/
You are not logged in

Archief VVAO Vereniging van vrouwen met hogere opleiding 1925-2012

Identity Area

Collection IDIIAV00000539
Unitdate1925-2012
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent19.50 m
Processing InformationInventaris gemaakt door E.S.C. Erkelens-Buttinger in 1995
Aanvulling verwerkt door T.L.H. van de Sande in 2001
Aanvullingen verwerkt door Désirée Vreke in 2013-2014 en omgenummerd
Aanvulling verwerkt door Désirée Vreke in 2017 (nrs 1014-1063).
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig voor de met een * gemerkte nummers.
Preferred CitationArchief VVAO Vereniging van vrouwen met hogere opleiding , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1918 als Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding; in 1996 werd de naam gewijzigd in VVAO vereniging van vrouwen met een hogere opleiding; door de jaren heen bleef de positie van vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt van de VVAO; de vereniging zette zich in voor studie- en beroepsvoorlichting voor meisjes; ze lobbyde richting de politiek voor betere overheidsmaatregelen voor werkende vrouwen en ze dacht actief mee over concrete maatregelen om het werkende vrouwen gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld georganiseerde kinderopvang; hoofddoel van de VVAO is de behartiging van de belangen van hoger opgeleide vrouwen; daarbij richt de VVAO zich op zowel de maatschappelijke als de sociale belangen van vrouwen, zet zich in om de maatschappelijke positie van vrouwen te verbeteren en streeft ernaar de sociale band tussen haar leden te verstevigen; de vereniging had in 2005 ongeveer 4500 leden, en 32 afdelingen; de afdelingen ontplooien activiteiten om de band tussen de leden onderling te versterken; op landelijk niveau worden studiedagen, workshops en trainingen georganiseerd voor persoonlijke ontplooiing van de leden; de VVAO is lid van de International Federation of University Women (IFUW) en University Women of Europe (UWE). In de jaren negentig werd de website www.vvao.nl gelanceerd.


Inhoud

Notulen van algemene ledenvergaderingen 1925-2006; notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur 1930-2006 en van het dagelijks bestuur 1948-1987; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1925-1980, 1986-1999; jaarverslagen over 1927-2006; stukken betreffende de organisatie, de leden, de afdelingen en het bestuur 1924-2005; financiële stukken 1931-2005: stukken betreffende publiciteit 1928-2005; stukken betreffende het verstrekken van beurzen 1928-2011; stukken betreffende beroepenvoorlichting 1927-1994, persoonlijke ontwikkeling 1983-2006, diversiteit 2000-2009, onderwijs 1935-2004 en arbeid van vrouwen 1925-2006; stukken van de werkgroep Taalseksisme 1977-1983; stukken betreffende de International Federation for University Women (IFUW), University Women of Europe (UWE) en zusterverenigingen in het buitenland 1926-2007; stukken betreffende contacten met (vrouwen)organisaties in binnen- en buitenland 1931-2006; stukken betreffende fondsen 1938-2012; stukken betreffende de Stichting Bernardijn ten Zeldam 1982-1999.


Allied Materials

AttachmentsINLEIDING
Geschiedenis
Rond de eeuwwisseling telde Nederland vijf afgestudeerde vrouwen. In de eerstvolgende jaren van de 20e eeuw groeide dit aantal snel uit tot enkele honderden. Georganiseerd contact tussen deze vrouwen bestond echter nauwelijks. Een kleine groep afgestudeerde vrouwen, die in 1913 de organisatie van de afdeling Hoger onderwijs van de tentoonstelling De vrouw 1813-1913 op zich hadden genomen, bleef ook na de tentoonstelling onderling contact houden. Zij stelden een commissie ad hoc in, die, te beginnen in 1914, jaarlijks de vrouwen met een academische opleiding bijeenriep. Op 12 mei 1918 werd in 's-Gravenhage de `Vereeniging van Gestudeerde Vrouwen' opgericht. Begin jaren '20 werd de naam gewijzigd in `Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding' (VVAO). De stukken hiervan zijn niet bewaard gebleven. Mevrouw M.E. Jonker-Westerveld werd de eerste presidente. Zij werd in 1923 opgevolgd door dr. E.C. Simons, die meer dan 60 jaar nauw betrokken is geweest bij de vereniging. De statuten van 1924 gaven een tweeledige doelstelling:
1. de band tussen de aan de academie opgeleide vrouwen in binnen- en buitenland te versterken en haar maatschappelijke belangen te behartigen;
2. het geven van raad en voorlichting omtrent de academische studie en de beroepen waartoe deze studiën voorbereiden.
In de loop der jaren is deze doelstelling uitgebreid met:
3. het bestuderen van vraagstukken het Hoger onderwijs betreffende;
4. het versterken van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van de leden.
Op de bestuursvergadering van 6 maart 1927 te Amsterdam werd besloten geregeld aan de leden mededelingen over de vereniging te zenden. Deze Mededelingen vormen een belangrijke bron van gegevens niet alleen over de VVAO, maar ook over de vrouwenbeweging in het algemeen. Zij bevatten naast huishoudelijke gegevens als notulen, jaarverslagen, ledenlijsten, afdelingsnieuws, ook vele publicaties van individuele leden, adviezen, rapporten en publicaties van de . In de eerste twintig jaar van haar bestaan heeft de VVAO zich nationaal en internationaal met vele aspecten van de maatschappij bezig gehouden; een van de belangrijkste was de vrijheid van arbeid voor de vrouw. Zij had zitting in het landelijk comité. Contacten werden onderhouden met andere vrouwenverenigingen in Nederland. Publicaties van leden werden gesteund. Aan de oprichting van het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging nam de VVAO actief deel. Als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden alle werkzaamheden lamgelegd. Van 14 mei 1940 tot 19 mei 1941 fungeerde, bij besluit van de commissie Rechtsverkeer in oorlogstijd, het bestuur van de Vereniging in Indië van Vrouwelijke Oud-Studenten (V.I.V.O.S.) als waarnemend bestuur van de VVAO. De laatste algemene vergadering werd 19 februari 1941 in Amsterdam gehouden. Een jaar later, 21 maart 1942, besloot de VVAO tot ontbinding van de vereniging. De Raad voor het Rechtsherstel maakte 1 oktober 1945 de opheffing ongedaan met terugwerkende kracht tot 21 maart 1942. Onmiddellijk trad het voormalige hoofdbestuur onder leiding van mr. M.A. Tellegen weer in functie. Op de eerste algemene ledenvergadering na de oorlog, 4 november 1945, riep mr. Tellegen de vrouwen op zich te verdiepen in de algemene vraagstukken van de samenleving: ‘Wij zijn te precies, te bescheiden en dikwijls ook geestelijk lui. Wij durven ons zelden te uiten over een onderwerp, dat wij niet geheel beheersen. Wij zijn geneigd te denken, dat de mannen het allemaal zoveel beter weten. Toch zullen wij deze schroom moeten overwinnen. Wij zullen bereid moeten zijn de volle verantwoordelijkheid mede te dragen.’ De contacten met andere verenigingen in Nederland werden hersteld en uitgebreid. Individuele leden zijn veelvuldig actief op vele terreinen van de samenleving, bijvoorbeeld als bestuursleden in andere verenigingen. In 1948 werd gezamenlijk een nationale tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948 georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het 50-jarig bestaan van de VVAO werd uitgebreid in Wageningen gevierd. De publiciteitscommissie dankte aan dit lustrum haar bestaan. Er werd een uitgave verzorgd van het boekje Aletta en later, waarin drie generaties hun studieverwachtingen en resultaten op schrift stelden. Gelden uit het lustrumfonds werden aangewend om een wetenschappelijk onderzoek naar verantwoorde voorzieningen op het gebied van kinderdagverblijven en halve dag-speelzalen voor kinderen beneden de kleuterleeftijd. Omdat sinds 1988 vrouwen met een hogere opleiding lid konden worden van de VVAO besloot de ledenraad mei 1996 de naam van de VVAO te wijzgen in 'Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO)'. Door de jaren heen hebben leden zich afgevraagd of de vereniging wel voldeed aan haar doelstellingen, of er niet gestreefd moest worden naar een nieuwe wending, fellere acties, duidelijkere poltieke stellingname, of het werk van het bestuur, de commissies, de leden, niet te veel op de achtergrond bleef, of jonge leden zich nog wel aangetrokken voelden tot de VVAO, tenslotte of zij zichzelf niet had overleefd. Misschien juist door deze kritische houding zowel ten aanzien van zichzelf alsook ten aanzien van de veranderingen in de maatschappij, heeft de VVAO haar bestaansrecht bewezen.
International Federation of University Women
Als een van de eersten trad omstreeks 1922 de VVAO toe als lid van de International Federation of University Women (IFUW), ontstaan in 1921 uit een gezamenlijk initiatief van de American Association of University Women en de British Federation of University Women. De VVAO mag een actief lid genoemd worden. In 1926 nam ze de organisatie van het tweejaarlijkse IFUW-congres op zich. Deze internationale conferentie in Amsterdam was voor vele Nederlandse afgestudeerde vrouwen een eerste gelegenheid met buitenlanders en met elkaar contact te onderhouden over de moeilijkheden en de mogelijkheden van de vrouw in het algemeen en de afgestudeerde vrouw in het bijzonder. De belangstelling voor de VVAO en de IFUW was gewekt. De band met de IFUW werd versterkt door het enthousiasme, waarmee de leden deelnamen aan de conferenties en gebruik maakten van het clubhuis Crossby Hall in Londen (Het archief van de IFUW bevindt zich eveneens bij Atria). Elf Jaar na de oprichting werd een Nederlandse vrouw prof. dr. J. Westerdijk presidente van de IFUW. De Commissie voor Internationale Aangelegenheden staat in rechtstreekse verbinding met het hoofdkwartier van de IFUW, waarvan de VVAO sinds 1922 lid is, en met gelijke commissies van de zusterverenigingen in het buitenland. Zij tracht de doeleinden van de IFUW te helpen bevorderen. De presidente van de commissie is tevens hoofdbestuurslid van de VVAO en Nederlands afgevaardigde in de council van de IFUW. De contacten die voor de oorlog waren gelegd met de zusterverenigingen in het buitenland werden na de oorlog hersteld. Van vele kanten kwam hulp binnen in de vorm van kleding- en voedselpakketten. Aan de council-meeting die in 1946 in Crossby Hall werd gehouden, namen echter slechts 19 van de 39 aangesloten landen deel. In 1946 werd in Amsterdam op initiatief van dr. M. Hartgerink-Koomans een conferentie belegd van IFUW-leden uit de tijdens de wereldoorlog door Duitsland bezette landen van West-Europa. Als echter, op aansporen van de IFUW, aan de vereniging wordt voorgesteld om contact op te nemen met de Duitse academische vrouwen, zijn de meningen hierover zo verdeeld, dat het hoofdbestuur een enquête onder de leden instelt. Uit de vele reacties van felle en principiële vóór- en tegenstanders trok het bestuur van de VVAO de conclusie, dat de tijd nog niet rijp was voor actieve toenadering tot de Duitse academicae. Wel vond er onder leiding van Mevrouw drs. J.F. Schouwenaar-Franssen, voorzitter van de VVAO, in 1948 een driedaagse ontmoeting plaats in Burgsteinfurt tussen vertegenwoordigsters van Nederlandse en Duitse vrouwenorganisaties. De opgave van de conferentie was door middel van discussies over allerlei aspecten te zoeken naar wat bond, niet naar wat scheidde. Pas in 1969 vond een eerste conferentie plaats van de Deutsche Akademikerinnen Bund en de VVAO. Deze VVAO-DAB conferenties waren aanvankelijk bedoeld voor herstel van contacten tussen ‘jongeren’, beneden de veertig en werden gesubsidieerd door de overheid. Van 1971-1998 zijn deze conferenties jaarlijks gehouden, afwisselend in Nederland en Duitsland. In 1983 organiseerde de VVAO de 21ste conferentie van de IFUW in Groningen.
University Women of Europe
Sinds 1977 hebben enige VVAO-leden binnen de IFUW hun stem doen klinken om te komen tot oprichting van een European Federation of University Women. Een voorbereidingscommissie van de VVAO heeft daaraan gewerkt van 1978 tot 1981. In november 1981 is de University Women of Europe in Luxemburg opgericht. Zij zetelt in Zwitserland. In 1997 werd het UWE Colloquium 'Gender and Employment in Europe' en de jaarvergadering georganiseerd door de VVAO van 12-15 september in Maastricht. Er waren 130 deelnemers uit 18 landen, waarvan 8 uit Midden- en Oost-Europa. Bij de viering van het 25 jarig bestaan van UWE in Den Haag, werd voor het eerst de 'Jans Gremmeé Award' uitgereikt aan Jans Gremmeé zelf.
Commissies
Toen de taken van de VVAO zich in de loop der jaren uitbreidden en het werk vermeerderde, ging het bestuur deze delegeren aan permanente commissies en commissies ad hoc. Als eerste permanente commissie werd, onder voorzitterschap van een bestuurslid, een commissie voor Internationale Aangelegenheden ingesteld, om de contacten tussen de IFUW en de zusterverenigingen te behartigen. De commissie tot redactie van de Mededelingen werd in 1929 in het leven geroepen. In januari 1935 werd een commissie tot het geven van voorlichting bij de keuze van studie en beroep aangewezen. Naast de aankondigingen in grote bladen, waarin de VVAO en de Vereniging van Academisch gevormde Christelijke Vrouwen al enkele jaren aan a.s. studenten inlichtingen over academische studies aanboden, zou deze commissie in samenwerking met de V.A.C.V. en de Nederlandse Soroptimist Clubs beroepsvoorlichtingsbijeenkomsten, waarbij zowel academische als niet academische beroepen ter sprake kwamen, in verschillende steden van het land gaan organiseren. Onder auspiciën van de VVAO, die hiervoor een commissie ad hoc in het leven riep, kwam in 1936 de uitgave van de geschriften van Clara Meyer-Wichmann met betrekking tot het vrouwenvraagstuk en de vrouwenbeweging gereed. De Beurzencommissie werd in 1939 opgericht. Deze ging de bestuursleden bijstaan in het verzamelen en bekendmaken aan de leden van gegevens over studiebeurzen van de IFUW, de zusterverenigingen en andere instanties. Zij beoordeelt ook de binnenkomende aanvragen. Een hoofdbestuurslid heeft zitting in de commissie. De permanente commissies werden in 1947 uitgebreid met de Initiatiefcommissie. Deze kreeg tot taak naar aanleiding van de groepsdiscussies, gehouden op de algemene ledenvergadering in 1947, over de plaats van de VVAO en haar leden in de tegenwoordige maatschappij, haar doel en haar plichten, de conclusies te bundelen en deze in daden om te zetten. Zij diende te streven naar een directer contact tussen de leden en het hoofdbestuur en een grotere zelfwerkzaamheid van de leden. Deze commissie was slechts kort permanent, in 1951 hief zij zichzelf weer op. Een permanente commissie voor het kaartsysteem nam vanaf 1947 het werk van dr. M.C. van der Kolf over. Deze had zich vanaf het begin van de vereniging beziggehouden met het opzetten van een kaartsysteem van alle afgestudeerde vrouwen, lid of geen lid, in Nederland. Op grond van deze gegevens publiceerde zij in 1950 70 Jaar vrouwenstudie. De commissie voerde eerst de naam archiefcommissie, later commissie voor het algemeen kaartsysteem. De interesse van en voor de buitenlandse universiteiten en academici groeide en in 1951 ontstond een permanente reiscommissie, later omgedoopt in commissie voor buitenlandse bezoekers. Een vaste commissie houdt zich vanaf november 1963 bezig met het onderwijs in al zijn aspecten zoals het voorbereiden van een advies over de wenselijkheid van een 'bachelors degree' in het hoger onderwijs en het onder de loep nemen van de studiebegeleiding van meisjes. Ook het postacademisch onderwijs komt ruim aan bod, sinds een speciale commissie hiervoor enkele jaren later werd ingesteld. Commissies ad hoc bestudeerden onder andere het dreigend vrouwentekort op de arbeidsmarkt (1960), arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin (1964), het bevolkingsvraagstuk (1966), kinderspeelzalen, deeltijdarbeid (1977). In 1976? werd de Commissie Emancipatiezaken (CEZ) opgericht met het idee 'meer aan emancipatie te doen' via het organiseren van o.a. congressen en bewustwordingsweekenden en via het verschaffen van informatie. De leden van de CEZ hadden het idee dat VVAO leden te weinig geinformeerd en/ of betrokken waren bij emancipatie en feminisme. Na vijf jaar moesten CEZ leden echter concluderen na evaluatie van hun werkzaamheden dat veel VVAO leden wel 'emancipatie-gevoelig' waren geworden maar dat er binnen de VVAO niet zo veel was veranderd. Menig VVAO lid reageerde nog steeds afstandelijk op de activiteiten van de CEZ. Een commissie voor de publiciteit, die enkele malen werd opgericht is uiteindelijk weer opgegaan in andere commissies. De commissie Studie- en Beroepenvoorlichting, ingesteld in 1935, werd in 1983 voortgezet als Stichting Studie- en Beroepenvoorlichting in het bijzonder voor meisjes en vrouwen. Vervolgens in 1995 voortgezet als Landelijk Netwerk Emancipatoire Studie-en Beroepskeuzevoorlichting. Bij de verschillende jubilea van de VVAO werden lustrumcommissies ingesteld. Verder wordt het hoofdbestuur sinds jaar en dag bijgestaan door een Financiële Adviescommissie (FAC) en een Juridische Adviescommissie (JAC).
Secties en werk- en projectgroepen
Tijdens de ledenraadsvergadering in november 1992 was gekozen om de organisatiestructuur van de VVAO te veranderen. Op basis van de gewijzigde statuten in 1993 werd de vereniging opgedeeld in secties te weten: de Sectie Communicatie, Sectie Beleid, Sectie Interne Contacten (SIC), en Sectie Externe Contacten. Bij een evaluatie van de nieuwe structuur in 1995 bleek het zo niet te werken en is er een vereenvoudiging ingevoerd Een sectie bestaat tot de dag van vandaag uit een afgevaardigde van hoofdbestuur, en afgevaardigden vanuit werkgroepen en projectgroepen, die binnen een sectie vallen. De samenstelling van werk-en projectgroepen per sectie veranderde door de jaren heen, aangezien niet alle werk-en projectgroepen opgericht waren om structureel de sectie te versterken.
De Sectie Communicatie werd in 1995 al opgeheven en de onder deze sectie vallende Werkgroep PR en de Redactie van Mededelingen werden toen onder de Sectie Interne Contacten ondergebracht.
De Sectie Beleid, vanaf 1995 Sectie Nationale Aangelegenheden (SNA) genaamd, hield zich bezig met belangenbehartiging en informatieverstrekking en advisering aan het hoofdbestuur. De sectie bestond in het begin uit de werkgroepen Workshops (later Werkgroep Persoonlijke Ontwikkeling (WPO) genoemd), Netwerkspel, Politieke scholing, Werkgroep Landelijk Beleid (WLB). De WLB was weer onderverdeeld in de projectgroep Niet Reguliere Arbeidspatronen (NRA), Projectgroep Jonge Hoogopgeleide vrouwen (JHOV), Projectgroep Onderwijs, en de Spiegelgroep. Ook was er een Werkgroep Internationaal Beleid (WIB), vanaf 1995 genaamd Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS) verhuisde naar de hierna genoemde Sectie Internationale Aangelegenheden. Wegens het internationale karakter van de WIB verhuisde deze werkgroep in 1994 naar de Sectie Externe Contacten. Gedurende de jaren hebben binnen de SNA verschillende werk-en projectgroepen vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage geleverd aan het beleid van de VVAO. In 1997 kreeg de SNA een nieuwe structuur en werden de WLB, de NRA en de JHOV opgeheven. De overige projectgroepen de WPO, de Werkgroep Onderwijs en de Spiegelgroep werden toen rechtstreeks in de sectie opgenomen. In 1998 werd de Werkgroep Landelijk Beleidsthema (LBT) opgeheven en werd een 'Denktank' opgericht met als doelstelling de VVAO te adviseren ten aanzien van toekomstig beleid. De werkgroep Fiscale Zaken heeft bestaan in de jaren 1999 en 2000 teneinde de toenmalige positie van de werkende vrouw te bekijken vanuit dan toekomstige fiscale wetgeving in Nederland. Ook vertegenwoordig(d)en leden van de SNA de VVAO in de Vrouwen Alliantie (opgeheven eind 2004) en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Omdat er weinig belangstelling meer was binnen de VVAO voor de activiteiten van de werkgroep Onderwijs heeft deze besloten zich met ingang van 2004 op te heffen en de verantwoordelijkheden over te dragen aan het hoofdbestuur. In 2005 werd de missie van de Spiegelgroep, met de daarbijbehorende structuur, ingrijpend veranderd en ontwikkelde zij zich tot een werkgroep die zich bezighoudt met maatschappelijke ontwikkelingen die voor (hoogopgeleide) vrouwen van belang zijn.
De Sectie Interne Contacten (SIC), in 2002 gewijzigd in Sectie Communicatie (SCOM), had als kernactiviteit het verbeteren van de communicatie tussen afdelingen en hoofdbestuur. In deze sectie waren ondergebracht zoals eerder genoemd de redactie van de verenigingsperiodiek ‘Mededelingen' (vanaf 2006 VVAO-magazine genaamd), de PR-Werkgroep, en de organisatie van de Besturendagen en de Landelijke themadagen. In 1999 kwam daar de ICT-Werkgroep bij, opgericht met deskundigen vanuit de afdelingen om te adviseren over de wijze waarop de VVAO gebruik kon gaan maken van de nieuwe ICT-mogelijkheden van Internet, E-mail en mailing lists. Begin 2000 is de PR-Werkgroep opgehouden te bestaan vanwege de geringe belangstelling om zitting in deze werkgroep te nemen. In 2003 is de PR-Werkgroep weer actief geworden. Ook in (September) 2000 heeft de Werkgroep Persoonlijke ontwikkeling haar naam veranderd in VVAO Werkgroep Workshops (VWW). De Werkgroep Interculturalisatie (WIC) is in 2003 aan de SCOM toegevoegd nadat het op gang brengen van het bewustwordingsproces met betrekking tot diversiteit bij de afdelingen voor een groot deel was gerealiseerd. Deze werkgroep richt zich nu op het actief werven van nieuwe leden uit nieuwe doelgroepen.
De Sectie Externe Contacten, vanaf 1995 de Sectie Internationale Aangelegenheden (SIA) genaamd, hield zich bezig met internationale aangelegenheden in de ruimste zin van het woord, zoals de contacten met de IFUW, UWE, en zusterverenigingen. Onder deze sectie vielen de Werkgroep Internationale Aangelegenheden (WIA), de projectgroep Oost-Europa (POE) en de ad hoc Projectgroep Beijing. In 1994 kwam daar de Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) bij die het jaar daarop haar naam veranderde in Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS). In 1995 is de ad hoc Projectgroep 'Verbreding VVAO-draagvlak voor de IFUW van start gegaan en beeindigde haar taak in 1996 met een rapport met aanbevelingen voor de IFUW-contactpersonen. Een Werkgroep Europa heeft zich binnen de SIA van 2001-2003 beziggehouden met het duidelijk te maken dat een groot deel van onze wetgeving in Brussel wordt bepaald en niet meer in Den Haag. De UWE-Stuurgroep Europees Project viel in de jaren 2003-2006 binnen de SIA aangezien de aansturing van deze stuurgroep gedurende die tijd aan de VVAO was toevertrouwd. In 2003 is de POE daarom opgegaan in het Europees Project. In 2004 werd de Werkgroep internationale uitwisselingen opgericht met als doel landelijke uitwisselingen te ondersteunen, organisatorische hulpmiddelen te ontwikkelen en desgewenst contacten te leggen tussen VVAO-afdelingen en afdelingen in het buitenland. Naast de activiteiten van deze werk- en projectgroepen organiseert de SIA tweejaarlijks de zogenaamde Netwerkdagen voor de Internationaal/IFUW contactpersonen van de afdelingen en andere in internationale zaken geinteresseerde VVAO-leden.
Fondsen en stichtingen
Het VVAO-lid dr. M.A. van Herwerden richtte 28 april 1926 de Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek op, ter nagedachtenis aan deze medica. Catharine van Tussenbroek was één der eerste vrouwen, die overtuigd was van de gelijke intellectuele begaafdheid van man en vrouw. Het doel van het fonds was de wetenschappelijke opleiding en studie van de Nederlandse vrouwen te bevorderen. Presidentes van het Fonds waren o.a Johanna Westerdijk (1940-1941) en Marie Anne Tellegen (1942-1946). Daarnaast riep de vereniging een steunfonds in het leven om leden, die door de oorlog in financiële of sociale nood waren geraakt, te kunnen helpen. In 1951 werd dit fonds opgenomen in de Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. Het stichtingsbestuur wordt sindsdien voor een deel benoemd door het VVAO-bestuur; sinds 1994 wordt tevens het Nell Ongerboer Fonds door het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek beheerd, dat een belangrijke uitbreiding van middelen betekende. Nell Ongerboer (1903-1993), een actief lid van de VVAO, liet een bedrag van ruim één miljoen gulden na met de bestemming om van de rente jaarlijks studiebeurzen aan vrouwen te verstrekken ter bevordering van “de maatschappelijke en geestelijke volksgezondheid van vrouwen van Nederlandse nationaliteit”. Het Charlotte Jacobs Studiefonds werd opgericht door Charlotte Jacobs om meisjes financieel te steunen bij haar studie. Hoewel geen fonds van de VVAO, zijn de leden van het bestuur meestal ook lid van de VVAO. Het Hanneke van Holkfonds werd opgericht in 1990. Het kan leden van de vereniging financiële ondersteuning bieden bij studie-activiteiten en/of werkzaamheden binnen hun vakgebied in de ruimste zin van het woord. De erflaatster Hanneke van Holk -Meijer (overleden in 1989) en oud-hoofdbestuurslid van de VVAO bepaalde dat het fonds exclusief bestemd is voor 'de gehuwde of gehuwd geweest zijnde leden'. Dit was voor het toenmalige hoofdbestuur reden om te besluiten dat het fonds na 10 jaar in 2000 opgemaakt zou moeten zijn. In 2001 is het fonds opgeheven. Op 14 augustus 1998 is de Stichting Jo Kolk Studiefonds opgericht, nadat mevrouw Jo Kolk de VVAO had aangewezen als haar enige erfgenaam. Doel was het beschikbaar stellen van beurzen aan jonge VVAO-leden om hen in staat te stellen conferenties van de International Federation of University Women bij te wonen. Vanwege de afwikkeling van de nalatenschap zijn pas in April 2000 voor de eerste keer beurzen toegekend door het bestuur van de VVAO.
In 1984 is ter nagedachtenis aan ir. B. ten Zeldam-Hartelust, oud-voorzitter van de VVAO, de Stichting Bernardijn ten Zeldam in het leven geroepen met als doelstelling het organiseren van lezingen met betrekking tot het verwezenlijken van emancipatie van vrouwen en mannen. Vanwege afnemende belangstelling voor de lezingen heeft het bestuur in 2003 haar activiteiten afgerond door het aanbieden van een kunstwerk aan de Universiteit Wageningen waar mevrouw ten Zeldam-Hartelust gedurende zes jaar voorzitter was van de Hogeschoolraad.
Afdelingen en kringen
In 1928 werd de eerste onderafdeling te Amsterdam opgericht. In 1939 is het aantal afdelingen gegroeid tot zeven: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Rotterdam, Haarlem en Leiden. In de jaren na de oorlog kwamen vele nieuwe afdelingen van de grond. In 1976 telde men 32 afdelingen en in 1994 waren dat er 33. In het begin van de jaren negentig ontstaan binnen de afdelingen kringen enerzijds ter ondersteuning van haar leden, zoals sollicitatiekringen, loopbaanbezinningskringen en ontwikkelingskringen die zich op het thema's richten zoals 'vrouw en werk' maar anderzijds ook gezelligheidskringen zoals literatuur-, culinaire-, wandel-, en tuinkringen. In 1996 waren meer dan 270 kringen actief binnen de afdelingen.
In Nederlands-Indië werd op 12 april 1923 de Vereniging in Indië van Vrouwelijke Oud-Studenten (V.I.V.O.S.) opgericht. Leden kunnen zijn alle vrouwen, die aan een universiteit of hogeschool ingeschreven zijn geweest. De afgestudeerde leden zijn voor het merendeel ook lid van de VVAO. Hoewel de V.I.V.O.S. niet een directe afdeling van de VVAO is, - alleen afgestudeerde leden zijn lid van de VVAO - werd zij wel als zodanig beschouwd. De V.I.V.O.S. werd, evenals de VVAO, in 1942 opgeheven, en op 29 oktober 1947 in de leraarskamer van de H.B.S. Ketabang (Soerabaya) weer in ere hersteld. De vele leden, teruggekeerd in Nederland, richtten de afdeling V.I.V.O.S.-gerepatrieerden in Nederland op. Deze vereniging bleef - ook na de heroprichting in Indonesië van de V.I.V.O.S. - een zelfstandige vereniging. In 1940 verenigden zich op Curaçao vrouwen die aan een universiteit of hogeschool ingeschreven waren geweest tot de Vrouwelijke Oud-Studenten Vereniging in de Antillen, V.O.S.V.I.A. Leden kunnen zijn vrouwen, die aan een universiteit of hogeschool ingeschreven zijn geweest. De afgestudeerde leden zijn voor het merendeel ook lid van de VVAO. Een regelmatige uitwisseling van gegevens met de VVAO bestond tot ca. 1970. De plannen voor het opzetten van soortgelijke zuster-organisaties in Nieuw Guinea en Suriname zijn niet gerealiseerd.
Vanaf 199? zijn de afdelingen gebundeld in regio's. De regio zorgt voor de contacten tussen afdelingen op regionaal niveau. Zo kunnen de afdelingen elkaar inspireren of hun activiteiten op elkaar afstemmen.
Geschiedenis van het archief
Het archief is door de jaren heen van het ene secretariaat naar het volgende verhuisd. In de oorlogsjaren heeft het gestaan bij mevr. Eldering-Niemeyer in Utrecht. In 1947 werd door het hoofdbestuur voorgesteld, na een verzoek van W.H. Posthumus-van der Goot, voorzitster van het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging (I.A.V.), het archief naar het I.A.V. over te brengen, nadat het door dr. H.C.H. Hoetink was geschoond en geordend. Er werd een lijst van de te bewaren stukken opgemaakt. Of het archief ooit is overgebracht naar het I.A.V. is zeer te betwijfelen. Wij hebben er geen archiefstukken kunnen vinden op twee ordners na. In 1948 kocht mevr. Hoetink een kist waarin ze het archief opborg. In dezelfde tijd werd mevr. dr. G.H. Kurtz, zelf van beroep archivaris, aangezocht als archivaris van de VVAO. Waarbij wel moet worden bedacht dat tot de taak van de archivaris ook en vooral werd begrepen het bijhouden van het kaartsysteem van afgestudeerde vrouwen in Nederland. In 1967 werd een lijst samengesteld van de archiefstukken die in de kist met aanduiding 'afz. Hoetink-Vechten' in het gemeentearchief van Haarlem aanwezig waren. De stukken werden naar het secretariaat overgebracht. In 1976, toen het secretariaat in Utrecht was gevestigd, werden de archivalia in bewaring gegeven bij het Rijksarchief in Utrecht. In 1979 volgde een aanvulling. Na een oproep in 1982 in de Mededelingen kwamen er nog enkele stukken bij. Mevrouw E. Horn-Sijthof, oud-secretaresse van mevr. mr. M.A. Tellegen, schonk persoonlijke stukken van mevr. Tellegen betreffende het Nederlandse Vrouwen Comité. Deze stukken zijn als een gedeponeerd archief beschreven. De boeken en publicaties, die in het archief aanwezig waren, zijn naar het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging (IIAV) overgebracht. Na 1987 zijn er nog regelmatig stukken naar het Rijksarchief overgebracht. In 1998 kwam er een aanvulling van 6 meter, voornamelijk stukken uit de periode 1980-1995, maar ook enkele oudere stukken. De stukken tot 1989 zijn toen toegevoegd. In december 2005 werd het archief overgedragen aan het voormalige IIAV te Amsterdam, (vanaf januari 2013 Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis genaamd) met nog niet beschreven stukken vanaf 1989 (2,24 m). Daarna volgden er nog aanvullingen in 2007 (1,4 m), 2008 (7 m), 2009 (0,65 m), 2012 (2 m), 2013 (4,50 m), en in 2014 (1,15 m) met stukken uit de periode 1985-2006, en een aantal stukken van later datum. In 2014 zijn de stukken uit de inventaris van het archief van het Fonds Catharine van Tussenbroek (CvT) nog toegevoegd aan de inventaris. Waarna er nog een aanvulling kwam in 2016-2017 (1,40 m) van het laatste fonds.
Verantwoording van de inventarisatie
Archiefstukken uit de eerste jaren van de VVAO zijn niet bewaard gebleven. Het archief is op vele plaatsen niet compleet. De oudste ingekomen brieven dateren van 1925, de eerste statuten van 1924. Een afschrift van het eerste reglement van de Vereniging van Gestudeerde vrouwen is in 1993 aan het archief toegevoegd door een van de schrijfsters van het boek Een verbond van gestudeerde vrouwen: 75 jaar Nederlandse Vereniging van vrouwen met Academische opleiding, dat ter ere van het 75-jarig bestaan van de Vereniging werd uitgebracht. Een duidelijke vorm van een ordeningssysteem werd in het archief niet aangetroffen. Ieder bestuur voerde het secretariaat op eigen wijze. De ingekomen en uitgaande post werd vooral in de beginjaren chronologisch geborgen. In latere jaren werden van de stukken soms onderwerpsdossiers, soms persoonsdossiers aangelegd. In een gedeelte van de stukken is geen ordening aangetroffen. Wij hebben de ingekomen en uitgaande stukken chronologisch op jaar geordend, per jaar alfabetisch op afzender. De dossiers, die in later jaren gevormd zijn, hebben wij zoveel mogelijk aangevuld uit de ingekomen en uitgaande stukken. Sommige hebben we gesplitst als ze te groot werden, anderen hebben we teruggebracht naar de algemene correspondentie, bijvoorbeeld het dossier `Brieven van bekende vrouwen', een willekeurige verzameling van brieven van door de samensteller belangrijk gevonden vrouwen. De Commissie voor Internationale Aangelegenheden heeft haar eigen omvangrijke correspondentie gevoerd, die evenals de bestuurscorrespondentie per jaar alfabetisch op afzender/geadresseerde is geordend. De gebruiker van deze inventaris die op zoek is naar correspondentie tussen de VVAO en bepaalde instellingen of personen, wordt dan ook aangeraden om zowel de algemene correspondentie (waarop een index is vervaardigd) als die van de onderwerpsdossiers na te zien. Als gevolg van de structuur van de vereniging, waardoor veel werk door de permanente of ad hoc commissies wordt verricht, zijn naast het archief van het hoofdbestuur vele kleine commissie-archieven ontstaan. Wanneer één van de hoofdbestuursleden in een commissie zitting had, kwam het archief meestal terecht bij het hoofdbestuur. Wanneer dit niet het geval was, bleek het moeilijk deze commissie-archieven te achterhalen. Correspondentie van het hoofdbestuur zal daarom ook wel in stukken van commissies, secties en werkgroepen te vinden zijn. De verenigingsperiodiek Mededelingen (uit het archief overgebracht in 2013 naar de bibliotheek van Atria) en haar opvolgers, zijn dan de enige bron van gegevens over de werkwijze en de resultaten van zo'n commissie. Deze commissie-archieven zijn niet als aparte gedeponeerde archieven geïnventariseerd, maar gezien als een onderdeel van het VVAO-archief. Bij de indeling van het archief zijn zoveel mogelijk de terreinen aangehouden waarop de VVAO werkzaam is. Bij de overdracht in 2005 van het VVAO archief van het Utrechts Archief naar het voormalige Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis (voorheen Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) en thans Atria geheten) werden twee inventarissen meegeleverd, respectievelijk gemaakt in 1995 en in 2001 een inventaris van een aanvulling. Het toenmalige IIAV heeft daarna de twee inventarissen samengevoegd tot één inventaris. Uitgaande van deze situatie is in 2013 deze inventaris aangevuld met stukken vanaf 1989 tot 2007, met nog enkele stukken van later datum. Daarbij zijn toegezonden stukken van vrouwenorganisaties zoals het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), de Nationale Vrouwenraad, het Nederlands Vrouwen Comité, Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, de Nederlandse Huishoudraad en de International Federation of University Women (IFUW), die de VVAO slechts ter kennisneming heeft ontvangen uit de inventaris gehaald en overgebracht (voorzover nog niet aanwezig) naar de archieven van deze organisaties bij Atria. De stukken van de Stichting Hulpverlening Ongewenste Zwangerschap (HOZ) worden ondergebracht in een eigen archief bij Atria. De archivalia van mr. M.A. Tellegen in haar functie als (ere)voorzitter van het Nederlandse Vrouwen Comité, die als een gedeponeerd archief beschreven waren, zijn overgebracht naar het archief van het Nederlandse Vrouwen Comité. De bij de aanvullingen voor het archief meegekomen publicaties van de VVAO vanaf 2005 zijn zoveel mogelijk opgenomen in de collectie van de bibliotheek van Atria. Vervolgens is de gehele inventaris omgenummerd, daarbij is de index op de correspondentie uit de jaren 1925-1986 uit de inventaris verwijderd en zijn de namen van de correspondenten uit de index bij de betreffende inv.nrs 75-107 geplaatst. Informatie over de afdelingen van de VVAO is te lezen in de jaarverslagen van de VVAO en in de correspondentie met de afdelingen. Archieven van afdelingen bevinden zich verspreid over het land in Rijks- en gemeentearchieven.
BIJLAGE I: OPRICHTINGSDATA VAN DE VVAO-AFDELINGEN
Amsterdam 9 november 1928
’s-Gravenhage 22 november 1930
Utrecht 18 november 1932
Groningen 8 december 1934
Rotterdam 23 november 1936
Haarlem 28 januari 1937
Leiden 13 december 1939
Arnhem 28 juni 1941
Friesland 17 januari 1946
Nijmegen 25 maart 1946
Limburg (Maastricht) 25 januari 1947
Eindhoven17 februari 1947
Zwolle 18 februari 1947
Wageningen 28 februari 1947
Deventer 14 maart 1947
't Gooi en Eemland 9 juni 1947
Almelo 26 april 1948
Hengelo juni 1948
Enschede 30 september 1948
Breda 29 maart 1950
's-Hertogenbosch e.o. 15 februari 1951
Delft 19 oktober 1951
Amersfoort 12 oktober 1953
Zutphen 12 januari 1954
Dordrecht-Gorinchem 14 juni 1954
Apeldoorn 21 oktober 1954
Zeeland 17 mei 1955
Emmen 23 maart 1960
Assen 13 oktober 1961
Alkmaar 15 februari 1968
Gouda 17 januari 1978BIJLAGE II: BESTUURSLEDEN VAN DE VVAO 1918-1993
Voorzover bekend zijn de bestuursleden geplaatst in het jaar, dat zij in functie treden. Achter hun naam is het jaartal van uittreden vermeld.
1918-1923
drs. M.E. Jonker-Westerveld, presidente (1924)
dr. C. Hovens Greve (1931)
ir. E. van West (1931)
dr. A. Mankes-Zernike (1925)
drs. Timmer (1925)
dr. E.C. Simons (1924)
prof. dr. J. Westerdijk (1931)
mr. E. Ribbius Pelletier (1927)
dr. M.J. Freie (1932)
dr. M.A. van Herwerden (1927)
1924-1927
dr. E.C. Simons, presidente (1931)
dr. I.M. Graftdijk (1930)
dr. E. Sanders (1933)
dr. J. Reudler (1933)
dr. N.A. Bruining (1930)
dr. J. Knoop (1929)
drs. J.G. Schuiringa (1932)
mr. C.D.E. Kleinhoonte (1931)
1928
dr. W. Frijlinck (1933)
dr. M.C. van der Kolf (1947)
drs. G.G.M. de Vos (1932)
1929
dr. M.E.A. de Jong (1935)
1930
Jkvr. mr. M.J.E.B. Alting van Geusau (1934)
drs. P.B. de Roever-Wolbers (1936)
1931
mr. C.D.E. Kleinhoonte, presidente (1935)
ir. E.F. van den Ban (1937)
dr. J.O. Blomhert-Knottnerus (1937)
dr. M.P. Löhnis (1937)
1932
ir. C.H. Pontier (1938)
mr. A.W. de Ranitz-Cohen (1938)
1933
dr. J.J. van Dullemen (1939)
dr. M. Philippi (1939)
mr. N.S.C. Tendeloo (1939)
1934
dr. C.G. Overhoff (1939)
Jkvr. dr. W.L. van Spengler (1942)
1935
mr. M.A. Tellegen, presidente (1942)
prof. dr. D. Hazewinkel-Suringa (1942)
dr. W.M.C. Juynboll (1942)
1936
drs. J.M.P. Edel-Visser (1942)
1937
dr. E. Boon-Reuhl (1939)
Ds. A.J. van der Slooten (1942)
dr. E. Theissing (1942)
1938
ir. J.H. Mulder (1942)
dr. M. Hartgerink-Koomans (1942)
1939-1942
mr. W. Eldering-Niemeyer (1942)
dr. H.A. Lohr (1942)
dr. S. Ramondt (1942)
1945
mr. M.A. Tellegen, presidente (1946)
dr. H.A. Lohr (1946)
Ir. J.H. Mulder (1947)
drs. A.M. Polak Daniels-Boon Hartsinck (1951)
mr. M.A. Boom (1949)
dr. M.C. van der Kolf (1946)
prof. dr. C.G. van Arkel (1947)
dr. C. van Beek (1952)
dr. E.M.J. Breukers (1949)
dr. M. Hartgerink-Koomans (1946)
dr. M.A.M. Klompé (1952)
Ds. H. van Holk-Meyer (1949)
dr. E. Theissing (1946)
dr. A.G. Vorstman (1948)
1946
dr. M. Hartgerink-Koomans, presidente (1947)
mr. H.J.D. Revers (1953)
mr. A.M. Ruding-Fehmers (1949)
drs. E.J. de Sterke-van Seventer (1947)
1947
drs. J.F. Schouwenaar-Franssen, presidente (1953)
mr. W. Dwinger-Praag (1949)
mr. J.C. van Hout (1948)
ir. W.C.M. Jansen (1953)
dr. J.C. Went (1952)
1948
drs. M.G. Haytink (1954)
drs. J.W. van den Blink-Rolder (1954)
mr. A.M.E. te Winkel (1954)
1949
ir. A. Kuiper-Struyck (1953)
mr. G.B. Leppink (1952)
mr. A.B. Loosjes-Terpstra (1952)
dr. M.J.C. Pijls (1955)
drs. E.H. Hengeveld (1954)
1951
prof. dr. J. van Lohuizen-de Leeuw (1953)
1952
drs. E. van Rijn-Hartelust (1957)
mr. J.M. Stoffels-van Haaften (1957)
drs. M. Schuurman-Slijper (1958)
prof. dr. E. Visser (1953)
dr. A. de Waal (1953)
1953
prof. dr. E. Visser, presidente (1958)
mr. B.J. Meyler-Cohen (1959)
drs. H. Hijman-van Hoorn (1959)
mr. dr. B.J. Bellaar Spruyt (1955)
ds. H. van Holk-Meyer (1959)
drs. P. Walma van der Molen-Meindersma (1959)
dr. mr. J. Hefting (1959)
1954
dr. C.W. van Essen-Zeeman (1960)
mr. J.M. Graadt van Roggen (1960)
mr. M. van de Stadt (1960)
ir. G.C. Vissering-Krayenhoff van der Leur (1960)
1955
dr. C.J. Gelderman (1961)
mr. M.E. Crijns (1961)
1957
mr. A.M. Mulder-Swanenburg de Veye (1963)
prof. dr. E.P. Hulst-Steyn Parvé (1958)
1958
prof. dr. E.P. Hulst-Steyn Parvé, presidente (1963)
mr. R.E. Verheijen-van Heukelom (1964)
drs. M. Enschedé-Verstege (1964)
1959
mr. I.J. Siccama (1965)
mr. J.G.C.M. Chabot-Kortmann (1961)
drs. C.J.M. van Melsen-Bernsen (1965)
prof. dr. E. Postel-Coster (1962)
mr. J.C. Rijnberg (1960)
1960
drs. I. Bom-Docters van Leeuwen (1966)
mr. L.T. Groeneveld Meyer-Lankamp (1963)
drs. M.E. Koomans (1966)
drs. C. Smit Sibinga-Lokker (1962)
drs. A.B. Wielenga-Bergmans (1965)
1961
mr. A.Chr. Blom (1967)
drs. V.J.A.M. Speleers (1967)
1962
drs. H.J. Kramer-Offerhaus (1968)
mr. dr. I.H.Ph. Diederiks-Verschoor (1963)
drs. J. Vorster-Valkenburg (1968)
1963
mr. dr. I.H.Ph. de Rode (later: Diederiks)-Verschoor, presidente (1968)
mr. A.G.R.H. van Erp-van Ravesteyn (1969)
mr. M.F. Drognat Doeve (1969)
drs. P.M.J.M. Hustinx-Spoorenberg (1969)
1964
drs. S. Reynierse-van Zanten (1970)
mr. W.G. Schimmel-Bonder (1970)
1965
mr. A.S. Lubbers
mr. E.M. Schreurer-Hekker (1971)
drs. F. Quak (1971)
1966
mr. B.E. Kool (1972)
drs. A.M. van Leliveld-Vastenouw (1971)
1967
dr. J.M. van Brink (1968)
dr. A.M. Bienfait-Visser (1973)
1968
dr. J.M. van Brink, presidente (1973)
mr. B. Kortenhoff-Neppérus (1974)
drs. A.D. de Stigter-Huising (1974)
mr. A.H.S.M. Lückers-Bergmans (1974)
drs. E. van Santen-Wegerif (1974)
1969
mr. A.A. Groen-Korthof (1975)
drs. R.E.W. Kropveld (1974)
drs. N. Gompen-Ziekenoppasser (1975)
1970
drs. W.E. de Boer
drs. Leeuw-van Rheenen (1973)
1971
drs. J.A. Büchler-Detmar (1972)
1972
drs. C.J.L.M. de Beaufort-Sickinge (1973)
drs. Th. Flohil-Verschuur (1977)
mr. R. Meyboom-Swart (1977)
dr. J.A. Zwartz (1978)
1973
drs. C.J.L.M. de Beaufort-Sickinge, presidente (1976)
mr. L. Cahn-Hut (1977)
mr. E.J. Schonebaum-Willems (1977)
1974
dr. A.T. Clason (1975)
ir. C.G.H. Max (1978)
drs. J.M. Muller-Leupen (1975)
mr. J.G.B.E. de Ruiter-Been (1978)
dr. S.A.P.J.H. Iansen (1978)
mr. M.C. Bollemeijer-van Oort (1978)
1975
ir. B. ten Zeldam-Hartelust (1976)
drs. M.J. Bosland-Beuse (1979)
drs. M.E.K. Siebers
drs. J.M. Nauta-Blijham (1979)
drs. E.C.M. Wittenburg-Stolle (1979)
dr. E.M. den Tonkelaar (1979)
1976
ir. B. ten Zeldam-Hartelust, presidente (1979)
drs. J.C. Zadoks-van Heuven (1980)
drs. C.W. Baart de la Faille-Horst (1980)
1977
dr. J.M. Amelink-Koutstaal (1981)
mr. J.C.W. Boogaards (1981)
drs. M.J. Jansen (1979)
ir. M.P. van Ouwerkerk-Dijkers (1981)
1978
drs. P.M.J. van Hoeken-Klinkenberg (1982)
drs. G.J. Laman (1982)
1979
ir. M.H. Blom-Fuhri Snethlage, presidente (1982)
mr. M.A.N. Bruckman-Fransz (1983)
drs. M.C. Dalmeyer (1981)
drs. H.J. Doeksen (1983)
mr. M. Droogleever Fortuyn-Carrière (1983)
mr. W.J. Jarolimek-Snel (1983)
mr. A.M.A. Ottens-van Noord (1983)
mr. A.Chr. Blom (1986)
1980
drs. H. Emanuel-Vink (1984)
1981
drs. J. Braakenburg-van Breukelen (1985)
drs. C.J. Cahen (1985)
drs. M.H. Gersie (1985)
mr. M. Kooyman (1985)
1982
mr. P.G.H. Westerhof, presidente (1985)
mr. J.C.J. Zaaijer-de Koning (1986)
drs. E. Dik-Niemeijer (1986)
drs. M. van Koten-Hertogs (1986)
drs. M.I. Wolff-Craandijk (1986)
drs. N.W. Ploos van Amstel-Malefeijt (1982)
mr. B.M. Santen-Schemkes (1986)
1983
drs. H. Deys-Petersen (1987)
drs. L. Veen-Witteveen (1987)
1984
dr. L.M. Brader-Breukel (1988)
dr. M. van Strien-Gerritsen (1988)
1985
dr. L.M. Brader-Breukel, presidente (1988)
ir. H.M. Bos-Schenk (1989)
mr. J. Lammerée-Driessen (1989
mr. W. H. Dingemans (1988)
mr. I. Grijpma-Buschkens (1989)
mr. M. Th. van der Haagen-Veenstra (1989)
mr. D. van Rappard-Inpijn (1989)
1986
drs. C.M. Oldenziel-ten Kate (1990)
dr. Ch.H. Hänisch ten Cate (1988)
drs. K. Maathuis-Stigter (1990)
drs. F.M. Nauta-Blijham (1992)
1987
drs. A. Camphuis-Hootsen (1991)
drs. A. Touwen-van der Kooy (1990)
ir. A.M.S. Douwes Dekker (1989)
1988
ir. A.M.S. Douwes Dekker, presidente (1989)
mr. J.J. Oei-Scholten (1992)
drs. M.M. Bellersen (1993)
P.E. Bokhoven-Mc Vay, B.A. (1992)
drs. G. Free-Westers (1991)
mr. drs. M.A.A.B. Rijks-Doornebal (1990)
1989
mr. A.M.A. Ottens-van Noord, presidente (1992)
mr. W.P.M. Corbey-Smits (1991)
mr. P.A. Lamers-Sträter (1991)
mr. H.S. van der Meer-IJsselstein (1993)
mr. H.T. Oudraad (1991)
drs. M.A. Vermeulen-Bongaerts (1993)
ir. A.K. Veth-Gomperts (1993)
1990
drs. S.J.E.M. de Bruijn (1991)
drs. M.G.J. Bröcker
1991
drs. M.G.J. Bröcker presidente
drs. C. Wehrmann (1993)
drs. H. van der Sluys (1992)
1992
drs. J. van Gent
mr. H.T. Oudraad
mr. E.H. van Rosum (1993)
mr. R.B.D. Schim van der Loeff-Snijder
1993
drs. G.J. Dijkshoorn
drs. J. Lely
mr. M.A.M.G.W. Dubois
ir. C.E. van den Ban- Willinge Prins
M.J. van SambeekBIJLAGE III: ERELEDEN
mr. C.D.E. Kleinhoonte
prof. dr. J. Westerdijk
dr. M.C. van der Kolf
dr. E.C. Simons
prof. dr. E.P. Hulst-Steyn Parvé
mr. H. E. van Engelenburg-LegerFinding Aid

