichtingen’, houdende stukken betreffende arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin en arbeid van de gehuwde vrouw buitenshuis. 1947-1948, 1965-1966.. 1 omslag.
116-118
Stukken betreffende de (Commissie van Advies over de) arbeid van vrouwen en meisjes in het bedrijf. 1949-1964.. 1 omslag, 2 pakken.
116
Correspondentie betreffende de arbeid van vrouwen en meisjes 1 omslag 1946-1958..
117
Correspondentie met en betreffende de Commissie van Advies voor de Arbeid van vrouwen en meisjes. 1945-1964..
118
(Ontwerp)notulen van de Commissie van Advies voor de arbeid van vrouwen en meisjes. 1949-1964..
215
Antwoorden van diverse bij het NVC aangesloten vrouwenorganisaties op de enquête naar aanleiding van de discussienota 'Arbeid van de vrouw buiten het gezin', met nagekomen antwoorden en samenvatting. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 589. z.j., 1958.. 1 omslag.
119
Dossier ‘Collectevraagstuk’, houdende gegevens van organisaties over collectes en over de arbeidsrechterlijke problematiek van collectanten (o.a. minimum leeftijd). 1954-1959 (1960).. 1 omslag.

Emigratie.
120
Stukken betreffende emigratie geordend op onderwerp: Nederlands Emigratie Fonds, Prijsvraag, Kaderdag Utrecht 17 februari 1959, correspondentie, stukken commissie (Emigratie Commissie NVC), emigratiecorrespondentie mej. Tellegen, persconferentie, Regeringscommissaris, Centrale Stichting Landbouwemigratie, Landbouw Emigratie Comité (Commissie Schilthuis), Stichting Landverhuizing Nederland.1945-1962.. 1 pak.
121
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan emigratieorganisaties en de Emigratie Commissie van het Comité. 1961-1967.. 1 pak.
122
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Emigratie Commissie van het Comité; met correspondentie betreffende een schrijfwedstrijd die verwerkt is in de publicatie 'Ons tweede thuis deel 1 en deel 2'. 1951-1964.. 1 pak.
123
Jaarverslagen over 1951-1963 van de Emigratie Commissie van het Comité. 1952-1963.. 1 omslag.
124
Ingekomen circulaires en verslagen van vergaderingen, met bijlagen, van de Emigratiecommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). 1968-1969.. 1 pak.
125
Correspondentie betreffende NVC-vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie, Emigratiebestuur en hun diverse commissies voor emigratie, de Emigratiecommissie NVC en met de Nederlandse Emigratiedienst. 1950-1963.. 1 omslag.
126
Documentatie betreffende geëmigreerde vrouwen. 1964.. 1 omslag.

Indonesië.
127
Dossier ‘Indonesië’, houdende stukken betreffende Europeanen aldaar voor de onafhankelijkheid en contacten met de Indonesische vrouwenbeweging en -organisaties na de onafhankelijkheid, hulp aan Zuid-Molukken en hulp aan gerepatrieerden. 1948-1953.. 1 omslag.
128
Stukken betreffende het optreden van de groep ‘Gemeenschappelijke Actie van Nederlandse Vrouwen’ tegen de politionele acties in Indonesië. 1947-1949.. 1 omslag.
129
Stukken betreffende (de oprichting van) een clubhuis voor werkende vrouwen in Batavia. 1948-1950.. 1 omslag.
130-131
Stukken betreffende contacten met het Kongres Wanita Indonesia (‘Kowani-project’) en culturele betrekkingen met Indonesië. 1969-1972.. 2 pakken.
130
Stukken betreffende trainingen, culturele contacten en een reis van een Nederlandse delegatie naar Indonesië. 1969-1971..
131
vervallen.
205
Stukken betreffende een reis van een Indonesische delegatie naar Nederland. 1971-1972..

Koninklijk Huis en koninkrijk.
216
Programma's ter gelegenheid van de opening van de Tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948' en van de 'Gemeenschappelijke Feestviering van de Nederlandse vrouwen t.g.v. het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, 1948', met door de Nederlandse vrouwenorganisaties (naar aanleiding hiervan) uitgegeven brochures. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 591. 1948.. 1 omslag.
132
Dossier ‘Kontakten Koninklijk Huis’, houdende stukken betreffende felicitaties en inzamelingen voor huldeblijken. 1948-1965.. 1 omslag.
133
Stukken betreffende de voorbereiding van de viering 150 jaar koninkrijk. ca 1964.. 1 omslag.
134
Stukken betreffende de feestelijkheden op de manifestatie van ‘het aandeel van de vrouw in de viering van 150 jaar koninkrijk’ op 14 maart 1964. 1963-1964.. 1 omslag.

