/
You are not logged in

Archief Janneke van Mens-Verhulst (1947-2020) 1976-2004

Identity Area

Collection IDIIAV00000621
Unitdate1976-2004
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.60 m
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Janneke van Mens-Verhulst, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 7 januari 1947 te Ermelo, overleden op 27 november 2020 te Hilversum; studeerde sociale psychologie en pedagogiek/andragologie aan de Universiteit van Amsterdam; werd in 1972 wetenschappelijk medewerkster aan de Universiteit Utrecht: tot 1976 bij de medische en tot 2006 bij de sociale faculteit; was van 1995 tot 2006 bijzonder hoogleraar 'Theorie en praktijk van de Vrouwengezondheidszorg' aan de Universiteit voor Humanistiek; participeerde in de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies (NOV) en was bestuurslid van de Dutch Foundation for Women and Health Research; in haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten heeft zij de bestaande gezondheids(zorg)kennis en -praktijken altijd kritisch benaderd; eerst betrof dit alleen de arts-patient interactie, aanvankelijk nog sekseneutraal gedacht. Rond 1980 verlegde zij haar aandacht naar de behandeling en bejegening van vrouwen in de hulpverlening (en vooral de psychosociale hulpverlening). Na 1992 breidde zij haar interessegebied uit naar sociaal-culturele diversiteit in de zorg, waarbij het naast sekseverschillen ook ging om verschillen in etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en klasse; na haar emeritaat werkt ze freelance op het terrein van gezondheidszorg, hulpverlening en onderwijs, onder meer als auteur, spreekster, gastdocent, onderzoekster, onderwijsontwikkelaar en discussieleidster; zie ook www.vanmens.info/verhulst.


Inhoud

Stukken betreffende haar activiteiten aan de Rijksuniversiteit Utrecht (sinds begin jaren negentig Universiteit Utrecht genaamd) en de Universiteit voor Humanistiek 1985-2002; stukken betreffende onderzoeksactiviteiten 1980-2003; stukken betreffende haar activiteiten binnen werkgroepen, commissies en bestuur 1980-2003; documentatie 1980-2002.
Algemeen

39
Curriculum vitae. 2010.. 1 stuk.
1
Lijst van contacten en netwerken. 1997?.. 1 stuk.
2
Correspondentie. 1990-1991, 1995-1996, 1998, 2000, 2002.. 1 pak.