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.
1-25
Convocaties, agenda's en notulen van algemene ledenvergaderingen, vanaf 1984 ledenraadsvergaderingen genaamd, met bijbehorende stukken. 1925-2006.. 23 omslagen, 1 pak en 1 deel .
1
1925-1952..
2
1931-1948. (deel).
3
1953-1965..
4
1966-1975..
5
1976-1983..
6
1984-1985..
7
1986-1988..
8
1989..
9
1990..
10
1991. (pak).
11
1992..
12
1993..
13
1994..
14
1995..
15
1996..
16
1997..
17
1998..
18
1999..
19
2000..
20
2001..
21
2002..
22
2003..
23
2004..
24
2005..
25
20 mei 2006..
26-33
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur. 1930-1987.. 6 omslagen, 2 delen en 1 pak.
26
13 september 1930 - 14 januari 1939. (deel).
27
30 april 1939 - 1948. (deel).
28
1940-1955..
29
1956-1961..
30
1962-1966..
31
1967-1973..
32
1974-1979..
33
1980-1987. (pak).
34-57
Convocaten met agenda's van vergaderingen van het hoofdbestuur, en vanaf 1973 met lijsten van ingekomen stukken en bijlagen en vanaf 1988 ook met de notulen van de vergaderingen [en (concept) agenda's en verslagen van ledenraadsvergaderingen]. 1927-2006.. 20 pakken en 4 omslagen.
34
1927-1972.(omslag).
35
1973-1980.(omslag).
36
1981-1982.(omslag).
37
1983-1984..
38
1985-1987..
39
1988..
40
1989..
41
1990..
42
1991..
NB. Hierbij ook verslagen van gecombineerde hoofdbestuurs- en dagelijks bestuur (HB/DB) vergaderingen.
43
1992..
NB. Hierbij ook verslagen van gecombineerde hoofdbestuurs- en dagelijks bestuur (HB/DB) vergaderingen.
44
1993..
45
jan.-mei 1994..
46
1995..
47
1996..
48
1997..
49
1998..
50
1999..
51
2000..
52
2001..
53
2002..
54
2003..
55
2004..
56
2005..
57
januari-september 2006. (omslag).
58
Stukken betreffende hoofdbestuursweekenden. 1983-1988.. 1 pak.
59-60
Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1948-1987.. 2 pakken.
59
1948-1979..
60
1980-1987..
61-67
Convocaten met agenda's, en vanaf 1978 ook bijlagen bij de agenda's voor vergaderingen van het dagelijks bestuur en vanaf 1988 ook met notulen van de vergaderingen. 1935-1992.. 6 omslagen en 1 stuk.
61
1935-1981..
62
1982-1987..
63
1988..
64
1989..
65
1990..
66
1991..
67
Agenda 17 september 1992. (stuk).
NB. Zie ook agenda's en verslagen van gecombineerde hoofdbestuurs- en dagelijks bestuur (HB/DB) vergaderingen inv.nr 42-43.
68-74
Notulen en agenda's van vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur met commissies, afdelingen en IFUW-contactpersonen, vanaf 1993 ook wel besturendagen genoemd, met bijbehorende stukken. 1947-2006.. 6 omslagen en 1 pak.
68
1947-1988..
69
1989-1990..
70
1991-1992. (pak).
71
1993-1994..
72
1995-1997..
73
1998-2001..
74
2002-2006..