Televisie.
135
Stukken betreffende de opzet en de resultaten van een onderzoek en een enquête naar de invloed van de televisie op het gezinsleven. 1958.. 1 omslag.
136
Correspondentie betreffende het televisieonderzoek met en betreffende mw W.P. ten Have-v.d.Werff. 1951-1959.. 1 omslag.
137
Correspondentie met en betreffende de Stichting Onafhankelijke Nationale Televisie en met de Televisiecommissie van het NVC en betreffende het televisieonderzoek. 1956-1959.. 1 omslag.
138
Staten van verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten van medewerksters aan het televisieonderzoek. (1953), 1954, (1955), 1958.. 1 omslag.
139
Financiële correspondentie betreffende het televisieonderzoek. 1952-1958.. 1 omslag.
140
Staten houdende overzichten van uitgaven voor het televisieonderzoek. 1953-1958.. 1 omslag.
141
Staten van salarissen over 1953-1957 voor werkzaamheden ten behoeve van het televisieonderzoek. 1957.. 1 omslag.
142-143
Kasboekjes van het televisieonderzoek. 1953-1957.. 1 omslag.
142
1 omslag, 1 deel. 1953-1954..
143
1955-1957..
144
Knipsels en andere documentatie betreffende de televisie en haar invloed. 1964.. 1 pak.

Verenigde Naties (VN).
145
Stukken betreffende activiteiten van het Comité met betrekking tot afgevaardigden in de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergaderingen van de VN. Met documentatie en stukken van diverse zittingen. 1946-1963.. 1 pak.
146
Verklaringen en verslagen van de Nederlandse delegatie naar de 14e, 21e-23e, 25e-27e en 29e-30e zitting van de Algemene Vergadering van de VN.1959, 1966-1974.. 1 pak.
147-150
Stukken ten behoeve van de Nederlandse delegatie en verslagen en verklaringen van behandelde onderwerpen op de 24e Algemene Vergadering van de VN in 1969. 1969-1970.. 4 pakken.
147
Algemeen, non-nucleaire wapens, housing-building-planning, religious intolerance, freedom of information..
148
Status of women (commissie III), jeugd, human rights, apartheid, elimination racial discrimination..
149
Rassendiscriminatie (algemeen en commissie III) en apartheid..
150
Internationaal jaar voor de rechten van de mens, Internationale conferentie rechten van de mens, the elderly & the aged, commissies II, V en VI..
151
Ingekomen verklaringen van de Nederlandse delegatie bij de 27e Algemene Vergadering van de VN. 1972.. 1 omslag.

Vrouwen in uniform en dienstplicht.
152
Dossier ‘vrouwen in uniform’, houdende stukken inzake behartiging van belangen van vrouwen in het VHK, VKKNIL, MARVA, MILVA, (SHEAP)-censorship (Nederlandse burgers te werk gesteld ten behoeve van censuur op de Duitse post). 1945-1953.. 1 omslag.
153
Dossier ‘Nederlands verpleegsterskorps in de landmacht’, houdende stukken betreffende Nederlands Verpleegsters Korps Landmacht. 1948-1952.. 1 omslag.
154
Dossier ‘dienstplicht voor meisjes/burgerplicht voor meisjes’, houdende stukken betreffende arbeidsplicht, vrijwillige burgerdienst en dienstplicht voor meisjes. 1961-1966.. 1 omslag.
155
Correspondentie met en betreffende het Defensie Studie Centrum te Den Haag over (deelname aan) cursussen en conferenties. 1957-1963.. 1 omslag.