Activiteiten binnen het onderwijs

3
Materiaal ten behoeve van het geven van haar colleges 'Vrouwenhulpverlening, hulpverleensters en beleid'. 1984-1986?. 1 omslag.
4
Aantekeningen op kaart ten behoeve van haar colleges en werkgroepen. 1984-1986?. 1 omslag.
5
Materiaal ten behoeve van het geven van haar training 'Sociale en Andragogische vaardigheden' aan de Rijksuniversiteit van Utrecht in 1985. 1985.. 1 omslag.
6
Materiaal ten behoeve van het geven van haar cursus Vrouwenhulpverlening in het kader van de Interfacultaire Werkgroep Vrouwenstudies (IWV). 1985.. 1 omslag.
7
Materiaal ten behoeve van het geven van haar colleges Vrouwenhulpverlening bij de Vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie (KPG) van de faculteit Sociale Wetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht. 1985?, 1989, z.j.. 1 pak.
8
Materiaal ten behoeve van het geven van haar college 'Weg van de Seksistische hulpverlening' in het kader van het thema innovatieve ontwikkelingen. 1991-1992.. 1 omslag.
9-11
Materiaal ten behoeve van het geven van haar colleges 'Vrouwen, gezondheid en kwaliteit van hulpverlening'. Met verzamelde casi. z.j., 1991, 1994-1995.. 1 pak.
9
z.j..
10
1994..
11
1995..
12
Janneke van Mens-Verhulst, Moduleboeken 'Feminisme in de praktijk van de zorg' en 'Humanistisch raadswerk en vrouwenhulpverlening' ten behoeve van haar colleges aan de Universiteit voor Humanistiek. 1996-1997.. 2 stukken.
13-22
(Doctoraal) scripties betreffende feministische hulpverlening, waarbij zij betrokken was als scriptiebegeleidster of anderszins. 1987-2002.. 10 omslagen.
13
Thea Heddes, Georgette Herngreen, Marja van der Linden en Hanneke Soesbergen, Integratie van vrouwenhulpverlening in riagg's.juni 1986..
14
Marij Mols, Individuele therapie in de vrouwenhulpverleningjuni 1987..
15
Ingrid Wolters, Angst voor succes bij vrouwen. Een scriptie over de theorie van Matina Horner .april 1992..
16
Joke Weijers, Diagnostiek vanuit een ander gezichtspunt. Een onderzoek naar het diagnostische proces in de vrouwenhulpverlening .maart 1993..
17
Anne Marie Vaalburg, 'Je kunt er pillen ingooien wat je wilt, maar de ziekte is te functioneel'. Integratie van hulpverlening in de intramurale psychiatrie. juni 1995..
18
Sylvia Salomons en Maud van Toorenburg, Een onderzoek naar de tevredenheid bij de bewoonsters van de Stichting Vrouwenopvang Utrecht. april 1997..
19
K. Cordewener, Manisch[!] depressiviteit. De psychosociale gevolgen voor de dochter wanneer de moeder lijdt aan de manisch depressieve stoornis. 1999..
20
Tamara Kleinschmidt, GRRRLS en luxeproblemen.....Een literatuurstudie naar de rol van heteroseksuele relaties in de problemen van jonge vrouwen, gezien vanuit de feministische systeemtheorie. november 2001..
21
T.L. Kleinschmidt, Grrrrls en girls. Een onderzoek naar het beeld van de jonge vrouwelijke cliënt en de jonge vrouw, door middel van kwantitatief onderzoek op de Brink en kwalitatief onderzoek bij de hulpverleners op de Driesprongapril 2002..
22
I. Gruppelaar, Een goed interval? Een onderzoek naar de tevredenheid van (ex-)bewoonsters over de hulpverlening van Vrouwenopvang Rotterdam. juli 2002..
23
Papers geschreven voor het door haar gegeven seminar Vrouwen en hulpverlening en een verslag over 'Meisjesstad, opvang verzorgd door de Zusters Augustinessen', een door haar begeleide stage van een studente van september 1981 tot februari 1982. 1982, 1985.. 3 stukken.
24-25
Readers 'Vrouwen, gezondheid en kwaliteit van hulpverlening' voor het onderwijs aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht met artikelen van haar. 1985-1994.. 2 pakken.
24
1985-1989..
25
1990-1994..
26
Stukken betreffende door haar gegeven postacademische onderwijs op basis van het onderzoeksproject 'Roldoorbrekende hulpverlening' aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht en de projectverslagen 'Roldoorbrekende hulpverlening' van Anja Blok e.a., Zegt u het maar! en Kees Coppejans, Projectverslag [van het Dagcentrum voor schoolgaande jeugd].z.j., 1982, 1986.. 1 pak.
Zie inv.nr 29 voor stukken betreffende het onderzoek.
27
Evaluaties van studenten van de cursus 'Vrouwen en Gezondheid' door haar gegeven binnen de Interfacultaire Werkgroep Vrouwenstudies (IWV). 1988-1995.. 1 pak.

Onderzoeksactiviteiten

28
Stukken betreffende het door haar georganiseerde congres 'Daughtering and Mothering namens haar Vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheid in het kader van het 355jarig lustrum van de Rijksuniversiteit Utrecht op 11-14 september 1991. Het congres werd gesponsord door de Leergangen Vrouwenhulpverlening. 1990-1991.. 1 pak.
29
Stukken betreffende het doctoraal onderzoeksproject 'Roldoorbrekende hulpverlening' in samenwerking met Anderlise Andersen waarvan ook het onderzoek 'Mannen in de hulpverlening' deel uitmaakte' bij de Vakgroep Andragologie van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht. Twee studenten betrokken bij het onderzoek 'Mannen in de hulpverlening' zijn de latere oprichters van SOMAN, Stichting Ondersteuning Mannenwerk. 1980-1984.. 1 pak.
30-31
Stukken van de studiegroep 'Theorievorming Vrouwenhulpverlening' van de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO), waaraan zij deelnam. 1990-1995.. 2 pakken.
30
Correspondentie. Met aantekeningen van SISWO-dagen..
31
Notulen..
32
Stukken betreffende het publiceren van een artikel over onderzoek naar hulpverlening aan Turkse en Marokkaanse vrouwen binnen haar project 'Kwaliteit van vrouwenhulpverlening'. 1995.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende het opstellen van een raamprogramma voor het onderzoek 'Diversiteit in gezondheid en ziekte: naar een gender-bewuste hulpverlening in een sociaal-cultureel pluriforme samenleving' als lid van de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies (NOV), samenwerkingsverband Gender and Health. Met onderwijsprogramma's van de NOV. 1995-2003.. 1 pak.