Correspondentie.
75-110
Ingekomen stukken en minuten van uitgegane brieven. 1925-1980, 1986, 1989-1999.. 31 omslagen en 2 pakken.
75
1925-1929. Correspondenten: prof. Sophie Antoniades; M.J. Baale; Emmy Belinfante; J.B. Besançon; G. Drucker-Helfrich; H.C.M. Ghijsen; Lucie Gorter; L. Gunning-Peelen; G. Hannévart; Florence J. Hartog; Clara W. den Hartog; J.A. da Haumersen; Angelica van Hest; A.E. van den Hoek-Kok; Aletta H. Jacobs; C. Frida Katz; E. van der Knaap; Marie C. van der Kolf; prof. Cornelia C. de Lange; M.E. Leliman Bosch; M.P. Löhnis; Rosa Manus; Rijksuniversiteit Leiden; C. Serrurier; D. Talbot; N.S. Corry Tendeloo; K. Thoden van Velzen; A.E.J. de Vries-Bruins; De Vrouw en haar Huis, zie ook: M.G. Schenk; prof. Alice Wilson..
76
1930-1931. Correspondenten: O. van Andel-Ripke; C.C. Bakker-van Bosse; Nicolette A. Bruining; J.N. Brusse-Japikse; Centraal Bureau voor Persinlichtingen, (Vaz Dias); J.E. Cieremans; N. Colard; Ada Goudsmit; Alice Hazlehurst; C. Frida Katz; D. Liesveld; M.P. Löhnis; Nederlandsche Handels-Hogeschool; Nederlands(che) Zuid-Afrikaanse vereniging; Josephine C. Polenaar; prof. Johanna Westerdijk; J.F. de Wilde..
77
1932-1934. Correspondenten: C.C. Bakker-van Bosse; Cité Universitaire, Parijs; Haagsche Telefoon Radio-vereniging; Antonie Hartmann; prof. C.H. Emilie Haspels; Kliniek voor Hydrotherapie; Internationaal Hulpcomité voor de slachtoffers van het Hitlerfascisme; International Committee for securing employment to refugee professional workers; International Student Service; miss Jacobs; Prinses Juliana; C. Frida Katz; Dorothy F. Leet; C. Lekkerkerker; D. Liesveld; tentoonstelling Moeder en Kind 1932; Nationaal Crisis Comité; Nederlands(ch)e Zuid-Afrikaanse vereniging; E. Neurdenburg; Cath.H. Pontier; tijdschrift Das Recht der Frau; Louise Rollo; Rijksmuseum Amsterdam; Estella C. Simons; prof. G. von Ubisch; Vereniging van Werklooze Leerkrachten; Volkenbond; Vredesbureau Haarlem; A. Weber-van Bosse; prof. Johanna Westerdijk; Wilhelmus van Nassouwe Comité..
78
1935-1936. Correspondenten: Algemeen Comité tot Aanbieding van een Nationaal Huwelijksgeschenk; Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP); C.C. Bakker-van Bosse; Centraal Wuppertal Comité; Amalia Maartje Elisabeth Draak; J.M.P. Edel-Visser; Internationaal Botanisch Congres; W. Fruin-Mees; D. Haremaker; Meta E.A. de Jong; Prinses Juliana; A.E.H.M. Kamerbeek; C.D.E. Kleinhoonte; Ministerie van Economische Zaken; Maria Montessori; J. Muller; Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie; J.A. Nijland; Ch.L. Polak-Rosenberg; J.G. Schuiringa; Estella C. Simons; M.A. Suijling; Tammes, commissie voor het afscheid van mej. prof.dr. T.; Gemeente/Burgemeester Utrecht; Bibliotheek van het Vredespaleis; prof. Johanna Westerdijk..
79
1937. Correspondenten: Algemeen Comité tot Aanbieding van een Nationaal Huwelijksgeschenk; Amstel Hotel, Amsterdam; Gemeente Amsterdam; Gerda F. van Asselt; C.C. Bakker-van Bosse; E.F. van den Ban; E. Boon-Reuhl; Lies Bovenkerk; M.A. de Bruyne; Centraal Bureau voor de Statistiek; Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving, (tot Verbetering van de); Communistische Partij van Nederland; Theodora E. Croockewit; E.C. van Dorp; Amalia Maartje Elisabeth Draak; C. Flaumenhaft; Nora Fortgens; E.M.G.H. Fraenkel; Gesellschaft für Akademische Reisen; Adolf Hitler; N.L. (Wibaut-)Isebree Moens; Meta E.A. de Jong; prof. C.J. van der Klaauw; prof. H.A. Kramers; C.S. Kruysveldt; T. Lensvelt-van de Graaf; M.P. Löhnis; Henriëtte A. Lohr; Nederlandsch Comité voor de Internationale Vredes-campagne; Nederlandsch Instituut voor Efficiency; L.H.P. Neyssel; Ch.L. Polak-Rosenberg; prof. L. Polak Daniëls; D. Ruitenberg; Rijksuniversiteit Leiden; J.L.K. Sanders; da. A.J. van der Slooten; J. Spoon; C.J.A. Struycken; Tammes, commissie voor het afscheid van mej. prof.dr. T.; W. de Voogt-Tamming van Eijsinga; A.G. Vorstman; Bibliotheek van het Vredespaleis; Vrijzinnig Protestantsche Centrale voor Maatschappelijk Werk; W.G. Wentink; prof. Johanna Westerdijk; Drukkerij Wieringa; Loes van der Willigen; A.N. Zadoks-Josephus Jitta..
80
1938. Correspondenten: Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP), C.C. Bakker-van Bosse; G.M. Bot; M.C. Bouwmeester; E.C.M. Brugmans-Kan; Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving, (tot Verbetering van de); Comité voor Hulpverlening aan de noodlijdende burgerbevolking van China; E.J.M. Conradie; Theodora E. Croockewit; Theodora E. Fortgens; Mary Hartgerink-Koomans; Meta E.A. de Jong; M.P. Löhnis; Ministerraad; J.H. Mulder; Joh.W.A. Naber; Nederlandsch Instituut voor Efficiency; W.H. Posthumus-van der Goot; A.W. de Ranitz-Cohen; Rijksuniversiteit Leiden; Koningin Wilhelmina..
81
1939. Correspondenten: prof. C.G. van Arkel; jkvr. C.M. van Asch van Wijk; C.C. Bakker-van Bosse; E.F. van den Ban; C. van Beek; Comité voor de 80e verjaardag van mej. Naber; Meta E.A. de Jong; M.P. Löhnis; Henriëtte A. Lohr; Joh.W.A. Naber; Maria Philippi; jkvr. C.W. de Ranitz; Estella C. Simons; T.M. Sparmann-Loopstra; N.S. Corry Tendeloo; Tweede Kamer der Staten Generaal; Academische Boekwinkel P.H Vermeulen N.V. ; prof. Johanna Westerdijk; Jb. Willeumier..
82
1940-1941. Correspondenten: jkvr. C.M. van Asch van Wijk; C.C. Bakker-van Bosse; H.C. Bels-Koning; M. A. Boom; Meta E.A. de Jong; Cath. H. Pontier; Estella C. Simons; da. A.J. van der Slooten; A.G. Vorstman; prof. Johanna Westerdijk; mej. Westerman..
83
1945-1946. (pak). Correspondenten: Julia Wade Abbot; C.C. Bakker-van Bosse; B.J. Bellaar Spruyt; C. Bitter; C. Bletz; R.E. van den Borg; J.J.Th. ten Broecke Hoekstra; Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving, (tot Verbetering van de); Contact, Maandblad voor de Nederlandse Jeugd, Middelbare scholieren en Studenten; J.H.N. van Drooge; J.M.P. Edel-Visser; M.J. Francken; S.A.Th. Goudswaard-Knipscheer; W. Hillen; prof. Jacoba B.L. Hol; Joh. Hollestelle; J.C. van Hout; International Student Service; Jane de Iongh; jkvr. C.H. de Jonge; Kunstzaal "d'Oude Lanteern", Amersfoort; Gerda H. Kurtz; A. de Lange-Hoogenboom; Reisbureau Lissone-Lindeman; M.P. Löhnis; Ministerie van Informatie van Tsjecho-Slowakije; Ministerie van Justitie; Ministerie van Landbouw en Visserij; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid); L.M. Mispelblom Beyer-van den Bergh van Eysinga; J. Muller; Nederlandsch Volksherstel; Nederlandsche Padvinders Vereeniging; H. Nieboer; J.A. Oudendeel-van Marle; W.H. Posthumus-van der Goot; A.S. Potjer; S. Ramondt; jkvr. C.W. de Ranitz; prof. A. Charlotte Ruys; da. A.E. Ruys; E. van Santen-Wegerif; J.F. Schouwenaar-Franssen; N. Schokking; Jeanne R. Schwaner; Estella C. Simons; N. van de Stadt; J.M.Stoffels-van Haaften; M.A. Tellegen; N.S. Corry Tendeloo; L. Twiss; M.J. Vaags-Kluitman; H. Veth; H. de Vries; Anna de Waal; prof. Johanna Westerdijk; K. Witteveen-van Beek..
84
1947. (pak). Correspondenten: A.M. Baart; mevr. Bakker; C.C. Bakker-van Bosse; J. Bergh van Eysinga-Elias; A.L. van Beverwijk; Joh.W. van den Blink-Rolder; M.H. Boeree; mevr. Boon; A.J. van Bork-Feltkamp; mevr. Bosman; J.J.Th. ten Broecke Hoekstra; Bureau voor Internationaal Intellectueel Contact; Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving, (tot Verbetering van de); Comité Nederland-Duitsland; Crosby Hall; M.J. Dolk; Johanna J. van Dullemen; W. Dwinger-Praag; T. ten Dijk; J.M.P. Edel-Visser; H. Elink Schuurman; M.J. Francken; Margrita J. Freie; Gemeenschappelijke Actie van Nederlandse Vrouwen; Gemeente universiteit van Amsterdam; S.A.Th. Goudswaard-Knipscheer; Academisch Ziekenhuis Groningen; Mary Hartgerink-Koomans; prof. C.H.Emilie Haspels; prof. D. Hazewinkel-Suringa; prof. Joh. C. Hudig; C. Hugenholtz; Instituut voor Volkenpsychologie; Interkerkelijk Contact Israël; het Internationale Rode Kruis; Jane de Iongh; Meta E.A. de Jong; prof. Louise C.P. Kerling; Marie C. van der Kolf; H.J. Kruseman; Gerda H. Kurtz; C.J.M. Lubbers-van der Brugge; A.F.W. Lunsingh Meyer; A.J. Matthes-Luikinga; J.I.H. Mendels; W.A.E. Minis-van de Geyn; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen; J.H. Mulder; Nederland-Amerika Instituut; Nederlands-Hervormde gemeente Vries (Dr.); Nederlandsch Volksherstel; Nederlandse Commissie voor Internationale Samenwerking op het gebied van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur; H. Nieboer; J.B. van Overeem; A. Paardekooper; A.H.A.Y. Pieters; W. Ploegsma; E.C. van Poeteren-van Goor; W.H. Posthumus-van der Goot; B. Postma; T. Quist; jkvr. C.W. de Ranitz; Henriëtte Roland Holst-van der Schalk; prof. A. Charlotte Ruys; da. A.E. Ruys; Estella C. Simons; G.M. Snellen; N. van de Stadt; E.J. Sterke-van Seventer; Stichting voor Volksontwikkeling, I.V.I.O.; mevr. Talma; M.A. Tellegen; N.S. Corry Tendeloo; C.L. Thijssen-Schoute; C.G. Tonkes; H.A.M. Uilenreef; Unesco centrum Nederland; J.M. Veenhoven; Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO); H. de Vries; A.A. van Weel; J.C. Went; prof. Johanna Westerdijk; S.A.C. Wever-Buisman; J.E.C. Willet-Roosenburg; Bartina H. Wind; K. Witteveen-van Beek; J.L. Zeelenberg..
85
1948. Correspondenten: Amsterdamse Boek en Courant Maatschappij; A. Arndt-Lubbe; C.C. Bakker-van Bosse; B.J. Bellaar Spruyt; J.R. Blokhuis-Sieperda; Boekhandel van Stockum; G. Bosma; Cato M. Burger; C.H. Buursma-Dronkers Delsaine; Drukkerij Wieringa; Johanna J. van Dullemen; mevr. Felius; Margrita J. Freie; Haags Comité "United Nations Appeal for Children" (UNAC); Mary Hartgerink-Koomans; prof. C.H. Emilie Haspels; M.A. van Hees-Land; C. Hugenholtz; Iris : tijdschrift voor de Vrouw en haar Levenskunst; A. Jaarsveld; Meta E.A. de Jong; G.J. de Jong-Hommes; mej. de Kat; Marie C. van der Kolf; mevr. Kolleman; A. Kuiper-Struyk; Margaretha A.L. Kuipers; prof. Cornelia C. de Lange; A. Levenbach-van der Waerden; Henriëtte A. Lohr; A.J. Matthes-Luikinga; McHale; W.A.E. Minis-van de Geyn; Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid); Nederlands Cultureel Contact; Nederlandse Beweging tot Bevordering van de Internationale Vrede en de Internationale Veiligheid i.o. (NBIVi.o.); mevr. Perquin; Betty Poppers Prins; W.H. Posthumus-van der Goot; Hermine H. Prins; Antoinette Quinche; Henriëtte Roland Holst-van der Schalk; J. Ruinen; prof. A. Charlotte Ruys; da. A.E. Ruys; Maria Ruys; Rijksuniversiteit Leiden; M.J. Saetrang; mej. Sander; Ariëtte Schippers; Estella C. Simons; C.M. de Sitter-Koomans; A. van Slooten; N. Smitt-Avis; H. van Solinge-Henkemans; mej. Spanger; Cath. Spoek; N. van de Stadt; E.J. Sterke-van Seventer; M.A. Tellegen; Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO); prof. Elisabeth Visser; Anna de Waal; A.A. van Weel; S.A.C. Wever-Buisman; A.J.P. Wibaut-van Gastel; J.E.C. Willet-Roosenburg; J.L. Zeelenberg..
86
1949. Correspondenten: C.C. Bakker-van Bosse; B.J. Bellaar Spruyt; prof. R. van den Berg; J. Bergh van Eysinga-Elias , J.R. Blokhuis-Sieperda; A.A.N.H. Blokpoel; mevr. Brandt-van der Veen; A.A. Buriks; L. Corbeau; Sytske Damsté; Hannie Dekker; Drukkerij Wieringa; Mary Hartgerink-Koomans; Instituut Film en Jeugd; Meta E.A. de Jong; H. de Jong-Witteboon; B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp; Annie H. Kiel; C.D.E. Kleinhoonte; P. Klinkenberg; C.A. Kluyver; M. Knottenbelt; prof. D.J. Kohlbrugge; Marie C. van der Kolf; Margaretha A.L. Kuipers; A. Henriëtte M. Laman Trip-de Beaufort; Landbouwhogeschool Wageningen; T.E.W. Lignac; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; prof. Carolina H. MacGillavry; M. Maessen; B. van Manen; J.C. Meiss; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; L.M. Mispelblom Beyer-van den Bergh van Eysinga; B.T. Nauta; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Stichting voor Psychotechniek; J.P. Petersma; Posthumus-van der Goot, W.H.; Pijl, Cato M. van der; S. Ramondt; Rijksuniversiteit Groningen; Elise Sanders; School voor Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk Werk, Rotterdam; Estella C. Simons; M.A.J. Sprangers; M.E. Stas; prof. A.J. Steenhouwer; Elizabeth P. Steyn Parvé zie ook: Hulst-Steyn Parvé; Uitgeversmaatschappij Brusse; Verenigde Naties; Vrij Nederland; prof. Johanna Westerdijk; S.A.C. Wever-Buisman; T. Wirtjes; Jetske de Zeeuw; Zendingsbureau Oegstgeest..
87
1950. Correspondenten: A. Arndt-Lubbe; C.C. Bakker-van Bosse; Mary Bals; B.J. Bellaar Spruyt; E. Betrem-van Deventer; M. Beukema-Goudsmit; M. A. Boom; E. Boon-Reuhl; Berendina Ch. Bouman; Brands; J.J.Th. ten Broecke Hoekstra; Siwarda M. Bron; Nicolette A. Bruining; Willemina M. de Bruyn; E. Clason-Laarman; Comité Huldiging prof.dr. Joh. Westerdijk; Comité Protestbijeenkomst tegen het wegvoeren van Griekse kinderen uit hun vaderland; Comité Victor de Stuers-herdenking; Lily H. Gallois; Christina J. Gelderman; H.C. Hallo; Mary Hartgerink-Koomans; prof. D. Hazewinkel-Suringa; J.C.A. van Herten; W.J. den Hertog; mevr. Heusdens; J. Jaburg; mevr. de Jong; Martine de Jong; Meta E.A. de Jong; G.J. de Jong-Hommes; L. Kamp-Kan; Het Kindercomité; M. Knottenbelt; Marie C. van der Kolf; C.J. Kolff; Gerda H. Kurtz; Landbouwhogeschool Wageningen; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; A.F.W. Lunsingh Meyer; Maatschappelijk Advies- en Inlichtingen Bureau; prof. Carolina H. MacGillavry; M. Maessen; L.E. Meuleman; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Ministerie van Economische Zaken; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid); da. M.E. Monsels; Nederlands Cultureel Contact; Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken; H.M.L. Olivier; A.W.D. Poortman-Smelt; W.H. Posthumus-van der Goot; J. Ruitenbeek; Aleida M. de Ruyter; Maria Sarolea; A. Scheltema-Schönfeld; Johanna C. Sobels; Staatsdrukkerij; mevr. Steigenga; M.A. Tellegen; Uitgeversmaatschappij Brusse; Unesco centrum Nederland; Universitair Asyl Fonds; Universiteit van Amsterdam; Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO); Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; Anna de Villiers; prof. Elisabeth Visser; M.A. Visser; Harriet G.A. Vissink; Pauline Walma van der Molen-Meindersma; J.C. Wentink; prof. Johanna Westerdijk; A.J.P. Wibaut-van Gastel; Jetske de Zeeuw..
88
1951. Correspondenten: A.S.J. Baarbé; C.E. Baehrens; C.C. Bakker-van Bosse; G.E. Bergsma; M. Beukema-Goudsmit; J.M. Bolkestein-Kraft; H. Boon-de Geer; Elisabeth Brandon; J.J.Th. ten Broecke Hoekstra; S.J. van Creveld-Meyers; Crosby Hall; Amalia Maartje Elisabeth Draak; Johanna J. van Dullemen; J.M.P. Edel-Visser; S. Ferwerda; C.L. Ferwerda-Theunissen; K.F. van Gulden-Middelburg; J.F. van Hasselt; Jeantine Hefting; A.H. Horsman-Wittenburg; mevr. van de Hurk; M. Huybers; prof. D.J. Kohlbrugge; Marie C. van der Kolf; H.G. Kronenberg; A.C. Kruijtbosch-Baars; Landbouwhogeschool Wageningen; T.E.W. Lignac; J. McNeill, ambassadrice van Ierland; L.M. Mispelblom Beyer-van den Bergh van Eysinga; prof. Gesina H.J. van der Molen; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; A.C. Nieuwenhuyse; S.Z. Osman attaché Indonesië; A.J. van der Ploeg; A.W.D. Poortman-Smelt; F. Quak; prof. A. Charlotte Ruys; A. van Schaik; N. Schokking; H. Singels-Scherius; Clara Stuyver; G.E. Veenstra; Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; Pauline Walma van der Molen-Meindersma; Werkcomité Hulpverlening Zuid-Molukken; prof. Johanna Westerdijk; A.J.P. Wibaut-van Gastel; A.B. Wielenga-Bergmans; E.W. Wolf; S. Wolff; M.S. Wijckerheld Bisdom..
89
1952. Correspondenten: Ahmadiyya Muslim Mission, G. Andreae; N. Bakker; C.C. Bakker-van Bosse; Victorine Bakker-Hefting; E.F. van den Ban; B.J. Bellaar Spruyt; J.S. Bliek; C. Boer; M. de Boer; S. de Boer; G. Bosma; Martha van Brink-Poort; Nicolette A. Bruining; mevr. Colenbrander; Dagblad de Tijd; H. ten Doeschate-Verget; Johanna J. van Dullemen; H. Elink Schuurman; Elsevier's uitgeversmij.; Elsevier's weekblad; Antonie M. Elshout; Frau im Leben, (tijdschrift); Lily H. Gallois; Christina J. Gelderman; MaryHartgerink-Koomans; Jeantine Hefting; A.H. Horsman-Wittenburg; L.V. van de Houven van Oort; Instituut Schoevers; Martine de Jong; M.A. de Jong-de Monchy; M.A.M. de Jonge-Meijer; da. M.C. Jongeling; M.E. Jonker-Westerveld; W.L. Jonxis-Henkemans; fam. Kamsteeg-van Hoeve; A.M. Kerkhof; prof. Louise C.P. Kerling; A. Henriëtte M. Laman Trip-de Beaufort; Landbouwhogeschool Wageningen; Landelijke Spookactie-Apeldoorn; W.C. de Leeuw; M.I. van de Linde van Sprankhuizen-Froger; M.P. Löhnis; E.A.E.M. van Meeteren-van Diemen Arbeiter; S. van de Meulen; Ministerie van Buitenlandse Zaken; prof. Gesina H.J. van der Molen; E. de Mooy-Wallien; H. Mulder-Heilersig; Nederlands Cultureel Contact; Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; H. Nienhuis-de Jong; Aleida M. de Ruyter; B. van Rijn; Elise Sanders; M.G. Schenk; A. van Slooten; F.H. Smit; Johanna C. Sobels; Sociaal cultureel centrum De Pietersberg; H. van Solinge-Henkemans; Jeltje A. Stroink; Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO); M.J. van Voorn-Kneijber; H. van Wagtendonk-van Elden; Pauline Walma van der Molen-Meindersma; J. van Walsum-Quispel; A.B. Wielenga-Bergmans; prof. C.W. Willinge Prins-Visser..
90
1953. Correspondenten: A.S.J. BaarbéC.E.C. Baarslag; C.C. Bakker-van Bosse; Victorine Bakker-Hefting; S.W. Bakker-Sark; Begum Liaquat Ali Khan; C. Boer; J.M. Breesnee; Martha van Brink-Poort; M. Brongersma-Sanders; Jantina Brouwer; Burgemeester en wethouders van Haamstede; C.A.R.E.; Comité Aletta Jacobs Filmfonds; Frida le Cosquino de Bussy; Curaçaose Drukkerijen, NV; Het Deense Instituut (Det Danske Selskab); A.V. van Diest-Schophuys; Johanna J. van Dullemen; W. Dwinger-Praag; H. van Dijk-Kingma; Elsevier's weekblad; Filmdraken; Foto-Persbureau Oost-Nederland; Margrita J. Freie; C.L. de Graaff; Th.E. de Graaff; C.L. Harberts; Mary Hartgerink-Koomans; Jeantine Hefting; E.R. Hellendoorn-van Schouwenburg; J.N. Henket; Joh. Hollestelle; P.M.J.M. Hustinx-Spoorenberg; J.C.Th. Ilsen; Kon. Ver. Indisch Instituut; Instituut Film en Jeugd; Instituut voor Sociaal onderzoek van het Nederlandse volk (ISONEVO); Willy F.J. de Jager; W. Juynboll; B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp; prof. Louise C.P. Kerling; C.D.E. Kleinhoonte; Margherita J.A. de Koster; Wally M.W. van Lanschot; M.A.P. Meilink-Roelofsz; Jeanne Meindersma; prof. Christine A.E.M. Mohrmann; J.A. van der Molen-de Baan; Nederland-Amerika Instituut; Nederlandsche Protestanten Bond; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Jeugd Gemeenschap; Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; Nederlandse Raad der Europese Beweging; Nederlandse U.N.A.C. Comité; prof. Jeanette P. Nichols; H. Onnes; A.C. Plug; Hermine H. Prins; Tine Querido-Nagtegaal; A.F.E. Salomonson; J.F. Schouwenaar-Franssen; Estella C. Simons; M. Smeets-Biegman; Johanna C. Sobels; Elizabeth P. Steyn Parvé zie ook: Hulst-Steyn Parvé; Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking); Louise A. van Straaten; Jeltje A. Stroink; Anna G. de Tollenaere-Blonk; Tweede Kamer der Staten Generaal; Uitgeverij de Spieghel; Unesco centrum Nederland; Universiteit van Amsterdam; Gemeente/BurgemeesterUtrecht; J.N. Visser-Liefaard; Volkshogeschool Diependaal; Pauline Walma van der Molen-Meindersma; da. J. Westerouwen van Meeteren; prof. C.W. Willinge Prins-Visser..
91
1954. Correspondenten: Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP); O. van Andel-Ripke; C.E.C. Baarslag; C.C. Bakker-van Bosse; E.F. van den Ban; Joh.W. van den Blink-Rolder; J.M. Breesnee; W. de Broekert; Brouwer, Jantina; Cohn van Amstel, A.; Cosquino de Bussy, Frida le; Danby, M.; Dekhuyzen-Zeehuizen, J.; Johanna J. van Dullemen; J.M.P. Edel-Visser; Elsevier's weekblad; Lily Eversdijk Smulders; M.A.C. van Eijden-Bianchi; Maria H.J. Fermin; M. Foort; M.J. Francken; P.M. Franken-van Driel; Margrita J. Freie; B.D.E. Gaillard; C.L. de Graaff; Mary Hartgerink-Koomans; M.G. Haytink; E.H. Hengeveld; A.A. Holt; A.M. Holtman; G. Hoogenboom; J.L. van Hoorn; Internationale School voor Wijsbegeerte; B.M.C. Knook-Nolthenius; Marie C. van der Kolf; C.J. Kolff; prof. Antonia E. Korvezee; A. Kuiper-Struyk; E. Landeweer; Cornelia Lebbink-Weijland; A. Leenders-Haan; Dorothy F. Leet; W. Lockhood-Mom; Jeanne Meindersma; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; L.M. Mispelblom Beyer-van den Bergh van Eysinga; H. Mullemeister; Nederlands Gesprek Centrum; Nederlandse Esperantisten Vereniging; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers; N. Ongerboer; Joh.C.Z. Pelleboer-Beuker; P.J.E. Post; D.K.H. Postma-Kruik; H.V.J.E. Rauwerhoff; prof. A. Charlotte Ruys; G. Scherpenhuijsen Rom; Ariëtte Schippers; J.F. Schouwenaar-Franssen; Ida J. Siccama; Estella C. Simons; J. van Slee; M.A. Spiering; S.E. Steigenga-Kouwe; Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking); Th.M. Stienstra; Joh.W. de Stoppelaar; H.A. Strijd-Groenewegen; M.A. Tellegen; N.S. Corry Tendeloo; Uitgeverij de Spieghel; Verenigde Naties; J.C.H.H. de Vink; Vita Diepvriesbedrijven; Volkshogeschool Bergen; A.K. Vos; S. Wagenaar; J.S. Wegener Sleeswijk-van Bork; Werkcomité Natuurbehoud en Recreatie; prof. Johanna Westerdijk; A.J.P. Wibaut-van Gastel; Bartina H. Wind; M.J.G. van Woerkom; L. Zijlstra..
92
1955. Correspondenten: Katherine M. Armstrong; Martha Baerlecken; C.C. Bakker-van Bosse; S.W. Bakker-Sark; C.E.E. Bal; E.F. van den Ban; M. Beukema-Goudsmit; C. Boer; J. de Boer; W. Boissevain; Jantina Brouwer; A. van Bijland; M.E. Crijns; J. Dekhuyzen-Zeehuizen; Amalia Maartje Elisabeth Draak; Elsevier's uitgeversmij.; Elsevier's weekblad; L.F. Engelkes-Nix; Maria H.J. Fermin; Margrita J. Freie; Christina J. Gelderman; Gezins-Begrotingsinstituut; H.A. van Gilse; T.J. Günther; E.A. Haars; Mary Hartgerink-Koomans; J.D. van der Hoeven; M.D. Hollander-Boltjes; H. Hoogenberk; Mathilde L.M. Houben; J.C.Th. Ilsen; Ann Jansen; L.D. ten Kate; A. Kleinhoonte; M. Knottenbelt; Marie C. van der Kolf; C.C. Krieger; A. Lam; A. Henriëtte M. Laman Trip-de Beaufort; A.M.E. Lerner-Post; J. Lodder; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; prof. Carolina H. MacGillavry; Joh.C. de Meyere; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Nationale Stichting Propaganda voor Federale Wereldregering; Nederlands(che) Zuid-Afrikaanse vereniging; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Jeugd Gemeenschap; J.C. de Niet; Johanna G. Nyessen; J. Oortwijn Botjes; R. van Peer; J.B. Pelle; Joh.C.Z. Pelleboer-Beuker; A.M. Polak Daniëls-Boon Hartsinck; A.P.N. Posthumus-van Woelderen; M.C.J. Pijls; Quaker Centrum; M.G. Schenk; Joh.C. Schippers; J.F. Schouwenaar-Franssen; N. van de Stadt; R. Starrenburg; Stichting 1940-1945; Stichting Door de Eeuwen Trouw; Stichting Nederlands Comité Unicef; Stichting Opbouw Drenthe; Stichting Opbouw Friesland; A.M. Theron; M. Tjeenk Willink; Triofilm; Unesco centrum Nederland; Urgentiecomité voor Vredeszaken; Gemeente/Burgemeester van Utrecht; A. Veldhuyzen van Zanten; Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO); M.M.A. Verschuur-Smits; M.C. Voorneman-Apon; A.M.P. van der Waals-Kirberger; J. van Walsum-Quispel; Werelddienst; H.W. de Wit; Maria Zucco..
93
1956. Correspondenten: N.G. Abbas-Roelfsema; Arnhemse Courant; Atlantische Commissie; C.C. Bakker-van Bosse; Joh.W. van den Blink-Rolder; H.H.A. van Blommenstein; R.A. de Boer-Venema; M.S. Bouman-van den Berg; M.J. Breukers; J.J.Th. ten Broecke Hoekstra; Jantina Brouwer; M.W. Bijl-Viets; A.A.G. Coops; Frida le Cosquino de Bussy; A. Dhont; A.V. van Diest-Schophuys; H.J.H.M. ten Doeschate; A.C.A. Drost; Johanna J. van Dullemen; L.F. Engelkes-Nix; Maria H.J. Fermin; Margrita J. Freie; Guda E.G. van Giffen-Duyvis; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; M.G.J. Gooskens; J. de Graaff-Suyling; Grada P. de Groot; Jeanette J. Haagsma; B. en W. van Haamstede; W.G. Hagedoorn; Mary Hartgerink-Koomans; C. Hartong; H. Heerema; J.D. Hintzen; A.H. Horsman-Wittenburg; Mathilde L.M. Houben; Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG); M.H. de Jager; A.M.C.T. Kasteel; Marga A.M. Klompé; B.M.C. Knook-Nolthenius; Marie C. van der Kolf; Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs; V. Laban; Dorothy F. Leet; Eva Lindt; M.M. Lingen-van Appel; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; H.C.L. van Maarseveen; prof. Carolina H. MacGillavry; A. van Marken; Ada Middelhoven; Ministerie van Justitie; C.H. de Minjer; L.M. Mispelblom Beyer-van den Bergh van Eysinga; J.M. Molhuysen; Nederlandsche Vereniging tot Opleiding van Gezinshulpen; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; N.E. Nelemans; Johanna G. Nyessen; J. Oortwijn Botjes; Frieda Picard-Gerson; Betty H. Poole; mej. ; M.C.J. Pijls; M.G. Schenk; Prinsloo; G. Scherpenhuijsen Rom; A.P. Schilthuis; J.F. Schouwenaar-Franssen; C.F. Schüller; Ida J. Siccama; J.D. Smit; S.E. Steigenga-Kouwe; D. Steinhauwer; Steyn Parvé, Elizabeth P. zie ook: Hulst-Steyn Parvé; Thijmgenootschap; J.H.M. Tollenaar-Scheltema; G.E. Veenstra; Lydia C. van der Veer; Cornelia Venema-Schaeffer; Verenigde Naties; A.M.P. van der Waals-Kirberger; W.M.E. Wels; M.C. van der Werff; prof. Johanna Westerdijk; H.W. van Woelderen; C. Wijckerheld Bisdom; M.S. Wijckerheld Bisdom; G.T. van IJsselstein; A.N. Zadoks-Josephus Jitta; J.L. Zeelenberg..
94
1957. Correspondenten: Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP); ANEFO, foto-persbureau; Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers; C.C. Bakker-van Bosse; Bescherming Bevolking, stichting tot bevordering; M.E. Blok; J. de Boer; A. D. Bonebakker-van Enter; E. Boon-Reuhl; H. Borghstijn; R.F.L.J. Bouma-Berghuis; M.S. Bouman-van den Berg; J. Braaksma-de Lint; Bragdon; Clelia Manuela Brock; Jantina Brouwer; Eliz. B. ten Bruggen Cate; notaris H. Bruins; Centraal Comité van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg t.b.v. gerepatriëerden; Comité voor eene gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving, (tot Verbetering van de); S.J. van Creveld-Meyers; J. Donker-Voet; Amalia Maartje Elisabeth Draak; Johanna J. van Dullemen; L.F. Engelkes-Nix; Lucie Elisabeth Jacoba Ensink-Barendsen; Restaurant-café Esplanade, Utrecht; B. Evenhuis; M.J. Francken; W. Fruin-Mees; Lily H. Gallois; Guda E.G. van Giffen-Duyvis; J.J. Glaudé; Hendrieke Goris; T.J. Günther; Haagsch Persbureau Matla; Jeanette J. Haagsma; T.M.S. de Haas; A. Hafas-Melles; C.W. Hajer-Sasse; L.S.Ch. Heyning-Plate; A.P.A. Hobbel-Moll Schnitzler; J.D. van der Hoeven; Hoofdbedrijfschap Ambachten; Mathilde L.M. Houben; C.H.M. Jacobs; W.C.M. Jansen; C.A. Kluyver; L.J.Th. Kuenen-Janssens; A. Henriëtte M. Laman Trip-de Beaufort; Leidsche Onderwijs Instellingen; K.C.E. Lenstra-de Groot; Eva Lindt; J. Lodder; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; S.K. Martens; Cornelia W.C. Middelhoven; A.A.L. Minkenhof; A.M. Mulder-Swanenburg de Veye; Joh.C.Z. Pelleboer-Beuker; Frieda Picard-Gerson; W.H. Posthumus-van der Goot; A.P.N. Posthumus-van Woelderen; A.P. Schilthuis; P.S.J. Schure; B.M.N. van Silfhout-Blok; F.H. Smit; Sociologisch Instituut "Therapeia"; J.W.A. van Soest; Arenda J.H. Spiele; N. van de Stadt; Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking); Unie van Vrije Hongaarse Studenten; Universitair Asyl Fonds; Cornelia Venema-Schaeffer; Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; A.K. Visser; Volkshogeschool Bergen; F. de Vos; Anna de Waal; M. Waardenburg-Lindeyer; prof. Johanna Westerdijk; H.W. van Woelderen; M.S. Wijckerheld Bisdom..
95
1958. Correspondenten: Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP); J.M. Appel; Jkvr. C.M. van Asch van Wijk; Martha Baerlecken; C.C. Bakker-van Bosse; Mevr. Balicka, echtgenote Poolse gezant; Joh.W. van den Blink-Rolder; J. Braam; Centraal Museum, Utrecht; Commissaris der Koningin provincie Gelderland, Crugten, van; Defensiestudiecentrum, het; E.M. Dekker; M.J. Dentz; J.M.P. Edel-Visser; Electriciteitsfabriek IJsselcentrale Zwolle; Het Emigratiebestuur; L.F. Engelkes-Nix; M. Enschedé-Verstege; A.C. Esmeyer; Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen; Maria H.J. Fermin; Foto-persbureau ANEFO; Lily H. Gallois; Zr. Francisca Haak; Monique Habets; J.B.M. Hamaker-Boot; prof. D. Hazewinkel-Suringa; Th. Heesterman-Visser; L.S.Ch. Heyning-Plate; prof. Joh. C. Hudig; N.L. (Wibaut-)Isebree Moens; W.C.M. Jansen; M.A. de Jong-de Monchy; J.A. Kaars Sypesteyn; E.M. Kesper-Beckering; J.A. Kint; Marga A.M. Klompé; R. van Kranendonk-Mechanicus; H.A. Kruyswijk-Snellen; W. de Ligny; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; Aleida Betsy Loosjes-Terpstra; H.C.L. van Maarseveen; Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; J.M. Meisner; B.J. Meyler-Cohen; Cornelia W.C. Middelhoven; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid); Nederlands Katoen Instituut; Nederlandse Emigratie Dienst; Nederlandse Fruittelers Organisatie; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Verbruikerscoöperaties; J. Olivier-Luyten; Openbare Leeszaal en Bibliotheek Winschoten; H.C. Passchier-Meijer; Joh.C.Z. Pelleboer-Beuker; M.C. Pinke; W.H. Posthumus-van der Goot; A.S. Potjer; Productschap voor Vis en Visprodukten; prof. C.M. de Ranitz; jhr. S.M.S. de Ranitz; Jacqueline C. Schokking; J.F. Schouwenaar-Franssen; Sie-Ew Jong Tjhoen Moy; Jeanne Speet; Stichting tot bevordering Bescherming Bevolking; M.A. Tellegen; Unesco centrum Nederland; United States Educational Foundation in the Netherlands zie ook: Dr. J.J. v. Dullemen; Universitair Asyl Fonds; Vereniging van Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Nederland; Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; R.E Verheyen-van Heukelom; Volkshogeschool Overcinge; C. Vreede-de Stuers; prof. Helène Wagenaar-Nolthenius; A.E.A. Went-van der Vring; J.L. Zeelenberg; B. ten Zeldam-Hartelust..
96
1959. Correspondenten: C.C. Bakker-van Bosse; Brenda Margaret Baxter; prinses Beatrix; Anna Blaman; C. Boer; Het Bouwcentrum; J. Braam; H. Buisman; Centraal Planbureau; Centrum voor Internationale Lezingen; Comité Verjaarsgeschenk H.M. de Koningin; Het Deense Instituut (Det Danske Selskab); Het Defensiestudiecentrum; M.F. Drognat Doeve; N. den Dulk; Johanna J. van Dullemen; C.J. van Eerde-Cramer; L.F. Engelkes-Nix; Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen; Margrita J. Freie; Gezins-Begrotingsinstituut; M. de Goede-Lodder; G. Goei Ing Liang-Liem; Jacoba J.H.M. Hanenburg; prof. D. Hazewinkel-Suringa; Jeantine Hefting; L.S.Ch. Heyning-Plate; da. H. van Holk-Meyer; A.H. Horsman-Wittenburg; Hotelmaatschappij Gooiland NV.; Hungarian Review; Het Ivoren Kruis; C. 's Jacob; Marga A.M. Klompé; B.M.C. Knook-Nolthenius; M.A. Koning; A. Kuiper-Struyk; Elizabeth Lucretia Kuipers-Triebart; A. Lens; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; A.F.W. Lunsingh Meyer; G. van der Meer; Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid; Nederlands Cultureel Contact; Nederlands Dans Theater; Nederlands Gesprek Centrum; Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken; Nederlandsche Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Verbruikerscoöperaties; Nederlandse Vereniging voor Physiologie en Pharmacologie; Janny van Oogen; Joh.C.Z. Pelleboer-Beuker; Elise Sanders; A.J. Schellekens-Ligthart; M.G. Schenk; A.P. Schilthuis; J.M. Schoonenberg; Jeanne Speet; V. Speleers; Rosemarie M.A. Steegemans; W.F. van Stegeren; S.B. Stevels-Dronkers; Toneelgroep Arena; H.A.M. Uilenreef; Unesco centrum Nederland; Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; G. Veth; W.M. Voet-Eggink; J. Vorster-Valkenburg; C. Vreede-de Stuers; G.H. Vrij-Ledeboer; E.C. Waardenburg; prof. Helène Wagenaar-Nolthenius; J. Wijnholt..
97
1960. Correspondenten: L.H.J. Angenot; C.C. Bakker-van Bosse; prof. P.M. Boer-den Hoed; A. Bolleman; A.E.M. Bosch; J.J. Bouvy; Het Bouwcentrum; A.R. Charbon-Burger; Het Defensiestudiecentrum; H. Dolk; L.F. Engelkes-Nix; A.C. Esmeyer; Tine Faber; M.A. Frankefort; E. Franken-Liefrink; Frederik van Eeden-genootschap; Gemeentelijk electriciteitsbedrijf Dordrecht; Gezins-Begrotingsinstituut; Guda E.G. van Giffen-Duyvis; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; Groene Kruis, Algemene Nederlandse Vereniging, Het; E.E. de Groot; Hervormde Jeugdraad; L.S.Ch. Heyning-Plate; L.G. Huis in 't Veld; S. Huysinga; H. Hijman-van Hoorn; L.D. ten Kate; Marga A.M. Klompé; B.M.C. Knook-Nolthenius; M.E. Koomans; Kruis en Munt, financiële radio- en T.V. aktie; H.J. Kruseman; Leidsche Onderwijs Instellingen; T.E.W. Lignac; prof. Joh. E. van Lohuizen-de Leeuw; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid); Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid; Nederlands Emigratie Fonds; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Jeugd Gemeenschap; Nederlandse Studenten Raad; Nijenhuis, E.M.; uitgeverij Ons Huis; G. Rulkens van Rij; fa. Scholtens en Zn. ; Spaarbank voor de stad Amsterdam; jkvr. W.L. von Spengler; M. van de Stadt; N. van de Stadt; Rosemarie M.A. Steegemans; D. Steinhauwer; Elizabeth P. Steyn Parvé zie ook: Hulst-Steyn Parvé; Stichting tot Exploitatie van een internationaal Jeugdhotel te 's-Gravenhage; Stichting Koningslaan; Stichting Nederlands Comité Vluchtelingenjaar 1959/1960; Stichting Het Nederlandse Studenten Sanatorium; Gezamenlijke studentenverenigingen; C.E. Titulaer; Toneelgroep Arena; Joanna Trijbits-Puszet; Tweede Kamer der Staten Generaal; United States Information Service; Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; Hilda Verwey-Jonker; prof. M. Vuyk; M. Waardenburg-Lindeyer; drukkerij Wieringa; E. de Zoeten..
98
1961. Correspondenten: Algemeen Dagblad; C.C. Bakker-van Bosse; E.F. van den Ban; prinses Beatrix; M. Beukema-Goudsmit; M.A.E. Blumer-Wiessing; J.J. Bouvy; M.R. Brokerhof-van Wieringen; Comité Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI); Dagblad Trouw; Defensiestudiecentrum, het; M. Drabbe; A.C. Esmeyer; H. Ferro; Th. Flohil-Verschuur; E. Franken-Liefrink; Gezins-Begrotingsinstituut; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; M.C. van Goor-van den Blink; L. van der Hart; Jeantine Hefting; L.S.Ch. Heyning-Plate; B.A. Honing-Tiddens; Institute of Social Studies; M.W. de Jong-Schat; prof. Louise C.P. Kerling; E.H. Korvezee; A. Langenbach; M.P. Löhnis; A. Lups; Migration Mondiale; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid; Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid; C.W.E. Nepperus-Schors; J.C.J.C. van Nooten; W.H. Posthumus-van der Goot; A.M. Poutsma-Pape; Reisbureau Hotelplan; G. Rulkens van Rij; N. Schadee; Th.F.S.M. van Schaik; A.W. Slors-Mulder; Sociaal Cultureel Centrum de Pietersberg; Arenda J.H. Spiele; Stichting Breda-1961; Stichting tot Exploitatie van een internationaal Jeugdhotel te 's-Gravenhage; Stichting Het Nederlandse Studenten Sanatorium; E.A. Stoop; S.J. Suys-Reitsma; K.H. Tjoa-Kwik; Trianon, vergaderzalen; Unicef, Stichting Nederlands comité; United States Rice Export Development Association; Universitair Asyl Fonds; Voorlichtingsbureau Vlees, Vleeswaren en Vleesconserven; C. Vreede-de Stuers; prof. Johanna Westerdijk; M.S. Wijckerheld Bisdom..
99
1962. Correspondenten: prof. C.G. van Arkel; C.C. Bakker-van Bosse; P.A. Bergen; F.G. Bootsma-Klein; H.J. Bouman; Comité Zuid-Afrika; D.J. Couvée-Burck; Het Defensiestudiecentrum; A.C. Esmeyer; Uitgeverij W. Gaade; Gezins-Begrotingsinstituut; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; M.C. van Goor-van den Blink; E.C. de Graaff-van Veldhuyzen; J. Hammes; Jeantine Hefting; K.J. Hocke Hoogenboom; Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek; prof. Louise C.P. Kerling; E.J. Kiestra-Wichers; C.D.E. Kleinhoonte; Marie A. Klomp; B.M.C. Knook-Nolthenius; H.J. Kramer-Offerhaus; L.J.Th. Kuenen-Janssens; H.A. Lentze-Schenkhuizen; M.P. Löhnis; Maatschappij tot Nut van 't Algemeen; Ministerie van Landbouw en Visserij; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; Nederlands Cultureel Contact; Nederlands Katoen Instituut; Nederlandse Studenten Raad; De Nieuwe Komedie; R.W. Novotny-van Vollenhoven; J.A.H. Nuyten-Reitsma; C. Papenhuyzen; F. Quak; S. Ramondt; da. A.E. Ruys; Rijksuniversiteit Utrecht; J.C. Rijlaarsdam; Van Rijswijk, adviesbureau voor Public Relations; J.W. Schoonhoven-Emck; J.F. Schouwenaar-Franssen; Anna Sluiter; jkvr. W.L. von Spengler; Arenda J.H. Spiele; Stichting Landelijke Organisatie voor de Kankerbestrijding; Stichting Het Nationaal Rheumafonds; Stichting Het Nederlandse Studenten Sanatorium; Stichting Raad voor Industriële Vormgeving; Stichting Werkcomité voor Opvoeding Tot Democratie; M.A. Suijling; Universitair Asyl Fonds; B. van der Veen-Doornbos; Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO); J.C.H.H. de Vink; prof. Elisabeth Visser; Voorlichtingsbureau Vlees, Vleeswaren en Vleesconserven; J. Vorster-Valkenburg; C. Vreede-de Stuers; prof. Johanna Westerdijk; A. van der Zee-Mandersloot; Hermien E. Zoethout..
100
1963. Correspondenten: J.C. Arlman-Jacobs; jkvr. C.M. van Asch van Wijk; C.C. Bakker-van Bosse; Agatha Bergema; Het Bouwcentrum; G. Breukelaar-Grosheide; Bureau voor Marktonderzoek; G. Buringh-Groenewold Vedder; V.P. Connolly-Hammacher; A.M. Cram-Margré; Het Defensiestudiecentrum; Amalia Maartje Elisabeth Draak; G.J. Droogleever Fortuyn; Drukkerij Zuidam; Lucie Elisabeth Jacoba Ensink-Barendsen; Aleida G.R.H. van Erp-van Ravesteyn; A.C. Esmeyer; Federatie van Nederlandse Verenigingen die de Belangen van de Verpleging en de Verplegenden behartigen; M. Fentener van Vlissingen; T.J.C. Ferringa; I.B.M. Frye; Guda E.G. van Giffen-Duyvis; L.E. Glimmerveen; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; L.T. Groeneveld Meijer-Lankamp; C.C. ter Haar; Jeantine Hefting; A. Hennephof; J.C. Hiddema; H.P. Hogeweg-de Haart; M.T. van de Horst-Keuzenkamp; P.M.J.M. Hustinx-Spoorenberg; Institute of Social Studies; Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek; C. 's Jacob; Meta E.A. de Jong; prof. Louise C.P. Kerling; C.D.E. Kleinhoonte; Marga A.M. Klompé; C.A. Kluyver; J.R. Kraan-Wielinga; L.J.Th. Kuenen-Janssens; A. Henriëtte M. Laman Trip-de Beaufort; C.S. Lindeboom-Kruysveldt; W.L. Maas-Aronius; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; prof. Christine A.E.M. Mohrmann; prof. Gesina H.J. van der Molen; G. Molenaar; Nederlands Zuivelbureau; Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg; Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers; Maria Nolte; J.A.H. Nuyten-Reitsma; J.C.G. Olthuis-Tabingh Suermondt; Organisatie-Comité "Landelijke Conferentie "Onderwijs aan Volwassenen; J.J.H. Pop; Rotterdamsche Bank N.V.; D.C.M. Rummens-Ditters; da. A.E. Ruys; M. Schoonakker; J.F. Schouwenaar-Franssen; K. Schuit; J.M.G. Smit-Groenier; Stichting voor Internationale Samenwerking der Nederlandse Universiteiten en Hogescholen; Stichting Het Nederlandse Studenten Sanatorium; S.J. Suys-Reitsma; E.H. Trenque-Siemens; Universitair Asyl Fonds; Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; L.H. Vergeer-Goudsmit; M. Waardenburg-Lindeyer; T. Wassink-de Vijver; W.F. de Wildt..
101
1964. Correspondenten: S.J. Alma; Agatha Bergema; Joh.W. van den Blink-Rolder; J. de Bree; J. Hubertha Bijtel; A.J.R. Clarenbeek; Amalia Maartje Elisabeth Draak; Drukkerij Zuidam; Edith Frederiks; J. Frenkel-van Aalten; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; M.C. van Goor-van den Blink; J.M. Graadt van Roggen; Jeantine Hefting; A. Hennephof; A.G.H. Holtrop; M.T. van de Horst-Keuzenkamp; prof. Joh. C. Hudig; Institute of Social Studies; C. 's Jacob; Meta E.A. de Jong; M.W. Jurriaanse; H.J. Keppler-Timmenga; A.H. Klapwijk-Oldeboom; Ruth Klein Essink-Wilcox; C.D.E. Kleinhoonte; Marga A.M. Klompé; C.A. Kluyver; B.M.C. Knook-Nolthenius; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; E.H. Korvezee; H.A. Kruyswijk-Snellen; L.J.Th. Kuenen-Janssens; J.W.Th. Küller; Wally M.W. van Lanschot; L.M.S. Lekkerkerker-de Jong; Albertine S. Lubbers; M. Lubbers-Matveld; prof. Gesina H.J. van der Molen; Nationaal Comité van Instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid; Nederlandse Studenten Raad; Maria Nolte; H.C. Passchier-Meijer; W.H. Posthumus-van der Goot; Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland; F. Quak; prof. A. Charlotte Ruys; W.G. Schimmel-Bonder; J.F. Schouwenaar-Franssen; P.G.M. Schrama; J.M.G. Smit-Groenier; B.H. Spaanstra-Polak; H.L. Spanjaard; Stichting Algemeen Centraal Bureau voor de Geestelijke Volksgezondheid; Stichting Kompas; Stichting Het Nederlandse Studenten Sanatorium; Technische Hogeschool Twente; Teleac (Stichting Televisie Academie); Johanna H. Torringa; Turmac Tobacco Company; Hilda Verwey-Jonker; A. de Waard; W.F. de Wildt; E. Yapou; H.H.L. Zwillenberg..
102
1965. Correspondenten: prof. E.M.A.A.J. Allard; H.F.J. von Arx-v.d. Brugge; Atlantische Commissie; Joh.W. van den Blink-Rolder; R. Boasson; E. deBoer; E. Boon-Reuhl; A.J. van Bork-Feltkamp; G.G. Bruggink; Het Defensiestudiecentrum; H.M.H. van Embden; Tine Faber; C.P. Gelink-van Kerkwijk; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; M.C. van Goor-van den Blink; C.J. Gorter; prof. C.H.Emilie Haspels; Josephine Butler vereniging; C.D.E. Kleinhoonte; Marga A.M. Klompé; L.J.Th. Kuenen-Janssens; Leidsche Onderwijs Instellingen; I.M. Liebert-Th. Thomsen; H. Lubsen-Lugt; E. Lukacs-Jesse, zie ook: E. Jesse; prof. Carolina H. MacGillavry; Ministerie van Maatschappelijk Werk; Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid); J.H. Mulder; prof. P. Munterdam; Nationaal Comité Jaar van Internationale Samenwerking; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties, zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; M.E. Nottelman; NOVIB, Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand; A.W.D. Poortman-Smelt; L. Poppe-Hagenberg; W.H. Posthumus-van der Goot; F. Quak; M. Rood-de Boer; W. de Ru-Schouten; prof. A. Charlotte Ruys; J.F. Schouwenaar-Franssen; Jehudith Shaltiel; C. Smit Sibinga-Lokker; Elizabeth P. Steyn Parvé zie ook: Hulst-Steyn Parvé; Stichting Kompas; S.J. Suys-Reitsma; E. Talma; Johanna H. Torringa; Vereniging voor Internationale Rechtsorde (VIRO) zie ook: Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties; N. Vos-Brand; M.W.M. Vos-van Gortel; B. van der Werf-Messing; T. Wientjes-Diepenheim; A.M.E. te Winkel; F. de Witte; A. Zeydner-Rempt..
103
1966-1967. Correspondenten: prof. E.M.A.A.J. Allard; N. Atanasijene; Prinses Beatrix; B.J. Bellaar Spruyt; A. Beukenhorst-van Rossum; W. de Boer; J.K. de Boer-Schelling; J.M. van Brink; Martha van Brink-Poort; J.J.Th. ten Broecke Hoekstra; R.K. Broersma-Luomajoki; Centraal Bureau voor de Statistiek; Centraal Museum, Utrecht; H.A. Creutzberg-van Idsinga; Defensiestudiecentrum; M.G. Dozy; Johanna M.C. Driel; J.H.N. van Drooge; Drukkerij Zuidam; B. Ebels Hoving; A.W. Edelman-Vlam; Bianca Eisenkraft; Tine Faber; M.N. Fournier; N.S. Frenkel; A.M. Fruin-Helb; A. van der Goes van Naters-van der Plaat; Anna Margaretha Goethart-Tammes Buirs; M.C. van Goor-van den Blink; C.J. Gorter; W.S.N. Groenier; Rijksuniversiteit Groningen, Psychologische Instituten "Heymans"; S.W. de Groot-Rosbergen; A. Hennephof; da. H. van Holk-Meyer; Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen; B.A. Honing-Tiddens; A.H. Horsman-Wittenburg; Althea K. Hottel; J.A.D. Iterson-Verhoop; E. Jesse; Mathilde Jurrissen; C.D.E. Kleinhoonte; Marie A. Klomp; Marga A.M. Klompé; J.E. Kool-Smit; R.H. Kotting-Menko; R.E.W. Kropveld; L.J.Th. Kuenen-Janssens; E. Lukacs-Jesse, zie ook: E. Jesse; prof. Carolina H. MacGillavry; prof. Christine A.E.M. Mohrmann; H.M. Nagel-de Boois; Nationaal Bureau voor de Reclassering; E.M.M.A. van Nunen; M.A. van Opstall; A.W.D. Poortman-Smelt; A.W. de Ranitz-Cohen; F.W. Rappold; A. van Rossen-Gerritsen; W. de Ru-Schouten; Marie J. Rijk van Ommeren; Rijksuniversiteit Groningen, Psychologische Instituten "Heymans"; A.P. Schilthuis; L. Schipsema; A.M. Schoutsen; J.F. Schouwenaar-Franssen; N.J. Schukking-Vos; Stichting Burgerschapskunde; Stichting voor Internationale Samenwerking der Nederlandse Universiteiten en Hogescholen; Stichting Vredesopbouw; A. Tellegen-Hoogendoorn; W. Timmermans; E. Veder-Smit; L.H. Vergeer-Goudsmit; J.L.C. Versteeg-de Vries; J.C.H.H. de Vink; mej. Visser; Harriet G.A. Vissink; Volkshogeschool Bergen; A.K. Vos; H.L. van Wely; E.C.M. Wittenberg-Stolle; World Council of Christian Education; A. Zeydner-Rempt; D.A.M. Zuidweg-Adema.
104
1968. Correspondenten: jkvr. C.M. van Asch van Wijk; Atlantische Commissie; M.L. den Bandt; Prinses Beatrix; N.V.V. Binding; Bloemencorso Zundert; I. Bom-Docters van Leeuwen; Centrale Vereniging voor Kinderdagverblijven; J.G. Cittert-Eijmers; J.M. Corver-van Haaften; Defensiestudiecentrum, het; Drukkerij Wieringa; G.J. Dijkshoorn; W.J. Dijkstra-Wolfers; A.C.J. Fokkema-Boot; A.M. Fruin-Helb; Gemeente-archivaris van Amsterdam; Guda E.G. van Giffen-Duyvis; A. van der Goes van Naters-van der Plaats; da. S. Gooszen; J. Goudsmit-Geerkens; Louise Hemmes; Marijke E. Holtrop; C.E.A. Houwink; E. Jesse; Meta E.A. de Jong; Koningin Juliana; C.D.E. Kleinhoonte; C.A. Kluyver; prof. A.J.F. Köbben; Koningin Wilhelminafonds; B. Kortenhoff-Neppérus; R.E.W. Kropveld; L.J.Th. Kuenen-Janssens; A. Henriëtte M. Laman Trip-de Beaufort; K.C. Lambert-Anema; L. Leyte-Veldstra; M.A.P. Meilink-Roelofsz; Ministerie van Recreatie en Maatschappelijk Werk; da. L.F.A. Mulder-Granberg; M.S. Muller; Nederland-Amerika Instituut; Nederlandse Consumentenbond; Nederlandse Economische Hogeschool, bibliotheek; Nederlandse Inlichtingendienst voor de Verenigde Naties: zie ook Vereniging voor Internationale Rechtsorde; Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij; Johanna G. Nyessen; Ongehuwdenbelangen, redactie; P.G. Prins; Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland; L.C. de Ranitz; M. Rood-de Boer; M. Rooseboom; Rijksuniversiteit Utrecht; E.A.J. Scheltema-Conradi; Schotanus & Jens, Utrecht; A. Slaa-de Jong; E. Speckman-Stheeman; Elizabeth P. Steyn Parvé zie ook: Hulst-Steyn Parvé; Stichting Goed Handwerk; Stichting Vorming Werkende Jongeren Oostelijk Friesland; Studie- en Contactgroep Oost-Afrika; Technische Hogeschool Twente; P.J.C. Tegelaar; P. Timmerman; Uitgeverij van Gorcum; Unesco centrum Nederland; E. Veder-Smit; H. van der Vliet; Volkshogeschool Bergen; D.A.M. Zuidweg-Adema; Judith A. Zwartz..
105
1969-1970. Correspondenten: A.J.B. Bakker-Malling; Prinses Beatrix; fa. Cornelis L.J. Begeer; A.Ch.P. Blaauw-de Ridder; A. M. Bos; H.A. Brands; E. Brandt Corstius-van Druten; C. Brink-Sluysmans; M.A.M. van Brink; R. de Bruijn-Schelhaven; Bijenkorf, De, Eindhoven; Defensiestudiecentrum, het; M.M. Doornink-Hoogenraad; Droitwich Business & Professional Women's Club; Drukkerij Wieringa; ds. H.E. Dusseldorp; H.E. van Engelenburg-Leger; Tine Faber; F. Feekes; C.A. Feltkamp; Haagsche Courant; H. Heerema; M.H. Heusdens-Soeteman; Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen; L.F. Jens; Jubileum Comité 25e Internationale Huishoudbeurs 1970; Koningin Juliana; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; R.E.W. Kropveld; L.J.Th. Kuenen-Janssens; J.J. Kuit-de Does; mevr. Löbler; A.M.W. Mennega; D. Merens; Nederland-Amerika Instituut; Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel; Nieuwe Rotterdamse Courant; J.A.H. Nuyten-Reitsma; M.H. Peelen-Kasteleyn; C.Z.Joh. Pelleboer-Beuker; A.M. Pieck-Hogebrink; E. Pieroen-Roodvoets; A.M.L. Prangsma-Hajenius; G. van Randen; Th.F.S.M. van Schaik; J. Schim van der Loeff-Mackaay; M.B. Schol-Schwarz; Stichting Centrum Milieuzorg; Stichting Kerk en Wereld; Uitgeversmij. van Loghum Slaterus; J. de Vink; prof. Elisabeth Visser; prof. A. Vos; M.Ch. de Wilde; E.A. Wiljes-Hissink; Judith A. Zwartz..
106
1971-1973. Correspondenten: Academische Raad, Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving; jhr. C.C.Th. de Beaufort; M. Bekkering-Merens; H. B. van Bilderbeek-van Meurs; A. C. Boelmans-Kleinjan; P. C. Boland-van Rhijn; A. M. Bos; E. Brandt Corstius-van Druten; L. Cahn-Hut; "Chemisch Weekblad", redactie; I.J. le Cosquino de Bussy; Damesbeurs; J. van Dapperen; "Dolle Mina"; M. van Driel-Spek; J.M.E. Dubois-Brinkmann; J.A. Dijkhuis-Post; Elst, Nancy van der; Goes van Naters-van der Plaats, A. van der; Graaff, E.A. de; D. Heroma-Meilink; Leontine A. van Heyst; P.M.J.M. Hustinx-Spoorenberg; C.S. Hutton; "De Ingenieur", redactie; "Intermediair", redactie; M.L. Jaanus-Bouman; J. Jonkers-Tiemersma; Koningin Juliana; L. van Kammen-van Kerkwijk; Marga A.M. Klompé; M.A.J. Koopman; E. Kroon-Kropveld; prof. D.J. Kuenen; L.J.Th. Kuenen-Janssens; Landelijke Commissie voor de Academische Studievoorlichting; Wally M.W. van Lanschot; A.M. van Lelyveld-Vastenouw; E. van der Ley-van Wirdum; F. Lindenbergh-van Hoorn; L. Löhnberg-Langeraar; A.M.W. Mennega; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen; D. Mizoguchi; Nationaal Jeugd Fonds; Nederlands Voorbereidingscomité voor Deelname aan het Wereldcongres van Vredeskrachten; Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand; Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers; Park Hotel Rooding; A.J. Post; L. Pot; P.S.P., afd. Den Haag; F. Quak; H. Schouwenaars; S.E.R., Commissie Opvoering Produktiviteit; J. Serree; A.L. Sterk; Stichting Centrum Milieuzorg; Stichting R.Q.; STIMEZO; J.J.H. Tans; Teleac (Stichting Televisie Academie); prof. J. Tinbergen; VARA; E. van der Veen-Harsveld; Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland; T. Vincent; J. Vorster-Valkenburg; J. de Vries; H.S. Werker-Noyon; Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland; Judith A. Zwartz..
107
1974-1980, 1985-1986. Correspondenten: Academische Raad; Actiegroep Tijd voor School; American Association for the Advancement of Science; Amnesty International; fa. Aristos; C.W. Baart de la Faille-Horst; J.W. ter Bals; jhr. C.C.Th. de Beaufort; jkvr. Corinne J.L.M. de Beaufort-Sickinge; L.C. van den Berge; C.A. Binnerts-Kluyver; M.E. Blok; A. Chr. Blom; R. Boele; A.C. Boelmans-Kleinjan; B.F. Bos-Beernink; J.M. van Brink; C.M.E. Buter-de Haas; J. Buzeman; Centrale van Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs; A.T. Clason; C.E. Clason; Defensiestudiecentrum, het; M.F. Drognat Doeve; C.A. Ebbens; A.W. Edelman-Vlam; E.K. signalen; Energie Onderzoek Centrum Nederland, Stichting; Erasmus Universiteit Rotterdam; "De Essenburg", vormingscentrum; Tine Faber; Federatie van Vormingscentra; Th. Flohil-Verschuur; M. Folgering; J. Frima-Nobel; "Gezin en Samenleving", redactie; F.Th. de Graaff-van de Walle; L.F. de Groot; Leontine A. van Heyst; H.P. Hogeweg-de Haart; P. Horringa-van Tussenbroek; prof. Elizabeth P. Hulst-Steyn Parvé zie ook: Steyn Parvé; Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek; M. Kamp; Lawrence Kegan; E. Ketelaar-de Vries Reilingh; L.C. Kist-Verstegen; fa. Klaassens; Marga A.M. Klompé; B. Koch; Koninklijk Instituut voor de Tropen; Koninklijke Bibliotheek; Belia E. Kool; W. Kröner-Thoe Schwarzenberg; J.M. Kuile-Boer; Wil Kuiper; Landbouwhogeschool Wageningen; Landelijk contactadres Politieke Scholings Cursus; H.M. de Lange; E. Leerdam; E.M. Lemm; P.J.A. Lenglet; A.H.S.M. Lückers-Bergmans; W.L. Maas-Aronius; T.M.H. van Meerbeke-Hendriksz; V. de Meester-Manger Cats; A.M.W. Mennega; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid); Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking; Nederlands Bibliotheek-en Lektuur Centrum (NBLC); Nederlands Gesprek Centrum; Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting; NRC-Handelsblad; NUFFIC; Johanna G. Nyessen; Alberta J. Portengen; E. Postel-Coster; Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord-Brabant; Hans Redeker; Rijksuniversiteit Leiden; Rijksuniversiteit Utrecht; E. van Santen-Wegerif; J. Schim van der Loeff-Mackaay; J.F. Schouwenaar-Franssen; A.G. Schreuder-Scheltema; Ida J. Siccama; E.P. Sluyser-Bennewitz; A.A. Steegen; ds. N.O. Steenbeek; Stichting Culturele Raad van Zuid-Holland; Stichting Het Nationaal Rheumafonds; Stichting Nationaal Comité Internationaal Jaar van de Vrouw; Stichting Nationaal Comité Monumentenjaar 1975; De Telegraaf, redactie; C.J. Theunissen-Burke; A. baronesse van Till-d'Aulnis de Bourouill; F.H. van Tongeren; B.C.M.J.T. Twaalfhoven; Tweede Kamer der Staten Generaal; Uitgeverij Malmberg; E. van der Veen-Harsveld; Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO); E. Verdenius; R.E. Verheyen-van Heukelom; Hilda Verwey-Jonker; Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; F. de Vries-Pels; Vrije Universiteit, Amsterdam; H.S. Werker-Noyon; E.A. Wester-Freseman Gratama; W.I.Z.O., Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen; L.A.M.M. Wolters; C. de Zeeuw-Musterd; B. ten Zeldam-Hartelust; B. Zuydam..
108
1989-1993..
109
1994-1995..
110
1996-1999..
111
Lijsten van ingekomen en uitgegane stukken. 2000, 2003-2005.. 1 omslag.