Sociale voorzieningen en welzijn.
156
Dossiers ‘sociale verzekering’ en ‘SER’, houdende stukken betreffende sociale verzekering 1945-1946, Sociale Verzekeringsbank 1956 en 1965, weduwen- en wezenverzekering, 1957 en Sociaal-Economische Raad (SER) 1956-1958. 1945-1958.. 1 omslag.
157
Stukken betreffende een advies aan de regering inzake een SER-advies over weduwen- en wezenverzekering. 1957.. 1 omslag.
158
Stukken betreffende een adres van het Comité tegen het toelagebesluit kostwinners (duurtetoeslag). 1950-1952.. 1 omslag.
159
Dossiers ‘pensioen commissie’ en ‘pensioengerechtigde leeftijd’, houdende stukken betreffende de pensioencommissie van het Comité, pensioenwetgeving, pensioengerechtigde leeftijd van de vrouw, pensioen van gescheiden vrouw, weduwe pensioen en andere pensioenregelingen voor de vrouw. 1951-1966.. 1 pak.
160
Dossier ‘pensioenregelingen voor de vrouw’, houdende stukken betreffende de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd voor de (ongehuwde) vrouw en ontwerpwet houdende regelingen pesioenen van burgerlijke ambtenaren en hun nabestaanden. 1966.. 1 omslag.
217
(Ingekomen) nota door dr. F.T. Diemer-Lindeboom inzake de wetswijziging ten aanzien van het verstrekken van middelen ter voorkoming van zwangerschap, etc. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 588. [1967].. 1 stuk.
161
Stukken betreffende het memorandum ter voorbereiding wetgeving maatschappelijk en cultureel welzijn. 1970, (1973).. 1 omslag.

Overige onderwerpen.
218
Twee brochures bevattende een aansporing aan de Nederlandse vrouwen en meisjes om niet voor de Duitse bezetter te gaan werken, geschreven door mr. M.A. Tellegen of personen uit haar naaste omgeving, alsmede een brochure bevattende wenken ten aanzien van het gedrag van meisjes ten opzichte van de bevrijders, met een exemplaar van de Duitse krant Nachrichten für die Truppe van 22 mei 1944. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 592. ca 1944.. 5 stukken.
162
Stukken betreffende bijdragen aan encyclopedieën voor de vrouw. 1951-1953.. 1 omslag.
163
Stukken betreffende de oprichting van een huishoudcentrum in Den Haag. 1949-1950.. 1 omslag.
219
Informatiefolder over de Nederlandse Vrouw, uitgegeven door het Netherlands Information Bureau, New York. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding. 1950.. 1 omslag.
220
Stukken betreffende de publicatie in de bundel Eastern and Western World van een lezing gehouden door mr. M.A. Tellegen, (ere)voorzitter van het Nederlandse Vrouwen Comité getiteld 'The changing social position of women in the West', tijdens de zomercursus van de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding. 1952.. 1 omslag.
164
Dossier ‘Hongarije’, houdende stukken betreffende steunactiviteiten aan slachtoffers en vluchtelingen van de Hongaarse Opstand. 1956-1960.. 1 omslag.
165
Stukken betreffende drie bezoeken van een delegatie van het Comité aan het hoofdkwartier van de NAVO te Parijs. 1964-1967.. 1 omslag.
166
Dossier ‘ontwikkelingshulp door vrouwenorganisaties’, houdende stukken betreffende ontwikkelingswerk en -hulp van aangesloten organisaties. 1965-1967.. 1 pak.
167
Dossier ‘proces Jungschläger´, houdende stukken betreffende acties van vrouwen(organisaties) en het Comité inzake het proces Jungschläger. 1956.. 1 omslag.
168
Doorslagen van rekesten en correspondentie betreffende rekesten aan de regering. 1945-1962.. 1 omslag.
169
Dossier inzake het bezoek van mw Eleanor Roosevelt aan Nederland. 1948.. 1 omslag.
170
Stukken betreffende een poging tot oprichting van een ‘Stichting het Nederlandse Vrouwensecretariaat’.1946-1947.. 1 omslag.
171
Dossiers ‘U.N.E.S.C.O.’ en ‘U.N.I.C.E.F.’ houdende correspondentie met en betreffende de Unesco en Unicef.1946-1965.. 1 omslag.
172
Stukken betreffende de deelname aan een manifestatie voor vrijetijdsbesteding voor de Nederlandse vrouw te Breda. 1961.. 1 omslag.
173
Dossier ‘vrouwelijke politieke delinquenten’, houdende stukken betreffende internering van vrouwelijke politieke delinquenten. 3 stukken. 1946..
174
Dossier ‘woningbouw’, houdende ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een NVC-studiecommissie voor de woningbouw en betreffende de kapitaalvoorziening voor de woningbouw (nationale woningbouwleningen). 1951-1952.. 1 omslag.