Activiteiten binnen werkgroepen, commissies en bestuur en adviseursfuncties

Voor stukken betreffende haar activiteiten als bestuurslid bij de Leergangen Vrouwenhulpverlening in de jaren 1990-1994 zie het archief van de betreffende organisatie.
35-37
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Begeleidingscommissie Vrouwenhulpverlening van het Project Vrouwenhulpverlening van de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (NVAGG)ter ondersteuning van de RIAGGs. Zij maakte deel uit van de Begeleidingscommissie. 1987-1989.. 3 omslagen.
35
1987..
36
1988..
37
1989..
38
Stukken betreffende de discussienota 'Toekomstig beleid van de vrouwenhulpverlening' van de Plangroep Vrouwenhulpverlening Utrecht, waarbij zij een adviserende rol had. 1990.. 1 omslag.
40
Nummer is vervallen..
41
Stukken betreffende deelprojecten van het programma 'Zorginnovatie Bijzondere doelgroepen' van Zorgonderzoek Nederland (ZON) waarbij zij een adviserende rol had. 1997-2000.. 1 omslag.
42-44
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Landelijke Expertcommissie Sekse en Etniciteit in de Gezondheidszorg ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waarvan zij lid was. Met bijlagen. 2001-2003.. 2 omslagen en 1 pak.
42
2001..
43
2002. 1 pak.
44
2003..
45
Ingekomen stukken van de Landelijke Expertcommissie Sekse en Etniciteit in de Gezondheidszorg, waarvan zij lid was. 2001-2003.. 1 pak.
46
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Begeleidingscommissie van het project 'De verwevenheid van sociaal-economische verschillen in gezondheid (SEGV) met gezondheidsverschillen naar geslacht en etniciteit in Nederland: een beschrijvend overzicht', waarvan zij lid was in het kader van de Landelijke Expertcommissie Sekse en Etniciteit in de Gezondheidszorg. 2002-2003.. 1 omslag.
47
Stukken betreffende het RIAGG Gooi en Vechtstreek, waarvan zij vier jaar lid was als secretaris van het algemeen bestuur. z.j., 1987.. 1 omslag.

Deelname aan congressen en andere bijeenkomsten

48-49
Stukken betreffende haar deelname aan congressen, studiedagen en andere bijeenkomsten. 1984-1991, 1994-2001, 2006.. 1 pak.
48
1984-1991..
49
1994-2001, 2003, 2006..
50
Stukken betreffende bijeenkomsten georganiseerd door vrouwenhulpverleningsorganisaties in het werkveld, waarbij zij aanwezig was.1981-1983.. 1 omslag.

Overige contacten

51
Stukken betreffende haar betrokkenheid bij SOMAN inzake mannenhulpverlening. 1982-1984, 1986.. 1 omslag.
52
Ingekomen stukken van de Vereniging voor Feministische Hulpverlening, waarvan zij lid was. 1991-1992, 1997-1998.. 1 omslag.

Publicaties

zie ook inv.nr 39 voor volledige lijst van publicaties.
55
Kopie van Ingerlise Andersen, Janneke van Mens-Verhulst, Vrouwenbevrijding en hulpverlening. Reeks andragologische teksten, Utrecht. z.j.. 1 stuk.
56
Janneke van Mens-Verhulst, Modelontwikkeling voor vrouw-en-hulpverlening: op weg naar het land Symmetria.. Met de Engelse vertaling: Developing models in support of women's health care on the way tot the land of Symmetria. Academisch proefschrift en een uitnodiging voor de verdediging van het proefschrift in het openbaar op 25 november 1988. 1988.. 3 stukken.
57
Janneke van Mens-Verhulst, Vrouwenhulpverlening: diversiteit als bron van zorg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Feminisme, Humanisme en Emancipatievraagstukken, in het bijzonder de vrouwenhulpverlening, aan de Universiteit voor Humanistiek op 19 februari 1996. 1996.. 1 stuk.

Documentatie

58
Artikelen betreffende roldoorbrekende hulpverlening. 1976-1989.. 1 pak.
59
Documentatie betreffende vrouwengezondheidszorg. 1989-1990, 1976-1996, 2002.. 1 pak.
60
Artikelen betreffende vrouwengroepen. 1977-1993.. 1 pak.
61
Documentatie van vrouwencentra zoals Stichting de Maan, Katrijn, vrouwen begeleidings kollektief, Stichting het Vrouwen-Begeleidings-Kollektief Utrecht, Stichting de Beuk, Vrouwenhulpverleningscentrum, Vrouwengezondheidscentrum Maastricht en Stichting Balsemien. 1980-1984, 1987-1992, 2007.. 1 pak.
62
Artikelen en folders betreffende vrouwenhulpverlening in de RIAGG's. 1982-1986.. 1 omslag.
54
Documentatie van Santee, instituut voor vrouwenhulpverlening en -gezondheidszorg Eindhoven. z.j., 1997-1998.. 1 omslag.
63
Documentatie betreffende de positie van vrouwen buiten Nederland. 1990, z.j.. 1 pak.
64
Verslagen van onderzoeken en projecten betreffende vrouwenhulpverlening bij RIAGG's. Met aantekeningen. 1981-1995.. 1 pak.
53
Literatuuroverzichten vrouwenhulpverlening en vrouwengezondheidszorg. 1990, 1999.. 3 stukken.
34
Agenda's en verslagen van bijeenkomsten van de Werkgroep Vrouwenhulp in een RIAGG van de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (NVAGG). 1984.. 1 omslag.
NB. In 1987 was zij lid van de werkgroep.