Jaarverslagen.
112-125
Jaarverslagen. 1927-1932, 1934-1935, 1977, 1982-1983, 1986, 1994-2006.. 13 stukken en 1 pak.
112
1927-1932, 1934-1935, 1977, 1982-1983, 1986. (pak).
113
1994..
114
1995..
115
1996..
116
1997..
117
1998..
118
1999..
119
2000..
120
2001..
121
2002..
122
2003..
123
2004..
124
2005..
125
2006..
NB. Zie voor de ontbrekende jaarverslagen de verenigingsperiodiek uit die jaren.
126
VVAO Bestuursbrief, een blad voor bestuurders van afdelingen, secties en werkgroepen. nr.1, november 1994 - nr 7, december 2001. 1994-2001.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie(structuur).
127-128
(Wijzigingen van de) statuten. 1924-2005.. 2 pakken.
127
1924-1987..
128
1988-2005..
129-130
Correspondentie betreffende statutenwijzigingen. 1928-2004.. 2 pakken.
129
1928-1976..
130
1981-1994, 2001-2004..
131
Stukken betreffende de registratie van de vereniging bij de Kamer van Koophandel (en Fabrieken) voor 's-Gravenhage. 1976-1990, 1996-1998, 2001-2002.. 1 omslag.
132
Huishoudelijk reglement. 1954, 1967, z.j.. 1 omslag.
NB. In de uitgave zonder jaar staan ook de statuten vermeld. Zie ook inv. nr 127-128 met bijgevoegde huishoudelijke reglementen.
133
Stukken betreffende wijzigingen van het huishoudelijk reglement. 1958, 1966-1967.. 1 omslag.
134
Organogrammen van de VVAO. 1994-1995, 1999, 2000.. 3 stukken.
135
Besturenboek edities1989, 2004, en hoofdstuk leden 2006. 1989, 2004, 2006.. 3 stukken.
136
Interview met Corinne de Beaufort-Sickinghe als voorzitter van de VVAO over het doel van de organisatie getiteld Ook de academische vrouw moet strijden voor haar positie geschreven door Inge de Wilde in Gezin en samenleving, mei 1975. 1975.. 1 stuk.
137
Brief van dr. E.C. Simons te Wassenaar met historische gegevens over de VVAO in de periode tot 1932, met minuut van antwoord. 1982.. 1 omslag.
138
Aantekeningen bij het overzicht van werkzaamheden van de penningmeester. Met jaarverslag van de penningmeester over 1986. ca.1986.. 1 omslag.
139
Stukken betreffende reacties van leden op een artikel in Mededelingen van april 1973 door dr. S.A.P.J.H. Iansen 'Beantwoordt de VVAO aan haar doelstellingen'. 1973-1974.. 1 omslag.
140
Stukken betreffende de organisatiestructuur en het te voeren beleid. 1975-1982, z.j.. 1 omslag.
141
Stukken betreffende organisatie-analyse en organisatieverandering binnen de VVAO. Met stukken van de projectgroep VVAO-organisatieverandering en het rapport 'Drie generaties vrouwen in één vereniging", aan de wieg van een nieuwe eeuw. Een organisatie-analyse van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met [een] Academische Opleiding'. 1990-1992.. 1 omslag.
142
Stukken betreffende de evaluatie van de organisatieverandering in 1992 binnen de VVAO. 1994-1995.. 1 omslag.
143
Stukken betreffende de discussie tot naamswijziging van de VVAO. 1995-1996.. 1 omslag.
144*
Stukken betreffende het opstellen van vergaderstukken voor de algemene ledenraad in 2000 met de notitie waarin het hoofdbestuur haar zorg uitspreekt over de gang van zaken binnen de VVAO. 2000.. 1 omslag.
145
Brief van het hoofdbestuur aan de leden betreffende een nieuwe beleidsvisie en beleidsuitvoering in de vereniging. Met bijlagen. 2001.. 1 stuk.
146
Correspondentie tussen de leden van het hoofdbestuur betreffende de voorbereiding op de hoofdbestuursvergaderingen en verslaglegging van de werkzaamheden van haar leden. 2001.. 1 omslag.
147
Door het hoofdbestuur opgestelde strategie ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2001. 2001.. 1 stuk.
148
Richtlijnen voor het functioneren van de commissies van de VVAO. 1955-1980. Met overzichten van de samenstelling, de doelstellingen en de werkzaamheden van diverse commissies. 1955?- ?, 1976, 1985, 1989, 2001.. 1 omslag.
149
Stukken betreffende de samenstelling van de Geschillencommissie. 1984-1987, 1989-1994.. 1 omslag.
NB. Deze commissie werd in 1983 ingesteld in het kader van de nieuwe statuten. De commissie is opgeheven in 1994 en vervangen door de mogelijkheid in statuten of huishoudelijk reglement een ad hoc geschillencommissie in te stellen.
150-151
Stukken betreffende de Juridische Structuur- en Adviescommissie. 1979-1991.. 2 pakken.
150
1979-1983..
151
1984-1991..
152
Stukken betreffende de samenstelling van de Juridische Structuur- en Adviescommissie . 1983, 1986.. 1 omslag.
153
Jaarverslagen van de Juridische Structuur- en Adviescommissie over 1983-1984. Met een instructie 1985 en een begroting voor 1985. 1984-1985.. 1 omslag.
154
Concept-agenda van het adviesgesprek van het hoofdbestuur met de Juridische Adviescommissie (JAC) op 12 september 2001. 2001.. 1 stuk.
155*
Stukken betreffende de geschillencommissie VVAO door de Juridische Adviescommissie (JAC) benoemd inzake de zaak Roede/Schoemaker. 2002.. 1 omslag.
156
Stukken betreffende de Denk Advies Commissie (Denktank) met adviezen en aanbevelingen aan het hoofdbestuur. 1999.. 1 omslag.
157
Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen van de afdelingen. 1955, [ca.1960], 1978.. 1 omslag.
158
Functielijsten van de afdelingsbesturen. 1996-2004.. 1 omslag.