Conferenties en congressen.
175
Stukken betreffende internationale congressen en organisaties. 1945-1955, 1962.. 1 omslag.
176
Doorslag van notulen van 11 april 1946 van het Congres van de Vrouwenverenigingen vertegenwoordigd in de Nationale Vrouwenraad en Het Nederlandse Vrouwen Comité. 1946.. 1 stuk.
177
Stukken betreffende een rondetafelconferentie van vrouwenorganisaties werkzaam in het vormingswerk over ‘Education permanente’ georganiseerd door het ministerie van CRM. 1968-1969.. 1 omslag.
178
Stukken ter voorbereiding van een congres over ‘arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin’ en stukken betreffende het congres. 1965-1967.. 1 pak.
179
Fotocopieën van krantenartikelen ter documentatie van het congres over ‘arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin’. 1967.. 1 pak.
180-182
Stukken betreffende contacten met Duitsland houdende correspondentie en stukken betreffende (internationale) conferenties in 1948-1951 en 1955. 1948-1955.. 3 omslagen.
180
Conferenties in 1948-1950..
181
Conferentie in De Born.november 1951..
182
Conferentie in Reydt. Met stukken van M.A. Tellegen, (ere)voorzitter van het Nederlandse Vrouwen Comité, overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was inv.nr 586. oktober 1955..
183
Stukken betreffende een conferentie van afgevaardigden van vijf landen. 1949.. 1 omslag.
184
Stukken betreffende de milieuconferentie in Stockholm in 1972, betreffende contacten met milieuorganisaties en aangesloten organisaties over milieuaangelegenheden. 1972.. 1 pak.

Publiciteit en voorlichting.
185
Dossier ‘publiciteit en propaganda’, houdende stukken betreffende voorlichting en publiciteit over vrouwenorganisaties en contacten met de pers. 1947-1952, 1955.. 1 omslag.

Commissies.
186
Doorslagen van notulen van vergaderingen van de reorganisatiecommissie, doorslag van het ontwerp-rapport en correspondentie van de reorganisatiecommissie. 1959.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende de commissie positie alleenstaande vrouwen. Met archief van de subcommissie van advies inzake alleenstaande vrouwen voor wat betreft belastingen, pensioenen en sociale verzekeringen. 1958-1960.. 1 pak.
188
Correspondentie met de commissie ter voorbereiding van een congres tegen het vooroordeel en stukken betreffende het congres ‘Vooroordeel’ op 3 mei 1968. 1967-1968.. 1 omslag.
189
Ingekomen notulen en rapporten van de belastingcommissie van het Comité. 1969-1971.. 1 omslag .
190
Stukken van de juristencommissie van het Comité. 1954, 1956.. 1 omslag.
196
Correspondentie en stukken van de commissie Vorming van het NVC betreffende een onderzoek onder de '34' aangesloten organisaties naar vorming. 1967-1968.. 1 omslag.
197
Ingekomen stukken bij de commissie Vorming van aangesloten leden/organisaties houdende gegevens over de organisaties in verband met een t.v.-uitzending van de N.T.S. 17 december 1968. 1968.. 1 omslag.
198
Stukken van de commissie Vorming houdende enquêtes 1972-1974, een verslag van een enquête in 1970 naar vormingsactiviteiten onder de aangesloten leden/organisaties en overzichten van vormingswerk van de aangesloten organisaties. 1970-1974.. 1 pak.
191
Brieven ingekomen bij mej. mr. M. A. Tellegen van C.A.H. Haitsema Mulier-van Beusekom betreffende de studiecommissie over de positie van de huisvrouw, uitgaande van Elsevier uitgeversmaatschappij. 1954.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

221
Krantenknipsels betreffende vrouwen, die belangrijk zijn geweest voor de vrouwenemancipatie, of door hun werk en beroep een voorbeeldfunctie hadden, verzameld door mr. M.A. Tellegen, (ere)voorzitter van het Nederlandse Vrouwen Comité. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, inv.nr 597. 1927-1972.. 1 band.
NB. Groot formaat.
222-223
Krantenknipsels over verschillende facetten van de vrouwenemancipatie, verzameld door mr. M.A. Tellegen, (ere)voorzitter van het Nederlandse Vrouwen Comité. Overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, inv.nr 595-596. 1929-1958 en z.j.. 1 omslag en 1 pak.
222
1929, 1933-1939..
223
1950-1958 en z.j. (pak).
192
‘Vrouwen van Nederland 1945-1964’. Stukken houdende informatie over vrouwenorganisaties in Nederland samengesteld door het Comité. 1964.. 1 band.
193
Plakboek met knipsels betreffende de werkende vrouw. 1967-1968.. 1 deel.
194
Plakboek met stukken betreffende het congres van 3 maart 1967 ‘Arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin’. 1967.. 1 deel.