Hoofdbestuur.
159
Stukken betreffende de samenstelling van het hoofdbestuur. (1930)-1988. Met stukken betreffende de taakomschrijving van het hoofdbestuur. 1967, 1975-1979, 1996, 2002.. 1 omslag.
NB. Zie ook de periodiek Mededelingen VVAO. Deze bevindt zich in de collectie van de bibliotheek van Atria.
160
Lijsten met namen van hoofdbestuursleden. 1991, 1996, 2001, 2004.. 1 omslag.
161
Stukken betreffende de kandidatuur voor het voorzitterschap. 1946-1947, 1978, 1981, 1996-1998.. 1 omslag.
162
Stukken betreffende de kandidaatstelling door de afdelingen voor een functie in het hoofdbestuur. 1946-1949, 1962-1988, 1999.. 1 omslag.
163
Redes gehouden door Bernardijn ten Zeldam-Hartelust bij haar aanvaarding mei 1976 en bij haar aftreden mei 1976 als voorzitter van de VVAO en het afscheidslied van het hoofdbestuur gezongen bij haar aftreden. 1976, 1979.. 3 stukken.
164*
Stukken betreffende het functioneren en aftreden van leden van het hoofdbestuur. 1999-2000.. 1 omslag.
165*
Correspondentie tussen de voorzitter van het hoofdbestuur en het hoofdbestuurslid/CIR. 2000-2001.. 1 omslag.
166*
Stukken betreffende de overdracht van taken van oud-hoofdbestuursleden aan het interim hoofdbestuur. 2001.. 1 omslag.
167
Verslag van een teambuildingsdag voor het hoofdbestuur op 16 september 2001. 2001.. 1 stuk.
168*
Stukken betreffende het aftreden van het hoofdbestuur rond de algemene ledenraadsvergadering van 24 november 2001, en de reacties daarop. 2001-2002.. 1 omslag.
169
Foto's van hoofdbestuursleden. Z.j., 1928, 1996, [199?], z.j.. 6 stukken.
170
Felicitaties van het hoofdbestuur. 1993-1996.. 1 pak.
171
Stukken betreffende het lidmaatschap van dr. Janny M. van Brink, voorzitster van de VVAO (1968-1973) van de Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1970-1980.. 1 pak.
172
Foto van het opspelden van een koninklijke onderscheiding door de burgermeester van Wageningen bij Clara van den Ban-Willinge Prins voor haar verdiensten voor de VVAO toen zij juni 1997 afscheid nam als hoofdbestuurslid aan het einde van de ledenraadsvergadering. Met persbericht. 1997.. 2 stukken.

Secretariaat/bureau.
173
Stukken betreffende de locatie van het secretariaat. 1976-1980.. 1 omslag.
174*
Stukken betreffende benoeming en ontslag van secretariaatspersoneel. 1979-1985.. 1 omslag.
175
Stukken betreffende de taakvervulling van het secretariaat. 1984-1985, z.j.. 1 omslag.

(Ere)leden.
176
Overzicht van ereleden. ca.1986.. 1 stuk.
177
Krantenartikel en biografische aantekeningen naar aanleiding van de benoeming van C.D.E. Kleinhoonte tot erelid. ca.1965.. 1 omslag.
178
Stukken betreffende de toespraak gehouden bij de benoeming van mevrouw prof. dr. E. Hulst-Steyn Parvé tot erelid. 1975.. 1 omslag.
179
Tekst van een artikel over de benoeming tot erelid van mevrouw mr. H.E. van Engelenburg-Leger, gepubliceerd in het verenigingsperiodiek Mededelingen van de VVAO. Concept. 1985.. 1 stuk.
180
Stukken betreffende het verlenen van koninklijke onderscheidingen aan VVAO-leden. 1992-1996, 2000-2001.. 1 omslag.
181
Correspondentie met dr. E.C. Simons. Met een foto van een diner ter gelegenheid van haar 90e verjaardag. 1954-[1978].. 1 omslag.
182
Berichten van het overlijden op 53-jarige leeftijd van Bernardijn ten Zeldam-Hartelust, voorzitter van de VVAO in de jaren 1976-1979? na een noodlottig ongeval. 1982.. 1 stuk.
183
Biografiëen van bestuursleden. Z.j., 1990, 2001.. 4 stukken.
184
Lenie van Strien-Gerritsen en de VVAO geschreven door Clara van den Ban-Willinge Prins. Overdruk uit het Liber amicorum voor L. van Strien-Gerritsen. Z.j.. 1 stuk.
185
Ingekomen brief van Jette Westerbeek van 21 juni 1994 aan de VVAO waarin zij melding maakt van het afronden van haar onderzoek onder VVAO-leden. Met als bijlage een overdruk van het onderzoek getiteld Van moeder op dochter, academische moeders en hun dochters over de combinatie van werk en gezin, 1994.. 1 stuk.
186
Impressie van het verloop van de Algemene ledenvergadering mei 2002 door VVAO-lid Audrey Kühler-Ooststra. 2002.. 1 stuk.
187*
(Kopieen van) stukken betreffende de legaten van Jeantine Heftingen Carla Commijs. 1996, 2002-2006.. 1 omslag.
188
Foto's van leden. 1985, 1993, z.j.. 3 stukken.
189
De rode draad?, rede uitgesproken door Ria van Ouwerkerk, hoofdbestuurslid van 1977-1981 op 27 januari 2006 bij haar afscheid van de Technische Universiteit Eindhoven als docent Wiskunde over meisjes en exacte vakken. 2006.. 1 stuk.
NB. Ria van Ouwerkerk was hoofdbestuurslid van 1977-1981.

Ledenadministratie.
190
Stukken betreffende de vaststelling van criteria voor het lidmaatschap van de VVAO. 1948-1987, 1996, 1998.. 1 omslag.
NB. Hierbij onder meer de Commissie ter Beoordeling van de standaarden voor toelating tot het lidmaatschap.
191-203
(Handgeschreven) ledenlijsten. 1927-1967.. 13 stukken en 1 omslag
191
1927-1967. (omslag).
192
juli 1979-november 1983..
193
december 1983-1984. (2 stukken).
194
1988..
195
1989..
196
sept. 1989-december 1995..
197
1991..
198
1992..
199
1993..
200
1995..
201
1997..
202
2000..
203
2006..
204
Correspondentie met de beheerster van het algemeen kaartsysteem. 1938, 1947-1983, 1996.. 1 pak.
205
Jaarverslagen van de commissie voor het algemeen kaartsysteem. 1955, 1969-1971.. 1 omslag.
206
Reglement voor het beheer van het algemeen kaartsysteem. ca 1980.. 1 stuk.
207
Stukken betreffende de problematiek inzake het bijhouden van het algemeen kaartsysteem. 1983-1984.. 1 omslag.
208
Statistische gegevens samengesteld door dr. M.C. van der Kolf. aan de hand van het algemeen kaartsysteem. 1932, 1939.. 1 omslag.
209
Ingekomen brieven naar aanleiding van een oproep in de Mededelingen voor een vrijwilligster voor het bijhouden van het kaartsysteem. 1947-1948, 1951.. 1 omslag.
210
Brief van het secretariaat aan de afdelingssecretarissen betreffende de ledenadministratie. Met bijlagen. 1996.. 1 stuk.
211*
Stukken betreffende het ledenbestand. 1999, 2005.. 1 omslag.
212
Concept brief van de voorzitter van de VVAO aan een nieuw lid met informatie over de organisatie. 2003.. 1 stuk.

Archief.
213
Globale opgaven van in het archief aanwezige dossiers. 1935, 1967, 1979.. 1 omslag.
214
Correspondentie en aantekeningen betreffende het archief. 1947-1948, 1968-1982, 2001, z.j.. 1 omslag.
215
Inventaris van het archief van de Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding 1923-1977 en aanvullingen en wijzigingen op de inventaris 1923-1988 door E.S.C. Erkelens-Buttinger in 1995 en door T.L.H. van de Sande in 2001. 1984, 1995, 2001.. 3 stukken.
216
Stukken betreffende de officiële bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de voltooiing van de inventarisatie van het archief op 11 mei 1996. 1996.. 1 omslag.
217
Correspondentie betreffende de opzegging van inbewaringneming van het archief van de VVAO bij het Utrechts Archief. Met een kopie van Aanvullingen en wijzigingen op de inventaris van het Archief van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding 1923-1988 door T. L. H. van de Sande. 2004-2005.. 1 omslag.
218
Kopie van de inventaris van het archief van het Fonds Catharine van Tussenbroek 1891-1986, opgesteld in 1996 onder leiding van Prof dr. H.W. Sancisi-Wee. Aangevuld in 2013 met stukken uit latere jaren door dr. M. van Strien-Gerritsen. 2013.. 1 stuk.
NB. In 2014 zijn de stukken uit de inventaris van het archief van het Fonds Catharine van Tussenbroek opgenomen in de inventaris van het archief van de VVAO.

Financiële verantwoording.
219
Financiële jaarverslagen. 1934-1936, 1969-1970, 1972.. 1 omslag.
NB. Zie ook de verenigingsperiodiek van de VVAO in de collectie van de bibliotheek van Atria.
220
Begrotingen, balansen en resultaatrekeningen. 1931-1988, 1996.. 1 pak.
NB. Zie voor begrotingen ook de verenigingsperiodiek van de VVAO in de collectie van de bibliotheek van Atria.
221
(Concept) accountantsrapporten over de jaarstukken. 1966-1967, 1981-1989, 1991-1996, 2005.. 1 pak.
222
Verslagen van de kascommissie. 1930, 1932-1936, 1946-1947, 1952-1957.. 1 omslag.
223
Correspondentie van de penningmeester. 1994-1995.. 1 omslag.
224
Stukken betreffende de samenstelling van de Financiële Advies Commissie (FAC). 1987-1988, 1992-1993, 2001.. 1 omslag.
225
Stukken betreffende de taakomschrijving van de FAC. 1987-1988.. 1 omslag.
226
Stukken betreffende de werkzaamheden van de FAC. 1987-1988.. 1 omslag.
227
Notulen en agenda's van besprekingen van de FAC met de beide penningmeesters. 1987-1988.. 1 omslag.
228
Correspondentie van de FAC (met het hoofdbestuur). 1990-1993, 1996.. 1 omslag.
229
Stukken van de Fiscale Werkgroep. 2000-2001.. 1 omslag.
230
Contract van de Kritiese Filmers met de VVAO betreffende het vertonen van het programma 'En wat verborgen was is iedereen verschenen' op 11 mei 1985 in de Jaarbeurs in Utrecht. 1985.. 1 stuk.

Jubilea.
231
'Uit Onze oogst', lezing gehouden door prof. dr. Cornelia de Lange ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de VVAO. 1948.. 1 stuk.
232
Programma voor de viering van het 40-jarig bestaan van de VVAO. 1958.. 1 katern.
233
Stukken betreffende de voorbereiding en de viering van het 50-jarig bestaan van de VVAO op 10 mei 1968, waaronder notulen van de Lustrumcommissie. Met fotoalbum (233A). 1966-1968.. 1 pak en 1 deel groot format.
234-235
Stukken betreffende de voorbereiding en de viering van het 60-jarig bestaan in 1978 van de VVAO. 1976-1978.. 2 pakken.
NB. In het kader van het lustrum werd op 26 en 27 mei 1978 het congres 'Grenzenloos' georganiseerd.
234
Pak-I..
235
Pak-II..
236
Stukken betreffende de litteraire prijsvraag, uitgeschreven ter gelegenheid van het 12e lustrum van de VVAO met als onderwerp 'De bewustwording van de vrouw'. 1977-1978.. 1 omslag.
237
Stukken betreffende de voorbereiding en de viering van het 70-jarig bestaan in 1988 van de VVAO. Met 3 geluidscassettes en videoband. 1986-1988.. 1 pak.
NB. In het kader van het lustrum werd op 16 april 1988 het congres 'De Vrouwenbeweging in 2001' georganiseerd. De discussie over de toekomst van de vrouwenbeweging op de videoband is een onderdeel geweest van het congresprogramma.
238
Stukken betreffende het lustrumcongres 'Ruimte aan de top' gehouden op 2 oktober 1993 vanwege het 75-jarig bestaan van de VVAO, waaronder notulen van de Lustrumcommissie. Met foto's. 1992-1993.. 1 pak.
239
Stukken betreffende het project 'Modellen voor de toekomst' gepresenteerd op het lustrumcongres 'Ruimte aan de top' op 2 oktober 1993. 1993.. 1 omslag.
240
Stukken betreffende de totstandkoming van het VVAO-gedenkboek 1993 Een verbond van geleerde vrouwen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VVAO. 1991-1994.. 1 pak.
241-242
Stukken betreffende het lustrumcongres 'Diversiteit; balanceren tussen wens en werkelijkheid' gehouden op 10 oktober 1998 vanwege het 80-jarig bestaan van de VVAO. Met notulen van de Lustrumcommissie. 1997-1998.. 2 pakken.
241
Pak-I..
242
Pak-II..
243
Stukken betreffende het lustrumcongres 'Levensloop, Levenskunst' gehouden op 1 november 2003 vanwege het 85-jarig bestaan van de VVAO. Met notulen van de Lustrumcommissie. 2002-2003.. 1 omslag.

Beleid.
244
Stukken betreffende het te voeren beleid. 1977-1988.. 1 pak.
245
Beleidsplannen en beleidsnotities. 1977-2004.. 1 omslag.
246
Stukken betreffende de projectenpot, het projectenfonds en de projectencommissie. 1981-1986.. 1 omslag.
247
Stukken betreffende de Spiegelgroep-bijeenkomsten. 1983, 1989-1998, 2002.. 1 omslag.
De Spiegelgroep bestaat uit Spiegelgroep-afgevaardigden van de afdelingen. Deze bezoeken de bijeenkomsten van de Spiegelgroep en doen daarvan verslag in hun eigen afdeling.
248-250
Agenda's en notulen van de bijeenkomsten van de Spiegelgroep. Met bijlagen. 1992-1996, 1999-2003.. 3 omslagen.
248
1992-1994..
249
1995-1996..
250
1999-2003..
251
Stukken betreffende de enquête en evaluatie van het netwerk van de Spiegelgroep. 1992.. 1 omslag.
252
Stukken van de Sectie Beleid. Met notulen. Na 1994 Sectie Nationale Aangelegenheden genaamd. 1994-1998.. 1 omslag.
NB. Na 1994 Sectie Nationale Aangelegenheden genaamd. Met stukken van de Projectgroep Jonge Hoogopgeleide vrouwen (JHOV) en de projectgroep Onderwijs.
253
Stukken van de Werkgroep Landelijk Beleid (WLB) en haar voorganger tot 1993 de Commissie Arbeid, Emancipatiezaken en Onderwijs (AEO). Met notulen. 1992-1997.. 1 pak.
254
Stukken van de Projectgroep Landelijk Beleidsthema (LBT). Met notulen. 1996-1998.. 1 omslag.
NB. De LBT is een projectgroep die valt onder de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Landelijk Beleid (WLB).
255
Agenda's en verslagen van het Vertegenwoordigersoverleg met vertegenwoordigers van de VVAO in plaatselijke en/of regionale organen. 1996-1997.. 1 omslag.
256
Stukken van en betreffende de Werkgroep Vrouwen in de Politiek (VIP). Met stukken betreffende de VVAO-discussiedag 'Hoe vrouwelijk is de politieke toekomst' gehouden op 14 maart 1998. 1997-1998.. 1 omslag.
257
Correspondentie betreffende de afvaardiging van de VVAO in de Politieke Scholingscursus (PSC). 1978, 1995-1998.. 1 omslag.
258
Stukken van de Werkgroep "Vrouwenlobby". 1998.. 1 omslag.
NB. Opgericht 9 maart 1998, opgeheven 6 april 1998.
259
Stukken betreffende de studiedag 'De 1990 maatregel' in het kader van het beleids- en activiteitenplan 1989-1992: 'De vrouw en haar economische zelfstandigheid', gehouden op 27 mei 1989, georganiseerd door de commissie Emancipatiezaken en de Stichting Studie- en beroepenvoorlichting. 1989.. 1 omslag.
260
Stukken betreffende het symposium 'Arbeidsparticipatie van vrouwen: springplank of valkuil' ter afsluiting van het beleidsthema 'Economische zelfstandigheid van vrouwen' gehouden op 2 november 1991. 1990-1992.. 1 omslag.
261
Correspondentie van het hoofdbestuur betreffende het beleidsthema 'De hoger opgeleide vrouw in het verenigd Europa' uit het beleidsplan 1992-1995. 1990-1994.. 1 omslag.
262
Stukken betreffende (de voorbereiding van) het symposium 'Europa a la Carte' gehouden op 4 februari 1995 ter gelegenheid van de feestelijke afsluiting van het beleidsthema 1992-1994: 'De (hoger opgeleide) vrouw in het verenigd Europa'. Met een brochure met informatie over het beleidsthema. 1994-1995.. 1 omslag.
263
Stukken betreffende de studiedag 'Hoe vrouwelijk is de toekomst: macht van beeldvorming' georganiseerd op 21 juni 1997 naar aanleiding van het beleidsthema voor de periode 1995-1998. Met het rapport Beleidsthema 1996-1999 Hoe vrouwelijk is de toekomst?1997, 2000.. 1 omslag.
264
Stukken betreffende de voorbereiding van de studiedag over 'vrouwen, politiek en Europa' georganiseerd door het hoofdbestuur in samenwerking met de Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) en de Spiegelgroep op 28 mei 1994. 1994.. 1 omslag.
265
Stukken betreffende de studiedag 'Levensloop in de 21ste eeuw' gehouden op 3 november [2000?]. [2000?].. 1 omslag.
266
Verslag van de bijeenkomst Netwerk van Werkzoekenden van 9 december 1996 en een lijst van deelnemers. 1996.. 2 stukken.
267
Stukken betreffende de netwerk-bijeenkomst 'Vrouwen op weg naar de top WO' gehouden op 14 september 2006. 2006.. 1 omslag.

Verenigingsperiodiek.
268
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de redactie van het VVAO Magazine. 2004-2006.. 1 omslag.
269-271
Correspondentie met de redactiecommissie van de Mededelingen. 1935-1997.. 2 pakken en 1 omslag.
269
1935, 1938, 1946, 1949-1955. (omslag).
270
1956-1987..
271
1988-1997..
985
Ingekomen stukken bij het hoofdbestuur betreffende de uitgave van Mededelingen. 2001-2002.. 1 omslag.
273
Jaarverslagen van de redactiecommissie van de Mededelingen. 1955-1958, 1965-1966.. 1 omslag.
274
Stukken betreffende vaststelling van een instructie voor de redactiecommissie van de Mededelingen. 1985.. 1 omslag.
275
Stukken betreffende de samenstelling van de redactiecommissie van de Mededelingen. 1949, 1962, 1965-1966, 1968, 1982-1987.. 1 omslag.
276
Stukken betreffende de uitgave van de VVAO Nieuwsbrief (Nieuws van het hoofdbestuur). Met de VVAO Nieuwsbrief, jrg. 10 (1988) nr. 4. 1978-1979.. 1 omslag.
277
Stukken betreffende de verslaglegging in Mededelingen van de voordracht van Hillary Clinton op 27 mei 1997 gehouden in de Lutherse kerk, de aula van de Universiteit van Amsterdam. 1997.. 1 omslag.
278
Stukken betreffende de opmaak van de Mededelingen. z.j., 2003.. 3 stukken.
279
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de redactie van het VVAO Magazine. 2004-2006.. 1 omslag.

Publiciteit.
280
Informatiefolders en andere stukken met gegevens over de VVAO. 1928-1988, 1996.. 1 pak.
281
Stukken betreffende publiciteit en de Publiciteitscommissie, onder meer ledenwerving. 1947, 1967-1983.. 1 pak.
282
Stukken betreffende de instelling, de doelstellingen en de werkzaamheden van de werkgroep Communicatie (ad-hoc commissie Public Relations). 1983-1985.. 1 omslag.
283
Notulen en agenda's van bijeenkomsten van de werkgroep Communicatie. 1984.. 1 omslag.
284
Verslagen van vergaderingen van de Sectie Communicatie. 1993.. 1 omslag.
285-300
Stukken van de commissie Public Relations, vanaf 1994? PR-Werkgroep genaamd. Met agenda's en notulen van vergaderingen van de commissie Public Relations en verslagen van PR- netwerkdagen. 1985-2001, 2004.. 14 omslagen en 2 pakken.
285
1985-1988..
286
1989..
287
januari-juni 1990..
288
juli-december 1990..
289
1991. (pak).
290
1992. ( pak).
291
1993..
292
1994..
293
1995..
294
1996..
295
1997..
296
1998..
297
1999..
298
2000..
299
2001..
300
februari-mei 2004..
301
Stukken betreffende de instelling, de doelstellingen, de taakomschrijving van de commissie Public Relations, tevens het opstellen van het Public-Relationsplan voor de VVAO. 1985-1988.. 1 pak.
302
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie Public Relations. 1985-1988.. 1 pak.
303
Stukken betreffende de samenstelling van de commissie Public Relations. 1985-1988.. 1 omslag.
304
Teksten van lezingen en redevoeringen gehouden door en voor leden van de VVAO. 1951-1979, z.j.. 1 omslag.
305
Correspondentie met de firma Kon. Begeer te Voorschoten inzake het voornemen om het VVAO-vignet te verwerken tot insignes en sieraden. 1980-1981.. 1 omslag.
306
Stukken betreffende de uitreiking op 9 november 1991 van het eerste exemplaar van het VVAO representatiegeschenk 'De vrouw op ontdekkingsreis' ontworpen door Anne Semler aan prof. dr. J. (Anneke) van Doorne-Huiskes. Met foto. 1991.. 1 omslag.
307
Stukken van de ICT-Werkgroep. Met stukken betreffende de (inhoud van de) website www.vvao.nl . 1997-2006.. 1 omslag.
308
Foto's van de PR-Netwerkdag 'Netwerken Werkt'. 1997?. 10 stukken.
309
Berichten binnengekomen via de VVAO-discussielijst (VVAO_list). 2000-2005.. 1 pak.
310-311
Kranten - en tijdschriftartikelen betreffende de emancipatie van de vrouw. 1932-1988, z.j.. 2 omslagen.
310
1932-1945, 1948, 1957-1966..
311
1967-1969, 1972-1975, 1987-1988, z.j..

Beurzen en materiële hulpverlening.
312-323
Correspondentie van het hoofdbestuur en de Beurzencommissie betreffende het verstrekken van beurzen, tevens correspondentie onderling. 1928-1996, 1999.. 12 omslagen.
312
1928-1933..
313
1934-1938..
314
1939..
315
1941..
316
1945-1948..
317
1949-1983..
318
1984-1986..
319
1987-1988..
320
1989-1990..
321
1991-1992..
322
1993-1996..
323
1999..
324
Jaarverslagen van de Beurzencommissie. 1948-1987, 1990,1993, 1996.. 1 omslag.
325
Reglementen van de Beurzencommissie concepten. z.j... 3 stukken.
326
Brochures over beschikbare beurzen. 1926-1930, 1941, 1948-1953, 1961-1962.. 1 omslag.
327
Correspondentie met reflectanten op een door het bestuur van de VVAO beschikbaar gestelde beurs voor een niet-Nederlandse vrouw voor een zomercursus internationaal recht aan de Akademie voor Internationaal Recht te Den Haag. 1937.. 1 omslag.
328
Stukken betreffende beurzen voor schoolmeisjes in Nigeria en Indonesië. 1965-1975.. 1 omslag.

Steunfonds van de VVAO en Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek (CvT).
329
Correspondentie van de commissie voor het Steunfonds. 1946-1952, 1958-1959.. 1 omslag.
330
Correspondentie betreffende (aanvragen voor) beurzen bij het Steunfonds. 1946-1952.. 1 pak.
331
Jaarverslagen 1948-1950 van het Steunfonds. 1949-1951.. 2 stukken.
332
Huishoudelijk reglement voor het Steunfonds. [1949].. 1 stuk.
333
Stukken betreffende de fusie tussen het Steunfonds en het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek in 1951. 1946-1951.. 1 omslag.
334
Agenda's van bestuursvergaderingen van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. Met bijlagen. 1940-1993.. 1 omslag.
NB. 1978-1980 ontbreken.
335-337, 1014-1025
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1926-1993, 1997-2008.. 14 omslagen en 1 stuk.
NB. Tot 1940 werd eens in de twee jaar vergaderd., 1962, 1967, 1972 ontbreken.
335
1926-1957..
336
1958-1980..
337
[1981?]-1993..
1014
1997..
1015
1998..
1016
1999..
1017
2000..
1018
2001..
1019
2002..
1020
2003..
1021
2004..
1022
2007..
1023
2008..
1024
Agenda 22 april 2009, met bijlagen.2009. (stuk).
1025
2012..
338
Stukken van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek betreffende het bijwonen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de VVAO met afgevaardigden van de verschillende commissies. 1950-1974.. 1 omslag.
NB. Het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek was één van de commissies.
339-344
Correspondentie van het bestuur van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1928-1990.. 6 omslagen.
339
1937-1948..
340
1950-1962..
341
1963-1969..
342
1970-1979..
343
1980-1985..
344
1988-1990..
NB. Voor correspondentie na 1990 zie Agenda's en notulen van vergaderingen van het bestuur inv nrs 337, 1027-1049
345
Correspondentie van het secretariaat van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1951-1990, 1995, 2000-2001.. 1 omslag.
346
Huishoudelijk reglement van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. z.j, 1987, 1990, 1993.. 1 omslag.
347
Kopie van de inventaris van het archief van het Fonds Cathe[=a]rine van Tussenbroek 1891-1986 en archief van het Steunfonds van de VVAO. De beschrijving is opgesteld in 1996 onder leiding van Prof. dr. H.W. Sancisi-Weerdenburg en aangevuld in 2013 door Dr. M. van Strien-Gerritsen. 1996, 2013.. 1 stuk.
NB. De stukken beschreven in de inventaris dateren van 1926-2001.
348
Circulaires van het bestuur van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1938, [ca.1959], 1980-[1982], 1985.. 1 omslag.
349
(Ingekomen) jaarverslagen van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1954-1962, 1964-1992, 2002-2003.. 1 omslag.
NB. Zie ook de notulen van de bestuursvergaderingen van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek inv. nr ....
350
Stukken betreffende de oprichting van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1925-1926.. 2 stukken.
351
Statuten(wijzigingen) van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek in 1926, 1951, 1959, 1979, 1991 en 2001. Met uittreksels van de Kamer van Koophandel. 1926, 1951, 1959, 1979-1980, 1984, 1986, 1990-1991, 2001-2002.. 1 omslag.
352
Stukken ingekomen bij de VVAO betreffende de statuten van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1950-1951, 1959, 1979, 1985, 1990, 2001, z.j.. 1 omslag.
353
Correspondentie betreffende de statuten(wijzigingen) van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1951, 1958-1959, 1979, 1991.. 1 omslag.
354
Stukken betreffende de opname van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek in het Openbaar Centraal Stichtingenregister. 1956-1964.. 1 omslag.
355
Correspondentie betreffende de samenstelling van het bestuur van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1937-1991, 2000.. 1 omslag.
1026
Bestuurslijsten. 2006-2008.. 1 omslag.
356
Stukken betreffende het 60-jarig bestaan van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. Met een overgetypte versie van de lezing Over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes, in 1898 door Catharine van Tussenbroek gehouden op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. 1980, 1986.. 1 omslag.
NB. De tekst werd destijds uitgegeven door de Vereeniging Thugatêr.
357
Stukken betreffende het 70-jarig bestaan van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. Met foto's van het symposium gehouden op 16 november 1996. 1996.. 1 omslag.
358
Ingekomen brieven met boek getiteld 'Gaarne doe ik een beroep op uw fonds...'. Activiteiten van het Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek 1926-1996 geschreven door Marieke Hellevoort, uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Stichting Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1996.. 2 stukken.
359
Financiële jaarverslagen, jaarrekeningen en balansen van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1937-1993, 1999, 2002-2003.. 1 pak.
1027-1031
Kasboeken van Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek over de jaren 1926-2002. 1926-1977, 1994-2002.. 5 stukken.
1027
1926-1946..
1028
1947-1957..
1029
1958-1966..
1030
1967-1977..
1031
1994-2002..
NB. Groot formaat.
1032
Kasboek van het Nell Ongerboer Fonds over de jaren 1994-2002. 1994-2002.. 1 stuk.
1033
Financiële correspondentie. Met kasbewijzen. 1926, 1935, 1937, 1947-1952, 1963-1986, z.j.. 1 omslag.
360
Donaties aan het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1942, 1946, 1949, 1958-1960, 1962-1963, 1983, 1986, 1994.. 1 omslag.
1034*
Correspondentie betreffende legaten aan het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. Met foto's. 1937-1982, 1988-1989, 1993, 1996, 2000-2004.. 1 pak.
NB. De legaten zijn afkomstig van: J.E. ter Meulen, † 11 februari 1937; A.V. Corbelijn, † 25 maart 1942; C.C. de Lange, † 1950; M.P. Lohnis, † 14 april 1964; C.C. van Beek, † 4 augustus 1965; E.H. Hengeveld, † 26 april 1966; J.M.P. Edel-Visser, † 17 februari 1969; C.G. Sypkens-Smit, † 8 september 1971; A.M. Hartsema, † 1975, A.C. Ruys, † 8 februari 1977; A.M. Baart, † 1978; C.C. Naeff, † 27 augustus 1979; M. Hartgerink-Kromans, † 5 augustus 1988; E.C. Simons, † 30 januari 1988; J.D. Blomhert-Knottnerus, † 5 mei 1989; H.C. Crol, † 26 april 1990; A. Meilink, † 28 januari 1993; E.H. Korvezee, † 19 juli 1993; M.F. Drognat Doeve, † 26 augustus 1993 N. Ongherboer, † 6 december 1993; M.F. Drognat-Doeve, † 2 september 1993; A.G. Elink Schuurman, † 3 juni 1996; A.C. van Herk-Nieuwenhuijse, † 3 november 2000; I.J. Siccama, † 18 juni 2001; O.M. van Andel, † 29 juni 2002.
362
Stukken betreffende criteria van het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek ter beoordeling van subsidie-aanvragen. 1988-1990.. 1 omslag.
1035*
Lijsten met toekenningen en afwijzingen uit het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek en het Nell Ongerboer Fonds (met namen van bursalen en hun onderwerpen). 1980, 1984-1985, 2004-2005, 2011-2012.. 1 omslag.
363*-416*, 1036*-1045*
Correspondentie betreffende (aanvragen voor, toekenning van en verantwoording van toegekende) beurzen bij het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1928-2011.. 45 omslagen, 9 pakken en 1 stuk.
363*
1928-1934..
364*
1935-1938..
365*
1939-1941..
366*
1945-1949..
367*
1952-1953..
368*
1954..
369*
1955-1956..
370*
1957..
371*
1958..
372*
1959..
373*
1960..
374*
1961..
375*
1962..
376*
1963..
377*
1964..
378*
1965 A-L..
379*
1965 M-Z, 1966..
380*
1967..
381*
1968 A-M..
382*
1968 N-Z..
383*
1969 A-K..
384*
1969 L-Z..
385*
1970..
386*
1971..
387*
1972..
388*
1973..
389*
1974..
390*
1975..
391*
1976.
392*
1977..
393*
1978 A-P..
394*
1978 Q-Z..
395*
1979..
396*
1980 A-D..
397*
1980 E-M..
398*
1980 N-Z..
399*
1981 A-J..
400*
1981 K-S..
401*
1981 T-Z..
402*
1982..
403*
1983 A-I. (pak).
404*
1983 K-R. (pak).
405*
1983 S-Z. (pak).
406*
1984..
407*
1985 A-H..
408*
1985 I-Z..
409*
1986 A-H. (pak).
410*
1986 I-N. (pak).
411*
1986 O-Z. (pak).
412*
1987..
413*
1988. (pak).
414*
1989. (pak).
415*
1990.(pak).
416*
1991, 1993..
1036*
2000..
1037*
2001..
1038*
2002..
1039*
2003..
1040*
2004..
1041*
2005..
1042*
2006..
1043*
2007..
1044*
2008..
1045*
2011. (stuk).
NB. De meeste verslagen worden digitaal aangeleverd vanaf 2005.
1047*-1053*
Aanvragen op formulieren voor beurzen in de categorieën A, B (en C). Met lijsten en notities van goed- en afkeuringen van beursaanvragen. 2007-2013.. 7 pakken.
1047*
2007..
1048*
2008..
1049*
2009..
1050*
2010..
1051*
2011..
1052*
2012..
1053*
2013..
1054*-1055*
Afgewezen aanvragen op formele randvoorwaarden voor subsidie. 2013.. 2 pakken.
1054*
Categorie A..
1055*
Categorie B..
1056*-1062*
Financiële correspondentie betreffende (aanvragen voor en toekenning van) beurzen bij het Nell Ongerboer Fonds, in beheer vanaf 1994 bij het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek. 1999-2004, 2007.. 7 omslagen.
1056*
1999..
1057*
2000..
1058*
2001..
1059*
2002..
1060*
2003..
1061*
2004..
1062*
2007..
417
Stukken betreffende de werving van bursalen. 1930-1992.. 1 omslag.
418
Stukken betreffende de werving van donateurs. z.j, 1963-1994, 1999.. 1 omslag.
419
Stukken betreffende het instellen van een bijzondere leerstoel Natuurkunde door het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek bij de Rijksuniversiteit Leiden. 1989-1990.. 1 omslag.
420
Correspondentie betreffende sprekers voor 'Cathrien-avonden'. Met lijsten van spreeksters. z.j, 1986, 1989-1991.. 1 omslag.
421
Stukken betreffende organisaties welke beurzen verstrekken. 1937-1952.. 1 omslag.
422
Stukken betreffende (subsidiemogelijkheden via) de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). 1954-1971.. 1 omslag.
423
Overzichten van toegezonden doctoraal scripties, dissertaties en publicaties uit de jaren 1948-1989. 1982-1983, 1986, 1989.. 1 omslag.
1063
Stukken betreffende publiciteit. Met foto. 1980, 2003, z.j..
424
Artikelen en knipsels betreffende het leven van Catharine van Tussenbroek. z.j, 1947, 1987, 1993, 1995.. 1 omslag.
NB. Zie ook het persoonsarchief van Catharine van Tussenbroek aanwezig bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Stichting Het Charlotte Jacobs Studiefonds.
425
Correspondentie met de stichting Het Charlotte Jacobs Studiefonds, onder meer statuten, jaarverslagen en notulen van vergaderingen. 1948-1949, 1973-1992, 1995-1996, 1999, 2003, z.j.. 1 omslag.

Hanneke van Holk fonds.
426
Stukken betreffende het fonds en het beheer door de 'Hanneke van Holkcommissie'. Met correspondentie (1996-1997) over de zaak aangespannen door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) omtrent het vermeende handelen van het fonds in strijd met de wetgeving bij de toekenning van beurzen alleen aan gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen. Met foto. 1990-1994, 1996-2000, 2003.. 1 pak.
NB. Het fonds heeft haar taak het toekennen van beurzen beëindigd in 2001.
427
Foto's van de bijeenkomst gehouden op 25 januari 1992 ter gelegenheid van de toekenning van de beurzen. 1992.. 1 map.

Stichting Jo Kolk Studiefonds.
428
Agenda's en verslagen van bestuursvergaderingen van de Stichting Jo Kolk Studiefonds. Met bijlagen. 2001-2009.. 1 omslag.
429
Correspondentie van de Stichting Jo Kolk Studiefonds. 1999-2009.. 1 omslag.
430
Jaarverslagen 2002-2010 van de Stichting Jo Kolk Studiefonds. Met lijsten van de jaarlijks toegekende bijdragen. 2003-2011.. 1 omslag.
431
Stukken betreffende de organisatie van de Stichting Jo Kolk Studiefonds. Met statuten van de oprichting op 14 augustus 1998 en de statutenwijziging 5 februari 2003. 1998, 2003.. 1 omslag.
432
Financieel overzicht 2002 en jaarrekeningen over 1998, 2003-2009 van de Stichting Jo Kolk Studiefonds. 1999, 2003-2010.. 1 omslag.
433
Correspondentie betreffende de goedkeuring van het hoofdbestuur aan de toekenning van beurzen door van de Stichting Jo Kolk Studiefonds. 2001.. 1 omslag.
434*
Stukken betreffende beurzen verleend aan deelnemers van IFUW conferenties in 2004, 2007 en 2010. Met verslagen van de conferenties. 2003-2010.. 1 omslag.

Stichting Bernardijn ten Zeldam.
NB. De stichting is opgericht op 28 december 1984 op initiatief van de Commissie Emancipatiezaken (CEZ).
435
(Financiele) correspondentie van de Stichting Bernardijn ten Zeldam. 1982-2003.. 1 omslag.
436
Stukken betreffende de organisatie van de Stichting Bernardijn ten Zeldam. Met de oprichtingsstatuten. 1983-1985, z.j.. 1 omslag.
437
Stukken betreffende de lezingen door de Stichting Bernardijn ten Zeldam om de twee jaar georganiseerd. 1986-1992, 1997, 1999.. 1 omslag.

Beroepenvoorlichting.
438-440
Agenda's en notulen van vergaderingen, tevens van de jaarvergaderingen met de organisatrices, met bijbehorende stukken. 1955-1988.. 3 pakken.
438
1955-1980..
439
1981-1982, 1985-1988..
440
1989-1992, 1995..
441-442
Correspondentie van het hoofdbestuur en de commissie/stichting. 1927-1987.. 2 pakken.
441
1927, 1936-1940, 1946-1958..
442
1959-1987..
443
Jaarverslagen van de commissie/stichting. 1940, 1948-1987, 1990.. 1 omslag.
444
Jaarverslag van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting over 1974. Met een jaarverslag van de Nederlandse Vrouwen Raad-vertegenwoordiger in de Raad over 1981.. 1 omslag.
445
Nota's over de (toekomstige) doelstellingen en taken van de commissie, onder meer 1935-1975 Veertig jaar trekpaard van drs. L.J.Th. Kuenen-Janssens. Met aantekeningen over de historie van de commissie 1982. 1975-1986.. 1 omslag.
446
Stukken betreffende de samenstelling van de commissie, met lijsten van centra van de beroepsvoorlichting en van organisatrices. 1947, 1955-[1981].. 1 omslag.
447
Stukken betreffende een mogelijke wijziging van de organisatiestructuur. 1976.. 1 omslag.
448
Akte van oprichting op 1 december 1983 van de Stichting Studie- en Beroepenvoorlichting in het bijzonder voor meisjes en vrouwen. Met voorbereidende stukken. 1981-1983.. 1 omslag.
449
Circulaire over de voortzetting van de Commissie Studie- en Beroepenvoorlichting als Stichting Studie- en Beroepenvoorlichting. 1984.. 1 stuk.
450
Stukken betreffende de aanvraag voor subsidie en financiële ondersteuning. 1964-1980.. 1 pak.
451
Stukken betreffende de organisatie van informatiebijeenkomsten, cursussen, tentoonstellingen en dergelijke ten behoeve van de voorlichting van meisjes. 1941, 1948-1987, [1996?].. 1 pak.
452
Verslagen van de bijeenkomsten voor beroepsvoorlichting van de afdelingen. Met foto's van de afdeling Eindhoven, 1964. 1958-1966.. 1 pak.
453
Stukken betreffende de uitgave door de commissie/stichting van brochures, publicaties en affiches ten behoeve van de voorlichting van meisjes. Met foto's. 1939-1987.. 1 pak.
454
Brochures beroepenvoorlichting VVAO. 1947-1948, 1952, 1956, 1958-1965, 1967-1981.. 1 pak.
455
Ingekomen stukken met verzoeken om inlichtingen over opleidingen en beroepen. 1962-1965.. 1 pak.
456
Brieven, aantekeningen, publicaties en lezingen van drs. L.J.Th. Kuenen-Janssens, voorzitter van de commissie Beroepenvoorlichting. 1963-1978.. 1 pak.
457
Stukken betreffende het Drie-urenplan, teneinde niet werkende gehuwde vrouwen in te schakelen in het (middelbaar) onderwijs/vhmo wegens een groot tekort aan docenten tussen 1959 en1960. 1959-1961, 1966.. 1 omslag.
458
Commentaar van de Stichting Studie- en Beroepenvoorlichting op de regionale herstructurering beroepskeuze-organisaties en Onderwijs-Arbeid en de oprichting van een landelijk dienstverlenend centrum. 1989-1990.. 1 omslag.
459
Stukken betreffende de landelijke netwerkavond 'Keuzebegeleiding en toekomst-oriëntatie van meisjes en vrouwen gehouden op 25 maart 1993. 1993.. 1 omslag.
460
Stukken van de Stuurgroep van het Landelijk Netwerk Emancipatoire Studie-en Beroepskeuzevoorlichting. Met stukken van de afwikkeling van haar voorganger Stichting Studie- en Beroepenvoorlichting. 1994.. 1 omslag.

Persoonlijke ontwikkeling.
461
Verslagen van communicatieworkshops, georganiseerd door de emancipatiewerker. 1983-1987.. 1 omslag.
462
Agenda's en verslagen van bijeenkomsten van begeleidsters van workshops. 1986-1988.. 1 omslag.
463-464
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Werkgroep Persoonlijke Ontwikkeling, vanaf 1990? Werkgroep Workshops genaamd. Met bijlagen. 1989-2003.. 2 omslagen.
463
1989-2000..
464
2001-2003..
465
Jaarverslagen en activiteitenplannen van de Werkgroep Persoonlijke Ontwikkeling. 1989-2003.. 1 omslag.
466
Correspondentie van de Werkgroep Persoonlijke Ontwikkeling. 1987-2000.. 1 omslag.
467
Correspondentie van het hoofdbestuur met het bestuur van de VVAO afdeling Arnhem en derden betreffende de ontwikkeling en het gebruik van het VVAO-Netwerkspel om te leren netwerken. 1991-1995.. 1 omslag.
468-469
Folders en materiaal voor workshops ontwikkeld door trainsters van de VVAO ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van haar leden. z.j., 1984-1985, 1987,1989, 1998, 2003-2004.. 2 pakken.
468
pak 1..
469
pak 2..
470
Stukken betreffende het opbouwen van netwerken.1990, 1992.. 2 stukken.
471-478
Stukken betreffende gehouden workshops. 1983, 1985,1987, 1999-2003, 2005-2006.. 6 omslagen en 2 pakken.
471
1983, 1985,1987..
472
1997..
473
1998..
474
1999. (pak).
475
2000. (pak).
476
2001..
477
2002-2003..
478
2005-2006..
479
Bericht betreffende de godinnengroep van Peetje Prakke. 2001.. 1 stuk.
480
Namenlijst van trainers en van het bestuur van de werkgroep Workshops. 2005-2006.. 2 stukken.

Interculturalisatie.
481
Stukken betreffende de oprichting, structuur en doelstelling van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). 2000-2003, 2006.. 1 omslag.
482
Stukken betreffende de algemene vergaderingen van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). 2001-2005.. 1 omslag.
483
Stukken betreffende de vergaderingen van de Stuurgroep van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). 2002-2005.. 1 omslag.
484-485
Correspondentie van de Coördinator Internationale aangelegenheden (CIR) met leden van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). 2002-2006.. 2 omslagen.
484
2002-2003..
485
2004-2006..
486
Correspondentie betreffende de deelname van leden van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC) aan conferenties. 2002-2003.. 1 omslag.
487
Jaarverslagen en stukken betreffende de jaarverslagen 2001-2002 en 2005 van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). 2002-2003, 2005-2006.. 1 omslag.
488
Stukken betreffende projectplannen van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). 2003.. 1 omslag.
489
Stukken betreffende de bestuurswisseling binnen de WIC in 2010 en de taakverdeling tussen voorzitter en secretaris. 2009.. 2 stukken.
490
Ledenlijsten van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). [2003, 2005].. 1 omslag.
491
Stukken betreffende verslaglegging van activiteiten van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC) in ‘Mededelingen’ en in de convocaten van de verschillende afdelingen. 2001-2003.. 1 omslag.
492
Stukken betreffende enquêtes van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC) ten aanzien van etnische diversiteit binnen de VVAO. 2001, 2004.. 3 stukken.
493
Stukken betreffende de samenwerking van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC) met de Vluchtelingen Vrouwen raad en Landelijke vereniging van Afghaanse vrouwen in het kader van de oprichting van een “Internationale groep vrouwen’. 2005.. 1 omslag.
494
Stukken betreffende de deelname van de Werkgroep Interculturalisatie (WIC) aan de viering van het 85-jarig bestaan van de VVAO in 2003 door middel van een workshop. 2002-2003.. 1 omslag.
495
Stukken betreffende de Netwerkconferentie 'In het teken van succes' op 12 november 2005 georganiseerd door de Werkgroep Interculturalisatie (WIC) in samenwerking met de VVAO afdeling Amsterdam. 2005.. 1 omslag.
496
Stukken betreffende de bijeenkomst 'Empowerment door mentoraat ' op 19 januari 2006 en de oprichting van de werkgroep ‘Empowerment’ door de Werkgroep Interculturalisatie (WIC). 2006.. 1 omslag.

Arbeid.
497
Notulen van het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. 1934-1949.. 1 omslag.
NB. Het Comité is in januari 1935 opgericht door zes vrouwenverenigingen, voorafgegaan door een semi-permanente commissie. Het initiatief voor de oprichting van dit Comité werd in 1933 genomen door Rosa Manus, presidente van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap.
498-499
Correspondentie met het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. Met bijlagen. 1933-1952.. 2 omslagen.
498
1933-1934..
499
1935-1938, 1946-1952..
500
Stukken betreffende de toelating van vrouwen tot de rechterlijke macht. 1940.. 1 omslag.
501
Stukken betreffende de samenstelling van de commissie ter bestudering van het onderwerp 'The access of women to the teaching profession'. 1958.. 1 omslag.
502
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ter bestudering van het dreigend vrouwentekort op de arbeidsmarkt. 1960-1962.. 1 omslag.
NB. De commissie ter bestudering van het dreigend vrouwentekort op de arbeidsmarkt is in 1961 ingesteld met de opdracht de rapporten van de afdelingen over dit onderwerp te bestuderen en een eindrapport op te stellen. Een lid van het hoofdbestuur had zitting in deze commissie.
503
Verslagen van de afdelingen en het eindverslag van de commissie naar aanleiding van schriftelijke vragen van het hoofdbestuur over het dreigend vrouwentekort op de arbeidsmarkt. 1961.. 1 pak.
504
Documentatie betreffende het dreigend vrouwentekort op de arbeidsmarkt. 1960-1964, 1972.. 1 pak.
505
Rapporten uitgebracht door de VVAO en andere vrouwenverenigingen over het onderwerp 'Arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin'. Met retroakta vanaf 1948. 1964-1969.. 1 pak.
506
Stukken betreffende een commissie, samengesteld door de Nationale Unie der Nederlandse Soroptimist Clubs, de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, en de VVAO, ter bestudering van de Raamwet voor de verplichte verzekering van beoefenaars van vrije beroepen. 1968.. 1 omslag.
507
Jaarverslagen van de commissie Kinderspeelzalen. 1968-1973.. 1 omslag.
508
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie Kinderspeelzalen. Met bijlagen. 1968-1970.. 1 omslag.
509
Stukken betreffende de Lustrumfondscommissie ten behoeve van een onderzoek naar de wenselijkheid van kinderdagverblijven en halvedag-kinderspeelzalen van kinderen van 2 tot en met 4 jaar en betreffende de Commissie VVAO Kinderspeelzalen. 1968-1971.. 1 omslag.
510
Stukken betreffende het 'VVAO Ambivalentie-project' met betrekking tot beroepsarbeid voor vrouwen. 1977-1980.. 1 omslag.
511
Stukken betreffende bemoeienissen van de VVAO met het onderwerp 'Vrouwen en werkgelegenheid'. 1977-1983.. 1 omslag.
512
Stukken betreffende het vraagstuk rondom de regeling in de Algemene Ouderdoms Wet van de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen. 1978.. 1 omslag.
513
Rapport 'Deeltijdarbeid op hoger niveau', conclusies van het project 'Deeltijd-functie onderzoek' in de afdelingen Arnhem, Nijmegen en Wageningen van de VVAO, 1978. Met bijlagen. (1972), 1976-1984.. 1 omslag.
514
Stukken betreffende bevordering van het aantal vrouwelijke commissarissen. 1979-1984.. 1 omslag.
515
Akte van volmacht door het bestuur van de VVAO ten behoeve van M.B.A. Kruijer-Haringhuizen om de vereniging te vertegenwoordigen bij vergaderingen van de werkgeversvereniging Emancipatorisch Vrouwen Werk. 1987.. 1 stuk.
516
Stukken betreffende standpunten van de VVAO inzake economische zelfstandigheid. 1990-1991.. 1 omslag.
517-518
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie Arbeid, met werkplannen en begrotingen. 1982-1993.. 2 pakken.
517
1982-1987..
518
1988-1993..
519
Notulen van vergaderingen van de commissie Arbeid, met agenda's. 1983-1991.. 1 pak.
520
Jaarverslagen van de commissie Arbeid. 1984-1994.. 1 omslag.
521
Stukken betreffende de instelling, taakomschrijving en samenstelling van de commissie Arbeid. 1982-1989.. 1 omslag.
522
Stukken betreffende de samenwerking met de Stichting Inzet te Utrecht, met een verslag van de sollicitatietraining Vrouwen en Arbeidsmarkt. 1986-1987.. 1 omslag.
523
Stukken betreffende de Werkgroep Volwassen Educatie. 1986.. 1 omslag.
524
Stukken betreffende toetreding tot en vertegenwoordiging in het Breed Platform van Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid. 1984-1985.. 1 omslag.
525
Correspondentie met het Breed Platform. 1984-1987.. 1 omslag.
526
Stukken betreffende het onderzoek 'Knelpunten van herintredende vrouwen met een universitaire opleiding: Wat vindt de arbeidsmarkt? Welke oplossingen zijn mogelijk?' in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. 1991, 1993.. 1 omslag.
527
Stukken betreffende het project 'Modellenonderzoek' naar een herziening van de organisatie van arbeid ten einde betaalde arbeid en zorgtaken beter te kunnen combineren. Met verslagen van de commissie Modellenonderzoek 1991-1992. 1990-1995.. 1 omslag.
NB. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in het rapport Deeltijd: verleden tijd of toekomst?, 1994.
528
Programma en verslag van de studiemiddag 'Carrière & kinderen: hoe is het mogelijk?' georganiseerd door de Projectgroep Niet Reguliere Arbeidspatronen (NRA) op 8 november 1996. Met het verslag van het verkennend onderzoek 'Carrière & kinderen: hoe is het mogelijk?', mei 1997. 1996-1997.. 1 omslag.

Onderwijs.
529
Stukken betreffende protesten van de VVAO tegen de bezuinigingsplannen van de gemeenten Den Haag en Utrecht ten aanzien van de meisjeslycea. 1935.. 1 omslag.
530
Stukken betreffende de werkzaamheden van de VVAO commissie ad hoc ter bestudering van het vraagstuk van het doubleren. 1948-1951.. 1 omslag.
531
Rapport opgesteld door het hoofdbestuur voor de Staatscommissie tot herziening van het Hoger Onderwijs aan de hand van een enquête in de afdelingen. Met bijlagen. 1946-1947.. 1 omslag.
532
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ter bestudering van het Ontwerp Hoger Onderwijswet. 1951-1953.. 1 omslag.
533
Stukken betreffende het plan van de Rijksuniversiteit Leiden voor de instelling van een interfacultair baccalaureaat, en het naar aanleiding daarvan door de VVAO uitgebrachte rapport. 1959-1961.. 1 omslag.
534
Correspondentie inzake het voorstel van de Kommissie 'Women's Studies' aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) tot het inrichten van een vakgroep Vrouwenstudies aan de Nederlandse universiteiten. 1976.. 1 omslag.
535
Notulen van vergaderingen van de Onderwijscommissie. 1981-1987, 1989-1990.. 1 omslag.
536
Jaarverslag van de Onderwijscommissie over 1987. Met een jaarverslag van de werkgroep Hoger Onderwijs over 1988. 1988-1989.. 1 omslag.
537
Stukken betreffende de samenstelling van de Onderwijscommissie. 1988.. 1 omslag.
538
Stukken betreffende de werkzaamheden van de Onderwijscommissie. 1963-1988, 1991.. 1 pak.
539
Stukken betreffende de door een VVAO-werkgroep uitgebrachte commentaren op de nota's 'Contouren van een toekomstig onderwijs-bestel' en 'Hoger Onderwijs in de toekomst'. 1975-1978.. 1 omslag.
540
Correspondentie van de commissie Onderwijs. 1978, 1989-1991.. 1 omslag.
541
Correspondentie van het hoofdbestuur met de Werkgroep Volwassenen educatie. 1984-1987.. 1 omslag.
542
Correspondentie met de Academische Raad en een door hem ingestelde werkgroep Problematiek Afgestudeerden Hoger Onderwijs (PAHO) inzake door deze werkgroep uit te brengen voorstellen voor de instelling van een commissie-PAHO. Met bijlagen. 1978-1979.. 1 omslag.
543-548
Notulen van vergaderingen van de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO). 1977-1991.. 4 omslagen en 2 pakken.
543
1977-1986..
544
1987..
545
1988. (pak).
546
1989..
547
1990. (pak).
548
1991..
549
Stukken ontvangen en opgemaakt door de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO). 1977-1989, z.j.. 1 pak.
550
Correspondentie met de Academische Raad en haar bureau voor het Post-academisch onderwijs, en met wetenschappelijke instellingen inzake kwesties betreffende het post-academisch onderwijs en de participatie van de VVAO in de commissie voor het post-academisch onderwijs, en de in te stellen voorbereidingscommissies. 1972-1979.. 1 omslag.
551
Jaarverslagen van de commissie commissie Post-academisch Onderwijs (PAO) over 1989 en 1990. Met het activiteitenplan voor 1991. 1989-1991.. 3 stukken.
552
Stukken betreffende de samenstelling van de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO). 1982-1988.. 1 omslag.
553
Stukken betreffende het beleid en de werkzaamheden van de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO). 1977-1987, z.j.. 1 omslag.
NB. Zie voor het beleid voor 1988-1990 nr. 231.
554
Stukken betreffende het studie-onderwerp postacademisch onderwijs. 1962-1965, 1976-1977.. 1 omslag.
555
Verslag van het hoofdbestuur naar aanleiding van een enquête, gehouden in de afdelingen over het studie-onderwerp postacademisch onderwijs. Met bijlagen. 1963.. 1 omslag.
556
Stukken betreffende een door de VVAO georganiseerd onderzoek naar de speciale behoeften van vrouwelijke academici aan postacademisch onderzoek. 1976-1978.. 1 omslag.
557
Stukken betreffende projectaanvragen door de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO) voor subsidie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1976-1992.. 1 omslag.
558
Stukken betreffende de uitgave door de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO) van het rapport 'Wijze uilen of huismussen: de positie van vrouwen met een universitaire opleiding en Post Academisch Onderwijs', en betreffende de naar aanleiding daarvan gehouden bijeenkomsten met andere organen op het gebied van post-academisch onderwijs. 1980-1985.. 1 omslag.
559
Knipselkrant: informatie rondom postacademisch onderwijs en vrouwen, uitgegeven door de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO). 1984-1989.. 1 omslag.
NB. Bevat onder meer jrg. 4 (1988) nr.2 waarin de doelstellingen en werkzaamheden over 1988-1990 vermeld staan.
560
Stukken betreffende het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) en de reactie van de VVAO hierop. 1987-1988.. 1 omslag.
561
Stukken betreffende de (voorbereiding van de) presentatie op 26 mei 1987 van het rapport Doorstuderen: de positie van vrouwelijke afgestudeerden in de tweede fase van het tertiair onderwijs en het postacademisch onderwijs door C.M. Bouma in opdracht van de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO). 1987.. 1 omslag.
562
Stukken betreffende het door de Onderwijscommissie uitgebrachte commentaar op de nota 'De Open Universiteit in grote lijnen'. 1977-1979.. 1 omslag.
563
Correspondentie inzake bestuurlijke contacten tussen de VVAO en de Open Universiteit te Heerlen. 1982-1987.. 1 omslag.
564
Stukken betreffende de studiedag 'Doorstuderen... in de markt; hoe komen vrouwen op de arbeidsmarkt en hoe handhaven zij zich daar' georganiseerd door de commissie Post-academisch Onderwijs (PAO) op 15 december 1990. 1990.. 1 omslag.
565
Verslagen van bijeenkomsten van de VVAO-commissie Micro-electronica, alsmede stukken betreffende de studiedag 'Onderwijs en Micro-elektronica', gehouden op 14 maart 1981 te Eindhoven. 1980-1981.. 4 stukken.
566
Verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep VVAO en Onderwijs. 2000-2001.. 3 stukken.
567
Jaarverslagen 2002-2003 van de werkgroep Onderwijs. 2003-2004.. 2 stukken.

Tentoonstellingen en congressen.
568
Notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting Congressen VVAO gehouden op 12 juni 1974 en 15 november 1976. 1974, 1976.. 2 stukken.
569
Lijst van Engelse termen en hun Nederlandse vertaling ten behoeve van de deelname aan congressen. c1985.. 1 stuk.
570
Stukken betreffende de deelname van de VVAO aan het ééndaags Vrouwen Congres te Amsterdam. 1946.. 1 omslag.
571
Stukken betreffende deelname van de VVAO aan de tentoonstelling 'De Nederlandse Vrouw 1898-1948'. 1947-1948.. 1 omslag.
572
Stukken betreffende de organisatie van de 'Emancipade', gehouden in het kader van het Jaar van de Vrouw gehouden van 20 mei-8 juni 1975, waar de VVAO aan deelnam. 1974-1975.. 1 omslag.
573
Stukken betreffende het seminar 'Twee carrières op één kussen?' georganiseerd in samenwerking met uitgeverij Leiding en Samenleving op 11 september 1982. 1982.. 3 stukken.
574
Stukken betreffende de registratie van de stichting Congressen VVAO opgericht op 4 november 1969. 1974, 1976,1982-1984, 1989.. 1 omslag.
575
Stukken betreffende het seminar 'Women and Rural development' georganiseerd door de VVAO en de vakgroep Huishoudkunde van de Landbouw hogeschool Wageningen op 6-8 september 1977, na afloop van de 19e IFUW conferentie in Stirling, Schotland. 1976-1978.. 1 pak.
Zie ook inv. nr 820.
576
Stukken betreffende de tweede VVAO seminar 'Impact of urbanization on women's welfare' gehouden op 12-15 augustus 1983. 1983.. 1 omslag.
577
Stukken betreffende het VVAO-congres 'Vrouw-Macht-Strategie' op 9 maart 1985. 1984-1987.. 1 omslag.
578
Stukken betreffende de seminar 'Women have a right to shelter' oftewel de studiedag 'Vrouwen - recht op onderdak, over de habitatproblematiek van vrouwen in krottenwijken in de Derde wereld' gehouden op 31 januari 1987. 1987.. 1 omslag.
579
Stukken betreffende de Global Summit of Women gehouden op 16-19 februari 1994 waar de VVAO aan deelnam. 1994.. 1 omslag.
580
Stukken betreffende (de voorbereiding van) de 4e VN-Wereldvrouwenconferentie en het NGO Forum in Beijing en Huairou september 1995, waar de VVAO aan deelnam. 1994-1996.. 1 pak.
581
Stukken betreffende (bijeenkomsten in het kader van) Beijing+5. 1997, 1999-2000, 2005.. 1 omslag.
582
Stukken betreffende de conferentie ‘Genderperspectief bij vredes- en veiligheidsoperaties’ georganiseerd door de European Women's Lobby op 24 oktober 2003, waar de VVAO aan deelnam. 2003.. 1 omslag.

Nationaliteit van de vrouw.
583
Correspondentie en verslagen van de commissie ter bestudering van de nationaliteit van de gehuwde en huwende vrouw in Nederland. Met voorstukken 1929-1932. 1948-1953.. 1 omslag.
NB. De commissie ter bestudering van de nationaliteit van de gehuwde en huwende vrouw in Nederland is in het leven geroepen na een vraag van het Nederlandse Vrouwen Comité aan de VVAO hierover een preadvies te willen uitbrengen.

Hulpverlening bij watersnoodramp 1953.
584
Stukken betreffende hulp aan de door de watersnood getroffen bevolking van Zeeland. 1953.. 1 omslag.

Burgerplicht voor meisjes.
585
Verslagen van de afdelingen naar aanleiding van schriftelijke vragen van het hoofdbestuur over de mogelijkheid van instelling van een vrijwillige burgerplicht voor meisjes. 1962.. 1 omslag.

Betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken.
586
Stukken betreffende werkzaamheden van de commissie ter bestudering van het bevolkingsvraagstuk. Met voorstukken vanaf 1963. 1966-1968, 1973.. 1 omslag.
NB. De commissie ter bestudering van het bevolkingsvraagstuk is na de IFUW-conferentie te Brisbane in 1965 in het leven geroepen.
587
Verslagen van de afdelingen naar aanleiding van schriftelijke vragen van de commissie betreffende het bevolkingsvraagstuk. 1966.. 1 omslag.
588
Kranten- en tijdschriftartikelen betreffende het bevolkingsvraagstuk. 1966-1967.. 1 omslag.
589
Stukken van dr. Janny M. van Brink als voorzitster van de VVAO (1968-1973) betreffende de problematiek inzake een eventuele adhesiebetuiging door de VVAO aan de Stichting voor Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (STIMEZO) voor de oprichting van een abortuskliniek. 1970-1971.. 1 pak.
590
Stukken betreffende kader-bijeenkomsten Maatschappelijke Discussie Energiebeleid binnen de VVAO, in samenwerking met de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). 1980-1983.. 1 omslag.
591
Stukken betreffende het waarnemerschap van de VVAO in de werkgroep Energie Discussie. 1981-1984.. 1 omslag.
592
Bericht van hoofdbestuurslid-lid Maayke Frese aan het hoofdbestuur waarin zij laat weten de leden van de Tweede Kamer bericht te hebben over de bezorgdheid van de VVAO ten aanzien van de betrokkenheid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) bij de Kabinetsformatie. 2003.. 1 stuk.

Emancipatiezaken.
593
Brieven van het hoofdbestuur aan de colleges van bestuur, universiteitsraden en besturen van faculteiten en sub-faculteiten van de Nederlandse universiteiten en hogescholen met het verzoek om een tijdelijke voorkeursbehandeling van vrouwen bij benoemingen van stafleden en hoogleraren, met reacties van bovengenoemde bestuurscolleges. 1975-1976.. 1 omslag.
594
Correspondentie van het hoofdbestuur betreffende het emancipatiebeleid. 1982-1983.. 1 pak.
595
Stukken betreffende het verzoek van de Wereldbank te Washington aan de VVAO om behulpzaam te zijn bij het aantrekken van meer hoog-opgeleide vrouwen voor zijn staf. 1976-1977.. 1 omslag.
596
Stukken betreffende kadertrainingen voor leden, georganiseerd door de VVAO. Met een foto van de deelnemers aan de eerste kadertraining Bestuurskunde 1977. 1976-1987.. 1 pak.
597
Notities en teksten van lezingen over vrouwenemancipatie en emancipatieonderzoek, opgemaakt door leden van de VVAO. 1976-1981.. 1 omslag.
598-599
Agenda's en notulen van vergaderingen van de commissie Emancipatiezaken (CEZ). 1976-1990, april 1992.. 2 pakken.
598
1976-1983..
599
1984-1990, april 1992..
600-604
Correspondentie van de commissie Emancipatiezaken met het hoofdbestuur en derden. 1976-1991.. 4 pakken en 1 omslag.
NB. Betreft met name kopieën van bij het hoofdbestuur ingekomen stukken en ter info (ten behoeve van de vergadering) toegezonden aan de commissie.
600
1976-1978..
601
1979-1981..
602
1982-1985..
603
1986-1988..
604
1989-1991. (omslag).
605
Jaarverslagen van de commissie Emancipatiezaken over 1977-1988. Met financiële overzichten over 1978-1989. 1978-1990.. 1 omslag.
606
Stukken betreffende het beleid en de werkzaamheden van de commissie Emancipatiezaken. 1976-1989.. 1 omslag.
607
Stukken betreffende de samenstelling van de commissie Emancipatiezaken. 1976-1988.. 1 omslag.
608
Stukken houdende commentaar van de VVAO c.q. de commissie Emancipatiezaken op diverse door de overheid uitgebrachte nota's en rapporten. 1977-1980, 1982, 1984, 1986.. 1 omslag.
609
Stukken betreffende de instelling door de commissie Emancipatiezaken van een werkgroep Taalseksisme. 1978-1979.. 1 omslag.
NB. Voor stukken van deze werkgroep zie inv.nr 674-675.
610
Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van een Klachtenbank voor de inventarisatie van gevallen van discriminatie op grond van geslacht en huwelijkse staat, waarbij de commissie Emancipatiezaken betrokken was. 1978-1981.. 1 pak.
611-612
Stukken betreffende de organisatie van congressen, studiedagen en (interne en externe) cursussen door de commissie Emancipatiezaken. 1977-1988.. 2 pakken.
NB. Zie ook nr. 270 en voor Vrouw Macht en Strategie ook nr. 243.
611
1977-1980..
NB. Betreft onder meer: Emancipatie en Feminisme 19 november 1977; Vrouw en Arts 23 september 1978; Vrouw en Arbeid 20 oktober 1979; Vrouw en Recht 15 nov 1980.
612
1982-1988..
NB. Betreft onder meer: Levensloopbaanplanning 13 maart, 27 maart en 24 april 1982; Kleur Bekennen 26 oktober 1985; Sociale Zekerheid 25 oktober 1986.
613
Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Spiegelgroep met de commissie Emancipatiezaken, met ledenlijsten en bijbehorende stukken. 1978-1988.. 1 pak.
NB. De Spiegelgroep fungeerde als klankbord van de afdelingen van de VVAO bij de commissie Emancipatiezaken.
614-621
Spiegelschriften nrs 1 - 8, gebundelde lezingen ten behoeve van de Spiegelgroep uitgegeven door de Commissie Emancipatiezaken. 1987-1996.. 8 stukken.
614
nr 1: 'Vrouw en Religie'. 1987..
615
nr. 2: 'Vrouwenstudies 1988'. 1989..
616
nr. 3: 'Vrouwenstudies 1989'. 1990..
617
nr 4: 'Afscheid van traditionele verzorgingsarrangementen'. 1991..
618
nr 5: 'Huwelijksrecht'. 1992..
619
nr 6: 'Vrouwengezondheidszorg: VHV'. 1993..
620
nr 7: 'Vrouw politiek Europa'. 1994..
621
nr 8: 'Hoe vrouwelijk is de toekomst?' 1996..
622
Correspondentie van het hoofdbestuur met de landelijke Emancipatie Kommissie, 1976, en diverse regeringsinstanties. 1978-1983.. 1 omslag.
623
Stukken betreffende standpunten op het gebied van emancipatie vanuit verschillende geledingen van de VVAO. 1979-1980, 1990-1993.. 1 omslag.
624
Stukken houdende reacties van commissies en afdelingen op het Nederlands Aktieplan Emancipatiebeleid. 1981.. 1 omslag.
625
Correspondentie met en betreffende de Emancipatieraad. 1982, 1986, 1995.. 1 omslag.
626
Correspondentie van het hoofdbestuur met de Commissie Emancipatiezaken (CEZ). 1983.. 1 omslag.
627
Stukken betreffende de Vrouwentroonrede in verband met het beleidsplan. 1986.. 1 omslag.
627A
Stukken betreffende de VVAO-talentenbank. 1974-1987.. 1 pak.
628
Stukken betreffende contacten met de ministeries van CRM, respectievelijk WVC inzake de subsidiëring van een door de VVAO aan te stellen emancipatiewerker. 1979-1988.. 1 pak.
NB. Betreft onder meer de aanvraag van subsidie voor hetzij het project Perspectief hetzij het project Arbeidsmarkt, waarbij uiteindelijk de keuze op laatstgenoemde is gevallen.
629*
Stukken betreffende benoeming, begeleiding en ontslag van emancipatiewerkers bij de VVAO. 1979-1988.. 1 pak.
630
Stukken betreffende de taak- en werkomschrijving van de emancipatiewerker. 1980-1988.. 1 omslag.
631
Jaarverslagen en eindverslag van het Emancipatiewerkersproject. 1980-1987.. 1 pak.
632
Stukken betreffende de werkzaamheden van de emancipatiewerker. 1979-1987.. 1 pak.
NB. Zie ook nrs. 142 en 288.
633
Stukken betreffende het rapport Kiezen of Verliezen, emancipatie in beleid en praktijk van de VVAO. 1980-1981.. 1 omslag.
634
Stukken betreffende de door de VVAO georganiseerde actie 'Een minister voor Emancipatiezaken'. 1985-1987.. 1 omslag.
635
Stukken betreffende het project 'Partners en Levensloopbaanplanning'. 1986-1988.. 1 omslag.
636
Besluitenlijsten van bijeenkomsten van de Begeleidingscommissie emancipatiewerker. 1980-1981, 1984-1987.. 1 omslag.
637
Stukken ingekomen bij en uitgegaan van de Begeleidingscommissie emancipatiewerker. 1980-1981, 1984-1987.. 1 omslag.
638-639
Stukken betreffende het project 'Arbeidsmarkt' van de emancipatiewerker. 1988-1990.. 1 pak en 1 omslag.
NB. Het project startte op 1 januari 1988. Zie ook de stukken betreffende emancipatiewerkers in nrs. 278-282.
638
1987-1988..
639
1989-1990. (pak).
640
Notulen en agenda's van vergaderingen van de Begeleidingscommissie project Arbeidsmarkt, met verslag over de periode april-december. 1988.. 1 omslag.
641
Correspondentie van de emancipatiewerker met belangstellenden over het project Arbeidsmarkt. 1988-1989.. 1 pak.
642
Stukken betreffende de VVAO-themadag Kinderopvang op 24 juni 2006 georganiseerd door de Werkgroep Kinderopvang van de VVAO afdeling Amsterdam. 2006.. 1 pak.
643
Stukken betreffende de aanwezigheid van Annelies Verstand, staatssecretaris van Sociale Zaken bij de algemene ledenvergadering van 19 mei 2001 teneinde inzicht te krijgen betreffende het uitgezette emancipatiebeleid van de minister. 2001.. 1 omslag.

Ontwikkelingssamenwerking.
In 2003 heeft WIC de stap gezet van inhoudelijke verdieping en interculturele scholing naar actief werven van nieuwe leden uit nieuwe doelgroepen. Vanwege deze nieuwe PR activiteiten valt de werkgroep vanaf 2003 onder de sectie Communicatie.
644
Agenda's en notulen van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). 1979-1991.. 1 pak.
NB. Vanaf 1993 verder gegaan als Werkgroep Internationaal Beleid (WIB).
645
Jaarverslagen en activiteitenplannen 1979-1993 van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). 1979-1994.. 1 omslag.
646-649
Correspondentie van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). 1979-1993.. 2 pakken en 2 omslagen.
646
1979-1984. (pak).
647
1985-1988. (pak).
648
1989-1991..
649
1992-1993..
650
Stukken betreffende de instelling van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). Met stukken betreffende deelname aan bijeenkomsten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 1976-1977. 1978-1979.. 1 omslag.
651
Stukken betreffende de samenstelling van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). 1981, 1983-1991.. 1 omslag.
652
Financiële stukken van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). 1988-1993.. 1 omslag.
653
Overzichten en brochure van de doelstellingen en de werkzaamheden van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). 1983-1988, z.j.. 1 omslag.
654
Stukken betreffende (de organisatie van) studiedagen door de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS). 1982-1988, 1991, 1993.. 1 pak.
Stukken betreffende het commentaar van Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) op de aanbeveling van de Nationale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ten aanzien van vrouwenbesnijdenis. 1980-1982.
1980-1982.. 1 omslag .
656
Stukken van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Centrum. Met stukken van de studiedag 'Urbanisatie in de Derde wereld' georganiseerd door de Werkgroep op 27 november 1982. Met twee foto's. 1979-1980, 1982, 1985.. 1 omslag.
NB. In 1979 werden naast de (nationale) Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) ook de regionale Werkgroepen Ontwikkelingssamenwerking Centrum en West ingesteld.
657
Correspondentie van de Werkgroep Internationaal Beleid (WIB). 1994.. 3 stukken.
NB. Vanaf 1995 Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS) genaamd.
658
Financiële stukken van de Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) genaamd. 1994.. 1 omslag.
659
Stukken van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS). Met het evaluatierapport Tip van de sluier WOS 1995-1998. 1994-1999.. 1 omslag.
NB. Het evaluatierapport markeerde de afsluiting van de activiteiten van de WOS per 1 januari 2000. Conclusie was dat de wederzijdse beeldvorming van Nederlandse en allochtone vrouwen in Nederland niet strookte met de feiten. De Werkgroep Interculturalisatie (WIC) is vanuit dat gegeven begin 2000 opgericht om op deze wijze de multiculturaliteit van onze samenleving ook binnen de VVAO te bevorderen. Zie inv. nrs 481-496.

Midden- en Oost-Europa.
660
Agenda's en notulen van de Projectgroep Oost-Europa (POE). 1993-2000.. 1 omslag.
NB. De Projectgroep Oost-Europa, ook wel Werkgroep Oost-Europa genaamd, stelde zich ten doel de positie van vrouwen in Midden-en Oost-Europa te verbeteren door het ontwikkelen van contacten en partnerships tussen de VVAO en zusterverenigingen in Midden- en Oost-Europa de zogeheten National Federations' Associations (NFA'S in Central and Eastern European Countries (CEEC), daarbij gebruikmakend van het IFUW lidmaatschap van de VVAO.
661
Correspondentie van de Projectgroep Oost-Europa (POE). 1993-1999.. 1 pak.
662
Jaarverslagen 1994-1999, werkplan 1997 en het verslag en de evaluatie van de projectgroep Oost-Europa 1994-1997. 1995-2000.. 1 omslag.
663
Stukken betreffende de oprichting van de landelijke werkgroep Oost-Europa tijdens de Landelijke netwerkavond Oost-Europa gehouden op 9 februari 1994. 1994.. 1 omslag.
664
Stukken betreffende de samenstelling van de Projectgroep Oost-Europa. 1995, 1998.. 2 stukken.
Samenvatting van het overleg van de Coördinator Internationale aangelegenheden (CIR) en de Projectgroep Oost-Europa op 16 april 1997. 1997.
1997.. 1 stuk .
666
Stukken opgemaakt door Andrea Wolff, als voormalig lid van de Projectgroep Oost-Europa betreffende de werkzaamheden van de Projectgroep. 2008.. 2 stukken.
667
Stukken betreffende de organisatie van de workshop 'Women's access to employment in Central and Eastern European countries' door de projectgroep tijdens het NGO Forum 94 for the ECE Region in Wenen op 13-15 October 1994. 1994.. 1 omslag.
668
Stukken betreffende de workshop 'Partnership between university women in the ECE region' georganiseerd door de projectgroep tijdens de IFUW-conferentie in Japan op 22 augustus 1995. 1995-1996.. 1 omslag.
669
Stukken betreffende de deelname van de Projectgroep Oost-Europa aan de bijeenkomst 'Midden - en Oost-Europadag' georganiseerd door het Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs op 14 november 1996. 1996.. 1 omslag.
670
Stukken betreffende de organisatie van het seminar 'Starting your own business' door de Projectgroep Oost-Europa, voorafgaand aan het University Women of Europe (UWE) congres 'Gender and development in Europe', 12-15 september 1997. 1997-1998.. 1 omslag.
671
Stukken betreffende het opzetten van een internationale workshop door de Projectgroep Oost-Europa bij de IFUW-conferentie in Graz. Met een verslag van verschillende workshops tijdens de conferentie. 1997-1998.. 1 omslag.
672
Stukken betreffende het organiseren van correspondentenavonden door de werkgroep Oost-Europa. 1995-1997.. 1 omslag.
673
Stukken betreffende het onderhouden van contacten met correspondenten van de Projectgroep Oost-Europa. 1995-1997.. 1 omslag.

Taalseksisme.
674-675
Stukken betreffende de Werkgroep Taalseksisme. 1977-1983.. 2 pakken.
674
1977-1980..
675
1981-1983..
NB. Opgericht in 1978 en in 1982 pgehouden te bestaan; doel was het signaleren en bestrijden van seksistisch taalgebruik.

Internationale Aangelegenheden.

Commissie voor Internationale Aangelegenheden (CIA).
676-683
(Concept) agenda's en verslagen van de Commissie Internationale Aangelegenheden (CIA). Met bijlagen. 1951-1973, 1976, 1980-1992, 1994.. 7 omslagen en 1 pak.
NB. De Commissie Internationale Aangelegenheden (CIA) was een adviescollege ten behoeve van het Hoofdbestuur, Coördinator Internationale Relaties (CIR) en de Coördinator Europese Relaties (CER). In 1995 werd de naam van de CIA veranderd in Werkgroep Internationale Aangelegenheden (WIA).
676
1951-1973, 1976, 1980..
677
1981-1983..
678
1984..
679
1985. (pak).
680
1986..
681
1987-1989..
682
1990-1992..
683
1994..
684-715
Correspondentie van en betreffende de CIA. 1923-1983, 1986-1993.. 24 omslagen, 1 pak en 1 stuk.
NB. In inv.nr. 684 bevindt zich een fotocopie van het oudste reglement van de VVAO. In inv.nr. 687 bevinden zich korte biografieën van dr. Aletta H. Jacobs, dr. Catharine van Tussenbroek, dr. Cornelia C. de Lange en dr. Marianne A. van Herwerden.
684
1923. (stuk).
685
1925, 1927-1932..
686
1933-1940..
687
1945-1946..
688
1947..
689
1948..
690
1949-1950..
691
1951-1953..
692
1954. A-L.
693
1954 M-Z.
694
1955. A-L.
695
1955. M-Z.
696
1956. A-J.
697
1956. K-Z.
698
1957.
699
1958. A-K.
700
1958. L-Z.
701
1959. A-H.
702
1959. I-Z.
703
1960. A-H.
704
1960. I-Z.
705
1961. A-I.
706
1961. J-Z.
707
1962. A-I.
708
1962. J-Z.
709
1963..
710
1964-1974..
711
1975-1976..
712
1977-1978..
713
1979-1983..
714
1986-1987..
715
1988-1993..
716
Brief met felicitaties van het Hoofdbestuur aan Drs. Anje Wiersinga met haar benoeming tot lid van de Commissie Internationale Aangelegenheden. 1990.. 1 stuk.
717
Stukken betreffende de benoeming van een Coördinator European Relations (CER). 1984, 1987-1988.. 1 omslag.
718
Stukken betreffende de werkzaamheden van de CER. 1984-1988.. 1 omslag.
719
Jaarverslagen van de commissie. 1931-1932, 1952, 1954-1971, 1975-1977, 1989, 1991-1993.. 1 omslag.
720
Stukken betreffende de taakomschrijving van de commissie, alsmede de taakverdeling binnen de commissie. 1964, 1981, 1985.. 1 omslag.
721
Overzichten van de werkzaamheden van de commissie. 1986-1987.. 1 omslag.
722
Notulen van de jaarlijkse vergaderingen van het hoofdbestuur met de IFUW-contact-personen in de afdelingen. Met agenda's en presentielijsten. 1964-1970.. 1 omslag.
NB. Met ingang van 1965 werden deze vergaderingen op dezelfde dag en plaats gehouden als die van het hoofdbestuur met de afdelingsbesturen. Vanaf 1971 werden deze vergaderingen gezamenlijk gehouden.
723
Jaarverslagen van en andere stukken betreffende de commissie Buitenlandse bezoekers. 1954-1965.. 1 omslag.
724
Circulaires gericht aan, en correspondentie met de IFUW-contactpersonen. 1956, 1964-1979, 1985-1987.. 1 omslag.
725
Samenvattingen van verslagen van activiteiten van de contactpersonen. 1964-1967, 1969-1970, z.j.. 1 omslag.
726
Lijsten van contactpersonen, met kennisgevingen van mutaties. 1964-1977.. 1 omslag.
727
Verslag door dr. J.A. Zwartz over 10 jaar IFUW-contactpersonen, met concept en aangepaste versie voor Mededelingen. 1974.. 3 stukken.
728
Lijsten van VVAO-leden die in verband met een reis of verblijf in het buitenland om een introductie hebben verzocht bij een zustervereniging. 1961-1967.. 4 stukken.
729
Stukken betreffende de commissie ter bestudering van 'the purpose and program of the IFUW' (reorganisatiecommissie IFUW). 1962-1964.. 1 omslag.
730
Rapport inzake het door de IFUW te voeren beleid, uitgebracht door een VVAO-commissie. 1979-1980.. 1 omslag.
731
Stukken betreffende buitenlandse vrouwen die gebruik makend van een Unesco-studiebeurs enige tijd in Nederland studeren. 1965-1971.. 1 omslag.

Sectie Internationale Aangelegenheden (SIA).
732
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Sectie Internationale Aangelegenheden (SIA), met werkplannen van 1993-1996, 1998, 2000. 1993-1998, 2000-2001.. 1 omslag.
NB. In 1993 na de herstructurering van de VVAO is de Sectie Externe Contacten ingesteld, welke vervolgens in 1995 van naam is veranderd in Sectie Internationale Aangelegenheden (SIA). Hiertoe behoort ook de Werkgroep Internationale Aangelegenheden (WIA), welke voorheen Commissie voor Internationale Aangelegenheden (CIA) werd genoemd.
733
Jaarverslagen van 1993, 1995, 1997-1999 en het actieplan 2005 van de SIA. 1994, 1996, 1998-2000, 2004.. 1 omslag.
734
Doelstelling en taakomschrijvingen van de SIA. 1996.. 2 stukken.
735
Lijsten van VVAO-leden betrokken bij Internationale Aangelegenheden, UWE, Young Members en IFUW-netwerk. 2001-2002, 2005.. 3 stukken.
736-738
Stukken van de SIA betreffende de netwerkdagen, voorheen IFUW-contactpersonendagen. Met uitnodigingen en verslagen van de netwerkdagen. Met foto's. 1974-2006.. 3 omslagen.
NB. De SIA organiseert tweejaarlijks netwerkdagen voor de internationale contactpersonen van de afdelingen en andere in internationale zaken geinteresseerde VVAO-leden. Daarbij zijn de regelmatig terugkerende thema’s IFUW, UWE, internationale activiteiten van de afdelingen en van de werk- en projectgroepen van de SIA.
736
1974-1995..
737
1996-1999..
738
2000-2006. met foto's..
739
Correspondentie van de Coördinator Internationale Relaties (CIR). 1997-2003, 2006.. 1 pak.
740
Stukken van de Coördinator Internationale Relaties (CIR), op onderwerp geordend. 1999-2005.. 1 pak.
741
Agenda's en verslagen van de Werkgroep Internationale Aangelegenheden (WIA), voorheen Commissie Internationale Aangelegenheden (CIA) genaamd. Met bijlagen. 1995-2002, 2004-2005.. 1 pak.
NB. De WIA adviseert en ondersteunt de VVAO over internationale aangelegenheden.
742
Correspondentie van de Coördinator Internationale Relaties (CIR) met WIA. 2000-2002.. 1 omslag.
743
Stukken betreffende WIA-bijeenkomsten. 2004-2005.. 1 omslag.
744
Correspondentie van de CIR met de Projectgroep Oost-Europa (POE). 2001-2002.. 1 omslag.
745
Verslag van de activiteiten van de op 24 november 2001 afgetreden CIR Audrey Kühler-Oostra door haarzelf opgetekend. 2001.. 1 stuk.
746
Stukken betreffende de door de CIR verzorgde ontvangsten van de Canadese- (CFUW) en Amerikaanse Association of University Women (AAUW) in 1994 en 2002 in het kader van buitenlandse uitwisseling. 2002-2003.. 1 omslag.
747
Stukken betreffende het tegenbezoek van de VVAO in 2005 aan de afdelingen van de Canadese vrouwenorganisatie (CTUW). 2004-2005.. 1 omslag.
748
Stukken betreffende het bezoek van een delegatie van de VVAO aan de Canadian Federation of University Women (CFUW) 29 september-2 oktober 2005. Met foto's. 2005.. 1 omslag.
749
Stukken van en betreffende de (ad hoc) werkgroep Beijing. 1994-1996.. 1 omslag.

Contacten met de afdelingen.

In Nederland.
750-751
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur met de afdelingsbesturen, met agenda's en enkele presentielijsten, vanaf 1971 tevens met de IFUW-contactpersonen. 1947-1985.. 2 omslagen.
750
1947-1970..
751
1971-1985..
752
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Sectie Interne Contacten (SIC). Met stukken van Regio-vergaderingen. 1993-1999, 2001.. 1 omslag.
753
Notulen van het penningmeestersoverleg, met uitnodigingen en bijlagen. 1980-1981, 1984-1987.. 1 omslag.
754-790
Correspondentie met de afdelingen, onder meer toegezonden jaarverslagen, ledenlijsten, reglementen en convocaties. 1930-2005.. 31 pakken en 6 omslagen.
754
Alkmaar. 1974-1994. (omslag).
755
Almelo. 1948-1986, 1989-1994..
756
Amersfoort. 1953-1994, 2004..
757
Amsterdam. 1932-1994, 2003..
758
Apeldoorn. 1954-1994..
759
Arnhem. 1941, 1947-1994..
760
Assen. 1961-1994..
761
Breda. 1950-1994..
762
Delft. 1951-1994..
763
Deventer. 1947-1994..
764
Dordrecht/Gorinchem. 1953-1994..
765
Eindhoven. 1946-1994..
766
Emmen. 1960-1994, 2000. (omslag).
767
Enschede. 1948-1994..
768
Friesland. 1946-1994, 1996, 2001..
769
Gooi- en Eemland. 1947-1997..
770
Gouda e.o. 1972-1994, 1999..
771-772
's-Gravenhage. 1930-1995, 2001-2002. (2 pakken).
773
Groningen. 1934-1994..
774
Haarlem. 1947-1994, 1997..
775
Den Helder. 1968-1971. (omslag).
776
Hengelo. 1948-1994..
777
's-Hertogenbosch. 1949-1994, 2001..
778
Leiden. 1940-1941, 1946-1994, 2003..
779
Lelystad.1989-1994. (omslag).
De afdeling is opgericht in 1989.
780
Maastricht. 1947-1994, 1997-1998, 2000-2001..
781
Nijmegen. 1946-1988..
782
Rotterdam. 1937, 1946-1994..
783
Tilburg. 1951, 1980. (omslag).
784-785
Utrecht. 1932-1994, 1998. (2 pakken).
786
Venlo. 1979-1987, 1990-1991, 2000. (omslag).
787
Wageningen. 1946-1988, 1994,1997..
788
Zeeland. 1954-1994. (omslag).
789
Zutphen. (1948)1953-1994, 2005..
790
Zwolle. 1947-1994..
791
Correspondentie en verslagen van de Initiatiefcommissie. 1947-1951.. 1 omslag.
NB. De Initiatiefcommissie is in 1947 ingesteld om de initiatieven uit de vereniging te bundelen en om met initiatieven voor studieonderwerpen, de leden actief te laten bijdragen aan de vereniging.
792
Correspondentie van het hoofdbestuur met de afdelingen betreffende netwerkavonden. 1991-1994.. 1 omslag.
793
Ingekomen berichten op de electronische VVAO-besturenlijst, veelal betreffende emancipatiezaken. 2000.. 1 omslag.
794
Stukken betreffende reglementen en handleidingen voor de afdelingen. 1937, 1967, 1981, 1983-1985, z.j.. 1 omslag.
795
Circulaires uitgegaan van het hoofdbestuur naar de afdelingen. 1938-1940, 1945-1984, z.j.. 1 pak.
796
Stukken van de commissie 'On status of women'. 1974-1976.. 1 omslag.
NB. De VVAO-commissie 'On status of women' is in 1974 als een Nederlandse parallel van de gelijknamige commissie van de IFUW opgezet. Het doel is de vragen en studieonderwerpen, afkomstig van de IFUW en door het hoofdbestuur aan de commissie ter behandeling doorgegeven, te bespreken in de vereniging. De commissie werd in oktober 1976 opgeheven.
797
Stukken betreffende regio-vertegenwoordiging. 1976-1990, 2000-2006.. 1 omslag.
NB. In december 1977 werd vastgesteld dat de afdelingen opgedeeld werden in 9 regio's I-IX. De regio's VIII en IX betreffen respectievelijk de afdelingen Alkmaar, Amsterdam en Haarlem en de afdelingen Delft, Den Haag en Leiden.
798
Stukken betreffende Besturendagen. 1997-2003, 2005-2006.. 1 omslag.

Buiten Nederland.
799
Correspondentie met de Vereeniging in Indië van Vrouwelijke Oud-studenten VIVOS, met huishoudelijke reglementen, jaarverslagen en ledenlijsten. 1923-1957.. 1 omslag.
800
Viermaandelijkse Mededeelingen van de Vereeniging in Indië van Vrouwelijke Oud-studenten VIVOS jaargang XII, afl. III. 1935.. 1 katern.
801
Correspondentie met, en verslagen van bijeenkomsten van de VIVOS-gerepatrieerden. 1946-1958.. 1 omslag.
802
Geschiedenis van de VIVOS en van de VIVOS-gerepatrieerden, samengesteld door mr. M.F. Drognat Doeve. 1977.. 1 stuk.
803
Correspondentie, met de Vrouwelijke Oud-Studenten Vereniging in de Antillen, met jaarverslagen en ledenlijsten. 1948-1970.. 1 omslag.
804
Correspondentie betreffende een eventuele oprichting van een nieuwe afdeling in Nieuw-Guinea naar voorbeeld van de VIVOS. 1959.. 1 omslag.
805
Correspondentie betreffende een eventuele oprichting van een afdeling in Suriname. 1967, 1976-1977.. 1 omslag.

Contacten met zusterorganisaties in het buitenland.

International Federation of University Women (IFUW).
806-830
Circulaires, verslagen en andere stukken betreffende (de voorbereiding van en deelname aan) de conferenties van de IFUW. Met foto's. 1926-2007.. 16 omslagen en 9 pakken.
806
4e conferentie te Amsterdam. Met foto. 1926..
807
6e conferentie te Edinburgh. 1932..
808
7e conferentie te Krakau. 1936..
809
8e conferentie te Stockholm. 1939..
810
9e conferentie te Toronto. 1947..
811
10e conferentie te Zürich. 1950..
812
11e conferentie te Londen. 1953..
813
12e conferentie te Parijs. 1956..
814
13e conferentie te Helsinki. 1959..
815
14e conferentie te Mexico-city. 1962..
816
15e conferentie te Brisbane. 1965..
817
16e conferentie te Karlsruhe. 1968..
818
17e conferentie te Philadelphia. 1971..
819
18e conferentie te Kyoto. 1972-1974. (pak).
820
19e conferentie te Stirling. 1977. (pak).
821
20e conferentie te Vancouver. 1980. (pak).
822
21e conferentie te Groningen. 1983. (pak).
823
22e conferentie te Christchurch. 1986..
824
23e conferentie te Helsinki. 1989. (pak).
825
24e conferentie te Palo Alto. 1992. (pak).
826
25e conferentie te Yokohama. 1995. (pak).
827
26e conferentie te Graz. 1998. (pak).
828
27e conferentie te Ottawa. 2001. (pak).
829
28e conferentie te Perth. 2004..
830
29e conferentie te Manchester. 2007..
831
Notulen van het Local Arrangements Committee, ingesteld ten behoeve van de IFUW-conferentie in Groningen. 1981-1983.. 1 omslag.
832
Correspondentie van het Cultural Relations Committee (CRC) en het Status of Women Cultural Relations Committee (SWCRC), waar de CIR J. Zwartz aan deelnam als afgevaardigde van de VVAO. 1976-1983.. 1 pak.
833
Correspondentie van het Local Arrangements Committee Groningen, met bijlagen. 1981-1984.. 1 pak.
834-864
Stukken betreffende de council-meetings van de IFUW, waaronder circulaires en verslagen. 1927-1994.. 31 omslagen.
834
10e council-meeting te Wenen. 1927..
835
12e council-meeting te Madrid. 1928..
836
13e council-meeting te Genève. 1929..
837
15e council-meeting te Praag. 1930..
838
16e council-meeting te Wellesley USA. 1931..
839
19e council-meeting te Boedapest. 1934..
840
22e council-meeting te Parijs. 1937..
841
23e council-meeting te Londen. 1938..
842
26e council-meeting te Londen. 1946..
843
31e council-meeting te Oosterbeek. 1951..
844
35e council-meeting te Oslo. 1954..
845
36e council-meeting te Bern. 1955..
846
37e council-meeting te Parijs. 1956..
847
39e [= 38e?] council-meeting te Dublin. 1957..
848
40e council-meeting te Poughkeepsie. 1959..
849
43e council-meeting te Alpbach. 1961..
850
44e en 45e council-meetings te Mexico-city. 1962..
851
46e council-meeting te Londen. 1963..
852
47e council-meeting te Kifissia. 1964..
853
48e en 49e council-meeting te Brisbane. 1965..
854
50e council-meeting te Reykjavik. Met foto van de deelneemsters. 1966..
855
51e council-meeting te New-Delhi. 1967..
856
57e council-meeting te Genève. 1973..
857
58e en 59e council-meetings te Kyoto. 1974..
858
60e council-meeting te Grenoble. 1976..
859
61e en 62e council-meetings te Stirling. 1977..
860
63e council-meeting te Genève. 1979..
861
64e en 65e council-meeting te Vancouver. 1980..
862
69e, council-meeting te Genève. 1985 en 70e en 71e council-meetings te Christchurch. 1985-1986..
863
72e council-meeting te Genève. 1988..
864
78e council-meeting te Genève. 1994..
865
Stukken betreffende de organisatie van een board-meeting van de IFUW in Nederland. 1967.. 1 omslag.
866
Statuten en huishoudelijk reglement van de IFUW. Met commentaar van de VVAO. 1929, 1936, 1938, 1947, 1953, 1956, 1974.. 1 omslag.
867
Stukken houdende geschiedenis en algemene informatie over de IFUW. 1926-1995, 2004.. 1 omslag.
868
Boekje getiteld 30 years V.V.A.O. in the Netherlands presented to the President of the International Federation of University Women on Monday August 7th 1950 at a reception given in Zurich on the occasion of the 30st anniversary of the foundation of the I.F.U.W., 20 p. 1950.. 1 stuk.
869
Programmaboekje van de IFUW Regional Meeting in Europe georganiseerd door de VVAO op 25-28 augustus 1970 met als titel 'The role of communication in the mutual understanding of the European Nations'. 1970.. 1 stuk.
870
In memoriam prof. dr. J. Westerdijk, 1883-1961, presidente van de IFUW (1932-1936). In duplo. 1961.. 1 stuk.
871
Stukken betreffende commentaar van de VVAO op IFUW beleid. 1975-1976, 1979.. 4 stukken.
872
Stukken betreffende een enquête uitgaande van de IFUW over 'The status of university women', samengesteld en verwerkt door mr. M.A. Tellegen. 1936-1937.. 1 omslag.
873
Rapport uitgebracht aan de IFUW over de werkzaamheden van de VVAO inzake vrouwenarbeid en andere maatschappelijke vraagstukken met een lijst van afgestudeerde vrouwen die in hoge openbare functies in Nederland zijn benoemd over de periode. Met bijlage. 1950-1967, [1967].. 1 omslag.
874
Stukken betreffende de voorbereiding voor de bestudering in de afdelingen van het onderwerp 'Human Rights and Responsabilities', thema van de IFUW-conferentie in 1968. 1967.. 3 stukken.
875
Stukken betreffende de IFUW 'Regional Meeting on Literacy, Means of Education' georganiseerd door de Turkish Association of University Women op 20-22 April 1970, waar de VVAO aan deelnam. 1970.. 1 omslag.
876
Stukken betreffende de IFUW 'Regional Meeting in Europe: the role of communication in the mutual understanding of the European Nations. 1970.. 1 omslag.
877
Stukken betreffende het thema voor de IFUW-conferentie in 1971. 1970.. 2 stukken.
878
Stukken betreffende de landelijke VVAO-studiedag 'Enige aspecten van ontwikkelings- en milieuproblematiek', georganiseerd in het kader van het IFUW-studieonderwerp 1971-1974 'Meaning and measurement of Human Progress' gehouden op 29 september 1973 te Utrecht. 1971-1973.. 1 pak.
879
Stukken betreffende een excursie naar Shell Pernis, georganiseerd in het kader van IFUW-studieonderwerp 1971-1974 'Meaning and measurement of Human Progress'. 1973-1974.. 1 omslag.
880
Stukken betreffende de landelijke studiedag van de VVAO over het thema 'Veranderende samenleving - Individuele verantwoordelijkheid', gehouden op 25 september 1976, als voorbereiding op de komende IFUW-conferentie over dit onderwerp. 1975-1976.. 1 omslag.
881
Stukken betreffende de landelijke studiedag van de VVAO, gehouden op 12 april 1980 te Wageningen, over het thema 'Vrouwen en waarden in heden en toekomst', als voorbereiding op de komende IFUW-conferentie over dit onderwerp. 1978-1980.. 1 omslag.
882
Stukken betreffende de vermelding van namen van VVAO vrouwen op de omslag van Mededelingen jrg 67 (2001) nr 5. De vrouwen namen deel als de Nederlandse delegatie tijdens de IFUW-conferentie in Ottawa gehouden op 10-17 augustus 2001. 2001.. 2 stukken.
883
Stukken betreffende de Study and Action Programmes (SAAP) van de IFUW. 1976,1980-1983, 1986-1989.. 1 omslag.
884
Stukken van de voorzitter van de IFUW Fellowships Committee. 1993, 1995.. 3 stukken.
885
Stukken van de Projectgroup Bina Roy Partners in Development Programme. 1995-1999.. 1 omslag.
886
Stukken van de werkgroep 'Verbreding VVAO-draagvlak voor de IFUW'. 1996.. 1 omslag.
887
Stukken betreffende de weigering van de American Association of University Women (AAUW) om hun IFUW lidmaatschapsgelden te betalen en het standpunt van de VVAO in deze opgesteld als voorbereiding op de 26e IFUW-conferentie in Graz in 1998. 1997-1998.. 1 omslag.
888
Foto gemaakt tijdens de toespraak tot de nieuw benoemde ereleden van de IFUW bij het lustrumdiner op 6 maart 1999. 1999.. 1 stuk.
NB. Locatie is niet bekend.
889
Stukken betreffende de viering van de 80e verjaardag van de IFUW gehouden op 25-26 maart 2000 in Genève met als thema 'Past and Present: Incentives for the Future' , waar de VVAO aan deelnam. 2000.. 1 omslag.
890*
Stukken betreffende de werkzaamheden van de vice-voorzitter van de IFUW in de periode 1989-2001. 2001.. 2 stukken.
891
Stukken betreffende de reacties vanwege het opzeggen van het IFUW-lidmaatschap door de AAUW (American Association of University Women), juli 2004, in de aanloop naar de 28e conferentie van de IFUW in Perth. 2004.. 1 omslag.
892-893
Stukken van de 'WayForward Group'. Met berichten binnengekomen via the Way forward discussie-lijst. 1999-2005.. 2 pakken.
892
1999-2002..
893
2003-2005..
894
Stukken betreffende de Task Force ingesteld tijdens de 28e conferentie van de IFUW in Perth. 2004.. 1 omslag.
895
Berichten ingekomen en verstuurd via de IFUW-Connections discussie-lijst. 2003-2006.. 1 omslag.
896
Berichten binnengekomen via de IFUW-networks discussie-lijst. 2006.. 1 omslag.
897
Bericht van de IFUW op 6 december 2005 betreffende belangrijke veranderingen op het IFUW-kantoor in Genève. Met de mededeling dat het statisch archief van de IFUW met behulp van de VVAO naar het archief van het Internationaal Informatiecentrum en Archief van de Vrouwenbeweging (IIAV), de voorloper van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis is verhuisd. 2005.. 1 stuk.

University Women of Europe (UWE).
898
Stukken betreffende de instelling en de werkzaamheden van de Voorbereidingscommissie UWE ten behoeve van de oprichting University Women of Europe in november 1981, 1977-1982, en betreffende bijeenkomsten van de University Women of Europe (Groupe Européen des Femmes Diplômées des Universités GEFDU) 1981-1988. 1977-1988.. 1 pak.
NB. De Voorbereidingscommissie werd in 1978 ingesteld en in 1982 opgeheven.
899-900
Stukken betreffende (de organisatie en/of deelname van de VVAO) aan UWE-Colloquia en UWE vergaderingen. 1987-2006.. 2 pakken.
899
1987-1999..
900
2000-2006.met foto's..
901
Correspondentie van Audrey Kühler-Ooststra, secretaris van de Stuurgroep UWE European Project (EP).. 1 omslag.
902
Stukken betreffende het uitbrengen van steun door de VVAO aan kandidaten voor het voorzitterschap van de UWE. 2000-2001.. 1 omslag.
903
Geprinte adreslijsten van bestuursleden en CERs afkomstig van de UWE-website www.ifuw.org/uwe . 2003.. 1 omslag.
904-907
Stukken betreffende het European Project met workshops voorafgaand aan of tijdens UWE-Colloquia georganiseerd door de Stuurgroep UWE European Project (EP) waarin de VVAO zitting had. 2003-2006.. 3 pakken en 1 omslag
NB. Van 2003-2006 had UWE de aansturing van haar Stuurgroep Europees Project aan de VVAO toevertrouwd. Doel was het stimuleren van thematische samenwerking van de aangesloten landen.
904
2003..
905
Bergen. 2004..
906
Cork. 2005..
907
Den Haag. 2006. (omslag).
908
Stukken betreffende het kandidaatschap voor de opvolgende Steering-group UWE European Project. 2005.. 1 omslag.
909
Stukken betreffende de conferentie 'Empowerment of European women: building peace or conflict?' georganiseerd door de VVAO ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van UWE op 30 september 2006 in Den Haag tijdens de UWE conference 'Peace and Power'. 2006.. 1 omslag.
NB. Zie voor stukken van de UWE conferentie inv.nr 900.
910
Stukken betreffende de deelname van de VVAO bij het opzetten en onderhouden van een website voor UWE. 2004-2005.. 1 omslag.

Bijeenkomsten in internationaal verband.
911
Stukken betreffende een internationale conferentie van IFUW-leden, afkomstig uit de tijdens de oorlog door de Duitsers bezette landen, georganiseerd door de VVAO Amsterdam. Met bijlagen. 1946.. 1 omslag.
912
Stukken betreffende het Europees colloquium van vrouwelijke academici te Brussel. 1960-1961.. 1 omslag.
913
Stukken betreffende internationale conferenties van vrouwelijke ingenieurs en vrouwelijke specialisten in de exacte vakken. 1963-1972, 1983.. 1 omslag.
914-915
Stukken betreffende de organisatie van de 'regional meeting' van Europese IFUW-leden in 1970 te Utrecht. 1969-1970.. 2 pakken.
NB. Ter gelegenheid van deze bijeenkomst zijn in 1970 twee Engelstalige nummers van VVAO periodiek 'Mededelingen' uitgegeven met kleurstelling blauw/zwart in plaats van groen/zwart.
914
pak 1..
915
pak 2..
916
Stukken van dr. Janny M. van Brink als voorzitster van de VVAO (1968-1973) betreffende haar lidmaatschap van de Organisatiecommissie van de Regional Meeting 1970 ten behoeve van de organisatie door de VVAO, van de IFUW Regional Meeting in Europe van 25 tot en met 28 augustus 1970 in Utrecht. 1969-1970.. 1 omslag.
917
Stukken betreffende de deelname aan Europese colloquia, gehouden in 1972 en 1975, georganiseerd door de IFUW-afdelingen in Europa. 1971-1972, 1975.. 1 omslag.
918
Stukken betreffende de bijeenkomsten met de Deutsche Akademikerinnenbund. 1973-1988.. 1 pak.

Zusterverenigingen.
919-964
Correspondentie met zusterverenigingen in het buitenland. 1925-1997.. 46 omslagen.
919
Argentinië. 1959..
920
Australië. 1951-1955, 1965-1969..
921
België. 1937-1976, 1986..
922
Brazilië. 1932, 1958-1968, 1979..
923
Bulgarije. 1927..
924
Canada. 1947, 1952, 1968, 1978-1979..
925
Denemarken. 1938, 1946-1952, 1968..
926
Duitsland. 1926-1931, 1953-1974..
927
Egypte. 1967..
928
El Salvador. 1986..
929
Estland. 1949, 1959-1963..
930
Finland. 1951-1955, 1982..
931
Frankrijk. 1945-1972, 1988..
932
Griekenland. 1948-1957..
933
Groot-Brittannië. 1926, 1929-1938, 1945-1970, 1979, 1984, 1988..
934
Hongarije. 1937-1938..
935
Hong Kong. 1978..
936
Ierland. 1945, 1952, 1975..
937
India. 1951-1955, 1968, 1975-1977, 1987..
938
Iran. 1973, 1978..
939
Israël. 1955-1967..
940
Italië. 1928-1932, 1955-1956, 1963, 1970..
941
Japan. 1968..
942
Joegoslavië. 1938, 1971..
943
Kenia. 1977..
944
Libanon. 1968..
945
Luxemburg. 1932, 1958..
946
Mexico. 1961-1962, 1970, 1979..
947
Nieuw-Zeeland. 1934-1937, 1954-1965..
948
Noorwegen. 1938, 1946-1951, 1967..
949
Oostenrijk. 1928-1937, 1954-1965, 1985..
950
Pakistan. 1956, 1977..
951
Philippijnen. 1956..
952
Polen. 1965..
953
Roemenië. 1991-1997..
954
Sri Lanka. 1963, 1977-1981..
955
Thailand. 1957-1959, 1965..
956
Tsjechoslowakije. 1925-1926..
957
Turkije. 1963, 1969-1970..
958
Uganda. 1966..
959
Verenigde Staten. (1926), 1934-1939, 1945-1971..
960
Zimbabwe. 1963, 1980, 1985..
961
Zuid-Afrika. 1935-1938, 1946-1972..
962
Zuid-Korea. 1965-1968..
963
Zweden. 1947-1949, 1968..
964
Zwitserland. 1938-1980, 1987..
965
Jaarverslagen van zusterverenigingen. 1926-1928.. 1 omslag.
966
Brieven van zusterverenigingen betreffende verzending van voedselpakketten naar Nederland. 1946.. 1 omslag.
967-969
Stukken betreffende de enquête over de vraag of de VVAO contact moet zoeken met de academische vrouwen in Duitsland. 1947.. 2 pakken en 1 omslag.
967
Ingekomen enquêteformulieren. (pak 1).
968
Ingekomen enquêteformulieren. (pak 2).
969
Ingekomen brieven. (omslag).
970
Stukken betreffende een bijeenkomst in Burgsteinfurt van vertegenwoordigsters van Nederlandse en Duitse vrouwenverenigingen onder leiding van drs. J.F. Schouwenaar-Franssen, voorzitter van de VVAO. 1948.. 1 omslag.
971-972
Stukken betreffende de jaarlijkse conferenties van de Deutsche Akademikerinnen Bund en de VVAO. 1968-1982, 1987, 1991, 1998.. 2 omslagen.
971
1968-1975..
972
1976-1982, 1987, 1991, 1998..
973
Stukken betreffende contacten en uitwisselingen tussen leden van de VVAO en het Sovjet Vrouwen Comité. 1970-1977.. 1 omslag.

Contacten met andere vrouwenorganisaties in het binnenland.

Algemeen.
974
Overzichten van de Nederlandse vrouwenorganisaties. 1964.. 1 omslag.

Nationale Vrouwenraad van Nederland.
975
Correspondentie met de Nationale Vrouwenraad. 1928-1940, 1947-1950, 1957, 1963-1975.. 1 omslag.
976
Verslagen van algemene bestuursvergaderingen van de Nationale Vrouwenraad opgemaakt door de vertegenwoordigster van de VVAO. 1933, 1937.. 1 omslag.

Nederlandse Vrouwen Comité (NVC).
977-978
Correspondentie met het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC). 1944-1974.. 2 pakken.
977
1944-1964..
978
1965-1974..
979
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ad hoc van het NVC, ter bestudering van de herziening van de weduwen- en wezenverzekering. 1957.. 1 omslag.
980
Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ad hoc van het NVC, ter bestudering van de pensioengerechtigde leeftijd van de vrouw. Met voorstukken vanaf 1951. 1959-1968.. 1 pak.
981
Stukken betreffende het door het NVC georganiseerde congres 'Arbeid van de vrouw buiten het eigen gezin', waar de VVAO aan deelnam. 1967.. 1 omslag.
982
Stukken ingekomen van de Stichting Informatie- en Documentatiecentrum (IDC) van het NVC. 1969-1976.. 1 omslag.

Interimstichting Samenwerkingsverband Nationale Vrouwenraad, Nederlandse Vrouwen Comité en de Stichting Nederlandse Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening.
983
Correspondentie met de Interimstichting. 1973-1975.. 1 omslag.
984
Toegezonden notulen van de Interimstichting. 1973-1975.. 1 pak.
985
Ingekomen nieuwsbrieven van de Interimstichting. 1973-1975.. 1 omslag.

Stichting Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH).
986
Correspondentie met de Stichting Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH). 1956-1975.. 1 pak.

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).
NB. in 1975 fuseerde de Nationale Vrouwenraad met Het Nederlandse Vrouwen Comité en de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening tot de Nederlandse Vrouwen Raad.
987
Correspondentie van het hoofdbestuur met de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). 1975-1988, 1995.. 1 pak.
988
Stukken betreffende de toekomstige structuur van de NVR. 1978-1982.. 1 omslag.
989
Correspondentie met leden die namens de VVAO benoemd zijn in een NVR-commissie, -werkgroep, of als deelnemer aan een internationaal congres, of die als zodanig zijn voorgedragen. 1978-1980, 1983, 1987, 2002.. 1 omslag.
990
Verslagen door de VVAO-vertegenwoordigster van vergaderingen van het algemeen bestuur van de NVR. 1976-1983, 1987.. 1 omslag.
991
Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de VVAO-leden in provinciale en stedelijke vrouwenraden. 1974-1981, 1987.. 1 omslag.
992
Stukken betreffende deelname aan de tweede en derde wereldconferentie der Verenigde Naties over de positie van de vrouw, respectievelijk gehouden te Kopenhagen in juli 1980 en te Nairobi in juli 1985. 1980, 1985.. 1 pak.

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap..
993
Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. 1945-1975.. 1 pak.
994
Videoband Vrouw en conflict, over het ontstaan, voorkomen van en omgaan met conflicten in vrouwenorganisaties en vrouwengroepen vervaardigd in opdracht van de VVAO en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. Met handleiding en contract. 1987.. 2 stukken.

Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV).
995
Correspondentie met het 'Comité ter Eering van de Nagedachtenis van dr. Aletta H. Jacobs' inzake het Aletta H. Jacobs publicatiefonds, en de oprichting van het IAV. 1930-1935.. 1 omslag.
996
Correspondentie met het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). 1936-1939, 1948-1971, 1976.. 1 omslag.
997
Verslag van een VVAO-lid van de lezing van Mevr. D. Meindersma over 'De vrouw en het gezinsleven in Amerika' gehouden na de Algemeene Vergadering van het Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging op 2 juni 1955. 1955.. 1 stuk.

Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw.
998
Correspondentie met de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw, met bijlagen. 1936-1937, 1954-1968.. 1 omslag.
999
Stukken betreffende de studiedag 'Vrouwen Bouwen Vrouwen Wonen' over de rol die vrouwen spelen of kunnen spelen in het proces van stadsvernieuwing gehouden op 8 oktober 1982. 1981-1984.. 1 pak.

Man Vrouw Maatschappij (MVM).
1000
Correspondentie met Man Vrouw Maatschappij (MVM). 1968-1975.. 1 omslag.

Stichting ter voorkoming van en bevordering Hulpverlening bij Ongewenste Zwangerschap (HOZ).
1001-1002
Correspondentie met de Stichting ter voorkoming van en bevordering Hulpverlening bij Ongewenste Zwangerschap (HOZ), met bijlagen. 1972-1980.. 2 omslagen.
1001
1972-1974..
1002
1975-1980..
1003
Notulen van bestuursvergaderingen van de Stichting HOZ, waar de VVAO zitting had in het Algemeen Bestuur van de Stichting. 1972-1976.. 1 omslag.
1004
Jaarverslagen met financiële jaarverslagen en begrotingen van de Stichting HOZ. 1971-1977.. 1 omslag.
1005
Nieuwsbrieven van de Stichting HOZ. 1972-1976.. 1 omslag.

Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid.
1006
Correspondentie met en betreffende de Associatie voor Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid. 1982-1988.. 1 pak.

Overige organisaties.
1007-1011
Correspondentie met diverse andere vrouwenorganisaties. 1925-2000.. 4 pakken en 1 omslag.
1007
1925-1947..
1008
1948-1956..
1009
1957-1964..
1010
1965-1987..
1011
1995, 1999-2000. (omslag).
1012
Jaarverslagen van verschillende organisaties. 1926-1929, 1938, 1945-1948, 1956-1962, 1974.. 1 pak.

Varia.
1013
Speldje van de VVAO ca.1950. Met bijbehorende correspondentie 1978. ca 1950, 1978.. 1 omslag.